SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst Barnahus Länsgemensam familjehemsrekrytering Månadsuppföljning maj Ekonomi Sammanställning av systematiskt arbetsmiljöarbete Svar på återremiss av motion om att med nuvarande bemanning erbjuda service vid hjälpmedelshaveri under helger Delegationsärenden Informationsärenden... 14

2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Vänster kammare, kommunhuset Tisdagen den 4 juni 2013 kl. 17:00 19:00 Gunnar Pettersson (S) David Svensson (S) Lars-Göran Wärnbring (M) Monica Haraldsson (S) Hans Jarstig (KD) Lennart Blåberg (KD), tjänstgörande ersättare Rolf Westmar (M), tjänstgörande ersättare Inger Andersson (M), tjänstgörande ersättare Ann-Mari Raud (M), tjänstgörande ersättare Olle Teike (SD), insynsplats Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst Betty Svensson, enhetschef individ- och familjeomsorgen Lisbet Bärenholdt, förvaltningsekonom Peter Olofsson, förvaltningschef Sara Svenningsson, sekreterare Utses att justera Monica Haraldsson Paragrafer: Ordförande Justerande Sekreterare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på Socialförvaltningens Arkiv Underskrift

3 Godkännande av dagordning godkänner ändring av dagordningen enligt förslaget. Ärendet 5 Barnahus och ärende 6 Länsgemensam familjehemsrekrytering flyttas upp i dagordningen och blir istället punkt 3 respektive punkt 4.

4 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst Ordförande tackar för informationen. Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef för hemtjänsten berättar om de större förändringar som gjorts inom hemtjänsten för att försöka förbättra effektiviteten i verksamheten. Anetthe berättar även om hur hemtjänsten arbetar i övrigt.

5 Dnr SN08/ Barnahus beslutar att Habo kommun i samverkan med övriga aktörer inrättar ett barnahus från den 1 januari 2014 med placering i Jönköpings kommun. Inrättande av ett barnahus i Jönköpings län har diskuterats sedan i Habo beslutade redan den 4 mars 2009 ( 15) att inrätta ett barnahus i samverkan med övriga aktörer Sedan juni 2012 har Landstinget, kommunerna, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten i Jönköpings län samarbetat för att möjliggöra inrättandet av ett barnahus. Barnahusets målgrupp ska vara barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för olika former av våldsbrott och sexuella brott. Målet för samverkan i barnahus är att tillförsäkra barn som misstänks vara utsatta för brott rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående krisinsatser och bedömning av behandlingsinsatser. et skickas till: Regionförbundet

6 Dnr SN13/ Länsgemensam familjehemsrekrytering Habo kommun ansluter sig till den länsgemensamma enhet som inrättas för rekrytering och utbildning av familjehem och i viss mån kontaktfamiljer. Kostnaden för detta ska ingå i budgeten för familjehem. Förslaget är att en länsgemensam enhet inrättas som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem och i viss mån kontaktfamiljer. Enheten förläggs geografiskt till Jönköping. Kostnaden för verksamheten uppgår totalt till 3,5 miljoner kronor per år. För Habos del kronor per år plus kronor i uppstartskostnad. Verksamheten föreslås bedrivas som ett projekt under perioden 1 januari 2014 till och med den 31 december 2015 för att därefter utvärderas. Under projekttiden görs en noggrann uppföljning av nyttjandegraden i varje kommun. De flesta kommunerna i Jönköpings län är för små för att ha särskilda tjänster avsatta för att rekrytera familjehem och kontaktfamiljer. Rekryteringen görs istället när behov uppstår vilket gör att startsträckan blir lång och det finns ingen möjlighet att ha en bank av familjehem som är lämpliga för uppdrag. Resultatet kan bli att kommunen får placera barnen i ett dyrare eller sämre kontrollerat alternativ. I oktober 2012 kom nya föreskrifter från socialstyrelsen. Dessa gjorde gällande att socialnämnden ska kartlägga och analysera behovet av familjehem på kort och lång sikt samt planera för och vidta de åtgärder som behövs för att säkra tillgången på hem som erbjuder trygg och säker vård för barnen (SOSFS 2012:11, 3 kap 1 ). I de lagändringar som infördes i socialtjänstlagen den första januari 2013 får socialnämnden också krav på sig att ge familjehem utbildning (6 kap 6c SoL). Tanken om att inrätta en gemensam enhet för rekrytering och utbildning av familjehem och kontaktfamiljer har varit uppe för diskussion ett flertal gånger de senaste åren. sunderlaget har tagits fram av socialsekreterare inom familjehemsvården i länet, samordnat av FoUrum och flera gånger processats av länets chefer för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Socialcheferna har diskuterat förslaget och ställt sig bakom det. Habos del finansierar genom minskad användning av konsulentstödda familjehem. Skillnad mellan vanligt familjehem och konsulentstött familjehem är ca kronor per månad. Habo har alltid varit tvungen

7 att använda konsulentstödda familjehem för att tillräckligt snabbt få fram familjehem och 1-2 barn har ständigt varit placerade på detta sätt de senaste åren. et skickas till: Regionförbundet

8 Dnr SN13/1 57 Månadsuppföljning maj Lisbet Bärenholdt, förvaltningsekonom föredrar ärendet. Månadsuppföljning med prognos för helår för maj månad indikerar ett underskott jämfört med budget på tkr.

9 Ekonomi Informationen läggs till handlingarna. Lisbet Bärenholdt, förvaltningsekonom föredrar ärendet. Kommunstyrelsen har uppmanat socialnämnden att senast till kommunstyrelsens sammanträde i september inkomma med en åtgärdsplan som visar hur nämnden ska komma tillrätta med det prognostiserade underskottet.

10 Dnr SN13/94 59 Sammanställning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2012 Informationen läggs till handlingarna. Socialförvaltningen bedriver verksamhet dygnet runt i kommunala lokaler och i enskildas hem. Huvuddelen av socialförvaltningens personal arbetar med människor som är i behov av vård och omsorg. I förvaltningen arbetar också personer som på en övergripande nivå leder, utvecklar och stödjer verksamheten samt arbetar fram beslutsunderlag till socialnämnden. Chefer med arbetsmiljöansvar har tillsammans med personal och fackliga representanter genomfört skyddsrond inom respektive enhet, se bilagor. En sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2012 visar att riskerna varierar mellan olika yrkesgrupper. Följande arbetsmiljörisker har identifierats: Risk för förslitningsskador på grund av trånga utrymmen/tunga lyft Fallrisker Risk för stress vid hög arbetsbelastning/gemensamma kontorsrum Risk för personskador på grund av avsaknad av brandskydd Risk för hot och våld Därutöver har påpekats behov av förbättringar av inomhusklimat och otillräcklig belysning. Kopia på blanketterna kommer att lämnas till personalchefen samt till de som ansvarar för att åtgärda de beskrivna riskerna. Förvaltningen kommer inom ett halvår att följa upp om åtgärder har vidtagits beträffande de risker som respektive enhetschef beskrivit i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om risker inte har åtgärdats, ska en förklaring till detta ges. et skickas till: Enhetschefer socialförvaltningen

11 Dnr SN12/ Svar på återremiss av motion om att med nuvarande bemanning erbjuda service vid hjälpmedelshaveri under helger föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Margareta Fick har för Miljöpartiet de Gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslås att kommunen utreder möjligheterna att med nuvarande bemanning erbjuda service vid hjälpmedelshaveri under helger. Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen ( ). Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera motionen till socialnämnden( ). Förvaltningen har i tjänsteskrivelse Svar på återremiss av motion om att med nuvarande bemanning erbjuda service vid hjälpmedelshaveri under helger, daterad den 15 maj 2013 redogjort för skälen till varför kommunen med nuvarande bemanning inom kommunen inte bör erbjuda service vid hjälpmedelshaveri under helger. Om kommunfullmäktige anser att behovet av beredskap finns över helgerna för att kunna avhjälpa akuta problem med hjälpmedel, bör kommunen enligt socialnämndens uppfattning, arbeta för att hjälpmedelscentralen inrättar en jourverksamhet som kan serva alla länets kommuner under helger. Länets kommuner äger tillsammans hjälpmedelscentralen i Jönköping. Landstinget har under hösten 2011 behandlat frågan om hjälpmedelsjour och konstaterat att antalet åtgärder som kräver insats under jourtid är få och att det inte handlar om livsuppehållande hjälpmedel. Bedömningen som gjordes då var att kostnaderna per insats gjorde det svårt att motivera jourverksamhet för hjälpmedel. Eftersom kommunerna i Jönköpings län nu övertagit hemsjukvården från Landstinget, kan det finnas ökade förutsättningar för att aktualisera frågan på nytt.

12 et skickas till: Kommunfullmäktige

13 Delegationsärenden Delegationsärendena läggs till handlingarna. Följande ärenden fattade med stöd av delegation anmäls till socialnämnden: Ordförandebeslut: Inga ordförandebeslut finns att rapportera. AU-delegation: Protokoll Protokoll Delegationslistor individärenden: Nr: Övriga delegationsbeslut: Nr

14 Informationsärenden Informationsärendena läggs till handlingarna. Informationsmappen innehåller följande handlingar: 1. Familjerådgivarna - Årsberättelse Kommunfullmäktige - Årsredovisning Kommunfullmäktige - Revisionsberättelse 2012

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 68 Individärende... 84 69 Individärende... 85 70 Individärende... 86 71 Individärende... 87 72 Kärrsgården 2013 förändringar i lokalerna... 88 73 Redovisning av flyktingmottagningen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer

Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer 1(10) Utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer Inledning, förslag Förslaget är att det inrättas en länsgemensam enhet som ansvarar för rekrytering och utbildning av familjehem

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 mars kl. 12.30. Sekreterare Paragrafer 33-56 Elise Teinler ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 mars kl. 12.30. Sekreterare Paragrafer 33-56 Elise Teinler ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Per Gunnar Larsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-06-10. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Per Gunnar Larsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-06-10. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 104-111, 116-117 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Michael Karlsson, nämndsekreterare Eila Medin, socialchef Carina Winsth, ekonom Lena Limslätt Petersson Ann-Britt Johansson, MAS

Michael Karlsson, nämndsekreterare Eila Medin, socialchef Carina Winsth, ekonom Lena Limslätt Petersson Ann-Britt Johansson, MAS 2011-04-20 1 (20) Plats och tid Sal Moberg Kommunhuset, 2011-04-20, kl. 08:00 12:00 Beslutande Övriga deltagande Stig-Ove Andersson, s, ordförande Gullvi Dahlöf, s Ingrid Adolfsson, s Gabriela Håveland,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.30 Beslutande David Olsson (M), or dförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) A nders Pettersson (S)

Läs mer

Socialnämnden 2012-10-10

Socialnämnden 2012-10-10 234 Delegationsbeslut... 2 235 Budgetuppföljning... 3 236 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 237 Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende... 5 238 Kommunens ansvar

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer