LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Socialnämnden SN 1 Dnr Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen - Muntlig information från verksamheterna

2 Socialnämnden SN 2 Dnr Muntlig information från Kvinnojouren Blenda Susanne Johansson från Kvinnojouren Blenda informerade om deras arbete inom kvinnojouren. 1. Information lämnas på arbetsutskottets sammanträde den 12 september 2012 ang samarbetet mellan Kvinnojouren och socialtjänsten 2. Inbjuda socialsekretare Annelie Philipsson att informera om kvinnofridsärende på socialnämndens sammanträde den 29 februari 2012.

3 Socialnämnden SN 3 Dnr Muntlig information från Lessebo hemtjänstområde Socialnämndens ledamöter besökte Teknikerverkstan på Odengatan 1 och Berghälla servicehus. Personal från hemtjänsten informerade om deras arbete.

4 Socialnämnden SN 4 Dnr Förslag till ny riktlinje angående inkomster av barnbidrag samt studiebidrag Barnbidrag och studiebidrag är för närvarande 1.050:- per månad och barn. Flerbarnstillägg betalas ut om man får barnbidrag för minst två barn. Flerbarnstillägg kan också fås för barn som fyllt 16 år fram till och med juni det år barnet fyller 20 år, om barnet bor kvar hos föräldern, studerar heltid på gymnasiet, grundskola eller särskola och är ogift. För familjer som har en inkomst lägre än :- före skatt finns möjlighet att ansöka om extra tillägg hos Centrala Studiemedelsnämnden (CSN) Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets förslag Barnbidrag och studiebidrag ska ses som inkomster vid bedömning av försörjningsstöd, dock ska 100:-/barn räknas ifrån 2. Familjen ska informeras om möjligheten att ansöka om extra tillägg hos CSN

5 Socialnämnden SN 5 Dnr Förslag till ny riktlinje angående högsta tillåtna boendekostnad vid bedömning av rätten till försörjningsstöd I socialstyrelsens riktlinjer för ekonomiskt bistånd står att socialnämnden bör vid bedömning av vad som är en skälig boendekostnad utgå från den enskildes faktiska kostnad för behov av boende. Utgångspunkten vid bedömning av vad som är en skälig boendekostnad bör vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kostnaden bör även relateras till hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra större bostadsföretag på orten. Med orten bör avses den tätort där den enskilde bor eller de närmast belägna tätorterna inom kommunen. Det största bostadsföretaget i Lessebo kommun som hyr ut lägenheter är LesseboHus AB. För närvarande beräknas högsta tillåtna boendekostnad utifrån en mall där kostnader för både el och hyra ingår. Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets förslag Återremittera ärendet till handläggaren för vidare utredning i ärendet 2. Ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde den 14 mars 2012.

6 Socialnämnden SN 6 Dnr Jämförelse mellan november 2010, april 2011 och november 2011 Socialsekreterare Alexander Ramsing redovisar jämförelse mellan november 2010, april och november 2011 som har beviljats försörjningsstöd. Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets beslut Uppdra åt IFO-chefen att redovisa nybesök, orsaken till ansökan om försörjningsstöd plus annan försörjning 2. Ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde den 14 mars 2012.

7 Socialnämnden SN 7 Dnr Redovisning av utbetalat försörjningsstöd exkl nyanlända som varit mindre än 3 år Verksamhetschef en för IFO redovisar utbetalat försörjningsstöd för januari december 2011 exkl nyanlända som varit mindre än 3 år. Antalet barn som aktualiserats genom anmälningar, ansökningar, begäran om yttranden m m för åren Redovisning av utbetalat försörjningsstöd Arbetsutskottets beslut Lägga redovisningen till handlingarna.

8 Socialnämnden SN 8 Dnr Riksnorm för 2012 Riksdagen beslutade i december 2011 om Riksnorm för 2012 gällande försörjningsstöd. Den antagna Riksnormen för 2012 är mindre specificerad än tidigare år. Detta har inneburit att Socialstyrelsen valt att avstå från att utge ett meddelandeblad som kommunerna kunnat använda för att fördela normen på mer specificerade poster. Arbetsutskottets förslag Tjänsteskrivelse daterad Att följa riksnormen 2012 fr o m 1 januari 2012.

9 Socialnämnden SN 9 Dnr Muntlig information från verksamhetscheferna Socialchef Thomas Rosendal informerade om att Ann Lund tillträder sin tjänst som socialchef fr o m 6 februari Thomas Rosendal kommer att ha arbetslagsutbildning för personalen inom Kosta hemtjänstområde. Boendegruppens fortsatta arbete och att ärendet kommer upp på arbetsutskottets sammanträde den 8 februari Förslag till avtal med LesseboHus för andrahandskontrakt. Konsult Bengt Jartsell har informerat personal och presidiet om Lagen om valfrihetssystem (LOV). Löneförhandlingarna är på gång. Verksamhetschef för IFO Lizel Forsberg informerade om att det är personalbrist inom barn- och behandlingsgruppen. Det är hård arbetsbelastning inom IFO. Missbrukshandläggningen är under upparbetning. Deltager i utbildningen Kunskap i praktik. Intensiv hemmabaserad familjebehandlingsteamet (IHF) jobbar heltid i Lessebo och Tingsryd. Verksamhetschef för OF Sofia Ekström informerade om att det är problem med nattbemanningen inom äldreomsorgen p g a ny riktlinje från Socialstyrelsen fr o m 1 juli Caféet på biblioteket, Lessebo sköts av daglig verksamhet inom OF och resursskolan Barn- och Utbildningsförvaltningen. 1. Lägga informationen till handlingarna.

10 Socialnämnden SN 10 Dnr Ekonomisk uppföljning Ekonom Karin Johansson redovisar ekonomisk uppföljning för december månad, samt preliminärt bokslut för Ekonomisk uppföljning daterad Arbetsutskottets beslut Lägga redovisningen till handlingarna.

11 Socialnämnden SN 11 Dnr Bokslut 2011 Ekonom Karin Johansson redovisar preliminärt bokslut för Totalt är nettobokslutet för socialnämndens verksamheter 2011 plus tkr. 1. Överlämna detsamma till bokslutsberedningen.

12 Socialnämnden SN 12 Dnr Budget 2013 Budget 2013 diskuteras i förvaltningen. 1. Ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde.

13 Socialnämnden SN 13 Dnr Mål för socialnämndens verksamheter Förslag till mål 2012 har varit föremål för bearbetning i verksamheten. Inga ytterligare synpunkter har inkommit. Arbetsutskottets förslag Verksamhetsmålen för 2012 fastställs enl bilaga.

14 Socialnämnden SN 14 Dnr Gåva Socialnämnden har mottagit en gåva från Jan Gullberg, Lessebo. Socialchefen har fått i uppdrag att utreda ärendet. Socialchefen har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Ann-Sofie Agnevik, avråder hon på det bestämdaste att ta emot gåvan. Regler kring mutor och korruption är idag så skärpta och kommunen skulle få problem med att hantera gåvan. Socialchefens förslag till arbetsutskottet Arbetsutskottets förslag Rikta ett varmt tack till Jan Gullberg, men meddela att det inte är förenligt med regelverken att ta emot gåvan.

15 Socialnämnden SN 15 Dnr Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun, muntlig information Verksamhetschefen för LSS informerade om ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun. Den 1 maj 2011 har nya bestämmelser trätt i kraft i socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som rör ansvarsfördelningen mellan kommunerna. Förslag till riktlinje för bistånd som ska verkställas i annan kommun Arbetsutskottets förslag Anta riktlinje för bistånd som ska verkställas i annan kommun.

16 Socialnämnden SN 16 Dnr Verksamhetsplan för socialpsykiatrin i Lessebo kommun Socialnämnden beslutade att anta verksamhetsplan för socialpsykiatrin, samt att ärendet återkommer på arbetsutskottets sammanträde 30 november 2011 med uppföljning för innevarande år och för år Verksamhetschefen för OF/SoL informerade om att enkät är utskickad till den enskilde ang sitt boendestöd och sin sysselsättning. Reviderad verksamhetsplan för verksamheten 2012 Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 1. Anta förslag till reviderad verksamhetsplan efter gjord ändring att ny enkätundersökning sker vartannat år med början 2013.

17 Socialnämnden SN 17 Dnr Redovisning av inkomna enkätsvar gällande den enskilde ang boendestöd och sin sysselsättning Socialnämndens arbetsutskott har beslutat att inbjuda psykiatrisjuksköterska Anna-Maria Lindblom till socialnämndens sammanträde den 25 januari för redovisning av inkomna enkätsvar gällande den enskilde ang boendestöd och sin sysselsättning. 1. Lägga redovisningen till handlingarna.

18 Socialnämnden SN 18 Dnr Höjning av fotvårdsavgiften Inkommit skrivelse från fotvårdsterapeuterna i Lessebo kommun om höjning av avgiften för fotvårdsbehandling för pensionärer från 250:- till 280:-. Socialchefens förslag till arbetsutskottet. Arbetsutskottets förslag Höja avgiften för fotvårdsbehandling för pensionärer från 250:- till 280:- fr o m 1 februari Revidering av taxan sker årligen utefter prisbasbeloppets storlek, om prisbasbeloppet skulle sänkas ligger taxan kvar på samma nivå som innan sänkningen av prisbasbelopp.

19 Socialnämnden SN 19 Dnr Förslag tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd, detaljhandel/servering av folköl Enligt alkohollagen 9 kap 2 (2010:1622 har kommunerna skyldighet att upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Enligt prop. 2009/10:125 kan tillsynsplanen vara årliga eller fleråriga men bör revideras vid behov. Det centrala är att den direkta tillsynen faktiskt bedrivs i den utsträckning som behövs för en effektiv kontroll av att bestämmelserna följs. Det primära syftet med tillsynsplanerna är att de ska fungera som ett stöd för den direkta tillsynsverksamheten. Förslag tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd. detaljhandel/servering av folköl Arbetsutskottets förslag Anta förslag till tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och detaljhandel/servering av folköl 2. Översända tillsynsplanen till Länsstyrelsen 3. Att gjorda tillsyn redovisas en gång om året på socialnämndens sammanträde i januari månad

20 Socialnämnden SN 20 Dnr 700 Information - Alkoholhandläggares beslut , Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap , , SFAB Scandinavian Facility Management AB, Stockholm (Lägerserveringen i Kosta) 1. Lägga informationen till handlingarna.

21 Socialnämnden SN 21 Dnr 700 Kurser/konferenser - Kommunakuten Personuppgiftslagen inriktning på kommunala frågor, den 2 april 2012, Stockholm - Kommunförbundet Skåne Frivilliga stödpersoner och anhörigstödjare i socialt arbete, omsorg, kyrka och ideella föreningar, den 7 mars 2012, Åhus Kommunal ekonomi och budget för politiker viktig utbildnings- och utvecklingsdag för ditt politiska uppdrag!, den 9 mars 2012, Tyringe - Regionförbundet Södra Småland Vikten av ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar, den 28 mars 2012, Malmö Somaliskt samhälle och kultur, den 29 maj 2012, Halmstad Kultur och samhälle i Afghanistan politisk kutveckling, sociala strukturer, kultur, seder, 29 maj 2012, Halmstad 1. Lägga kursinbjudningarna till handlingarna.

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista 2(25) Föredragningslista 106 Val av protokolljusterare 107 Anmälan av övriga ärenden 117 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda.

Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Omsorgs och utbildningsutskottet 2015-02-19 Kallelse/Föredragningslista Sida 1/1 Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Tid: Onsdag den 25 februari 2015, klockan

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer