Protokoll från socialnämndens sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10"

Transkript

1 Sida 1 (17) Protokoll från socialnämndens sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Val av justerare... 3 Socialnämndens protokoll Budgetuppföljning , sociala sektorn... 5 Statistik ekonomiskt bistånd, Samverkan mellan Eksjö kommun och region Jönköpings län, psykiatriska mottagningen i Eksjö, riktlinjer - avtal... 7 Nattfrid, projektförslag... 8 Kvalitetsmätning Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) (HSL)... 9 Tidsmätning läkemedelshantering Beredskap gällande Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), samt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), för perioden juli december Anmälningsärenden Delegationsbeslut Inkomna motioner/medborgarförslag Rapporter Kurser och konferenser Revisionsrapporter... 17

2

3 Socialnämnden (17) SocN 79 Val av justerare Socialnämndens beslutar att välja Carina Stende (S) som justerare.

4 Socialnämnden (17) SocN 80 Socialnämndens protokoll att lägga protokollet till handlingarna. Socialnämnden går igenom protokollet från socialnämndens sammanträde

5 Socialnämnden (17) SocN 81 Dnr 2015-SocN0016 Budgetuppföljning , sociala sektorn att godkänna lämnad rapport. vidare att anmäla rapporten i kommunstyrelsen. Sektorns driftutfall efter maj månad är 142,4 mnkr, vilket motsvarar 40,8 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten för den samlade verksamheten 40 procent. Sektorns helårsprognos för driften är 349,9 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 0,7 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 0,2 procent. Förklaringar till den prognostiserade avvikelser mellan utfall och budget förklaras mer ingående nedan per verksamhet. Äldreomsorg särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 0,6 mnkr, vilket motsvararar en avvikelse mot budget med 0,6 procent. Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 0,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,7 procent. Hälso- och sjukvård prognostiseras till en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,2 procent. Stöd och service till funktionshindrade prognostiseras till en negativ avvikelse mot budget med 2,8 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,7 procent. För socialt stöd prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 2,8 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,8 procent. Sektorns investeringsutfall efter maj månad är 0,5 mnkr vilket motsvarar 12,3 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 3,3 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 23,1 procent. Orsaken till den positiva avvikelsen är att sektorn under 2014 tilläts ha ett negativt utfall jämfört mot budget under förutsättning att sektorn kommer att ha en positiv avvikelse jämfört mot budget under Detta förfaringssätt beror på att investeringen av sprinkleranläggning till vårdboende Almgården och Marieberg utfördes till största delen under sunderlag Budgetuppföljning per Utdrag: Ks Sektorsekonom

6 Socialnämnden (17) SocN 82 Dnr 2015-SocN0016 Statistik ekonomiskt bistånd, att notera informationen till protokollet. Sektorsekonom redovisar statistik över totalt utbetalt ekonomiskt bistånd, utbetalt ekonomiskt bistånd till personer under 25 år samt utbetalt ekonomiskt bistånd till personer över 25 år. Total utbetalning av ekonomiskt bistånd i januari-dec 2014 respektive 2015 är enligt följande: (belopp i mnkr) År Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec ,1 1,3 1,4 1,3 1, ,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 1,0 1,2 1,2 1,5 1,4 sunderlag Utdrag: Sektorsekonom

7 Socialnämnden (17) SocN 83 Dnr 2015-SocN0068 Samverkan mellan Eksjö kommun och region Jönköpings län, psykiatriska mottagningen i Eksjö, riktlinjer - avtal att godkänna lämnad rapport. Överenskommelsen syftar till att sätta fokus på samverkan mellan Eksjö kommun och Region Jönköpings län, psykiatriska mottagningen i Eksjö. Målsättningen är att genom en tydlig samverkan föreslå lämpliga insatser som ska förbättra livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa, psykiatrisk samsjuklighet och beroendeproblematik. Målsättningen är vidare att allt arbete ska utgå från den enskildes behov. sunderlag Överenskommelse , Riktlinjer för samverkan Bilaga

8 Socialnämnden (17) SocN 84 Nattfrid, projektförslag att ge sektorn i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett pilotprojekt med trygghetsbesök med nattkamera, samt att undersöka möjligheterna till samverkan med andra kommuner eller hantering i egen regi via HIT. Inom äldreomsorgen har det under arbetet med e-hälsa och utveckling av välfärdsteknologi diskuterats fram möjliga lösningar för verksamheten. En av dessa lösningar är införande av digitala trygghetslarm som nu är påbörjat inom kommunen. I kommunen finns en uttalad kvarboendeprincip och för att personer som bor kvar i ordinärt boende, med stora omvårdnadsbehov, ska känna trygghet beviljas många beslut om insatsen tillsynsbesök. För närvarande gör nattpatrullerna 23 antal tillsynsbesök per natt utan annan insats. En möjlig lösning för detta område skulle kunna vara konceptet Nattfrid som är ett komplement till nattligt tillsynsbesök. Kommunala pensionärsrådet och socialnämnden fick ta del av information om konceptet nattfrid och fick då veta mer om hur trygghetsbesök med hjälp av nattkamera fungerar. Ett förslag till pilotprojekt med Nattfrid har erbjudits kommunen av företaget Joice Care. sunderlag Tjänsteskrivelse: , Pilotprojekt Nattfrid Eksjö Kommun - JoiceCare Bilaga Tjänsteskrivelse: , Pilotprojekt Nattfrid Eksjö Kommun JoiceCare Presentation JoiceCare Eksjö kommun Utdrag: KPR

9 Socialnämnden (17) SocN 85 Kvalitetsmätning Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) (HSL) att undersöka möjligheten till kvalitetsuppföljning genom andra befintliga kvalitetsmätningar, samt att lägga informationen till protokollet. Kvalitetsmätning inom området för Hälso och sjukvårdslagen (HSL) utförs varje år under vecka 16. Mätningen görs för att få en uppfattning om vilka och hur många insatser som utförs inom kommunens hälso- och sjukvård i särskilt och ordinärt boende. sunderlag Tjänsteskrivelse: , Kvalitetsmätning Bilaga Tjänsteskrivelse: , Kvalitetsmätning.

10 Socialnämnden (17) SocN 86 Tidsmätning läkemedelshantering att lägga rapporten till protokollet Länets kommuner och region Jönköpings län har beslutat att gemensamt genomföra ett projekt för förbättrad läkemedelshantering. Inför projektstarten utfördes en tidsmätning av läkemedelshantering i kommunens hälso- och sjukvård. Bakgrund Inom kommunens Hälso- och sjukvård har hanteringen av läkemedel förändrats det senaste året. Region Jönköpings län har sedan ca två år tillbaka ej skrivit in nya patienter i APO-dos systemet. Detta medför en patientsäkerhetsrisk för kommunens mottagare av hälso-och sjukvård. Det innebär även en ökad arbetsbelastning för hälso-sjukvårdspersonalen genom ökat antal dosett delningar och mer hantering av läkemedel ex receptförnyelse, apotekshämtningar. sunderlag Tjänsteskrivelse: , Tidsmätning läkemedelshantering Bilaga Tjänsteskrivelse: , Tidsmätning läkemedelshantering

11 Socialnämnden (17) SocN 87 Dnr Beredskap gällande Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), samt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), för perioden juli december 2015 att fastställa förslag till beredskap avseende Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), samt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), för perioden juli-december Ledamöter i Socialnämnden upprätthåller så kallad LVM- och LVU-beredskap för beslut jml LVM och LVU samt beslut i andra brådskande ärenden som inte kan avvakta kommande sammanträde, s k kompletterande beslutanderätt. Beredskapen upprätthålls en månad i taget. Vid byte av tjänsteperiod ska Sociala sektorn, biståndsenheten meddelas. Förslag till beredskap för juli december månad Juli (1/7-12/7) Juli (13/7-2/8) Augusti (3/8-12/8) Augusti (13/8-16/8) Augusti (17/8-31/8) September Oktober November December Utdrag: Förvaltningsrätten Biståndsenheten Ledamot KC Kerstin Robertson Maja Mulaomerovic Carina Stende Sandra Mulaomerovic Anders Pansell Ronny Jakobsson Anders Pansell Viking Ottosson Sandra Mulaomerovic

12 Socialnämnden (17) SocN 88 Anmälningsärenden att lägga informationen till protokollet a) Remiss för höjt avgiftstak, lämnat till Kommunstyrelsen b) Tillsyn av barn- och ungdomsvården i Eksjö, beslut, Dnr c) Tillsyn korrtidsverksamheten Maskrosängen-ändrad inspektionstid till , Dnr 2015-Socn0059 d) Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende tillsyn av ärende (diarienummer /2015) e) Anmälan jml Lex Sarah, 2015-SocN0007, handling 16, anmäld till IVO f) Anmälan jml Lex Sarah, 2015-SocN0007, handling 16, begäran om kompletterande uppgifter till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) g) Anmälan jml Lex Sarah, 2015-SocN0007, handling 17 h) Anmälan enl Lex Sarah, 2015-SocN 007, handling 19 i) Brukarråd hemtjänst j) Årsberättelse 2014 från familjerådgivning k) Översyn av Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) remiss från Socialdepartementet, Dnr

13 Socialnämnden (17) SocN 89 Delegationsbeslut att redovisade delegationsbeslut därmed är anmälda. Redovisas beslut för perioden , fattade enligt delegationsordning för socialnämnden ( , 4), avseende Socialtjänstlag (2001:453) Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Föräldrabalk (1949:381) Lag (1993:389) om assistansersättning Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.

14 Socialnämnden (17) SocN 90 Inkomna motioner/medborgarförslag att lägga informationen till protokollet. Vid dagens sammanträde finns inga inkomna motioner/medborgarförslag.

15 Socialnämnden (17) SocN 91 Rapporter att lägga informationen till protokollet Brukarråd hemtjänst Brukarråd Mogården

16 Socialnämnden (17) SocN 92 Kurser och konferenser att lägga informationen till protokollet. Föreläsning på Hälsohögskolan i Jönköping- Institutionen för Gerontologi kl Presidiekonferens- Länsdialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) , kl

17 Socialnämnden (17) SocN 93 Revisionsrapporter att uppdra till sociala sektorn att under hösten 2015 redogöra för föregående mandatperiods revisionsrapporter som berört sociala sektorn. Kommunrevisionen har informerat kommunfullmäktige om revisionens uppgift att granska kommunens verksamhet. Kommunrevisionen kommer, tillsammans med sakkunnigt biträde från Deloitte, att ta fram en granskningsplan av kommunens olika verksamheter, däribland sociala sektorn. Socialnämnden önskar få en redogörelse över föregående mandatperiods revisionsrapporter som berört sociala sektorn.

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-04-15 Sida 1 (18) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-04-15 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-09-16

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-09-16 2015-09-16 Sida 1 (12) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-09-16 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde, 2015-08-19

Protokoll från Socialnämndens sammanträde, 2015-08-19 2015-08-19 Sida 1 (22) Protokoll från Socialnämndens sammanträde, 2015-08-19 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-12-16

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-12-16 2015-12-16 Sida 1 (21) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-12-16 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2014-01-15 Sida 1 (13) Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2014-01-15 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-02-17 Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-02-17 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande... 2 Godkännande

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-02-18

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-02-18 2015-02-18 Sida 1 (22) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-02-18 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2014-06-11

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2014-06-11 2014-06-11 Sida 1 (22) Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2014-06-11 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-11-18 Sida 1 (23) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-11-18 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2014-05-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2014-05-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-03-16

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-03-16 2016-03-16 Sida 1 (21) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-03-16 P.g.a. personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Godkännande

Läs mer

Sandra Mulaomerovic, ordförande (C) Carina Stende (S) Ronny Jakobsson (S) Anders Pansell (KD) Viking Ottosson (S)

Sandra Mulaomerovic, ordförande (C) Carina Stende (S) Ronny Jakobsson (S) Anders Pansell (KD) Viking Ottosson (S) 2016-10-12 Sida 1 (18) Sammanträde med Plats och tid Socialnämnden Förvaltningshuset kl.09.00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sandra Mulaomerovic, ordförande (C) Carina Stende (S) Ronny Jakobsson

Läs mer

Ulf Bardh (C) ersätter Sandra Mulaomerovic (C)

Ulf Bardh (C) ersätter Sandra Mulaomerovic (C) 2016-11-16 Sida 1 (19) Sammanträde med Socialnämnden Plats och tid Förvaltningshuset kl 09.00-12.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tjänstemän Utses att justera Marie-Louise Gunnarsson (M)

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2014-02-12

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2014-02-12 2014-02-12 Sida 1 (16) Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2014-02-12 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning Beslutande...

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-03-18

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-03-18 2015-03-18 Sida 1 (22) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-03-18 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-06-15 Sida 0 (25) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-06-15 P.g.a. personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Godkännande

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-04-13 Sida 0 (20) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2016-04-13 P.g.a. personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Godkännande

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2013-10-16

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2013-10-16 2013-10-16 Sida 1 (23) Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2013-10-16 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning Beslutande...

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 Sida 1 (15) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 Beslutande Åke Bertils (S) ordförande Sigbritt Persson (S) Lisbeth

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Tilläggshandlingar KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 14 april 2016 kl. 09.00 i Kindla, hus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2014-10-15 Sida 1 (25) Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2014-10-15 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2013-12-11

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2013-12-11 2013-12-11 Sida 1 (23) Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2013-12-11 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndag 8 maj 2017 kl. 17.00 19.15, konferensrum Yngern, kommunhuset Peter Ohlsson (m), ordförande Bertil Svenson (np) Matilda Drol (s) Eva Johansson (s) Ersättare Kristina

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Maggie Falk, enhetschef, 6 Anna Uusitalo, handläggare, 11-12

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. Maggie Falk, enhetschef, 6 Anna Uusitalo, handläggare, 11-12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2017-11-08, kl 0830-1230 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll från Socialutskottets sammanträde (20)

Innehållsförteckning. Protokoll från Socialutskottets sammanträde (20) 2013-08-14 Sida 1 (20) Innehållsförteckning Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2013-08-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Beslutande..

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-01-18. Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-01-18

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-01-18. Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-01-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-01-18 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2012-01-18 Innehållsförteckning ande... 2 Rutiner för anmälan Lex Sarah...3 Rapportering enligt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum (20) Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 29 mars, 2016, kl

Socialnämnden Sammanträdesdatum (20) Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 29 mars, 2016, kl a 2016-03-29 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 29 mars, 2016, kl. 13.05-15.07 Beslutande Patrik Boström (S), ordförande Therese Nordlander (S) Cecilia Östergren (S) Richard With (S)

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde Innehållsförteckning 1 (18)

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde Innehållsförteckning 1 (18) 2015-01-14 Sida 1 (18) Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2015-01-14 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-11-17 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Eric Henriksson, S Mikael Olsson, S Åsa Törnkvist, FP Vanja Persson, FP. Niklas Hartwig, S Mathias Andersson, S Birgitta Johansson, C

Eric Henriksson, S Mikael Olsson, S Åsa Törnkvist, FP Vanja Persson, FP. Niklas Hartwig, S Mathias Andersson, S Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-09-23 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Älven klockan 16:00-19:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Mikael Olsson, S Åsa Törnkvist, FP Vanja Persson, FP Tjänstgörande

Läs mer

Socialnämndens sammanträde, serie A

Socialnämndens sammanträde, serie A Kallelse till s sammanträde, serie A kl 08:30 ca 12.00 i Socialförvaltningens lokaler Rådhusgatan 104, Nejonögat KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Björn Sandal, S, ordförande Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-05-13 32 (44) Plats och tid Kommunhuset Tierp, rådrummet kl. 1300-16.30 ande Se sid. 33 Övriga närvarande Susanne Ivarsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Christina Larsson

Läs mer

Politikern, stadshuset kl

Politikern, stadshuset kl 1(18) Plats och tid Räddningstjänstens sammanträdesrum kl 8.00-12.00 Politikern, stadshuset kl 13.00-14.30 ande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Karl-Erik Törner (S), tjg ersättare för Anne-Lie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset. 2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan

Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset. 2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (14) Datum 2016-01-27 Tid 18:30 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset Ordförande Sekreterare Andreas Jonsson Anita Lindbohm Dagordning 1 Muntlig information om Nestor - FoU center

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 12 Omkostnadsersättning för kontaktpersoner/kontaktfamiljer 2016... 2 13 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 14 Bokslut 2015... 4 15 Delgivningar... 5 16 Internkontroll... 6 17

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-09-08 Innehåll 118 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 142 119 Redovisning av delegationsbeslut... 143 120 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-02-11 Innehåll 14 Föregående mötes protokoll... 16 15 Tillkommande/utgående ärenden... 17 16 Anmälan av delegationsbeslut... 18 17 Anmälan av utskottsprotokoll... 19 18 Revisionsrapport gällande granskning

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden)

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden) PROTOKOLL 1(23) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt Johansson, c Ingrid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-23 Sida 0 (9) Kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-23 Innehåll Godkännande av dagordning... 3 Årsredovisning 2015, Eksjö Stadshus AB... 4 Direktiv för ombud att redovisas

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (6) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ann-Louise Molin Östling Sammanträdesdatum 29 januari 2015 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Folkets hus onsdag kl enligt bifogad närvarolista. Bodil Granström, assistent

Folkets hus onsdag kl enligt bifogad närvarolista. Bodil Granström, assistent Social- och utbildningsutskottet 2013-10-09 1 Plats och tid Beslutande Folkets hus onsdag 2013-10-09 kl 15.10--15.40 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagare Bodil Granström, assistent Utses att justera

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Individnämnden Tid: Tisdagen den 28 oktober kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Tilläggshandlingar beslutande nämnd KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 18 augusti 2016 kl. 09.00 i Nya Näset, hus Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde

Protokoll från Socialutskottets sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2010-02-10 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-02-10 Innehållsförteckning ande...2 Hilding Eurén Johanssons Minnesfond, omfördelning av

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Kommunkontoret torsdag den 19 juni 2014, kl.11.30

Kommunkontoret torsdag den 19 juni 2014, kl.11.30 2014-06-12 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 12 juni, kl. 9.00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Carina Nordqvist (S), ordförande Anna-Greta Söderlund (S) Lars

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndag 10 november 2014 kl. 17.15-19.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Mona Zetterberg (m) Urban Söder (np) Matilda Drol (s)

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Nämnden för Äldreomsorg

Nämnden för Äldreomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Äldreomsorg Sammanträde onsdagen den 28 januari 2015, klockan 14 i Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka 1 (2) Ärende 1 Val av justerare och bestämmande av tid för

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 22 april 2015,

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 22 april 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 22 april 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth Pihlström (S)

Läs mer

NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2013-09-10 1(14) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Plats och tid: Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg. 6, lokal Oden kl. 13.15 15.15 ande Siv Wittengård (m) vice ordf. Allan Hellberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 21 september Justerade paragrafer

Läs mer