Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Socialnämnden (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s) Elisabet Oscarsson (c) Mikael Lindberg (c) Lars-Erik Eiderhed (c) Per-Eric Stjerna (fp) Ann-Charlotte Reventberg (m) Tjänstgörande ersättare: Sven Häggberg (s) Ej tjänstgörande ersättare: Maria Utter Fredin (fp) Lars Persgren (mp) Övriga närvarande Bengt Sernland, socialchef Birgitta Larsson, sekreterare Carina Pålsson, avd.chef Ingela Martinsson, avd.chef Natasa Pavlic, ekonom Utses att justera Plats och tid för justering Ann-Charlotte Reventberg Socialkontoret , kl Paragrafer Underskrifter Bestyrkande av anslag från till Sekreterare Birgitta Larsson Tid för anslag av protokollet Ordförande Jörgen Edelgård Justerande Ann-Charlotte Reventberg Bestyrkande av protokollsutdrag Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda

2 Socialnämnden (13) Förteckning SN 96 Diarienr Delegationsbeslut... 3 SN Diarienr Hemliga enligt 7:4 sekretesslagen... 4 SN 108 Diarienr Yttrande till Arbetsmiljöverket... 5 SN 109 Diarienr Ansökan om utökad serveringstid... 6 SN 110 Diarienr Kostnadsutfall ekonomiskt bistånd... 7 SN 111 Diarienr Socialnämndens månadsuppföljning maj SN 112 Diarienr Socialnämndens verksamhetsplan SN 113 Diarienr Avtal kring fotvård SN 114 Diarienr LOV-information SN 115 Diarienr Värdegrund inom familjehemsvården SN 116 Diarienr Meddelanden/information... 13

3 Socialnämnden (13) SN 96 Diarienr Delegationsbeslut Nämnden har tagit del av delegationsbeslut enligt nedan: Individ- och familjeomsorgen Faderskapsbekräftelse Biståndsenheten Bostadsanpassningsbidrag

4 Socialnämnden (13) SN Diarienr Hemliga enligt 7:4 sekretesslagen

5 Socialnämnden (13) Arbetsmiljöverket Box Göteborg SN 108 Diarienr Yttrande till Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket utförde en inspektion på Sampack/Hoberg Arbetsmiljöverket har i meddelande begärt att kommunen före informerar om vad som gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats. Socialchef Bengt Sernland har i skrivelse lämnat svar på Arbetsmiljöverkets begäran om besked med anledning av utförd inspektion. Anta socialchefens skrivelse som sin egen och översända densamma till Arbetsmiljöverket.

6 Socialnämnden (13) SN 109 Diarienr Ansökan om utökad serveringstid Vårgårda Värdshus AB har ansökt om utökad serveringstid fredag, lördag och dag före helgdag till kl Socialchefen föredrar ärendets behandling för nämnden. I dagsläget har ärendet inte kunnat färdigberedas då uppgifter framkommit och att ansvarig person på värdshuset inte kunnat delges uppgifterna. Att ärendet utgår från dagens sammanträde.

7 Socialnämnden (13) SN 110 Diarienr Kostnadsutfall ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen gör under året månadsvis uppföljning av utbetalt försörjningsstöd. Detta för att bevaka kostnadsutvecklingen med anledning av stora förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. Kostnadsutfall för ekonomiskt bistånd januari maj 2008 och 2009 samt antal hushåll som får ekonomiskt bistånd föreligger till nämnden. Lägga redovisningen till handlingarna. _

8 Socialnämnden (13) Kommunstyrelsen SN 111 Diarienr Socialnämndens månadsuppföljning maj 2009 Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse motsvarande tkr efter åtgärder är vidtagna. Det prognostiserade överskottet beror till största delen på Kansliets oanvända fördelningsreserv och sparade lönemedel. Inom LSS har dels intäkter kommit för tidigare års LSS-insatser för flyktingfamiljer samt dels minskat elevhemsutnyttjande samt en brukare mindre inom helkommunal personlig assistans (LSS, ej LASS). Inom Arbetsmarknadsavdelningen har samarbetet fördjupats med Arbetsförmedlingen likaså pågår utvecklingen av produktionen för nya intäkter. Inom SÄBO pågår arbete för att minska ett underskott beroende på extra personalbemanning på grund av utökat vårdbehov. Inom Äldre- och handikappomsorgen har 22 tillsvidareanställda enligt Las utanför personalbudgeten tillkommit. Arbete pågår för att minska antalet tjänster utöver budgetram. Socialnämnden kommer att uppnå sparbetinget på 1 % dvs tkr. Överlämna socialnämndens månadsuppföljning maj 2009 till kommunstyrelsen.

9 Socialnämnden (13) SN 112 Diarienr Socialnämndens verksamhetsplan Socialchefen redogör för budgetförutsättningarna och meddelar att nämnden måste minska budgeten med ca 8 mkr i förhållande till nu utarbetat budgetförslag års kommunbidrag har minskats i förhållande till 2009 års bidrag med 1,5 mkr. Besparing 1 % (1,6 mkr) har räknats bort och en ökning med 100 tkr har lagts i budgetramen. Kommunbidraget för 2009 är tkr och för 2010 beräknas tkr. Ska löneökningar och kostnadsökningar räknas med i budgetförslaget enligt SKL och dessutom bl a ny hyra tkr på Vårgården betalas måste verksamhet för ca 8 mkr tas bort. Lägga informationen till handlingarna och uppdra åt socialchefen att lämna förslag till budget 2010 så det kan behandlas av nämnden under hösten. _

10 Socialnämnden (13) SN 113 Diarienr Avtal kring fotvård Västra Götalandsregionen, primärvården Södra Älvsborg har i brev meddelat att de kommer att starta upp en upphandlingsprocess i sommar/höst med syfte att ett nytt ramavtal träder i kraft Vårgårda kommun har sedan tidigare ett avtal gällande medicinsk fotvård som gäller t o m Lägga informationen till handlingarna och behandla frågeställningen under hösten i budgetarbetet.

11 Socialnämnden (13) SN 114 Diarienr LOV-information En inbjudan till ett seminarium om Lagen om valfrihetssystem, LOV för Herrljunga och Vårgårda kommuner har varit utsänt med dagens kallelse. Målgruppen är förtroendevalda i socialnämnden och kommunstyrelsen, presidierna i kommunfullmäktige, fackliga företrädare och centrala tjänstemän. Den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) började gälla Valfrihetsseminariet kommer att innehålla en information om LOV av Greger Bengtsson, projektledare LOV, Sveriges kommuner och Landsting, SKL. Att genomföra seminariet enligt projektledarens skrivning.

12 Socialnämnden (13) SN 115 Diarienr Värdegrund inom familjehemsvården Ledamoten Sirpa Bergenstoff menar att det finns behov av värdegrund inom familjehemsvården och föreslår att nämnden utarbetar ett förslag till värdegrund inom familjehemsvården. Att under hösten utarbeta ett förslag till värdegrund inom familjehemsvården. _

13 Socialnämnden (13) SN 116 Diarienr Meddelanden/information Nämnden har tagit del av meddelanden/information enligt nedan: Kommunstyrelsens beslut : 78 Ekonomisk månadsuppföljning Länsrätten i Göteborgs dom Ansökan om överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Länsrätten i Vänersborgs dom Överklagat beslut om bistånd enligt 4 kap 1 SoL. Socialchef Bengt Sernland informerar nämnden om att avdelningschef Ingela Martinsson har begärt avsked från sin tjänst med anledning av pensionering. Socialchef Bengt Sernland informerar om att SKL:s Lufsa-rapport nu är färdigställd. Kommer att kopieras och lämnas till socialnämndens ledamöter. Ytterligare information kommer att ske på socialnämndens sammanträde Skrivelse med förslag till utökning av korttidsboende under hösten 2009 delas ut till nämnden för beslut under hösten. Skrivelse med förslag till åtgärder för att minska sjukfrånvaro delas ut till nämnden för beslut under hösten.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Nr Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista Socialnämnden 2010-02-11 2 Föredragningslista 18 Val av protokolljusterare 19 Anmälan av övriga ärenden 30 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer