Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar"

Transkript

1 Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) Onsdagen den 28 mars, 2011 kl Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Val av protokollsjusterare 1 Dnr SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER a) Minnesanteckningar gemensamt presidiemöte den 1 mars Dnr INFORMATION FRÅN SOCIALKONTORET 3 Dnr MÅNADSUPPFÖLJNING a) Socialnämndens månadsuppföljning per den 29 februari 4 Dnr SOCIALNÄMNDENS BUDGET EKONOMISK ERSÄTTNING TILL JOURHEM 6 Dnr FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL STUDERANDE UNDER FERIEUPPEHÅLL 7 Dnr AVGIFTER FÖR KONTROLL ENLIGT LAG (2009:730) OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL 8 Dnr AVGIFT FÖR TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN 9 GODKÄNNANDE ENLIGT 6 KAP. 6 SOCIALTJÄNSTLAGEN a) Enskilt ärende ASJ och MJ 10 VÅRDNADSÖVERFLYTTNING a) Enskilt ärende RMA b) Enskilt ärende KM

2 11 Dnr ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 12 Dnr KURSER OCH KONFERENSER 13 FÖRRÄTTNINGAR 14 Dnr HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM 15 ÖVRIGA FRÅGOR

3 MINNESANTECKNINGAR1 a1 (2) Presidierna i Omsorgsnämnden, Äldrenämnden och Socialnämnden Minnesanteckningar från gemensamma presidiets sammanträde den 1 mars 2012, kl i Blå Rummet, Socialkontoret. Närvarande: Övriga deltagare: Niklas Borg (M), ordförande Elisabeth Gustafsson (S) Linnéa Darell (FP) Eva Lindh (S) Ali Hajar (S) Per Granath, Socialkontoret Peder Ellison, Omsorgskontoret Inga Lill Strand, Socialkontoret Eva Pettersson, Socialkontoret Ann-Britt Pettersson, Omsorgskontoret Ingalill Thor, Omsorgskontoret Elisabeth Ulvenäs, Omsorgskontoret Arne Linder, Socialkontoret, sekreterare Ärenden 1. Omprövning av insatsen personlig assistans Kontoren lyfter fram möjligheten till omprövning av beslut om personlig assistans i ett budgetperspektiv. Det finns idag inga politiska direktiv i den riktningen. Så vitt gäller kostnader under 2012 är detta åtgärdat och utklarat via tilläggsanslag. Nationellt pågår en bearbetning av huvudmannaskapsfrågan, bland annat med anledning av motioner från flera riksdagsmän. 2. Fältverksamheten Med anledning av de aktuella diskussionerna kring fältverksamheten redovisar Omsorgskontoret en sammanfattande uppdragsbeskrivning för den verksamhet som förlängts i december 2011 av Omsorgsnämnden genom ett avtal som löper till och med Man kan konstatera att det finns olika bilder av hur verksamheten fungerar eller hur den bör fungera. De olika synsätten finns i kommunens egen verksamhet och bland samverkanspartners, så som exempelvis polismyndigheten. Verksamheten utgör en mycket liten del i kommunens samlade utbud av stöd och omsorg, men har fått ett symbolvärde i olika samverkanssammanhang. En åsiktsskillnad som visat sig är hur man får och bibehåller ungdomars förtroende, samt hur man ska använda sina kunskaper om enskilda ungdomars situation. I ett

4 led att få en mer gemensam syn på verksamheten är det planerat sammanträffande mellan beställare, utförare och myndigheten. Redovisning av utfallet av samsynsarbetet bör redovisas vid kommande presidiemöte. 3. Äldreuppdraget Uppdraget löper på i sina delar. En viktig del är Vårdplaneringsteamet som finns vid US. Idag utgörs det av 2,5 årsarbetare, som ingår i Socialkontoret ordinarie personalstat, och 2 årsarbetare som finansieras genom tidsbegränsat statligt stöd. Det är angeläget, ur ett finansieringsperspektiv, att bereda alternativ, där exempelvis en regionalisering av verksamheten bör undersökas. Teamet bedöms utgöra mycket betydelsefullt och uppskattat led i vårdkedjan för äldre. Både ur ett mänskligt och ett ekonomiskt perspektiv. 4. Budgetdag den 15 mars Budgetdagen går av stapeln som planerats. Under förmiddagen deltar alla tre nämnderna. Under eftermiddagen endast omsorgsnämnd och äldrenämnd. Önskemålet är att alla behov inom kommunens omsorgssektor kan redovisas och profileras i förhållande till kommunens samlade behovsområden.

5 1 (4) Socialkontoret Åsa Haraldsson Dnr SN Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per den 29 februari 2012 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per den 29 februari SAMMANFATTNING Socialnämnden visar totalt per den sista november ett underskott med tkr. Underskott avser ekonomiskt bistånd. Utfallet visar här en negativ avvikelse med tkr jämfört med periodens budget. Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är i snitt 76 stycken fler jämfört med motsvarande period 2011 (exkl. flyktingar). Utbetalningen i snitt per hushåll och månad är för samma hushållskategori 626 kronor högre i år. Resultatet för bogruppen är just nu ett överskott med tkr och familjehem ett överskott med 301 tkr. Kostnaden för utredningsplaceringar och socialnämndens gemensamma funktioner ligger den siste februari i stort sett i nivå med budget. Till handlingen finns en bilaga; Ekonomiskt bistånd I:\SOC\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2012\SN \Dnr Månadsuppföljning\Dnr Socialnämndens månadsuppföljning februari 2012.doc

6 SAMMANSTÄLLNING ÖVER SOCIALNÄMNDENS RESULTAT JANUARI - FEBRUARI 2012 JÄMFÖRT MED BUDGET (TKR) Redovisat netto jan-feb Budget jan-feb Resultat (Budget- Redovisat) Verksamhet Socialnämnd & gemensamma funktioner Ekonomiskt bistånd Bogruppen Familjehem Utredningsplaceringar Barnahus Summa Nedan följer kommentarer till verksamheterna i tabellen. NÄMND OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER Nämndverksamheten och dess gemensamma funktioner beräknas under året kunna rymmas inom tilldelad ram. Kostnaderna efter februari månads utfall visar på ett resultat i nivå med budget. I denna post ingår alkoholhandläggarna och hanteringen av tillsyner och serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Alkoholhandläggningen är självfinansierad och ska inte belasta budgeten negativt. En viss översyn har skett av avgifterna för år EKONOMISKT BISTÅND För det ordinarie ekonomiska biståndet visar verksamheten fram till sista februari en total nettokostnad på tkr och detta är tkr högre än periodens budget. Antalet bidragshushåll per månad är 76 stycken fler i snitt än under samma period år Att antalet bidragshushåll har ökat handlar till stor del om att socialkontoret har fått ta emot 38 hushåll under januari-februari från Jobb- och Kunskapstorget. Denna grupp består av personer som har avslutat sin introduktion för nyanlända flyktingar men inte hunnit bli självförsörjande under introduktionsperioden. Utöver det har 5 hushåll av nyanlända flyktingar under samma period inte bedömts vara berättigade till etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. Socialkontoret har även under januari-februari tagit emot 9 nya hushåll som har flyttat till Linköping från andra kommuner. Snittutbetalningen per hushåll januari-februari i år ligger 626 kr högre per hushåll och månad jämfört med förra året, exkluderat flyktingar. Att snittutbetalningen har ökat handlar till stor del om att riksnormen innehåller avsevärda höjningar för vissa åldersgrupper gällande barn och ungdomar och att de målgrupper som bland annat kommer från avslutad introduktion har hög snittkostnad för sitt försörjningsstöd. Tilläggsanslaget på tkr i årets budget bedöms ej tillräckligt. Socialnämnden avser att återkomma med en framställan till Kommunstyrelsen i samband med tertialbokslutet i april 2

7 BOGRUPPEN Nettokostnaden för bogruppen per den sista februari uppgår till 948 tkr, vilket ger ett överskott med tkr för årets två första månader. Bogruppen fortsätter sitt arbete med att försöka minska antalet andrahandskontrakt samt att arbeta för att öka betalningsgraden hos dem som hyr i andrahand. Betalningsgraden är nu ca cirka 94 %. Antalet andrahandskontrakt har under början av året ökat något och är nu 220 st till antalet. Alla personer som har andrahandskontrakt väntar idag på att få eget kontrakt. 90 st har pågått mer än tre år. Det äldsta är sedan Det finns i dag dessutom ca 29 personer som står i bosociala kön och de väntar på erbjudande om ett andrahandskontrakt. Orsaken till att andrahands kontrakten har ökat är bl.a. att bostadsföretagen har haft brist på lediga lägenheter. Personer som kanske i vanliga fall skulle kunna erhålla förstahandskontrakt har nekats detta eftersom konkurrensen har varit stor. Lågkonjunkturen har gjort att många har hamnat i arbetslöshet och inkomsterna förändras. Personer med osäkra inkomster och skulder har därför hänvisats till att söka bistånd i form av andrahandskontrakt. Socialkontoret har haft svårt under hela 2011 att få nya andrahandskontrakt av hyresvärdarna och akutboendetiden har därför blivit längre än tre månader i flera fall. Målgruppen i akutboendena har ofta en omfattande problematik. Flera personer har psykiska problem och medverkar inte frivilligt till läkarkontakter. Personerna är svåra att utreda, medverkar inte till boendestöd och ibland inte heller till att söka ekonomiskt bistånd. De utförare som har avtal om att utföra boende stöd hade redan i början på februari fullt och kunde inte ta emot nya beställningar. Detta har inneburit att det varit svårt att få lägenheter eftersom hyresvärdarna kräver att boendestöd finns att tillgå för ovan nämnda målgrupp om de ska erhålla något boende. Omsorgskontoret har i mars månad fördelat fler timmar till utförare som utför boendestöd. Fem nya stugor finns nu att tillgå på Glyttinge camping. Socialkontoret har tecknat avtal med NSC om att hyra stugorna till både akutboende och tillfälligt boende för målgruppen med komplexa problem med inslag av både missbruk och psykiatrisk problematik. Ombyggnationen av Stallgården är i princip klar och i samband med den utökades antalet lägenheter till 32 st (tidigare var det 29 st). Det är många faktorer som under 2012 kommer att påverka budgeten för bogruppen men resultatet bedöms än så länge inte överstiga tilldelad budget. FAMILJEHEM Verksamheten redovisar ett positivt resultat med 301 tkr jämfört med budget per den sista februari. När det gäller familjehem, barn och ungdom, är 203 personer aktuella för stadigvarande vård, varav 32 barn där vårdnaden flyttats över till familjehemmet. Jourplaceringarna har varit något fler under året jämfört med föregående år. För närvarande är det 17 barn i jourhem och det är 17 barn i kö för stadigvarande vård i familjehem. Generellt kan sägas att antalet barn som är placerade i familjehem är relativt stabilt över tid med en viss tendens att öka långsiktigt. Resultatet för år 2012 bedöms än så länge kunna bli i nivå med tilldelad budget. UTREDNINGSPLACERINGAR Verksamheten visar en positiv avvikelse jämfört med budget per den sista februari med 23 tkr. Kostnaderna för utredningsplaceringar är mycket varierande under året varför 3

8 prognosen är mycket osäker. Ambitionen är som tidigare att vara mycket restriktiv när det gäller förälder- barnplaceringar tillika ungdomar som placeras på utredningsplatser. BARNAHUS Med anledning av partiell föräldraledighet visar verksamheten än så länge ett överskott med 48 tkr. Prognosen är att kostnaderna under året kommer att motsvara tilldelad budgetram. Verksamheten löper på som tidigare. 4 SOCIALKONTORET Per Granath Socialchef Åsa Haraldsson Ekonom

9 Socialkontoret EKONOMISKT BISTÅND 2012, tkr EKONOMISKT BISTÅND Kostnader jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 300 Ekonomiskt bistånd Ek.bi.sysels.bef.åtgärder 0 Summa Snitt/månad kr, brutto * ###### ###### ###### ####### ####### ####### ####### ###### ###### ###### Intäkter jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 300 Ekonomiskt bistånd Sysselsättningsbefr åtg 0 Summa intäkter Nettoresultat Periodiserad budget Avvikelse mot periodiserad budget* FLYKTINGAR Kostnader jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 301 Ekonomiskt bistånd flykting Introduktionsersättning* 0 Summa Intäkter jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 301 Ekonomiskt bistånd flykting Introduktionsersättning 0 Summa intäkter ANTAL HUSHÅLL SOM ERHÅLLIT EKONOMISKT BISTÅND 2011 jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec snitt/mån Hushåll. ek.bi Flyktinghushåll ek.bil Flykting asyl Flykting introduktionsers Ungdomsgarantin Föreb. rehab vuxna Föreb rehab barn * 1/12 av årets budget.

10 41 Socialkontoret Dnr SN Socialnämnden Preliminärt budgetförslag med plan för FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Det preliminära budgetförslaget för med plan för godkänns och överlämnas till budgetberedningen. SAMMANFATTNING Socialkontoret har utarbetat ett preliminärt budgetförslag för med plan för Nämnderna lämnar sina budgetunderlag den 2 april till budgetberedningen. Därefter äger budgetupptakten rum den april. Vid budgetupptakten redovisar nämnderna en kortfattad analys av bokslutet och hur detta påverkar åren och framåt. Den 22 augusti lämnar nämnderna budgetförslagen till budgetberedningen. Då skall också målen redovisas. Budgetberedningen äger rum den 5-7 september. Kommunfullmäktige beslutar sedan om budget vid sitt sammanträde den 27 november. De mål som redovisas i inledningen till preliminär budget för Socialnämnden är de fyra effektmål som återfinns i internbudget för nämnden 2012 och som utgör mål för alla verksamhetsområden. En översyn av målen kommer att ske inför framtagande av ett definitivt budgetförslag inför hösten. Socialnämndens budgetförslag innehåller endast framställningar utom ram och enligt Ambitionsnivå 2. Orsaken till detta är att de framställningar som görs framförallt avser lagstadgad verksamhet kopplad till demografi och det är därför inte ett alternativ för nämnden att ange en lägre ambitionsnivå vilket skulle leda till ouppfyllda lagkrav. Socialnämndens preliminära ekonomiska ram, belopp tkr Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan Besöksadress: Barnhemsgatan 2, Linköping Postadress: Socialkontoret, Box 356, Linköping Tfn: Fax: E-postadress:

11 2 Förändringar utom ram Den demografiska förändringen (ökat antal personer i åldern 0-64 år) innebär ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och familjehem enligt följande; Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ek bistånd Oföränd budget Borttagen neddr Överf flykting Anknyt invand*???? Familjehem Oföränd budget SUMMA** * Belopp här är inte möjligt att uppskatta redan nu, men det kommer med stor säkerhet att medföra ökade kostnader för Socialnämnden och det ekonomiska biståndet i framtiden. ** Exkl anknytningsinvandringen. Övriga framställningar utom ram finns med i det preliminära budgetförslaget enligt följande; Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ek bistånd (tkr) Höjd riksnorm Den totala framställningen, exklusive anknytningsinvandringen, blir således (tkr); Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan MBL-information har lämnats inför nämndens sammanträde. SOCIALKONTORET Per Granath Socialchef Åsa Haraldsson Ekonom

12 1 SOCIALNÄMNDEN PRELIMINÄRT BUDGETFÖRSLAG MED PLAN FÖR Sammanfattning Socialnämndens arbete med att minska försörjningsstödsberoendet är en av nämndens viktigaste arbetsuppgifter och utmaningar. En omfattande omorganisation och arbetssättsförändring genomfördes under 2011 med inriktning på förbättrad kontroll, tätare uppföljningar samt mer rättssäkra riktlinjer för biståndsutbetalningar. Tillsammans med införandet av en ny organisationsdel Team utreda samt ett intensifierat samarbete med Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Utbildningsförvaltningen är målet att fler försörjningsstödstagare skall nå egenförsörjning. Trots dessa åtgärder pekar Socialkontorets omvärldsanalys på att kostnadsutvecklingen för försörjningsinsatser kommer att fortsätta öka under 2012 och framåt. Socialstyrelsen har höjt riksnormen för försörjningsstöd mycket kraftigt för barn och ungdomsgrupperna men även i övrigt, vilket ger en kostnadsökning med cirka 10 miljoner på årsbasis. Förändring i rättspraxis beträffande anhöriginvandringen från bl.a. Somalia kommer sannolikt väsentligt öka försörjningsstödskostnaderna i såväl riket som i Linköping. En vidare fortsatt arbetslöshetsökning samt överflyttning av en stor grupp invandrare från det kvarvarande kommunala introduktionsansvaret under perioden kommer även detta öka kostnaderna. Inflödet av invandrare från andra delar av Sverige visar inga tecken på att avta. Vid en kostnadsjämförelse med riksiffror under tidsperioden så är kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd i Linköping endast 24 % medan den för riket hamnar på cirka 40 %. Slutsatsen som Socialnämnden drar är att de omfattande insatser som gjorts från 2008 och framåt har fått och fortsatt kommer att ha en kostnadsdämpande effekt, omvärlden till trots. Nämnden prioriterar att Linköpings kommun skall fortsätta placera sig lägre än jämförbara kommuner beträffande kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd och samtidigt säkerställa att den enskilde får en rättssäker prövning och medverka att den enskilde, så långt det är möjligt, blir självförsörjande Befolkningsökning i Linköping Befolkningsförändring totalt (antal personer) Netto in/utflyttning utrikes (antal personer) Källa; Statistik och Utredningar. Kommentar; Linköpings kommun har haft en stark befolkningsökning de senaste åren. Dock utgörs denna ökning till stor del av personer med utländsk bakgrund. Av dessa är det en stor andel som är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Ett av Socialnämnden viktigaste mål är att säkerställa en rättsäker och effektiv handläggning inom samtliga verksamhetsområden och målgrupper där ett särskilt fokus omfattar kommunens utsatta barn, ungdomar o deras familjer. Socialnämn- - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

13 2 dens fokus på att uppnå målen för utredningstider för samtliga utredande verksamheter såsom äldre- och funktionsnedsatta, vuxna missbrukare samt för barn och ungdom får anses som det mest prioriterade området. Socialkontorets omvärldsanalys pekar på att en av de stora utmaningarna framåt för att nå en bättre måluppfyllelse är att säkra, bibehålla och som en respons på ökade kvalitetskrav i lagstiftningen korta handläggningstiderna inom barn- och ungdomsutredningarna samt inom Lss området. Inom området för försörjningsstöd samt beträffande uppföljningar av placerade barn och ungdomar nås de uppsatta målen. Inom hela nämndens verksamhetsområde ses ökande ärendevolymer och därtill en högre komplexitet i ärendenas karaktär. För skärper tillsynsmyndigheten ytterligare sina krav på socialtjänstens utredande verksamheter med fokus på utsatta barn/ungdomar samt våldsutsatta kvinnor. Nya lagförslag som rör stärkt lagstiftning inom området (utredning och uppföljning) kommer att träda i kraft under 2012 eller De nya lagförslagen kommer att ställa stora krav på ett förändrat arbetssätt inom utredning och uppföljning vilket kommer att medföra ett behov av en ansenlig utökning av personalresurserna. Inom området som rör boendefrågor för olika utsatta grupper så finns stora svårigheter att kunna erbjuda permanenta boendelösning. Hyresvärdarna ställer rättmätiga krav på bosocialt stöd från socialtjänsten som Socialnämnden saknar resurser att tillgodose fullt ut. Konsekvenserna blir istället inlåsningseffekter för brukare på Socialkontorets akutboenden. Nämnden beslutade att starta ett vräkningsförebyggande team under hösten 2011 i syfte att minimera avhysningar med fokus på barnfamiljer samt psykosocialt utsatta grupper. Ett förebyggande arbete som i bästa fall kan minska belastning på akutboenden och skapa trygghet och frihet för kommunens medborgare. Nämnden beslutade att starta ett projekt med ett vräkningsförebyggande team under hösten 2011 i syfte att minimera avhysningar med fokus på barnfamiljer samt psykosocialt utsatta grupper. Ett förebyggande arbete som i bästa fall kan minska belastning på akutboenden och skapa trygghet och frihet för kommunens medborgare. Finansiering av verksamheten saknas i dagsläget om en permanentning skall ske. Sammanfattningsvis läggs fokus på följande områden i budgetförslaget; Fokusområde 1; Barnskyddslagen och miniminivå för kvalitet - Barnperspektiv (Barnskyddslagen, FN:s barnkonvention, Haagkonventionen) - Generell kvalitet (SOSFS 2011:9, Värdighetsgarantin) Fokusområde 2; Ekonomiskt bistånd - Flyktingintroduktion - Ny rättspraxis gällande anhöriginvandring - Osäkerheter i konjunktur - Arbetslöshetens utveckling - Höjd riksnorm - Inflyttning av invandrare till kommunen i förhållande till riket Mål Socialnämnden har fyra övergripande effektmål för sin verksamhet; Professionellt bemötande och God tillgänglighet Rättssäker och effektiv handläggning Val av stöd och insatser utifrån evidens och beprövad erfarenhet Optimera verksamhetens resultat inom ramen för budget - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

14 3 SOCIALNÄMNDEN, PRELIMINÄRT BUDGETFÖRSLAG EKONOMISKT BISTÅND Nuläge Kostnaden för försörjningsstöd ökade år 2011 med 2,0 % jämfört med år I ett längre tidsperspektiv från 2008 har kostnadsökningen därmed minskat från 7,8 % (2009 års resultat jämfört med 2008) till 5,1 %. (2009 års resultat jämfört med 2010) till 2,0 % (2010 års resultat jämfört med 2011). Om hänsyn tas till allmänna prisutvecklingen i landet under året som räknas till runt 2 % innebär avdelningens resultat att trenden med kostnadsökningar är bruten. I jämförelse med kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd i riket har Linköping haft betydligt lägre kostnadsutveckling från 2008 fram t.o.m Den totala ökningen för Linköping för åren är 24 % och för riket cirka 40 %. En vidare fortsatt arbetslöshetsökning samt överflyttning av en stor grupp invandrare från det kvarvarande kommunala introduktionsansvaret under perioden kommer även detta öka kostnaderna. Inflödet av invandrare från andra delar av Sverige visar inga tecken på att avta Antal arbetslösa och sökande i program i Linköpings kommun åren Arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd Varav utrikes födda Källa; Statistik & Utredningar. Diagrammet här ovan anger omfattningen av antalet arbetslösa i Linköpings kommun och visar att andelen utrikes födda har ökat betydligt från 2008 och framåt av andelen arbetslösa och sökande i program i Linköpings kommun under åren Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

15 Antal aktuella ärenden ekonomiskt bistånd i snitt per månad och år Antal i snitt per månad och år 3304 Källa; Socialnämndens egen månadsstatistik. Antalet aktuella ärenden i snitt per månad och år under femårsperioden har ökat från st till st, vilket motsvarar totalt 746 st, eller en ökning med 29,2 %. Antal utbetalningshushåll i snitt per månad och år Källa; Socialnämndens egen månadsstatistik. Antalet utbetalningshushåll i snitt per månad och år under perioden har ökat från st till st. Detta motsvarar en ökning med 445 hushåll, eller 23,5 %. - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

16 Ärenden ekonomiskt bistånd Avslag Avslutade Nytillkomna Andelen avslagsbeslut av alla aktuella ärenden har ökat från 14 % till 22 %. Omvärldsanalys Framtid och Observandum Vad gäller kostnaden för försörjningsstöd har riksnormen nyligen höjts rejält vad gäller personliga kostnader för vissa åldersgrupper för barn och ungdomar, vilket kommer att innebära att enbart denna höjning kommer att medföra minst 10 miljoners kostnadsökning på årsbasis I övrigt signaleras det från Arbetsmarknadsverket att arbetslösheten kommer att bli högre under år 2012 än under Förutom dessa faktorer så finns det andra som kommer att påverkar kostnadsutvecklingen. Dessa är hur Jobb- och Kunskapstorget och Arbetsförmedlingen lyckas etablera flyktingar i arbetslivet under introduktionsperioden, ändringar inom sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadspolitikens utformning. Den bedömning som görs i dag angående flyktingärenden som finns kvar på Jobb- och kunskapstorget är att 50-60% av alla avslutade kommer att söka försörjningsstöd på socialkontoret efter avslutad introduktion. För 2012 innebär det att Socialkontoret får räkna med att få in mellan nya ärenden efter avslutad introduktion. I januari i år har Migrationsöverdomstolen fattat beslut i ett ärende som handlar om ny tolkning av lagens krav på styrkt identitet när personer ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en familjemedlem i Sverige. Resultatet kommer att bli att bland andra kommer många somalier få möjligheten att återförenas med sina släktingar i Sverige enligt information från Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik. I Linköping befinner sig ett stort antal somalier och andra nationaliteter där den nya tolkningen av anknytningsärenden kommer att innebära konsekvenser för Socialkontorets arbete och kostnader för ekonomiskt bistånd men det är svårt att bedöma i vilken omfattning. I övrigt redovisas det från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, att sjuktalen för 2011 har ökat med 12,6% jämfört med Ökningen beror till stor del på att de som har varit utförsäkrade återvänt till sjukförsäkringen enligt Försäkringskassan. Även antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar har ökat något. Bedömningen om hur sjuktalen kommer att utvecklas under 2012 för Linköpings del är i dagsläget svår att göra. - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

17 6 Jämförelser och verksamhetsmått Jämförelse med nätverkskommunerna Örebro, Västerås, Norrköping, Helsingborg och Norrköping Kostnad för utbetalning av ekonomiskt bistånd inkl flyktingar (tkr/månad) tkr/månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Borås Helsingborg Linköping Norrköping Västerås Örebro (Källa; Eko-nätverket som Linköping har tillsammans med några andra kommuner). EKONOMISKT BISTÅND, UTBETALT BISTÅND 2011 (INKL FLYKTINGAR) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Borås Helsingborg Linköping Norrköping Västerås Örebro Antal hushåll (inkl flyktingar) med utbetalning av ekonomiskt bistånd 2011 Antal hushåll (st, snitt per månad) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Borås Helsingborg Linköping Norrköping Västerås Örebro (Källa; Eko-nätverket som Linköping har tillsammans med några andra kommuner). - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

18 7 EKONOMISKT BISTÅND, ANTAL BIDRAGSHUSHÅLL MED UTBETALNING 2011 (INKL FLYKTINGAR) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt/mån Borås Helsingborg Linköping Norrköping Västerås Örebro (Källa; Eko-nätverket som Linköping har tillsammans med övriga kommuner). Vad gäller antal hushåll med utbetalat ekonomiskt bistånd så har Linköping, Västerås, Helsingborg och Örebro liknande utveckling under hela år Antal ärenden har i snitt ökat med 12 hushåll/månad för Linköping jämfört med år För Norrköpings del har snittet ökat med 113 hushåll/månad medan Västerås har sänkt snittantalet med 93 hushåll /månad jämfört med år Kostnadsutvecklingen för nätverkskommunerna Linköping, Västerås och Helsingborg har följt varandra i stort sett hela året. Efter oktober blir det större skillnader mellan Linköping och Västerås. En delförklaring kan vara att det under november-december 2011 har skett en ökning av arbetslösheten med 1,5 % i Linköping jämfört med Västerås som hade ökning med 0,2 %. Övriga förklaringar till att ärendeantalet och kostnader inte har minskat mer i jämförelse med bland annat Västerås är att Linköping har högst ohälsotal av alla nätverkskommuner. Linköping har även högst flyttnetto av alla nätverkskommuner och hög andel (7 %) av dessa klarar inte sin försörjning på egen hand utan söker ekonomiskt bistånd för sin försörjning. - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

19 8 BOGRUPPEN Nuläge Bogruppen har under 2011 fortsatt sitt arbete med att försöka minska antalet andrahandskontrakt samt att arbeta för att öka betalningsgraden hos dem som hyr i andrahand. Betalningsgraden har ökat under år 2011 och har igenomsnitt legat på cirka 94 %. Antalet andrahandskontrakt har under senare tid ökat och var i slutet av året 205 till antalet. Alla personer som har andrahandskontrakt väntar idag på att få eget kontrakt. 90 st har pågått mer än tre år. Det äldsta är sedan Det finns i dag dessutom 29 personer som står i bosociala kön och de väntar på erbjudande om ett andrahandskontrakt. Orsaken till att andrahands kontrakten har ökat är bl. a att bostadsföretagen har haft brist på lediga lägenheter. Personer som kanske i vanliga fall skulle kunna erhålla förstahandskontrakt har nekats detta eftersom konkurrensen har varit stor. Lågkonjunkturen har gjort att många har hamnat i arbetslöshet och inkomsterna förändras. Personer med osäkra inkomster och skulder har därför hänvisats till att söka bistånd i form av andrahandskontrakt. Socialkontoret har haft svårt under hela 2011 att få nya andrahandskontrakt av hyresvärdarna och akutboendetiden har därför blivit längre än tre månader i flera fall. Målgruppen i akutboendena har ofta en omfattande problematik. Flera personer har psykiska problem och medverkar inte frivilligt till läkarkontakter. Personerna är svåra att utreda, medverkar inte till boendestöd och ibland inte heller till att söka ekonomiskt bistånd. Det så kallade akutboendeteamet som drivs av Leanlinks verksamhet Råd och Stöd i samverkan med Socialkontoret har uppvisat goda resultat. Teamet arbetar med att hjälpa de som bor i akutboende med att komma vidare till eget kontrakt, behandling eller stödboende. De som inte kommer ut i andra boendeformer är oftast personer med stort omsorgsbehov med svår och komplicerad problematik. Ibland bor de i akutboende i avvaktan på plats i gruppboende eller annat enskilt permanentboende med stöd. Akutboendeteamet arbetade under 2010 med 68 personer från 20 år och uppåt och 5 ungdomar mellan år. Medelålder är cirka 34 år bland de äldre. NSC som driver Glyttinge camping uppför nu fem nya stugor som Socialkontoret har tecknat av tal om att hyra. Stugorna skall användas till både akutboende och tillfälligt boende för målgruppen med komplexa problem med inslag av både missbruk och psykiatrisk problematik. Omvärldsanalys Framtid och Observandum I augusti 2011 beslutade Socialnämnden att tillskapa ett försök med ett vräkningsförebyggande team under två år. Huvudsyftet med arbetet är att förhindra främst vräkning av barnfamiljer, gamla och sjuka och få deras boende- och ekonomiska situation i sådan balans så att de långsiktigt kan klara av att behålla sitt boende. Det finns stort behov av att utveckla samarbetsformer med de andra de aktörerna; hyresvärdar, kronofogden, psykiatriska vården, utförare av stödinsatser, överförmyndarnämnden m.m. Det finns även ett stort behov av mer och flexibelt boendestöd till familjer och enskilda vuxna som är positiva till att ta emot stöd för att klara av sitt boende. Idag har utförare som har avtal att utföra boendestöd inget utrymme att ta fler beställningar. Jämförelser och verksamhetsmått Linköpings kommun ligger högst bland kommunerna i Östergötland vad beträffar barn inblandade i sammanhang där familjer är föremål för avhysning. Nedan redovisas siffror i jämförelse med Norrköping och Västerås. Antal barn i registrerade ansökningar Antal barn berörda av verkställda vräkningar Linköping Norrköping Västerås Antal barn som redovisas i både registrerade ansökningar och verkställda vräkningar är i de flesta fall umgängesbarn och har berörts av att en av föräldrarna har vräkts. I Linköping redovisas att det under 2011 var 7 barn som blev vräkta. Två stora barnfamiljer vräktes och fick flytta till akuta familjelägenheter. Socialkontoret startade i oktober 2011 ett projekt med ett så kallat vräkningsförebyggande team med syfte att i första hand minska antalet vräkningar av barnfamiljer. - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

20 9 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG, BARN/UNGDOM/VUXEN Nuläge Familjehem Grundprincipen när det gäller bistånd till familjehem alternativt tvångsvård i familjehem är för de barn som inte kan bo hemma på grund av allvarliga missförhållanden i hemmiljön att det inte bedöms fungera ens med mycket omfattande öppenvårdsstöd. Behov av och beviljat bistånd i form av familjehem styrs inte av tilldelad budget utan enbart utifrån lagstiftning och barnets bästa. Socialkontoret följer SKL:s rekommendationer beträffande ersättningsnivåer till familjehemmen men arbetar också långsiktigt och målmedvetet med en hög kostnadsmedvetenhet för att sträva efter låga kostnader. Kostnaderna för familjehemsplaceringar är låga i Linköping i relation till andra jämförbara kommuner. Omvärldsanalys Framtid och Observandum Familjehem Vid en kort omvärldsanalys kan konstateras att familjehemsplaceringar i landet har ökat de senaste åren precis som i Linköping. Linköping har en stadig befolkningsökning och många av de familjer som kommer till vår kommun har stora behov av stöd. En justering av kommande års budget i nivå med 2012 års budget och därefter en naturlig kostnadsökning är nödvändig för att verksamhetens kostnader ska nå i balans med budgeten Kostnad familjehemsvård barn och unga 1000 Kr/invånare Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås 200 Örebro Källa: Ny lagstiftning Sannolikt kommer en ny barnskyddslag att träda i kraft inom det/de närmaste åren. Lagstiftningen välkomnas då den syftar till att lyfta fram utsatta barns situation samt höja kvaliteten i det sociala arbetet. Många av de punkter som lyfts fram är redan verklighet i Linköping men nedanstående punkter är några av alla förändringar som kommer att kräva större resursbehov i form av fler socialsekreterare när det gäller myndighetsutövning. -att Socialnämnden skall kunna besluta om uppföljning efter avslutad utredning i de fall det har visats att barnet är i särskilt behov av stöd eller skydd, men samtycke till insatser saknas. Uppföljningen skall kunna pågå under högst två månader. Detta görs ej idag. -att motsvarande möjlighet skall finnas efter avslutad placering. Görs ej idag. -att Socialnämnden, även utan vårdnadshavarens samtycke, skall kunna besluta om bistånd till öppna insatser till barn som har fyllt 15 år, om det är lämpligt och om barnet begär eller samtycker till det. Görs ej idag. - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-19 147 (167) Plats och tid Socialkontoret, Nämndrummet, kl 14.15-16.20 Beslutande Niklas Borg (M) ordförande Elisabeth Gustafsson (S) Josefin Leone (M) Birgitta Ranada (M) Owe Lundén

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-10-18 Onsdagen den 26 oktober, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd

Uppföljning ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-01-18 Diarienummer AMN-2017-0002 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-03-14 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-11-03 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Stöd till familjer med sammansatta problem, metodutveckling i samverkan ansökan ur sociala investeringsfonden

Stöd till familjer med sammansatta problem, metodutveckling i samverkan ansökan ur sociala investeringsfonden 1 (8) Omsorgskontoret 2014 03 12 Dnr On 2013-80 Ingalill Thor Dnr Sn 2014-82 Ann Henriksson Dnr Bn 2014-10 Mats Ericsson Dnr Bou 2014-142 Socialkontoret Ewa Pettersson Utbildningskontoret Klas Lind Fredrik

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle Datum: kl 17:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1 2016-08-23 Dnr: 2016/00512-IFN-1.7.1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman, strateg Er ref: A2016/01307/I INDIVID OCH FAMILJENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Ett nytt ersättningssystem för mottagande

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-01-13 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande ~~~ REMISSYTTRANDE RONNEBY Handläggare: Anna-Karin Sonesson, Samordnings- och utvecklingschef Telefon: 0457-618979 E-post: anna-karin.sonesson@ronneby.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Förstärkt familjehemsvård Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-10-06 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-08-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 21 augusti 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS.

Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-12 201/218 179 Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. Styrelsen beslutade 2008-02-28, 160 angående

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Förstudie av familjehem

Förstudie av familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Wik Förstudie av familjehem Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Metod... 1 2. Iakttagelser...2 2.1. Om familjeenheten och

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling PM Tyresö kommun 2015-02-09 Socialförvaltningen 1 (7) Sara Strandberg Bengt Isaksson Diarienummer 2015/SN 0030-010 Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2013-09-02 UAN-2013-0092 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1)

1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1) ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden 2017-08-29 Dnr SN 2016:1 1 Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1) Beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 243 SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Socialnämnden har begränsat sina effektmål till nedanstående fyra

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 2011-03-23 Omsorgsnämnden Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47 52

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl

Läs mer

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 RAPPORT PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 2014-12-01 Lotta Nordkvist SÄN 2014/503-709 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad Flyktingersättning och planering Eva Sahlén Västerås stad Stadens flyktingmottagande Antal mottagna flyktingar 2000-2016 Både ABO och EBO med uppehållstillstånd 1310 619 639 696 548 526 433 455 325

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Uppdaterade 2007-03-19 En lagändring i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-08-16 Onsdagen den 24 augusti, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Lena Bergström Socialkontoret lena.bergstrom@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning 2017-10-25

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 1 Omsorgsnämnden 2009-03-24 Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1)

1 Presentation av förstudien Botkyrkahälsan - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-08-25 Tid 2015-08-25, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information 2 Ekonomisk

Läs mer

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-26 Handläggare Joanna Millares Rosell Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden 2016-12-13 Revidering

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Svar på remissen Förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn

Svar på remissen Förändrad organisation för mottagandet av ensamkommande barn Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-07-25 Handläggare Gunilla Olofsson Telefon: 08 508 25 605 Till Socialnämnden Svar på remissen Förändrad

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning.

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. Socialförvaltingen Eva A Lindholm Datum Sid 2009-03-17 Dnr 1 (5) LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. I yttrandet

Läs mer