Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)"

Transkript

1 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande Berndt Jendrny, förvaltningschef IFO, Helen Holmgren, förvaltningschef Omv, Susanne Alexandersson, förvaltningsekonom, Lars-Olof Persson, verksamhetschef, Inger Zidaric, socialsekreterare, 102 Marie Kindahl Karlsson, sekreterare Justerare Kerstin Andersson Justeringens plats och tid IFO-förvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie Kindahl Karlsson Ordförande Naeimy Blücher Johansson Justerare Kerstin Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämndens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet IFO-förvaltningen Underskrift

2 2(13) Snau 99 Information Arbetsutskottet tackar för informationen. Förvaltningschef Helen Holmgren informerar muntligt om följande: - Äldreboende: har fattats om att Tapiren ska inrymma 60 platser för särskilt boende. Fortsatta diskussioner angående Högliden. - Lex Sarah: Information om anmälan enligt Lex Sarah. - Personalärende: Information om personal som mottagit gåvor från brukare.

3 3(13) Snau 100 Dnr 05: Hjälpmedelspolicy Arbetsutskottet överlämnar ärendet till socialnämnden. Förvaltningschef Helen Holmgren, Omvårdnadsförvaltningen, utarbetar ett remissvar angående förslag till hjälpmedelspolicy. Av förslaget framgår bland annat att inom hjälpmedelsnämndens ansvarsområde kan hjälpmedel förskrivas över huvudmännens gränser för kostnadsansvaret. Innebörden blir att socialnämnden delegerar förskrivningsrätten till hjälpmedelnämnden vilket, om förslaget antas, föranleder revidering av socialnämndens delegationsordning. Detta kan vålla problem i nämndens arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar varför förvaltningschefen ej tillstyrker förslaget, utan förordar att nuvarande delegationsordning följs.

4 4(13) Snau 101 Dnr 05: Yttrande avseende missbruksenhet Arbetsutskottet beslutar att diskutera frågan vidare på ett gemensamt gruppmöte , kl 17.00, innan beslut fattas av socialnämnden Föreligger förslag om att Värmlands läns vårdförbund ska teckna ett samarbetsavtal med landstinget och att en samfinansiering ska ske. Syftet med verksamheten är att erbjuda ett innehåll som bygger på dubbel kompetens i form av psykiatri och beroendebehandling, och som också bygger på att kommunerna erbjuds stöd i utslussningsfasen.

5 5(13) Snau 102 Snau 97 Dnr 02: Förändrad introduktionsersättning Socialnämndens arbetsutskott beslutar att förändra och differentiera introduktionsersättningen för gruppen hemmaboende unga vuxna, år kr/mån, år kr/mån och 25 år och äldre kr/mån. t överlämnas till socialnämnden. Socialnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning till nästa sammanträde i utskottet. Introduktionsersättning för flyktingar infördes , bekostas av schablonersättning som lämnas till kommunen för flyktingmottagande. Flyktingfamiljernas hemmaboende hushållsmedlemmar över 18 år får för närvarande introduktionsersättning som ensamstående med kr/mån. Nivån på beloppet bedöms inte rimlig i jämförelse med motsvarande persongrupp som har rätt till försörjningsstöd. För att ekonomiskt jämställa dessa båda grupper och att förstärka motivet att bli självförsörjande genom arbete, föreslås differentierade ersättningsnivåer för åldersgruppen år.

6 6(13) Snau 103 Dnr 05: Verksamhetsplan 2006 samt internbudget och investeringsbudget Arbetsutskottet föreslår att: Socialnämnden godkänner Individ- och familjeomsorgsförvaltningens förslag till verksamhetsplan, internbudget samt investeringsbudget för år Föreligger förslag till verksamhetsplan, internbudget och investeringsbudget för år 2006.

7 7(13) Snau 104 Dnr 05: Taxebilaga 2006 Arbetsutskottet föreslår att: Socialnämnden godkänner taxebilagan för år 2006 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidareberedning till kommunfullmäktige. Föreligger förslag om avgiftshöjning avseende färdiglagade måltider och avgift för omvårdnad i korttidsplats inom socialpsykiatrin, motsvarande förvaltningens lönekostnadsutveckling för personal.

8 8(13) Snau 105 Dnr 05: Intern kontrollplan Socialnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen för år 2006 och överlämna denna till kommunstyrelsen. Föreligger förslag till intern kontrollplan avseende Individ- och familjeomsorgsförvaltningen för år Intern kontrollplan för Omvårdnadsförvaltningen redovisas i förvaltningens årsberättelse.

9 9(13) Snau 106 Dnr 05: Socialnämndens inriktningsmål för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Arbetsutskottets föreslag till socialnämnden: Socialnämnden beslutar att angivna inriktningsmål skall gälla för år 2007 och tillsvidare. Föreligger förslag om att inriktningsmål för år 2006, antagna , skall gälla även för år 2007 och tillsvidare.

10 10(13) Snau 107 Dnr 05: Arbetsplan och ramar för socialnämndens politikerverksamhet år 2006 Arbetsplan och ramar för socialnämndens politikerverksamhet år 2006 godkänns och fastställs. Föreligger förslag till arbetsplan och ramar för socialnämndens politikerverksamhet år 2006.

11 11(13) Snau 108 Personalenkät Arbetsutskottet har tagit del av rapporten och överlämnar den till socialnämnden. Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att se över alternativa benämningar för begreppet Beröm & klagomål. Skriftlig redovisning av resultat från personalenkät, som genomförts i syfte att få en bild av hur personalen upplever klagomålshanteringen.

12 12(13) Snau 109 Dnr 05: Detaljplan för Sannaheden m fl i Kristinehamns kommun Arbetsutskottet påtalar att detaljplanens syfte ska vara att möjliggöra uppförandet av en eventhall, inte idrottshall som det står angivet i Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kungörelse. I övrigt tillstyrker arbetsutskottet förslaget och överlämnar detta till socialnämnden. Förslag till detaljplan för Sannaheden m fl i Kristinehamns kommun föreligger. Enligt Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kungörelse, daterad , är syftet med planen att möjliggöra uppförandet av en idrottshall, anläggande av en idrottsplats och ett antal bollplaner samt därtill hörande tillfartsväg och parkering. Skriftliga synpunkter på förslaget ska lämnas till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast

13 13(13) Snau 110 Övriga frågor 1. Förvaltningschef Helen Holmgren återkommer avseende informationsspridning inom Omvårdnadsförvaltningen. Förvaltningschef Berndt Jendrny påtalar att inom Individoch familjeomsorgsförvaltningen har satsningar under senaste året gjorts för att på ett bra sätt sprida information inom organisationen. 2. Ordlista/förkortningsförklaring bifogas verksamhetsplanen. 3. Yttrandefrihet ska råda inom socialnämnden. Kerstin Andersson (s) lämnar följande synpunkter: 1. Information om beslut som fattats av socialnämnden avseende policydokument, målformuleringar, protokoll och dylikt, ska komma till alla anställdas kännedom. 2. Ordlista/ förkortningsförklaring bör bifogas verksamhetsplanen. 3. Viktigt med yttrandefrihet inom socialnämnden.

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27 27 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 44-49 Friberg, Gun (s), vice ordf. 44-49 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 44-49 Eriksson, Lennart (s) 44-49

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer