Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson (s) Gull-Britt Sandefors (c) Christer Ramberg (m) Ginger Ekwurtzel (m) Christoffer Pettersson (sd) Leif Blomgren (mp) Övriga deltagare Fernando Germond Corrêa Karin Svensson 8 Anne Hultberg Karin Johansson 9-10 Susanne Wirstedt-Johansson Elisabeth Jonsson 11 AnneMi Svanberg-Johansson 7 Alexander Ramsing Göran Liljedahl 8, 11 Håkan Ahlstrand 14 Irené Davidsson 15 Utses att justera Lars Turunen Justeringens plats och tid Kommunhuset fredagen den 30 januari 2015 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-17 Anne Hultberg Ordförande Lars Altgård Justerande Lars Turunen Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Lessebo Underskrift Anne Hultberg

2 Sida 2 av 13 Förteckning över socialnämndens ärenden 7. Redovisning brukarenkät och tidsmätning trygghetstelefoner Mätning nattfasta Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m, Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL, för år Ekonomisk uppföljning Förslag om att inte längre bortse från 100 kronor av barn- och studiebidragen vid beräkning av ekonomiskt bistånd Riksnorm Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd för personer som omfattas av etableringsreformen Gällande beredskap inom HVB-verksamheten Prognos Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF), Begäran om ytterligare personalresurser Information Kurser/konferenser... 13

3 Sida 3 av 13 7 Dnr Redovisning brukarenkät och tidsmätning trygghetstelefoner beslutar att redovisningen är lämnad och läggs till handlingarna. Larmsamordnare AnneMi Svanberg-Johansson och redovisar tidsmätning, trygghetstelefoner. Mätningen genomförds i oktober och november 2014 i ordinärt boende. Tre olika tider mättes. Resultatet från enkätundersökningen i oktober 2014 Vad tycker du om trygghetstelefonen redovisades. sunderlag Redovisning av Tidsmätning, Trygghetstelefoner daterad Vad tycker du om trygghetstelefonen Arbetsutskottets protokoll

4 Sida 4 av 13 8 Dnr Mätning nattfasta beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Mätning av nattfastans längd är en del av socialnämndens egenkontroll. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör nattfastans längd inte överstiga 11 timmar. Under november 2014 inleddes arbete med syfte att förkorta nattfastan. Arbetet pågår och bör ha effekt under året. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Mätning av nattfasta, vecka Arbetsutskottets protokoll

5 Sida 5 av 13 9 Dnr Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m, Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL, för år 2015 beslutar 1. Att höja arvodesdelen med 2,9 % enligt cirkulär 14:48, 14:49 samt 14:50 2. Omkostnadsdelen ligger kvar på oförändrad nivå jämfört med Kostnadsökningen belastar IFO:s budget 4. et gäller retroaktivt fr o m Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 14:48, 14:49 samt 14:50 utfärdat nya rekommendationer avseende ersättningar enligt ovanstående beräknat jpå 2015 års prisbasbelopp :-. följer sedan tidigare beslut SKL:s rekommendationer. Kostnadsökningen är beräknad till ca :-. Arvodesdelen höjs med 2,9 % och omkostnadsdelen ligger kvar på samman nivå. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets protokoll sexpediering Individ- och familjeomsorgen IFO Omsorgen om personer med funktionsnedsättning OF

6 Sida 6 av Dnr Ekonomisk uppföljning beslutar att redovisningen är lämnad och läggs till handlingarna. Ekonom Karin Johansson redovisar ekonomisk uppföljning för december månad. Ekonom Karin Johansson informerade om preliminärt bokslut för sunderlag Ekonomisk uppföljning daterad Arbetsutskottets protokoll

7 Sida 7 av Dnr Förslag om att inte längre bortse från 100 kronor av barnoch studiebidragen vid beräkning av ekonomiskt bistånd beslutar 1. Att inte längre bortse från 100 kronor av varje utbetalt barnbidrag och studiebidrag per barn, utan ta med de faktiska inkomster ett hushåll har. Både för att minska det ekonomiska biståndet, för att underlätta handläggningen, som även bör ske lagenligt, men framförallt för att inte hålla kvar människor i ett längre bidragsberoende än nödvändigt 2. Att beslutet gäller från och med den 1 februari Lessebo kommun har sedan flera år tillbaka valt att inte ta med 100 kronor av vart utbetalt barnbidrag och studiebidrag i beräkning av ekonomiskt bistånd. Detta är något som, enligt en genomsnittlig beräkning, hittills har medfört en kostnad för kommunen på närmare en miljon kronor i extra utbetalt ekonomiskt bistånd. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets protokoll 5 sexpediering Individ- och familjeomsorgen

8 Sida 8 av Dnr Riksnorm 2015 beslutar att följa riksnormen för 2015 från och med den 1 januari Prisbasbeloppet för 2015 är fastställ till kronor. Riksnormen för 2015 har samma belopp som riksnormen för Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig levnadsnivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd. Prövningen av ekonomiskt bistånd ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad sexpediering Individ- och familjeomsorgen IFO

9 Sida 9 av Dnr Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd för personer som omfattas av etableringsreformen beslutar att anta föreslagna arbetsordning. Det är många personer som kommer till Lessebo kommun utifrån flyktingskäl. Eftersom socialtjänsten bygger på en individuell bedömning så blir det svårt att bedöma rätten till ekonomiskt bistånd för dessa människor om det inte finns en gemensam riktlinje att hålla sig till. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets protokoll sexpediering Individ- och familjeomsorgen

10 Sida 10 av Dnr Gällande beredskap inom HVB-verksamheten beslutar 1. Att Ungbo beredskap, enligt bifogade tillämpningsanvisningar, införs från och med Att delegationsordningen för Ungbo beredskap anpassas och ska börja gälla Att finansiera Ungbo beredskap inom den befintliga budgetramen för HVB-verksamheten Arbetsmiljöverket har tidigare övervägt att besluta om ett föreläggande mot Lessebo kommun, socialförvaltningen, vård och omsorg. Anledningen var att det finns personal i tjänst dygnet runt veckans alla dagar samtidigt som arbetsledningen endast har sin arbetstid på vardagar, dagtid. Av den anledningen kom en ny funktion, chef i beredskap inom omsorgen att starta upp den 1 augusti De personer som ingår i Omsorgens Chef i beredskap har under processen med att skapa sin beredskapsorganisation har tydliggjort att man inte har tillräckliga kunskaper om HVB-verksamheten. Inom Individ- och familjeomsorgen stämmer HVB-verksamheten väl överens med vad arbetsmiljöverket avser med verksamhet dygnet runt. Inom verksamheten tas ensamkommande flyktingungdomar mellan år emot och de som får uppehållstillstånd har möjlighet att vara inskrivna till de fyller 21 år. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Tillämpningsanvisningar för Ungbo beredskap Arbetsutskottets protokoll sexpediering Socialchef Tf IFO-chef Enhetschef HVB

11 Sida 11 av Dnr Prognos Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF), Begäran om ytterligare personalresurser beslutar 1. Att öka personalen inom Kärnans verksamhet med ytterligare 2,25 årsarbetare under första halvåret Att finansering sker av centrala medel Omsorgen om personer med funktionsnedsättning är en verksamhet som växer och som kommer att växa framöver i takt med att psykisk ohälsa blir ett växande problem i samhället. Att de personer som växer upp med funktionsnedsättning inom LSS kommer att behöva egen bostad i någon form och att samtliga dessa personer kommer att ha insatser under lång tid. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets protokoll sexpediering Enhetschef OF Ekonom

12 Sida 12 av Dnr Information beslutar att lägga informationen till handlingarna. - Arbetsutskottets beslut Kostnad för alkoholhandläggning Att finansiering sker av centrala medel. - Alkoholhandläggares beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, Kosta Lägerservering, den 17 januari 2015 Försvarsmakten Blekingegruppen, Karlskrona - Sveriges kommuner och Landsting Information om patientlagen (2014:821) cirkulär 2014:33 - Räddningstjänsten Östra Kronoberg Meddelande om tillsyn enligt LSO på samtliga kommunala servicehus och LSS-boende. - Anhörigstödet, Lessebo kommun Anhörigstödet bjuder in till föreläsning Att vara anhörig

13 Sida 13 av Dnr Kurser/konferenser besluta att lägga kursinbjudningarna till handlingarna. - Kommunförbundet Skåne Rättsäker utredning och handläggning av stöd och skydd för barn och unga!, den 3 mars 2015, Sturup - Västra Götalandsregionen Att välja framtid, den maj 2015, Göteborg - Region Kronoberg Offentlighet och sekretess, 27 maj 2015, Växjö Kommunallagen, den 28 maj 2015, Växjö Förvaltningslagen, 10 juni 2015, Växjö Mötesteknik, 11 juni 2015, Växjö - Växjö kommun m fl Utbildning i alkohollagen för nämndernas ledamöter, den 18 mars 2015, Växjö

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-01-25 2 SN 1 Dnr 3.12 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen - Muntlig information från verksamheterna Socialnämnden 2012-01-25 3 SN 2 Dnr 11.12 700 Muntlig

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 Beslutande Patrik Persson (C) Monika Beije (M) Håkan Rombe partilös fd (Fp) Allan Forsberg (KD)

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12 Socialnämnden 204--2 Tid och plats 204--2, Åsasalen, 3:00 4.50 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Eva Madestam (KD) Rolf Lygård

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna 2014-04-15 1(18) Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 Justerade paragrafer 13 ande Jimmy Hammarström (AA), ordf. Siv Wittengård (M) Allan Hellberg (M) Kauko Antbacke (KD) Stig Jakobsson (FP)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.15 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista Socialnämnden 2010-02-11 2 Föredragningslista 18 Val av protokolljusterare 19 Anmälan av övriga ärenden 30 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Aniette Lindvall. Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40. Beslutande. Övriga deltagande. Utses att justera

Aniette Lindvall. Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40. Beslutande. Övriga deltagande. Utses att justera Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40 ande Övriga deltagande Utses att justera Christina Pettersson (c) ordförande Tuula Marjeta (c) Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer