Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar"

Transkript

1 Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) Onsdagen den 28 mars, 2011 kl Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Val av protokollsjusterare 1 Dnr SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER a) Minnesanteckningar gemensamt presidiemöte den 1 mars Dnr INFORMATION FRÅN SOCIALKONTORET 3 Dnr MÅNADSUPPFÖLJNING a) Socialnämndens månadsuppföljning per den 29 februari 4 Dnr SOCIALNÄMNDENS BUDGET EKONOMISK ERSÄTTNING TILL JOURHEM 6 Dnr FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL STUDERANDE UNDER FERIEUPPEHÅLL 7 Dnr AVGIFTER FÖR KONTROLL ENLIGT LAG (2009:730) OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL 8 Dnr AVGIFT FÖR TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN 9 GODKÄNNANDE ENLIGT 6 KAP. 6 SOCIALTJÄNSTLAGEN a) Enskilt ärende ASJ och MJ 10 VÅRDNADSÖVERFLYTTNING a) Enskilt ärende RMA b) Enskilt ärende KM

2 11 Dnr ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 12 Dnr KURSER OCH KONFERENSER 13 FÖRRÄTTNINGAR 14 Dnr HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM 15 ÖVRIGA FRÅGOR

3 MINNESANTECKNINGAR1 a1 (2) Presidierna i Omsorgsnämnden, Äldrenämnden och Socialnämnden Minnesanteckningar från gemensamma presidiets sammanträde den 1 mars 2012, kl i Blå Rummet, Socialkontoret. Närvarande: Övriga deltagare: Niklas Borg (M), ordförande Elisabeth Gustafsson (S) Linnéa Darell (FP) Eva Lindh (S) Ali Hajar (S) Per Granath, Socialkontoret Peder Ellison, Omsorgskontoret Inga Lill Strand, Socialkontoret Eva Pettersson, Socialkontoret Ann-Britt Pettersson, Omsorgskontoret Ingalill Thor, Omsorgskontoret Elisabeth Ulvenäs, Omsorgskontoret Arne Linder, Socialkontoret, sekreterare Ärenden 1. Omprövning av insatsen personlig assistans Kontoren lyfter fram möjligheten till omprövning av beslut om personlig assistans i ett budgetperspektiv. Det finns idag inga politiska direktiv i den riktningen. Så vitt gäller kostnader under 2012 är detta åtgärdat och utklarat via tilläggsanslag. Nationellt pågår en bearbetning av huvudmannaskapsfrågan, bland annat med anledning av motioner från flera riksdagsmän. 2. Fältverksamheten Med anledning av de aktuella diskussionerna kring fältverksamheten redovisar Omsorgskontoret en sammanfattande uppdragsbeskrivning för den verksamhet som förlängts i december 2011 av Omsorgsnämnden genom ett avtal som löper till och med Man kan konstatera att det finns olika bilder av hur verksamheten fungerar eller hur den bör fungera. De olika synsätten finns i kommunens egen verksamhet och bland samverkanspartners, så som exempelvis polismyndigheten. Verksamheten utgör en mycket liten del i kommunens samlade utbud av stöd och omsorg, men har fått ett symbolvärde i olika samverkanssammanhang. En åsiktsskillnad som visat sig är hur man får och bibehåller ungdomars förtroende, samt hur man ska använda sina kunskaper om enskilda ungdomars situation. I ett

4 led att få en mer gemensam syn på verksamheten är det planerat sammanträffande mellan beställare, utförare och myndigheten. Redovisning av utfallet av samsynsarbetet bör redovisas vid kommande presidiemöte. 3. Äldreuppdraget Uppdraget löper på i sina delar. En viktig del är Vårdplaneringsteamet som finns vid US. Idag utgörs det av 2,5 årsarbetare, som ingår i Socialkontoret ordinarie personalstat, och 2 årsarbetare som finansieras genom tidsbegränsat statligt stöd. Det är angeläget, ur ett finansieringsperspektiv, att bereda alternativ, där exempelvis en regionalisering av verksamheten bör undersökas. Teamet bedöms utgöra mycket betydelsefullt och uppskattat led i vårdkedjan för äldre. Både ur ett mänskligt och ett ekonomiskt perspektiv. 4. Budgetdag den 15 mars Budgetdagen går av stapeln som planerats. Under förmiddagen deltar alla tre nämnderna. Under eftermiddagen endast omsorgsnämnd och äldrenämnd. Önskemålet är att alla behov inom kommunens omsorgssektor kan redovisas och profileras i förhållande till kommunens samlade behovsområden.

5 1 (4) Socialkontoret Åsa Haraldsson Dnr SN Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per den 29 februari 2012 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per den 29 februari SAMMANFATTNING Socialnämnden visar totalt per den sista november ett underskott med tkr. Underskott avser ekonomiskt bistånd. Utfallet visar här en negativ avvikelse med tkr jämfört med periodens budget. Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är i snitt 76 stycken fler jämfört med motsvarande period 2011 (exkl. flyktingar). Utbetalningen i snitt per hushåll och månad är för samma hushållskategori 626 kronor högre i år. Resultatet för bogruppen är just nu ett överskott med tkr och familjehem ett överskott med 301 tkr. Kostnaden för utredningsplaceringar och socialnämndens gemensamma funktioner ligger den siste februari i stort sett i nivå med budget. Till handlingen finns en bilaga; Ekonomiskt bistånd I:\SOC\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2012\SN \Dnr Månadsuppföljning\Dnr Socialnämndens månadsuppföljning februari 2012.doc

6 SAMMANSTÄLLNING ÖVER SOCIALNÄMNDENS RESULTAT JANUARI - FEBRUARI 2012 JÄMFÖRT MED BUDGET (TKR) Redovisat netto jan-feb Budget jan-feb Resultat (Budget- Redovisat) Verksamhet Socialnämnd & gemensamma funktioner Ekonomiskt bistånd Bogruppen Familjehem Utredningsplaceringar Barnahus Summa Nedan följer kommentarer till verksamheterna i tabellen. NÄMND OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER Nämndverksamheten och dess gemensamma funktioner beräknas under året kunna rymmas inom tilldelad ram. Kostnaderna efter februari månads utfall visar på ett resultat i nivå med budget. I denna post ingår alkoholhandläggarna och hanteringen av tillsyner och serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Alkoholhandläggningen är självfinansierad och ska inte belasta budgeten negativt. En viss översyn har skett av avgifterna för år EKONOMISKT BISTÅND För det ordinarie ekonomiska biståndet visar verksamheten fram till sista februari en total nettokostnad på tkr och detta är tkr högre än periodens budget. Antalet bidragshushåll per månad är 76 stycken fler i snitt än under samma period år Att antalet bidragshushåll har ökat handlar till stor del om att socialkontoret har fått ta emot 38 hushåll under januari-februari från Jobb- och Kunskapstorget. Denna grupp består av personer som har avslutat sin introduktion för nyanlända flyktingar men inte hunnit bli självförsörjande under introduktionsperioden. Utöver det har 5 hushåll av nyanlända flyktingar under samma period inte bedömts vara berättigade till etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. Socialkontoret har även under januari-februari tagit emot 9 nya hushåll som har flyttat till Linköping från andra kommuner. Snittutbetalningen per hushåll januari-februari i år ligger 626 kr högre per hushåll och månad jämfört med förra året, exkluderat flyktingar. Att snittutbetalningen har ökat handlar till stor del om att riksnormen innehåller avsevärda höjningar för vissa åldersgrupper gällande barn och ungdomar och att de målgrupper som bland annat kommer från avslutad introduktion har hög snittkostnad för sitt försörjningsstöd. Tilläggsanslaget på tkr i årets budget bedöms ej tillräckligt. Socialnämnden avser att återkomma med en framställan till Kommunstyrelsen i samband med tertialbokslutet i april 2

7 BOGRUPPEN Nettokostnaden för bogruppen per den sista februari uppgår till 948 tkr, vilket ger ett överskott med tkr för årets två första månader. Bogruppen fortsätter sitt arbete med att försöka minska antalet andrahandskontrakt samt att arbeta för att öka betalningsgraden hos dem som hyr i andrahand. Betalningsgraden är nu ca cirka 94 %. Antalet andrahandskontrakt har under början av året ökat något och är nu 220 st till antalet. Alla personer som har andrahandskontrakt väntar idag på att få eget kontrakt. 90 st har pågått mer än tre år. Det äldsta är sedan Det finns i dag dessutom ca 29 personer som står i bosociala kön och de väntar på erbjudande om ett andrahandskontrakt. Orsaken till att andrahands kontrakten har ökat är bl.a. att bostadsföretagen har haft brist på lediga lägenheter. Personer som kanske i vanliga fall skulle kunna erhålla förstahandskontrakt har nekats detta eftersom konkurrensen har varit stor. Lågkonjunkturen har gjort att många har hamnat i arbetslöshet och inkomsterna förändras. Personer med osäkra inkomster och skulder har därför hänvisats till att söka bistånd i form av andrahandskontrakt. Socialkontoret har haft svårt under hela 2011 att få nya andrahandskontrakt av hyresvärdarna och akutboendetiden har därför blivit längre än tre månader i flera fall. Målgruppen i akutboendena har ofta en omfattande problematik. Flera personer har psykiska problem och medverkar inte frivilligt till läkarkontakter. Personerna är svåra att utreda, medverkar inte till boendestöd och ibland inte heller till att söka ekonomiskt bistånd. De utförare som har avtal om att utföra boende stöd hade redan i början på februari fullt och kunde inte ta emot nya beställningar. Detta har inneburit att det varit svårt att få lägenheter eftersom hyresvärdarna kräver att boendestöd finns att tillgå för ovan nämnda målgrupp om de ska erhålla något boende. Omsorgskontoret har i mars månad fördelat fler timmar till utförare som utför boendestöd. Fem nya stugor finns nu att tillgå på Glyttinge camping. Socialkontoret har tecknat avtal med NSC om att hyra stugorna till både akutboende och tillfälligt boende för målgruppen med komplexa problem med inslag av både missbruk och psykiatrisk problematik. Ombyggnationen av Stallgården är i princip klar och i samband med den utökades antalet lägenheter till 32 st (tidigare var det 29 st). Det är många faktorer som under 2012 kommer att påverka budgeten för bogruppen men resultatet bedöms än så länge inte överstiga tilldelad budget. FAMILJEHEM Verksamheten redovisar ett positivt resultat med 301 tkr jämfört med budget per den sista februari. När det gäller familjehem, barn och ungdom, är 203 personer aktuella för stadigvarande vård, varav 32 barn där vårdnaden flyttats över till familjehemmet. Jourplaceringarna har varit något fler under året jämfört med föregående år. För närvarande är det 17 barn i jourhem och det är 17 barn i kö för stadigvarande vård i familjehem. Generellt kan sägas att antalet barn som är placerade i familjehem är relativt stabilt över tid med en viss tendens att öka långsiktigt. Resultatet för år 2012 bedöms än så länge kunna bli i nivå med tilldelad budget. UTREDNINGSPLACERINGAR Verksamheten visar en positiv avvikelse jämfört med budget per den sista februari med 23 tkr. Kostnaderna för utredningsplaceringar är mycket varierande under året varför 3

8 prognosen är mycket osäker. Ambitionen är som tidigare att vara mycket restriktiv när det gäller förälder- barnplaceringar tillika ungdomar som placeras på utredningsplatser. BARNAHUS Med anledning av partiell föräldraledighet visar verksamheten än så länge ett överskott med 48 tkr. Prognosen är att kostnaderna under året kommer att motsvara tilldelad budgetram. Verksamheten löper på som tidigare. 4 SOCIALKONTORET Per Granath Socialchef Åsa Haraldsson Ekonom

9 Socialkontoret EKONOMISKT BISTÅND 2012, tkr EKONOMISKT BISTÅND Kostnader jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 300 Ekonomiskt bistånd Ek.bi.sysels.bef.åtgärder 0 Summa Snitt/månad kr, brutto * ###### ###### ###### ####### ####### ####### ####### ###### ###### ###### Intäkter jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 300 Ekonomiskt bistånd Sysselsättningsbefr åtg 0 Summa intäkter Nettoresultat Periodiserad budget Avvikelse mot periodiserad budget* FLYKTINGAR Kostnader jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 301 Ekonomiskt bistånd flykting Introduktionsersättning* 0 Summa Intäkter jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 301 Ekonomiskt bistånd flykting Introduktionsersättning 0 Summa intäkter ANTAL HUSHÅLL SOM ERHÅLLIT EKONOMISKT BISTÅND 2011 jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec snitt/mån Hushåll. ek.bi Flyktinghushåll ek.bil Flykting asyl Flykting introduktionsers Ungdomsgarantin Föreb. rehab vuxna Föreb rehab barn * 1/12 av årets budget.

10 41 Socialkontoret Dnr SN Socialnämnden Preliminärt budgetförslag med plan för FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Det preliminära budgetförslaget för med plan för godkänns och överlämnas till budgetberedningen. SAMMANFATTNING Socialkontoret har utarbetat ett preliminärt budgetförslag för med plan för Nämnderna lämnar sina budgetunderlag den 2 april till budgetberedningen. Därefter äger budgetupptakten rum den april. Vid budgetupptakten redovisar nämnderna en kortfattad analys av bokslutet och hur detta påverkar åren och framåt. Den 22 augusti lämnar nämnderna budgetförslagen till budgetberedningen. Då skall också målen redovisas. Budgetberedningen äger rum den 5-7 september. Kommunfullmäktige beslutar sedan om budget vid sitt sammanträde den 27 november. De mål som redovisas i inledningen till preliminär budget för Socialnämnden är de fyra effektmål som återfinns i internbudget för nämnden 2012 och som utgör mål för alla verksamhetsområden. En översyn av målen kommer att ske inför framtagande av ett definitivt budgetförslag inför hösten. Socialnämndens budgetförslag innehåller endast framställningar utom ram och enligt Ambitionsnivå 2. Orsaken till detta är att de framställningar som görs framförallt avser lagstadgad verksamhet kopplad till demografi och det är därför inte ett alternativ för nämnden att ange en lägre ambitionsnivå vilket skulle leda till ouppfyllda lagkrav. Socialnämndens preliminära ekonomiska ram, belopp tkr Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan Besöksadress: Barnhemsgatan 2, Linköping Postadress: Socialkontoret, Box 356, Linköping Tfn: Fax: E-postadress:

11 2 Förändringar utom ram Den demografiska förändringen (ökat antal personer i åldern 0-64 år) innebär ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och familjehem enligt följande; Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ek bistånd Oföränd budget Borttagen neddr Överf flykting Anknyt invand*???? Familjehem Oföränd budget SUMMA** * Belopp här är inte möjligt att uppskatta redan nu, men det kommer med stor säkerhet att medföra ökade kostnader för Socialnämnden och det ekonomiska biståndet i framtiden. ** Exkl anknytningsinvandringen. Övriga framställningar utom ram finns med i det preliminära budgetförslaget enligt följande; Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ek bistånd (tkr) Höjd riksnorm Den totala framställningen, exklusive anknytningsinvandringen, blir således (tkr); Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan MBL-information har lämnats inför nämndens sammanträde. SOCIALKONTORET Per Granath Socialchef Åsa Haraldsson Ekonom

12 1 SOCIALNÄMNDEN PRELIMINÄRT BUDGETFÖRSLAG MED PLAN FÖR Sammanfattning Socialnämndens arbete med att minska försörjningsstödsberoendet är en av nämndens viktigaste arbetsuppgifter och utmaningar. En omfattande omorganisation och arbetssättsförändring genomfördes under 2011 med inriktning på förbättrad kontroll, tätare uppföljningar samt mer rättssäkra riktlinjer för biståndsutbetalningar. Tillsammans med införandet av en ny organisationsdel Team utreda samt ett intensifierat samarbete med Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Utbildningsförvaltningen är målet att fler försörjningsstödstagare skall nå egenförsörjning. Trots dessa åtgärder pekar Socialkontorets omvärldsanalys på att kostnadsutvecklingen för försörjningsinsatser kommer att fortsätta öka under 2012 och framåt. Socialstyrelsen har höjt riksnormen för försörjningsstöd mycket kraftigt för barn och ungdomsgrupperna men även i övrigt, vilket ger en kostnadsökning med cirka 10 miljoner på årsbasis. Förändring i rättspraxis beträffande anhöriginvandringen från bl.a. Somalia kommer sannolikt väsentligt öka försörjningsstödskostnaderna i såväl riket som i Linköping. En vidare fortsatt arbetslöshetsökning samt överflyttning av en stor grupp invandrare från det kvarvarande kommunala introduktionsansvaret under perioden kommer även detta öka kostnaderna. Inflödet av invandrare från andra delar av Sverige visar inga tecken på att avta. Vid en kostnadsjämförelse med riksiffror under tidsperioden så är kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd i Linköping endast 24 % medan den för riket hamnar på cirka 40 %. Slutsatsen som Socialnämnden drar är att de omfattande insatser som gjorts från 2008 och framåt har fått och fortsatt kommer att ha en kostnadsdämpande effekt, omvärlden till trots. Nämnden prioriterar att Linköpings kommun skall fortsätta placera sig lägre än jämförbara kommuner beträffande kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd och samtidigt säkerställa att den enskilde får en rättssäker prövning och medverka att den enskilde, så långt det är möjligt, blir självförsörjande Befolkningsökning i Linköping Befolkningsförändring totalt (antal personer) Netto in/utflyttning utrikes (antal personer) Källa; Statistik och Utredningar. Kommentar; Linköpings kommun har haft en stark befolkningsökning de senaste åren. Dock utgörs denna ökning till stor del av personer med utländsk bakgrund. Av dessa är det en stor andel som är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Ett av Socialnämnden viktigaste mål är att säkerställa en rättsäker och effektiv handläggning inom samtliga verksamhetsområden och målgrupper där ett särskilt fokus omfattar kommunens utsatta barn, ungdomar o deras familjer. Socialnämn- - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

13 2 dens fokus på att uppnå målen för utredningstider för samtliga utredande verksamheter såsom äldre- och funktionsnedsatta, vuxna missbrukare samt för barn och ungdom får anses som det mest prioriterade området. Socialkontorets omvärldsanalys pekar på att en av de stora utmaningarna framåt för att nå en bättre måluppfyllelse är att säkra, bibehålla och som en respons på ökade kvalitetskrav i lagstiftningen korta handläggningstiderna inom barn- och ungdomsutredningarna samt inom Lss området. Inom området för försörjningsstöd samt beträffande uppföljningar av placerade barn och ungdomar nås de uppsatta målen. Inom hela nämndens verksamhetsområde ses ökande ärendevolymer och därtill en högre komplexitet i ärendenas karaktär. För skärper tillsynsmyndigheten ytterligare sina krav på socialtjänstens utredande verksamheter med fokus på utsatta barn/ungdomar samt våldsutsatta kvinnor. Nya lagförslag som rör stärkt lagstiftning inom området (utredning och uppföljning) kommer att träda i kraft under 2012 eller De nya lagförslagen kommer att ställa stora krav på ett förändrat arbetssätt inom utredning och uppföljning vilket kommer att medföra ett behov av en ansenlig utökning av personalresurserna. Inom området som rör boendefrågor för olika utsatta grupper så finns stora svårigheter att kunna erbjuda permanenta boendelösning. Hyresvärdarna ställer rättmätiga krav på bosocialt stöd från socialtjänsten som Socialnämnden saknar resurser att tillgodose fullt ut. Konsekvenserna blir istället inlåsningseffekter för brukare på Socialkontorets akutboenden. Nämnden beslutade att starta ett vräkningsförebyggande team under hösten 2011 i syfte att minimera avhysningar med fokus på barnfamiljer samt psykosocialt utsatta grupper. Ett förebyggande arbete som i bästa fall kan minska belastning på akutboenden och skapa trygghet och frihet för kommunens medborgare. Nämnden beslutade att starta ett projekt med ett vräkningsförebyggande team under hösten 2011 i syfte att minimera avhysningar med fokus på barnfamiljer samt psykosocialt utsatta grupper. Ett förebyggande arbete som i bästa fall kan minska belastning på akutboenden och skapa trygghet och frihet för kommunens medborgare. Finansiering av verksamheten saknas i dagsläget om en permanentning skall ske. Sammanfattningsvis läggs fokus på följande områden i budgetförslaget; Fokusområde 1; Barnskyddslagen och miniminivå för kvalitet - Barnperspektiv (Barnskyddslagen, FN:s barnkonvention, Haagkonventionen) - Generell kvalitet (SOSFS 2011:9, Värdighetsgarantin) Fokusområde 2; Ekonomiskt bistånd - Flyktingintroduktion - Ny rättspraxis gällande anhöriginvandring - Osäkerheter i konjunktur - Arbetslöshetens utveckling - Höjd riksnorm - Inflyttning av invandrare till kommunen i förhållande till riket Mål Socialnämnden har fyra övergripande effektmål för sin verksamhet; Professionellt bemötande och God tillgänglighet Rättssäker och effektiv handläggning Val av stöd och insatser utifrån evidens och beprövad erfarenhet Optimera verksamhetens resultat inom ramen för budget - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

14 3 SOCIALNÄMNDEN, PRELIMINÄRT BUDGETFÖRSLAG EKONOMISKT BISTÅND Nuläge Kostnaden för försörjningsstöd ökade år 2011 med 2,0 % jämfört med år I ett längre tidsperspektiv från 2008 har kostnadsökningen därmed minskat från 7,8 % (2009 års resultat jämfört med 2008) till 5,1 %. (2009 års resultat jämfört med 2010) till 2,0 % (2010 års resultat jämfört med 2011). Om hänsyn tas till allmänna prisutvecklingen i landet under året som räknas till runt 2 % innebär avdelningens resultat att trenden med kostnadsökningar är bruten. I jämförelse med kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd i riket har Linköping haft betydligt lägre kostnadsutveckling från 2008 fram t.o.m Den totala ökningen för Linköping för åren är 24 % och för riket cirka 40 %. En vidare fortsatt arbetslöshetsökning samt överflyttning av en stor grupp invandrare från det kvarvarande kommunala introduktionsansvaret under perioden kommer även detta öka kostnaderna. Inflödet av invandrare från andra delar av Sverige visar inga tecken på att avta Antal arbetslösa och sökande i program i Linköpings kommun åren Arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd Varav utrikes födda Källa; Statistik & Utredningar. Diagrammet här ovan anger omfattningen av antalet arbetslösa i Linköpings kommun och visar att andelen utrikes födda har ökat betydligt från 2008 och framåt av andelen arbetslösa och sökande i program i Linköpings kommun under åren Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

15 Antal aktuella ärenden ekonomiskt bistånd i snitt per månad och år Antal i snitt per månad och år 3304 Källa; Socialnämndens egen månadsstatistik. Antalet aktuella ärenden i snitt per månad och år under femårsperioden har ökat från st till st, vilket motsvarar totalt 746 st, eller en ökning med 29,2 %. Antal utbetalningshushåll i snitt per månad och år Källa; Socialnämndens egen månadsstatistik. Antalet utbetalningshushåll i snitt per månad och år under perioden har ökat från st till st. Detta motsvarar en ökning med 445 hushåll, eller 23,5 %. - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

16 Ärenden ekonomiskt bistånd Avslag Avslutade Nytillkomna Andelen avslagsbeslut av alla aktuella ärenden har ökat från 14 % till 22 %. Omvärldsanalys Framtid och Observandum Vad gäller kostnaden för försörjningsstöd har riksnormen nyligen höjts rejält vad gäller personliga kostnader för vissa åldersgrupper för barn och ungdomar, vilket kommer att innebära att enbart denna höjning kommer att medföra minst 10 miljoners kostnadsökning på årsbasis I övrigt signaleras det från Arbetsmarknadsverket att arbetslösheten kommer att bli högre under år 2012 än under Förutom dessa faktorer så finns det andra som kommer att påverkar kostnadsutvecklingen. Dessa är hur Jobb- och Kunskapstorget och Arbetsförmedlingen lyckas etablera flyktingar i arbetslivet under introduktionsperioden, ändringar inom sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadspolitikens utformning. Den bedömning som görs i dag angående flyktingärenden som finns kvar på Jobb- och kunskapstorget är att 50-60% av alla avslutade kommer att söka försörjningsstöd på socialkontoret efter avslutad introduktion. För 2012 innebär det att Socialkontoret får räkna med att få in mellan nya ärenden efter avslutad introduktion. I januari i år har Migrationsöverdomstolen fattat beslut i ett ärende som handlar om ny tolkning av lagens krav på styrkt identitet när personer ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en familjemedlem i Sverige. Resultatet kommer att bli att bland andra kommer många somalier få möjligheten att återförenas med sina släktingar i Sverige enligt information från Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik. I Linköping befinner sig ett stort antal somalier och andra nationaliteter där den nya tolkningen av anknytningsärenden kommer att innebära konsekvenser för Socialkontorets arbete och kostnader för ekonomiskt bistånd men det är svårt att bedöma i vilken omfattning. I övrigt redovisas det från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, att sjuktalen för 2011 har ökat med 12,6% jämfört med Ökningen beror till stor del på att de som har varit utförsäkrade återvänt till sjukförsäkringen enligt Försäkringskassan. Även antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar har ökat något. Bedömningen om hur sjuktalen kommer att utvecklas under 2012 för Linköpings del är i dagsläget svår att göra. - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

17 6 Jämförelser och verksamhetsmått Jämförelse med nätverkskommunerna Örebro, Västerås, Norrköping, Helsingborg och Norrköping Kostnad för utbetalning av ekonomiskt bistånd inkl flyktingar (tkr/månad) tkr/månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Borås Helsingborg Linköping Norrköping Västerås Örebro (Källa; Eko-nätverket som Linköping har tillsammans med några andra kommuner). EKONOMISKT BISTÅND, UTBETALT BISTÅND 2011 (INKL FLYKTINGAR) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Borås Helsingborg Linköping Norrköping Västerås Örebro Antal hushåll (inkl flyktingar) med utbetalning av ekonomiskt bistånd 2011 Antal hushåll (st, snitt per månad) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Borås Helsingborg Linköping Norrköping Västerås Örebro (Källa; Eko-nätverket som Linköping har tillsammans med några andra kommuner). - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

18 7 EKONOMISKT BISTÅND, ANTAL BIDRAGSHUSHÅLL MED UTBETALNING 2011 (INKL FLYKTINGAR) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt/mån Borås Helsingborg Linköping Norrköping Västerås Örebro (Källa; Eko-nätverket som Linköping har tillsammans med övriga kommuner). Vad gäller antal hushåll med utbetalat ekonomiskt bistånd så har Linköping, Västerås, Helsingborg och Örebro liknande utveckling under hela år Antal ärenden har i snitt ökat med 12 hushåll/månad för Linköping jämfört med år För Norrköpings del har snittet ökat med 113 hushåll/månad medan Västerås har sänkt snittantalet med 93 hushåll /månad jämfört med år Kostnadsutvecklingen för nätverkskommunerna Linköping, Västerås och Helsingborg har följt varandra i stort sett hela året. Efter oktober blir det större skillnader mellan Linköping och Västerås. En delförklaring kan vara att det under november-december 2011 har skett en ökning av arbetslösheten med 1,5 % i Linköping jämfört med Västerås som hade ökning med 0,2 %. Övriga förklaringar till att ärendeantalet och kostnader inte har minskat mer i jämförelse med bland annat Västerås är att Linköping har högst ohälsotal av alla nätverkskommuner. Linköping har även högst flyttnetto av alla nätverkskommuner och hög andel (7 %) av dessa klarar inte sin försörjning på egen hand utan söker ekonomiskt bistånd för sin försörjning. - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

19 8 BOGRUPPEN Nuläge Bogruppen har under 2011 fortsatt sitt arbete med att försöka minska antalet andrahandskontrakt samt att arbeta för att öka betalningsgraden hos dem som hyr i andrahand. Betalningsgraden har ökat under år 2011 och har igenomsnitt legat på cirka 94 %. Antalet andrahandskontrakt har under senare tid ökat och var i slutet av året 205 till antalet. Alla personer som har andrahandskontrakt väntar idag på att få eget kontrakt. 90 st har pågått mer än tre år. Det äldsta är sedan Det finns i dag dessutom 29 personer som står i bosociala kön och de väntar på erbjudande om ett andrahandskontrakt. Orsaken till att andrahands kontrakten har ökat är bl. a att bostadsföretagen har haft brist på lediga lägenheter. Personer som kanske i vanliga fall skulle kunna erhålla förstahandskontrakt har nekats detta eftersom konkurrensen har varit stor. Lågkonjunkturen har gjort att många har hamnat i arbetslöshet och inkomsterna förändras. Personer med osäkra inkomster och skulder har därför hänvisats till att söka bistånd i form av andrahandskontrakt. Socialkontoret har haft svårt under hela 2011 att få nya andrahandskontrakt av hyresvärdarna och akutboendetiden har därför blivit längre än tre månader i flera fall. Målgruppen i akutboendena har ofta en omfattande problematik. Flera personer har psykiska problem och medverkar inte frivilligt till läkarkontakter. Personerna är svåra att utreda, medverkar inte till boendestöd och ibland inte heller till att söka ekonomiskt bistånd. Det så kallade akutboendeteamet som drivs av Leanlinks verksamhet Råd och Stöd i samverkan med Socialkontoret har uppvisat goda resultat. Teamet arbetar med att hjälpa de som bor i akutboende med att komma vidare till eget kontrakt, behandling eller stödboende. De som inte kommer ut i andra boendeformer är oftast personer med stort omsorgsbehov med svår och komplicerad problematik. Ibland bor de i akutboende i avvaktan på plats i gruppboende eller annat enskilt permanentboende med stöd. Akutboendeteamet arbetade under 2010 med 68 personer från 20 år och uppåt och 5 ungdomar mellan år. Medelålder är cirka 34 år bland de äldre. NSC som driver Glyttinge camping uppför nu fem nya stugor som Socialkontoret har tecknat av tal om att hyra. Stugorna skall användas till både akutboende och tillfälligt boende för målgruppen med komplexa problem med inslag av både missbruk och psykiatrisk problematik. Omvärldsanalys Framtid och Observandum I augusti 2011 beslutade Socialnämnden att tillskapa ett försök med ett vräkningsförebyggande team under två år. Huvudsyftet med arbetet är att förhindra främst vräkning av barnfamiljer, gamla och sjuka och få deras boende- och ekonomiska situation i sådan balans så att de långsiktigt kan klara av att behålla sitt boende. Det finns stort behov av att utveckla samarbetsformer med de andra de aktörerna; hyresvärdar, kronofogden, psykiatriska vården, utförare av stödinsatser, överförmyndarnämnden m.m. Det finns även ett stort behov av mer och flexibelt boendestöd till familjer och enskilda vuxna som är positiva till att ta emot stöd för att klara av sitt boende. Idag har utförare som har avtal att utföra boendestöd inget utrymme att ta fler beställningar. Jämförelser och verksamhetsmått Linköpings kommun ligger högst bland kommunerna i Östergötland vad beträffar barn inblandade i sammanhang där familjer är föremål för avhysning. Nedan redovisas siffror i jämförelse med Norrköping och Västerås. Antal barn i registrerade ansökningar Antal barn berörda av verkställda vräkningar Linköping Norrköping Västerås Antal barn som redovisas i både registrerade ansökningar och verkställda vräkningar är i de flesta fall umgängesbarn och har berörts av att en av föräldrarna har vräkts. I Linköping redovisas att det under 2011 var 7 barn som blev vräkta. Två stora barnfamiljer vräktes och fick flytta till akuta familjelägenheter. Socialkontoret startade i oktober 2011 ett projekt med ett så kallat vräkningsförebyggande team med syfte att i första hand minska antalet vräkningar av barnfamiljer. - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

20 9 INDIVID OCH FAMILJEOMSORG, BARN/UNGDOM/VUXEN Nuläge Familjehem Grundprincipen när det gäller bistånd till familjehem alternativt tvångsvård i familjehem är för de barn som inte kan bo hemma på grund av allvarliga missförhållanden i hemmiljön att det inte bedöms fungera ens med mycket omfattande öppenvårdsstöd. Behov av och beviljat bistånd i form av familjehem styrs inte av tilldelad budget utan enbart utifrån lagstiftning och barnets bästa. Socialkontoret följer SKL:s rekommendationer beträffande ersättningsnivåer till familjehemmen men arbetar också långsiktigt och målmedvetet med en hög kostnadsmedvetenhet för att sträva efter låga kostnader. Kostnaderna för familjehemsplaceringar är låga i Linköping i relation till andra jämförbara kommuner. Omvärldsanalys Framtid och Observandum Familjehem Vid en kort omvärldsanalys kan konstateras att familjehemsplaceringar i landet har ökat de senaste åren precis som i Linköping. Linköping har en stadig befolkningsökning och många av de familjer som kommer till vår kommun har stora behov av stöd. En justering av kommande års budget i nivå med 2012 års budget och därefter en naturlig kostnadsökning är nödvändig för att verksamhetens kostnader ska nå i balans med budgeten Kostnad familjehemsvård barn och unga 1000 Kr/invånare Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås 200 Örebro Källa: Ny lagstiftning Sannolikt kommer en ny barnskyddslag att träda i kraft inom det/de närmaste åren. Lagstiftningen välkomnas då den syftar till att lyfta fram utsatta barns situation samt höja kvaliteten i det sociala arbetet. Många av de punkter som lyfts fram är redan verklighet i Linköping men nedanstående punkter är några av alla förändringar som kommer att kräva större resursbehov i form av fler socialsekreterare när det gäller myndighetsutövning. -att Socialnämnden skall kunna besluta om uppföljning efter avslutad utredning i de fall det har visats att barnet är i särskilt behov av stöd eller skydd, men samtycke till insatser saknas. Uppföljningen skall kunna pågå under högst två månader. Detta görs ej idag. -att motsvarande möjlighet skall finnas efter avslutad placering. Görs ej idag. -att Socialnämnden, även utan vårdnadshavarens samtycke, skall kunna besluta om bistånd till öppna insatser till barn som har fyllt 15 år, om det är lämpligt och om barnet begär eller samtycker till det. Görs ej idag. - Socialnämnden - Preliminärt budgetförslag

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2004

Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2004 Individ- och familjeomsorg Lägesrapport 2004 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16 1 (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl. 13.30 Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse

TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Tilläggskallelse 1 TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt

Läs mer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer Vräkningsförebyggande arbete stöd till socialtjänsten och andra aktörer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer