Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar"

Transkript

1 Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) Onsdagen den 24 augusti, 2011 kl Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Val av protokollsjusterare 1 TEMA; MISSBRUKSARBETE I KOMMUNEN a) Stadsmissionen informerar (30 45 minuter) b) Socialkontoret informerar 2 Dnr SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER 3 Dnr FÖRORDNANDE ENLIGT 43 LVU 4 Dnr INFORMATION FRÅN SOCIALKONTORET 5 Dnr MÅNADSUPPFÖLJNING a) Ekonomisk uppföljning per den 31 juli Dnr VRÄKNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE 7 Dnr RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL SÄRSKILT FÖRORDNADE VÅRDNADSHAVARE FÖR ENSAMKOMMANDE BARN 8 Dnr YTTRANDE ÖVER ALKOHOLSERVERVERING VID SÄRSKILDA BOENDEN 9 Dnr RAPPORT ENLIGT 28 H LSS 10 YTTRANDEN ENLIGT 13 KAP. 2 SOL a) Dnr Enskilt ärende b) Dnr Enskilt ärende c) Dnr Enskilt ärende

2 11 TOBAKSÄRENDEN a) Dnr Södra presenter b) Dnr Berola s Kiosk och tobak 12 YTTRANDE ADOPTION a) Enskilt ärende W-S H b) Enskilt ärende AH 13 VÅRDNADSÖVERFLYTTNING a) Enskilt ärende AF b) Enskilt ärende JF c) Enskilt ärende AL d) Enskilt ärende SL e) Enskilt ärende CW 14 Dnr ANMÄLAN ENLIGT 6 KAP 36 KOMMUNALLAGEN 15 Dnr ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 16 Dnr KURSER OCH KONFERENSER 17 FÖRRÄTTNINGAR 18 Dnr HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM 19 ÖVRIGA FRÅGOR

3 3 1 (2) Socialkontoret Dnr SN Socialnämnden Förordnande att besluta om begäran om polishandräckning enligt 43 2 lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) FÖRSLAG TILL BESLUT Socialnämnden föreslås besluta att rätten att begära polishandräckning med stöd av 43 2 LVU ges till avdelningscheferna Jens Samuelsson och Ewa Pettersson, gruppcheferna Tomas Flygare, Kristina Granlund, Eva Jacobsson, Rose-Marie Kindgren, Agneta Persson, Gunilla Rolling, Anette Rönnberg, Inger Tall och Pia Teivik. att samma rätt i samband med tjänstgöring vid Sociala jouren ges till socialsekreterarna Stefan Croné, Anette Dahl, Annika Flygare, Maria Forsberg, Arne Gren, Mattias Lindgren, Yvonne Magnusson, Karolina Rosberg, Camilla Theander och Anna Widéen, samt att detta beslut ersätter beslut , 80. SAMMANFATTNING Enligt ovan nämnda lagrum skall polismyndigheten på begäran av Socialnämnden, eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat, lämna biträde för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU. Socialnämnden har beträffande kontorets tjänstemän senast , 80, beslutat om detta. Med anledning av personalförändringar bör gällande beslut revideras.

4 2 BAKGRUND Enligt i rubriken nämnda lagrum skall polismyndigheten på begäran av socialnämnden, någon ledamot i socialnämnden eller tjänsteman som nämnden förordnat, lämna biträde för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU. Under lagrummet faller inte bara situationer då vården skall påbörjas utan även efterforskning och återförande av den unge om denne avvikit från det hem där placering skett, samt vid förflyttning från ett hem till ett annat. Skyldigheten gäller dock inte alla situationer i samband med vården. Begäran om polishandräckning för att efterforska och återhämta eller förflytta en person som på grund av eget beteende (3 LVU) beretts vård med stöd av LVU och som har avvikit från hem med särskild tillsyn görs av hemmets föreståndare. Polishandräckning får endast komma i fråga då det finns grundad anledning att anta att särskilda tvångsmedel behövs för att genomföra åtgärden. Socialnämnden har under många år tillämpat möjligheten att ge förordnande till tjänsteman att begära handräckning då ärendenas art ofta kräver en mycket skyndsam hantering. För att tilldelas förordnande krävs att personen innehar tillräcklig erfarenhet, kunskap och kompetens från området. En begränsning av personkretsen är nödvändig också med hänvisning till beslutets också mycket ingripande art. SOCIALKONTORET Arne Linder Kanslisekreterare

5 1 (3) Socialkontoret Åsa Haraldsson Dnr Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per den 31 juli 2011 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per den 31 juli. SAMMANFATTNING Socialnämnden visar totalt per den sista juli ett underskott med tkr. Ungefär hälften av detta underskott hänförs till osäkert kostnadsansvar för ekonomiskt bistånd flyktingar, där diskussioner pågår med Utbildningskontoret/Jobbtorget, vart kostnadsansvaret ska ligga. Utfallet för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med tkr jämfört med periodens budget. Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är i snitt 49 stycken fler jämfört med motsvarande period 2010 (inkl. flyktingar). Utbetalningen i snitt per hushåll och månad är för samma hushållskategorier 235 kronor högre i år. Resultatet för bogruppen är just nu ett överskott med tkr och utredningsteamet redovisar ett överskott med tkr jämfört med periodens budget. Kostnaden för familjehem ligger den siste juli tkr över budgetnivån. För posten ensamkommande flyktingbarn redovisas just nu ett överskott om tkr. Till handlingen finns en bilaga; Ekonomiskt bistånd I:\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2011\SN \Dnr Ekonomisk uppföljning\socialnämndens månadsuppföljning juli 2011.doc

6 SAMMANSTÄLLNING ÖVER SOCIALNÄMNDENS RESULTAT JANUARI - JULI 2011 JÄMFÖRT MED BUDGET (TKR) Redovisat netto jan-juli Budget jan-juli Resultat (Budget- Redovisat) Verksamhet Socialnämnd & gemensamma funktioner Ekonomiskt bistånd Ek bistånd flyktingar* Bogruppen Familjehem Ensamkom flykt. barn** Utredningsplaceringar Barnahus Summa * Osäker kostnad avseende ek bistånd flyktingar, där kostnadsansvaret ej är klarlagt mellan SN/BiN. ** Kostnaden återsöks från Migrationsverket. Nedan följer kommentarer till verksamheterna i tabellen. NÄMND OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER Nämndverksamheten och dess gemensamma funktioner beräknas under året kunna rymmas inom tilldelad ram. Kostnaderna efter juli månads utfall ligger just nu 162 tkr över budgetnivån. I denna post ingår även alkoholhandläggarna och hanteringen av tillsyner och serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Debitering av intäkter för denna verksamhet sker framförallt senare under våren och resultatet bedöms då ligga i balans med budget. Alkoholhandläggningen är självfinansierad och ska inte belasta budgeten negativt. EKONOMISKT BISTÅND För det ordinarie ekonomiska biståndet visar verksamheten fram till sista juli en total nettokostnad på tkr och detta är tkr högre än periodens budget. Antalet bidragshushåll per månad är 49 stycken fler i snitt än under samma period år Snittutbetalningen per hushåll januari-juli i år ligger 235 kr högre per hushåll och månad jämfört med förra året. Därtill kommer en osäker kostnad avseende ekonomiskt bistånd till flyktingar, som särredovisas i tabellen ovan. Särredovisningen beror på att kostnadsansvaret ännu inte är klarlagt mellan Socialnämnden och Bildningsnämnden. Klart är att Socialnämnden kommer att få ökade kostnader till följd av att vissa ärenden felaktigt registrerats som flyktingar vid Socialkontoret. Bedömningen är fortfarande att nettokostnaden i år för det ordinarie biståndet kommer att landa på samma nivå som under 2010, vilket innebär ett underskott jämfört med budget för ekonomiskt bistånd med cirka 14 mnkr. Utöver denna post tillkommer en mycket preliminär kostnadsuppskattning vad gäller det ekonomiska ansvaret för biståndet till flyktingar, där prognosen för 2011 avseende kostnader som kommer att föras över till Socialnämnden är 9 mnkr. Totalt således ett preliminärt underskott för det ekonomiska biståndet med 23 mnkr år

7 3 BOGRUPPEN Nettokostnaden för bogruppen per den sista juli uppgår till tkr, vilket ger ett överskott med tkr för perioden. Socialkontorets prognos för bogruppen år 2011 är fortfarande mycket svår att bedöma. Det är flera faktorer som kommer att påverka utfallet. Bogruppen kommer dock att fortsätta sitt arbete med att försöka minska antalet andrahandskontrakt samt att arbeta för att öka betalningsgraden hos dem som hyr i andrahand. Det samverkansavtal som finns med Stångåstaden kommer att ses över och ett arbete pågår just nu tillsammans med avdelningen för ekonomiskt bistånd och Stångåstaden kring möjligheten att starta ett så kallat vräkningsförebyggande team. Det befintliga avtalet med Glyttinge camping avseende akutboende kommer att förändras. Planer finns på att upprätta cirka fem småstugor för både tillfälligt permanent boende samt akutboende för målgruppen med komplexa problem med inslag av både missbruk och psykiatrisk problematik. Detta är oftast personer som inte vill ta emot något stöd trots att stödbehovet är stort. Någon form av uppsökande/ motiverande assistans behöver knytas till dessa stugor. Akutboendet Stallgården är under ombyggnad på grund av att ny väg ska byggas intill Braskens bro där boendet är beläget. Vägbygget berör viss del av Stallgårdens tomt. Någon medförande kostnad är idag inte känd. Prognosen för året visar än så länge på ett resultat för bogruppen i nivå med budgetramen. FAMILJEHEM Verksamheten redovisar ett underskott per den sista juli med tkr. När det gäller familjehem, barn och ungdom, så är 203 personer aktuella för stadigvarande vård, varav 28 barn där vårdnaden flyttats över till familjehemmet. Jourplaceringarna har varit fler under årets första sju månader jämfört med föregående år. För närvarande är det 23 barn i jourhem och det är 13 barn ikö för stadigvarande vård i familjehem. Generellt kan sägas att antalet barn som är placerade i familjehem är relativt stabilt över tid med en viss tendens att öka långsiktigt. Detta innebär i korthet att det kommer att uppstå ett underskott på familjehemskontot. Underskottet kommer sannolikt att bli i nivå med den reducering som gjordes i budget för 2011, cirka 4 mnkr. UTREDNINGSPLACERINGAR Verksamheten visar en positiv avvikelse jämfört med budget per den sista juli med tkr. Kostnaderna för utredningsplaceringar är mycket varierande under året varför prognosen fortsatt är i nivå med budget. Ambitionen är som tidigare att vara mycket restriktiv när det gäller förälder- barnplaceringar tillika ungdomar som placeras på utredningsplatser. BARNAHUS Med anledning av tjänstledighet visar verksamheten än så länge ett överskott med 196 tkr. Prognosen är att kostnaderna under året kommer att motsvara tilldelad budgetram. Verksamheten löper på som tidigare. SOCIALKONTORET Per Granath Socialchef Åsa Haraldsson Ekonom

8 Socialkontoret EKONOMISKT BISTÅND 2011, tkr EKONOMISKT BISTÅND Kostnader jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 300 Ekonomiskt bistånd Ek.bi.sysels.bef.åtgärder 0 Summa Snitt/månad kr, brutto * ####### ####### ###### ###### ###### Intäkter jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 300 Ekonomiskt bistånd Sysselsättningsbefr åtg 0 Summa intäkter Nettoresultat Periodiserad budget Avvikelse mot periodiserad budget FLYKTINGAR Kostnader jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 301 Ekonomiskt bistånd flykting Introduktionsersättning* 0 Summa Intäkter jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Ackumulerat 301 Ekonomiskt bistånd flykting ??? Introduktionsersättning 0 Summa intäkter ANTAL HUSHÅLL SOM ERHÅLLIT EKONOMISKT BISTÅND 2011 jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec snitt/mån Hushåll. ek.bi Flyktinghushåll ek.bil Flykting asyl Flykting introduktionsers Ungdomsgarantin Föreb. rehab vuxna Föreb rehab barn

9 1 (6) Socialkontoret Dnr SN Socialnämnden Vräkningsförebyggande arbete FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Ett vräkningsförebyggande team tillskapas under två år med start september En uppföljning med skriftlig rapport redovisas på socialnämndens sammanträde i februari Personalkostnader motsvarande 1,5 årsarbetare omvandlas från ekonomiskt bistånd och boendegrupp. SAMMANFATTNING Det finns ett starkt samband mellan vräkning och hemlöshet. Personer som blivit vräkta har mycket svårt att åter komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Socialtjänstens ansvar i det vräkningsförebyggande arbete är stort. Att förebygga vräkning är en viktig del i det samlade arbetet mot hemlöshet. I dag saknas på social kontoret ett strukturerat arbetssätt och en utarbetad metod i arbetet med personer som står inför avhysning. Stora kostnader i form av ekonomiskt bistånd till hyresskulder utbetalas varje månad och de enskilda personer som blir föremål för avhysning inte minst barnen, drabbas ofta hårt. Kunskaperna om hur barn påverkas av hemlöshet och påtvingad flytt mellan temporära boenden är bristfällig, dock vet vi att barns behov av trygghet och kontinuitet är av grundläggande betydelse. Även om barn i dag aldrig ställs på gatan i samband med en avhysning förekommer att de får bo på campingplatser, på vandrarhem, inneboende hos släktingar, jourlägenheter och andra typer av temporära boenden. Förslag är att bilda ett tema som ska arbeta metodiskt med ett vräkningsförebyggande arbete i nära samverkan med övriga berörda aktorer som t.ex hyresvärdar, kronofogden, psykiatrin, utförare m.m

10 2 BAKGRUND Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver enligt Socialtjänstlagen 2 kap:2. Det finns ett starkt samband mellan vräkning och hemlöshet. Personer som blivit vräkta har mycket svårt att återkomma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Socialtjänstens ansvar i det vräkningsförebyggande arbete är stort. Rutiner för arbetet med vräkningsärenden behöver säkerställas. Det handlar om att kunna agera snabbt och aktivt, att noga gå igenom olika handlingsalternativ och upprätta arbetsplaner, samverka med andra aktörer och följa upp ärenden. Särskilt viktigt är det med att rutiner finns för att kunna tillgodose barns behov av ett tryggt boende. I februari 2007 presenterade regeringen för första gången en samlad strategi för arbetet mot hemlöshet under rubriken Hemlöshet - många ansikten, mångas ansvar I samband med detta gav Socialstyrelsen ut en skrift som stöd till socialtjänsten och andra aktörer. I skriften betonas vikten av vräkningsförebyggande arbete ur flera aspekter. I maj 2010 tillsatte barn- och äldreministern Maria Larsson en arbetsgrupp som hade till uppgift att analysera orsaker till att barn fortfarande berörs av vräkning och varför det i vissa kommuner är fler barn som berörs än andra. I en del av rapporten avhandlas bla. bostadens betydelse för barn. Arbetsgruppen trycker på att bostaden har en symbolisk, kognitiv och emotionell stor betydelse. Kunskaper om hur barn påverkas av hemlöshet och påtvingad flytt mellan temporära boenden är fortfarande bristfällig men det kan ändå konstateras att barns behov av trygghet och kontinuitet är av grundläggande betydelse. Vräkning riskerar därför att få allvarliga effekter på barnas möjligheter till utveckling. Även om barn i dag aldrig ställs på gatan i samband med en avhysning förekommer att de får bo på campingplatser, på vandrarhem, inneboende hos släktingar, jourlägenheter och andra typer av temporära boenden. I Linköpings kommun saknar man idag ett strukturerat vräkningsförebyggande arbete. Det finns många aktörer som skulle behöva samarbeta och samordna sina insatser och kontakter med de som riskerar vräkning för att kunna förebygga hemlöshet och alla de konsekvenser som det för med sig. VARFÖR BLIR MAN VRÄKT? Det finns tre huvudorsaker där konsekvensen kan vara vräkning - Obetald hyra - Störning - Sanitär olägenhet RISKGRUPPER Personer som har svaga nätverk, små inkomster och befinner sig i social utsatthet generellt sätt ligger i riskzonen att bli vräkt. Det kan exempelvis handla om personer med missbruksproblem eller olika typer av funktionsnedsättningar, ensamstående med barn, personer med svag förankring på arbetsmarknaden och personer som har betalningsanmärkningar. I det redan övrigt utsatt läge får man lätt svårigheter med

11 3 att klara sin ekonomi och hyresinbetalningar, dra på sig varningar på grund av störningar i boendet eller få svårigheter att sköta sitt boende på annat sätt. Man orkar inte ta hand om sina sopor, tidningar etc. och orkar inte sköta städningen och boendet förvandlas till sanitär olägenhet för personen själv och hennes/hans grannar. Resultatet kan bli vräkning och man hamnar utanför den ordinarie bostadsmarknaden och behöver slussas in i nytt boende genom speciallösningar av socialtjänsten. På socialkontoret ser man ökningen av antalet personer i denna kategori och har märkt den hårdnande attityden på bostadsmarknaden på många sätt. I alltför många situationer har det blivit svårt även för socialtjänsten att ta ansvar för att lösa boende i akuta och utsatta situationer. STATISTIK / EKONOMI Linköpingskommun ligger högst bland kommunerna i Östergötland vad beträffar barn inblandade i sammanhang där familjer är föremål för avhysning Nedan redovisas siffror i jämförelse med Norrköping Antal barn i Antal barn berörda av registrerade ansökningar verkställda vräkningar Linköping Norrköping Kommentar: Norrköpings kommun startade 2009 ett framgångsrikt vräkningsförebyggande arbete. Registrerade kostnader bokförda som utbetalning av ekonomiskt bistånd till hyresskuld uppgick under tidsperioden till ca 521 tkr I samband med en avhysning uppstår nästan alltid kostnader i form av flyttkostnad, städ, magasinering m.m. Det är även ofta som dyra speciallösningar krävs för att hitta nytt boendealternativ../.se bilaga med beskrivning av ett avhysningsärende där olika kostnader har specificerats. NULÄGESBESKRIVNING När en person eller familj riskerar att vräkas från sin bostad så har socialkontoret resurser i form av samtal, utredning av den sociala och ekonomiska situationen, ekonomiskt bistånd, ekonomiskt rådgivning, viss form av bostöd m.m för ärenden av detta slag men dessa resurser används ofta i alltför sent skede. Konsekvenserna för den enskilde blir ofta omfattande. Vräkningen innebär att man förlorar sitt förstahandskontrakt och får ordna tillfälligt boende samt får svårt att senare accepteras som

12 4 hyresgäst hos de flesta hyresvärdar. Ofta hamnar man på socialkontoret för att få hjälp med boendet och socialkontoret tvingas teckna andrahandskontrakt eftersom det ibland är den enda lösningen på problematiken. Ekonomiskt bistånd måste beviljas till hyresskulder som i många fall har hunnit bli betydande belopp. Familjer med barn är tvungna att flytta till akutlägenheter osv. Den enskilde får betalningsanmärkningar, skuld och stora konsekvenser för sin sociala situation. I nuläget har vi cirka 15 vräkningsärenden per månad som hamnar som nya ärenden på mottagningsgruppen. Ofta har ärendet fortskridit i processen så långt att när man väl får information om ärendet på socialkontoret så har man inte tillräckligt med tid att hitta lösningar för att förhindra vräkning. Ärendet blir akut och man måste snabbt ta ställning till om man kan hjälpa till med att betala hyresskuld för att förhindra vräkning eller hitta alternativt tillfälligt boende då vräkning inte kan förhindras. Det är svårt att hitta tillfälligt boende i akuta situationer. Det saknas tid, resurser och metoder att arbeta fram handlingsplaner för var och en för att på lång sikt kunna ordna permanent boende. Under tiden i det tillfälliga boendet ska man också kunna stötta och hjälpa personen ifråga att sköta sitt boende på olika sätt och sig själv för att kunna kvalificera sig för nytt mer permanent boende. I och med att ärenden får ofta akut karaktär så hinner man inte förhandla med hyresvärden om olika alternativ för att förhindra vräkning. Ett alternativ kan vara till exempel avbetalningsplan kopplat med korttidskontrakt. Under tiden för korttidskontraktet kan man visa att man kan sköta hyresinbetalningar, avbetalningar och i övrigt sköta sitt boende på önskvärt sätt. I vissa situationer skulle man behöva erbjuda mer praktiskt förlagd ek. rådgivning. Till exempel då när man upptäcker ett tydligt mönster med svårigheter med ekonomin. I många fall skulle problemen bli avhjälpta på sikt om personer i riskzonen kunde lära sig grundläggande matlagning, och lära sig handla klokt och billigt både mat och kläder, husgeråd mm. I dessa ärenden skulle man behöva ha resurser för uppföljning av ärenden tills boendesituationen är stabil och ekonomin fungerar. BESKRIVNING AV PLANERAD VERKSAMHET FÖR ATT FÖREBYGGA VRÄKNING Huvudsyftet för arbetet är att förhindra främst vräkning av barnfamiljer, gamla och sjuka och få deras boende- och ekonomiska situation i sådan balans så att de kan långsiktigt klara av att behålla sitt boende. De som arbetar vräkningsförebyggande ska inte ta sig an alla ärenden utan enbart de nya. I de redan aktuella ärendena har man konsulterande roll gentemot den socialsekreterare som har ansvaret för sina resp. ärenden. Det vräkningsförebyggande arbetet innebär att utveckla samarbetsformer med de andra berörda aktörerna; hyresvärdar, kronofogden, psykiatriska vården,råd och Stöd och överförmyndarnämnden. Genom bättre samordning och tydlig ansvarsfördelning kan man ge varandra bättre möjligheter både tids- och metodmässigt att förebygga vräkning. På socialkontoret måste man utveckla både arbetsmetoder och insatser samt samla erfarenhet, kunskap och kompetens till ett team. Teamet ska initialt bestå av en samordnare från bogruppen, en socialsekreterare från mottagningsgruppen på avdelningen för ekonomiskt bistånd och ekonomisk rådgiva-

13 5 re från Bogruppen. Till teamet knyter man även ordinarie personal från både boggruppen och mottagningsgruppen från avdelningen för ekonomiskt bistånd för att klara av att ta hand om alla nyinkomna ärenden enligt konceptet. För att kunna arbeta med alla de beskrivna delarna av arbetet behövs det resurser utöver de befintliga personalresurserna med 1,5 årsarbetare under två år. Under denna tid bedöms man ha hunnit bygga upp samverkansrutiner med andra aktörer, interna rutiner för socialkontoret, samlat på sig erfarenheter, kunskaper och kompetens och utvecklat fungerande arbetsmetoder och insatser för arbetet. Efter två år bedömer man ha implementerat effektiva arbetssätt och rutiner för vräkningsförebyggande arbete och därmed kan frågorna därefter hanteras med ordinarie personalresurser. Under våren 2011 har Stångåstadens bosociala grupp börjat göra hembesök vid försenad hyra, vilket har minskat antal hyresskuldsärenden markant. För socialtjänstens del underlättar det att avgränsa målgruppen. Socialkontoret får snabbt information om vilka som man inte har lyckats med att rädda boendet för och socialtjänsten kan komma in i ärendet i ett tidigare skede. Det blir möjligt att erbjuda ek. rådgivning, att upprätta avbetalningsplaner, annan hjälp och stöd och hjälp med att betala hyresskulden i vissa fall. Teamet ska fungera som samarbetspartner gentemot hyresvärdar och försöka få bra samarbete till stånd. Genom det samarbetet hoppas man att socialkontoret i ett tidigare stadium ska få reda på vilka som har hyresskulder för att hinna agera i tid. Ambitionen är att aktivera hyresvärdar att arbeta själva i stil med Stångåstadens koncept i syfte att man från socialkontorets sida sedan kan erbjuda hjälp i de fallen där man inte har lyckats. Teamet ska arbeta med att ta fram bra, fungerande rutiner internt och upparbeta samarbete med ömsesidig respekt och förtroende och erbjuda den hjälp som myndighet kan ge. Man ska också mer generellt informera hyresvärdar om socialkontorets ansvar och möjligheter att hjälpa till med olika saker. I övrigt ska man arbeta med både egna hembesök och följa med hyresvärdar på deras hembesök vid behov samt ge information per brev och telefon till klienter. UPPFÖLJNING Första uppföljning av arbetet ska ske i slutet på januari Efter det ska arbetet följas upp minst var 6:e månad under den första tvåårsperioden. Uppföljning ska ge svar på följande frågeställningar: Har antalet vräkningar minskat? Har antalet beviljade hyresskulder och kostnader för hyresskulder minskat? antal och kostnader Har antalet vräkningar på grund av störningar och sanitär olägenhet minskat? Har våra kostnader minskat vad gäller sanering etc.? Socialkontoret ska också gå ut men en enkät till berörda socialsekreterare ang. arbetsmetoden och med frågor om vad arbetet har resulterat i/konsekvenserna för både

14 6 klienter, de som arbetar med frågorna/hyresvärdar och annat. Även hyresvärdar ska intervjuas för att höra deras synpunkter och erfarenheter av arbetet. FÖRVÄNTADE EFFEKTER För målgruppen - Få behålla sitt boende och få stöd i att kunna behålla boendet på lång sikt - Få relevanta insatser som syftar till att trygga boendet - Minska antalet vräkningar - Få hjälp till självhjälp genom att få hjälp med ekonomiska prioriteringar av olika slag. Praktisk hjälp med matlagning, hushållsbudget etc. för olika aktörer i sammanhanget - Hyresvärdar kan få myndighetens hjälp till hyresgäster som riskerar vräkning - Hyresvärdar och socialkontoret kan samordna sina insatser och fördela ansvar sinsemellan på ett tydligare sätt, vilket effektiviserar hanteringen av vräkningsärenden - Antal vräkningar minskar och därmed också behovet av Kronofogdens insatser i betalningsföreläggande- och vräkningsärenden - Socialkontorets kostnader för både ekonomiskt bistånd och personal som är involverade i hyresskulds- och vräkningsärenden minskar på lång sikt - Socialkontorets kostnader för extraordinärt boende minskas - Socialkontoret kan minska antalet tecknade social andrahandskontrakt till förmån för egna förstahandskontrakt för klienter - Genom förbättrad samverkan mellan hyresvärdar och socialkontoret kan man öka förtroendet gentemot myndighetsfunktionen och öka möjligheter till att få hjälp att lösa boendefrågor för socialt utsatt grupper i allmänhet för samhället - att minska antalet vräkningar med familjer med barn - att kunna förebygga permanent hemlöshet - samhällsekonomiskt mer lönsamt då den sociala situationen kan stabiliseras och negativa konsekvenser för arbete, studier, skolgång för barnen kan minimeras FINANSIERING Personalkostnaderna för 1.5 årsarbetare föreslås att finansieras genom omvandling av budgetmedel för ekonomiskt bistånd och boendegruppen. Under 2011( sept-dec ) föreslås hela kostanden belasta boendegruppen. SOCIALKONTORET Ewa Pettersson Avdelningschef Laila Hämäläinen Avdelningschef

15 1 (4) Socialkontoret Dnr Riktlinjer avseende arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande barn FÖRSLAG TILL BESLUT Socialnämnden antar riktlinjer daterade avseende arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande barn SAMMANFATTNING De senaste åren har det kommit många ensamkommande barn till Sverige. Kommunerna har ett ansvar för att ha ett ordnat mottagande för dessa barn. Kommunstyrelsen i Linköping beslutade i januari 2010 att teckna platsavtal om 8 platser med Migrationsverket. Tidigare har kommunen tecknat avtal om att ta emot 5 ensamkommande barn per år. Det har visat sig vara ytterst svårt att motivera personer att åta sig uppdraget som särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn. Enligt lag ska socialnämnden med stöd av föräldrabalken anmäla behov av eller väcka talan hos tingsrätten om att en särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses när det ensamkommande barnet fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Överförmyndarnämnden ersätter den särskilt förordnade vårdnadshavaren för uppdraget som avser förmyndardelen men inte i något annat avseende. Det har medfört att socialnämnden inte kunnat föreslå personer som kan tänka sig att vara särskilt förordnade vårdnadshavare. Ska socialnämnden uppfylla lagstiftarens krav på att föreslå särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn, är det nödvändigt att utbetala arvode och omkostnad till uppdragstagarna.

16 2 TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING 10 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn När ett barn har beviljats uppehållstillstånd ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare om inte särskilda skäl talar emot det förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 6 kap 11 Socialtjänstlagen (2011:453) När vårdnaden om ett barn övergår till familjehemsföräldrarna kan kommunen fortsätta att betala skälig ersättning till familjehemmet. 6 kap 8 a Föräldrabalken (1949:381) Vårdnaden om ett barn överflyttas från föräldrarna/vårdnadshavarna till en särskilt förordnad vårdnadshavare på grund av varaktigt förhinder att utöva vårdnaden. 6 kap 9 Föräldrabalken (1949:381) Om vårdnadshavaren är död ska socialnämnden anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare. BAKGRUND Från den 1 juli 2006 gäller en lagändring som innebär att ansvaret för de asylsökande ensamkommande barnen fördelas mellan stat och kommun. De senaste sex åren har antalet ensamkommande barn ökat från drygt 300 barn till barn år De senaste två åren är det främst barn från Somalia och Afghanistan som sökt asyl i Sverige. Dessa ensamkommande barn befinner sig i en utsatt situation. Kommunerna i Östergötland har undertecknat en avsiktsförklaring angående mottagande av ensamkommande barn i Östergötland med en viljeinriktning om att avtalet skall vara platsavtal. Kommunstyrelsen i Linköping beslutade i januari 2010 att teckna platsavtal om 8 platser med Migrationsverket. Tidigare har kommunen tecknat avtal om att ta emot 5 ensamkommande barn per år. De kommuner som träffat överenskommelser med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn ansvarar för barnens boende och omvårdnad. För detta får kommunerna ersättning av staten. Migrationsverket ansvarar för prövning av barnens asylärenden och för frågor som rör återvändande. När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige ser Migrationsverket till att barnet får komma till en mottagningskommun. Kommunens överförmyndarnämnd ska så snart som möjligt efter barnets ankomst till Sverige utse en god man som ska ta tillvara barnets rättigheter. I de frånvarande föräldrarnas ställe ska den gode mannen agera som både förmyndare och vårdnadshavare för barnet. Barnet får därigenom en företrädare som på ett heltäckande sätt kan ta tillvara barnets intressen i Sverige och verka för barnets bästa. Överförmyndarnämnden i Linköping ersätter den gode mannens kostnader i samband med uppdraget och utbetalar ett arvode om 200 kr/timme.

17 3 Huvudregeln är att ett barn ska förses med en särskilt förordnad vårdnadshavare när det fått permanent uppehållstillstånd. Undantag kan göras om barnet blir myndig inom kort tid. Med kort tid brukar avses att det är mindre än sex månader kvar till myndighetsdagen. Barnets gode man kan då kvarstå i sitt uppdrag tills barnet blir myndigt. Socialnämnden ansvarar för att utreda och fatta beslut om vad som är bäst för barnet, till exempel var barnet ska bo, undersöka om det finns släktingar i Sverige som barnet kan bo hos och om barnet behöver särskild vård och omsorg. Det är även socialnämnden som ansvarar för att till tingsrätten föreslå att en särskilt förordnad vårdnadshavare utses när barnet fått permanent uppehållstillstånd. Det innebär dels att väcka talan eller anmäla om behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare, dels att föreslå tingsrätten att utse en viss person som särskilt förordnad vårdnadshavare. Socialnämnden har provat att anmäla behov av/väcka talan utan att föreslå en lämplig person, när vi inte funnit någon person som velat åta sig uppdraget. Det målet har avvisats från tingsrätt och hovrätt. Således är det socialnämndens ansvar att inom ramen för stämningsansökan/anmälan se till att en lämplig person föreslås åta sig uppdraget. Därmed faller det på socialnämnden att rekrytera för uppdraget lämpliga personer. Det har visat sig omöjligt att rekrytera personer som vill åta sig detta uppdrag, när uppdragstagaren inte erhåller någon ekonomisk ersättning för annat än förmyndardelen. Det är Överförmyndaren som arvoderar för förmyndarskapet. Ersättningen baseras på att den särskilt förordnade vårdnadshavaren i egenskap av förmyndare förvaltar den omyndiges tillgångar och företräder barnet i de angelägenheter som rör tillgångarna. Se bilaga 1. Socialkontorets erfarenhet är att de ensamkommande barnens tillgångar är ytterst försumbara i detta sammanhang. Huvuduppgifterna för en särskilt förordnad vårdnadshavare är snarare att ha ett vårdansvar för barnet och att vara barnets företrädare i olika sammanhang, med hänvisning till det ansvar som åligger en vårdnadshavare enligt föräldrabalken. Det kan röra sig om att vara delaktiv i den planering som görs för barnet inom socialtjänst och skola, eller barnpsykiatri. Det är även viktigt att hålla sig underättad om barnets situation och regelbundet träffa barnet. Det är svårt att uppskatta både omfattningen i form av tid och känslomässigt engagemang som krävs av den särskilt förordnade vårdnadshavaren och uppdragets svårighetsgrad varierar naturligtvis med hur komplex det enskilda barnets situation är. Det är därför lämpligt att indela ersättningen i tre nivåer, där nivå 2 ska anses som normalnivån. Att åta sig uppdraget att vara särskilt förordnad vårdnadshavare till ett barn som man inte har en från början naturlig relation till eller kännedom kring, måste anses som ett lekmannauppdrag av ansvarsfull karaktär. Socialnämnden misslyckas under rådande omständighet att uppfylla det lagstadgade kravet att lämna in förslag på lämpliga särskilt förordnade vårdnadshavare till tingsrätten. Det medför att Överförmyndarenheten inte kan entlediga de gode männen. Av den anledningen har aktuellt förslag utarbetats tillsammans med Kommunstyrelsens administrativa chef Lars-Åke Ekström, gruppchefen på Överförmyndarenheten Maria Sjöberg och dess kommunjurist Christian Jälmestedt.

18 4 FINANSIERING Om ett ensamkommande barn är placerat i familjehem och familjehemmet åtar sig uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare, betalar kommunen en ersättning med stöd av 6 kap 11 SoL. Kommunerna får en schablonersättning från staten som täcker kommunens allmänna kostnader. Därutöver ersätter Migrationsverket kommunen för de specificerade kostnaderna som är förknippade med vård och behandlingsinsatser. Kommuner som har rätt till ersättning enligt ovan har även rätt till en schabloniserad ersättning om kronor för vissa kostnader. Schablonersättningen ska lämnas till den kommun som först tog emot barnet. Förutsättningen är att barnet är under 18 år och var skild från båda sina föräldrar vid ankomsten till Sverige och står utan legal vårdnadshavare. Ersättningen betalas ut efter det att den första ersättningen enligt 29 eller 30 betalats ut (31 ). I klartext betyder det att vi kan söka för de kostnader som kommer att uppstå i och med föreslagen förändring, dock max kr. SOCIALKONTORETS BEDÖMNING Socialnämnden kan idag inte fullfölja de krav som enligt lag åligger nämnden när det gäller att föreslå till tingsrätten att en lämplig person utses till särskilt förordnad vårdnadshavare. Grundproblemet härligger i att det inte utgår någon ersättning för detta uppdrag och att det är orimligt att kräva att privatpersoner åtar sig uppdraget på frivillig basis. De föreslagna riktlinjerna, ökar möjligheterna för socialnämnden att följa lagstiftarens krav på att anvisa en lämplig person för uppdraget att vara särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd. SAMRÅD Samråd har skett med stadsjuristen Ragnhild Klintberg. SOCIALKONTORET Jens Samuelsson Avdelningschef Bilagor 1. Arvodesregler för särskilt förordnade vårdnadshavare (förmyndardelen) 2. Riktlinjer daterad

19 Överförmyndarenheten Arvodesregler för särskilt förordnade vårdnadshavare (förmyndardelen) En särskilt förordnad vårdnadshavare är tillika förmyndare om rätten inte säger något annat. Det är enbart förmyndardelen av förordnandet som ligger hos Överförmyndarnämnden. I förmyndardelen ingår att förvalta den omyndiges tillgångar och företräda denne i angelägenheter som rör tillgångarna. Det är enbart förmyndardelen som arvoderas av överförmyndarenheten. Beroende på hur stora tillgångar den underårige har och vilken arbetsinsats som krävs av den förordnade förmyndaren avgör Överförmyndarnämnden på vilket sätt ställföreträdaren ska ersättas. Arvodet anges i procent av prisbasbeloppet. Ställföreträdaren ska förvalta huvudmannens tillgångar på bästa sätt för denne såsom att betala räkningar, göra omplaceringar m.m. Tillgångarna ska i skälig omfattning användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De tillgångar som därutöver finns ska enligt huvudregeln placeras tryggt och ge skälig avkastning (12 kap.4 FB). Arvodesnivåer Nivå 1 (grundnivå) Barnet har upp till 2 konton med mindre belopp och någon aktiv förvaltning behövs inte. Kontakter med boende eller motsvarande. Vissa kontakter med myndigheter och banker krävs 5 % Nivå 2 Det finns mer tillgångar än två bankkonton, exempelvis fonder som kräver en mer aktiv förvaltning. Uppdraget kräver fler kontakter med myndigheter, banker eller motsvarande. 6-8% Nivå 3 Utöver nivå 1 och 2 har förmyndaren täta kontakter med boende, myndigheter eller motsvarande för att lösa ekonomiska frågor % Nivå 4 Speciell förvaltning av egendom utöver vad som angetts i Nivå 1-3. Exempelvis förvaltning av fastighet, affärsrörelse, arv eller liknande % Utöver arvodesnivåerna utgår milersättning med 18,50 för redovisade körsträckor inom uppdraget. Kostnadsersättning utgår för faktiska uppvisade utlägg. Arvodesbedömningen görs årligen efter det att vårdnadshavaren/förmyndaren lämnat in en redogörelse för uppdraget.

20 1 (1) Socialkontoret Kristina Granlund Riktlinjer avseende arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande barn Riktlinjerna gäller arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare (Föräldrabalken 6 kap 8a, 9 ) för ensamkommande barn och som inte erhåller ersättning med stöd av 16 kap 11 SoL. Nivån på arvode och omkostnad ska styras utefter det enskilda barnets behov. Restid ska ingå i omkostnadsersättningen medan reseersättning inte ska ingå i omkostnadsersättningen. Underlag för resekostnader ska redovisas av uppdragstagaren och ersättas enligt befintlig reglering om ersättning för resekostnader. Följande nivåer ska gälla: Arvode Omkostnad Nivå kr 300 kr Nivå kr 500 kr Nivå kr 700 kr Uppdrag i nivå 1 Uppdrag i nivå 2 Uppdrag i nivå timmar/månad ska anses som ringa timmar/månad ska anses som normal timmar/månad ska anses som betydande uppdragsarbete. Kristina Granlund Gruppchef

21 1 (4) Socialkontoret Dnr SN Inger Winkelmann Mildaeus Dnr KS Socialnämnden Kommunstyrelsen Alkoholservering på särskilda boenden (SOU 2011:41). Yttrande till Socialdepartementet. FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Socialnämnden tillstyrker Socialkontorets förslag FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunen avger yttrande i enlighet med det av Socialkontoret upprättande förslaget SAMMANFATTNING Linköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Alkoholservering på särskilda boenden, SOU2011:41. Socialkontoret har upprättat ett förslag till yttrande som översiktligt redovisas. Socialkontoret delar utredningens förslag i sin helhet med följande synpunkter. I Linköpings kommun och i flera andra kommuner har servicehusen sedan många år tillbaka matserveringar som är öppna för allmänheten. Det kan bli ett dilemma för personalen om de ska behöva avvisa gäster som inte bor på servicehuset men som önskar dricka alkoholhaltiga drycker till maten. Det är alltså inte endast de boende och närstående som intar sina måltider där. Detta kan med hänsyn till utredningens förslag föra med sig vissa problem. Vill personalen kunna servera alkoholhaltiga drycker till alla gäster så kommer lagändringen att ha ringa betydelse eftersom man då måste ansöka om serveringstillstånd även i fortsättningen. Socialkontoret anser därför att det finns fördelar med att komplettera lagstiftningen med särskilda krav på riktlinjer och rutiner för personalen om vad som gäller vid alkoholservering och vart personalen kan vända sig för att få stöd. Viktigt är också att ytterligare förtydliga vad som menas med begreppet närstående.

22 2 BAKGRUND Linköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Alkoholservering på särskilda boenden, SOU 2011:41. Den 4 mars 2010 tillsatte regeringen en utredning, Utredningen om vissa alkoholfrågor, med uppdrag att utreda frågan om möjligheten att tillåta servering av alkoholdrycker på särskilda boenden. Utredningen lämnade sitt betänkande Alkoholservering på särskilda boenden (SOU 2011:41) den 28 april I nuläget varierar reglerna för alkoholservering (försäljning) i särskilda boenden; i vissa kommuner har alkoholservering på särskilda boenden varit tillåten, emedan alkoholdrycker i andra kommuner endast tillåtits i de boendes rum. Med de regler som gäller idag behövs tillstånd enligt alkohollagen (8 kap. 1 ) för servering av alkoholdrycker på särskilda boenden, om en sådan servering förekommer med någon form av regelbundenhet, t.ex. vid helger och födelsedagsfirande. Tillstånd krävs dock enligt tredje stycket i samma paragraf inte om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- och lättdrycker. Tillstånd krävs inte heller för servering av folköl. Däremot krävs i dessa fall en anmälan till kommunen och att man utövar egenkontroll. UTREDNINGENS UPPDRAG Utredningens uppdrag har varit att utreda möjligheten att tillåta alkoholservering på särskilda boenden och att analysera och belysa de problemställningar som finns. Särskilt boende är individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utredningen har också övervägt om det är nödvändigt att kräva tillstånd till servering av alkoholhaltiga drycker på särskilda boenden i varje enskilt fall. Övervägandet har gällt servering till de boende och till de boendes anhöriga och andra närstående. Utredningens uppdrag avsåg däremot inte frågan om i vilken utsträckning eller i vilka fall servering bör förekomma. Det bör avgöras av kommunen eller på den som på kommunens uppdrag driver det särskilda boendet. UTREDNINGENS FÖRSLAG Utredningen bedömer att alkoholservering på särskilda boenden inte kommer att leda till några alkoholpolitiska olägenheter eller till några negativa konsekvenser för folkhälsan. Serveringen antas också komma att ske under överseende av vårdpersonal. Det bör därför enligt utredningens förslag kunna tillåtas alkoholservering på särskilda boenden utan tillståndsprövning i varje enskilt fall. Utredningen föreslår att servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till de boende och deras närstående ska tillåtas på sådana särskilda boenden som tillhandahåller mål-

23 3 tidsservice och att en särskild bestämmelse om detta förs in i alkohollagen. Förslaget ska ses som ett stöd för personalen. Det ska inte finnas någon osäkerhet om det är tillåtet eller inte att servera alkohol. Med hänsyn till det, men framför allt med hänsyn till den ansvarsfulla uppgift som det trots allt är att servera alkohol finns det enligt utredningens mening anledning att ställa krav på någon form av kontroll i likhet med vad som gäller vid servering av folköl i dag. Utredningen föreslår därför att den som bedriver alkoholservering på ett särskilt boende ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen och att det för egenkontrollen ska finnas ett för verksamheten lämpligtprogram. Vidare föreslår utredningen, i likhet med vad som gäller för servering av folköl, att den som bedriver alkoholservering på ett särskilt boende ska av kommunen kunna förbjudas att fortsätta med alkoholserveringen eller meddelas varning, om han eller hon inte följer bestämmelserna i alkohollagen. För kommunen innebär förslagen administrativa förenklingar både i deras egenskap av tillståndsmyndighet och i deras egenskap av huvudmän för särskilda boenden. RESURSBEHOV Socialkontoret bedömer att utredningens förslag inte kommer att leda till några ökade kostnader för kommunen. Förslaget kan innebära administrativa förenklingar i kommunens egenskap av tillståndsmyndighet. SAMRÅD Samråd har skett med stadsjuristen och med Omsorgskontoret som båda tillstyrker förslaget. FÖRSLAG TILL KOMMUNENS YTTRANDE Linköpings kommun delar Utredningen om vissa alkoholfrågors förslag i sin helhet med följande synpunkter; Linköpings kommun tillstyrker förslaget om att tillåta alkoholservering till de boende och deras närstående på sådana särskilda boenden som tillhandahåller måltidsservice. Förslaget stödjer den nationella värdegrund som tagits fram för äldreomsorgen där den enskildes självbestämmande och välbefinnande ska lyftas fram. Kommunen kan också se det rimliga i att tillåta alkoholservering på särskilda boenden utan tillståndsprövning i varje enskilt fall. De krav som alkohollagen ställer kan redan idag tillgodoses inom ramen för den prövning som görs innan kommunen uppdrar åt någon att driva verksamhet. I Linköpings kommun och i flera andra kommuner har servicehusen sedan många år tillbaka matserveringar som är öppna för allmänheten. Det är alltså inte endast de boende och närstående som intar sina måltider där. Detta kan med hänsyn till utredningens förslag föra med sig vissa problem. Vill personalen kunna servera alkohol-

24 4 haltiga drycker till alla gäster så kommer lagändringen att ha ringa betydelse eftersom man då måste ansöka om serveringstillstånd även i fortsättningen. Detta kan även bli ett dilemma för personalen om de ska behöva avvisa gäster som inte bor på servicehuset men som önskar dricka alkoholhaltiga drycker till maten. Samtidigt kan personalen få problem med att urskilja vilka personer som är närstående och vilka personer som anses som allmänhet. Linköpings kommun anser därför att det finns fördelar med att komplettera lagstiftningen med särskilda krav på riktlinjer och rutiner för personalen om vad som gäller vid alkoholservering och vart personalen kan vända sig för att få stöd. Viktigt är också att ytterligare förtydliga vad som menas med begreppet närstående. KOMMUNLEDNINGSKONTORET SOCIALKONTORET Lena Rydin Hansson Kommundirektör Inger Winkelmann Mildaeus Tf socialchef

25 1 (7) Socialkontoret Dnr Socialnämnden Rapport enligt 28 h lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende ej verkställda beslut den 30 juni 2011 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapport till kommunfullmäktige som rapport i enlighet med bestämmelser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2. Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunens revisorer. 3. Socialnämnden överlämnar rapporten till Omsorgsnämnden för kännedom. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen SAMMANFATTNING Socialnämnden skall i enlighet med lag stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) bestämmelser överlämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. I överenskommelse med Socialkontoret önskar kommunens revisorer få samma rapport som den som fullmäktige erhåller.

26 2 BAKGRUND Från och med 1 juli 2008 gäller enligt 28 h lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS); att socialnämnden till fullmäktige skall lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall i rapporten ange vilken typ av insats beslutet gäller och hur lång tid som förflutit sedan dagen för respektive beslut. Rapporteringen skall även omfatta beslut där verkställigheten har avbrutits utan att ånyo kunna verkställas. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal. I 28 a stadgas att en kommun eller landsting som inte inom en skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 som någon är berättigad till kan, efter beslut av Förvaltningsrätten, åläggas en särskild avgift. Ansökan om särskild avgift görs av Socialstyrelsen. Motsvarande rapporteringsskyldighet finns enligt 16 kap. 6 h socialtjänstlagen (SoL) sedan 1 juli 2006.

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Tillämpas från 2016-01-01 1. Allmänt Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för utgifter. Beslut

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Riktlinjer. Arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110

Riktlinjer. Arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110 Riktlinjer Arvoden och ersättningar till ställföreträdare Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110 Arvoden och ersättningar till ställföreträdare Sida 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Rätten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(24) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-06-17 1 (20) Stadshuset, sessionssalen kl. 13. 00 15.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-06-17 1 (20) Stadshuset, sessionssalen kl. 13. 00 15.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-06-17 1 (20) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13. 00 15.00 Paragrafer 70, 73-85 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Bernt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00 17.15 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) ej närvarande vid efterföljande diskussion

Läs mer

Om uppdraget god man för ensamkommande barn

Om uppdraget god man för ensamkommande barn Om uppdraget god man för ensamkommande barn Bakgrund ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN OCH AVDELNINGEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARÄRENDEN I varje kommun i Sverige finns en överförmyndarfunktion, antingen en överförmyndare eller

Läs mer

REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN

REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN 1(11) REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentansvarig Överförmyndarsekreterare Beslutad av Överförmyndarnämnden Gäller för Överförmyndarnämnden

Läs mer

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden Datum 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling Sofia Eriksson, 070-0866201 Överförmyndarkontoret Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Utredningens

Läs mer

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Tjänsteskrivelse 1(11) Jessica Nilsson 046-35 59 32 jessica.nilsson3@lund.se Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Erstavik, stadshuset, den 17 november 2009 kl. 17.00 18.25 ande Eva Öhbom Ekdahl (M) Jan-Eric Jansson (KD) Annika Jung Backman (M) Hans-Åke Donnersvärd (S) Arne Larsson (M) Inga-Lisa Dahlbäck

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2016-03-22, dnr 2014/00044 Delegationsförteckning reviderad maj 2016, antagen av socialnämnden 2016-05-24-35

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd Plats och tid Häringeslott Tisdag, kl. 17.00 Justeringens plats och tid 2015-12-22 Petri Salonen (C) Ordförande Xerxes Fallah Sekreterare POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 1 (12) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 ande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Hanna Isaksson (C) Kristoffer Ejnermark (V) tj ers

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef Socialnämnden 4 mars 2003 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 4 mars 2003 kl 18 30. Genomgång av handlingar kl 17.30. Kallade tjänstemän

Läs mer

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden 2013-11-20 Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande barn och ungdomar

Läs mer

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00 OBS tiden! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2015:801-723 Administrativa enheten 2016-01-15 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Socialnämnden Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1 Socialnämnden 2012-01-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 2 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 3 Gruppbostad

Läs mer

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016.

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. Örebro kommun 2015-12-02 ÖN 100/2015 orebro.se 2 RIKTLINJE FÖR ARVODE TILL STÄLLFÖRETRÄDARE PROGRAM Uttrycker

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje 2015-12-10 Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare ÖFM 2015/0070 Antagen av överförmyndarnämnden den 10 december 2015. Riktlinjen ersätter Riktlinjer för arvoden till gode män och

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare

Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare 1(5) Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare (för underårig), god man eller förvaltare har

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Gemensamma nämnden för 2014-09-30 alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden för 2014-09-30 alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00 12:20 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun S Kenneth Persson, vice ordf Borlänge kommun S Ingrid Holmström Ludvika kommun

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne Sandberg, (M) Astrid-Marie

Läs mer

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(10) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl 1 Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn över ställföreträdares förvaltning.

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

Socialnämnden 2006-02-14 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-16.50.

Socialnämnden 2006-02-14 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-16.50. Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2006-02-14 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-16.50. Beslutande Sune Frisk, ordförande Anita Johansson Kerstin Hugosson Urban

Läs mer

Rutiner/Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning

Rutiner/Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning Rutiner/Handlingsplan för att förebygga avhysningar Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning Handlingsplanen klargör rutiner och ansvarsfördelning inom alla avdelningar inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 10:1 Kommunstyrelsen KS 197 Sammanträdesdatum 2014-11-05 18/49 Dnr KS/2014:495-106 Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn Beslut

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 13 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-16:40 Beslutande Wojciech Nedzewicz (MP), ordförande Jan-Åke Andersson (S) Rune Berglund (S), ersättare för Elisabeth

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35.

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN 0244 05/SN H 01055 Målgrupp:

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14)

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-09-23, kl 0900-1330 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Irene

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd

Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd Utlåtande 2007:152 RVII (Dnr 325-2609/2007) Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 8 september 2015 kl. 10:00 15:00 Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96 Socialnämnden 87-96 2 87 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten - O learys...5 88 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB (Savannen)...6 89 Presentation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-06-18 (58)78 Plats och tid Anhörigcentrum Vingåker, onsdagen den 18 juni, klockan 16.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Sari Thorén (M)

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, kl. 08:30-10:55 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Se bifogad närvarolist sidan 2. Elving Claesson.

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Se bifogad närvarolist sidan 2. Elving Claesson. Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2007-11-22 1(14) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Björn Fejde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-15.00 Beslutande Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S) Marianne Sandlund (S) Anne-Marie Olofsgård (FP) Veronica Brandt (S) för Håkan Hjelm

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 1(20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-10-07 A9 1(14)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-10-07 A9 1(14) 2014-10-07 A9 1(14) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 16.15. Beslutande Peter Jansson, C, ordförande Kerstin Eriksson, M Ann-Christin Thander-Nord, M Mattias Vernberg, C Peter

Läs mer

Besparingsförslag budget 2016

Besparingsförslag budget 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/410-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Förslag till beslut

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats Tid Stadshuset kl 17.00--17.55 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande Jonas Esbjörnsson (s), 2:e v ordförande Jan Allan Beer

Läs mer

Socialnämnden 2014-06-18

Socialnämnden 2014-06-18 149 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen äldre- och handikappomsorgen... 2 150 Budgetuppföljning... 3 151 Redovisning av innebörden av personkrets enligt LSS... 4 152 Fördelning av avkastning

Läs mer

Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1

Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1 Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1 Nr Socialnämnden 2008-06-24 1(17) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 24 juni 2008 klockan 08.30-12.30 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (kd) Kerstin

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00-16:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C)

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C) 2012-12-12 1 (18) Plats och tid Alfta Gästis, annexet, onsdag den 12 december, kl. 12.30 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Jan-Åke Lindgren (S), ordförande

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/14. Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-05. Sammanträdestid: 2015-03-05 kl. 9.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1/14. Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-05. Sammanträdestid: 2015-03-05 kl. 9.00 16.20 Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1/14 Sammanträdestid: 2015-03-05 kl. 9.00 16.20 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S)

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-10-24 2 Socialnämndens arbetsutskott 2007-10-10 4 Socialnämnden 2007-09-26 10 Socialnämndens arbetsutskott 2007-09-12 6 Socialnämnden 2007-08-27 9 Socialnämndens arbetsutskott 2007-08-15

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson Plats och tid Kommunhuset Revelj 11 november 2015 kl. 13:00 16.45 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Conny Daag, m Jonny Bengtsson, s Eva Svedberg, s Monica Bergh, kd Antje Rohde, c Lizette Wästerlund, s

Läs mer

Lotta Hjoberg avdelningschef VoO 148 Cathrin Hurtig Andersson förvaltningsekonom 148-149 Elisabeth Olsson avdelningschef IFO 148. Gun-Britt Alenljung

Lotta Hjoberg avdelningschef VoO 148 Cathrin Hurtig Andersson förvaltningsekonom 148-149 Elisabeth Olsson avdelningschef IFO 148. Gun-Britt Alenljung 2010-12-14 1 Plats och tid Residenset, klockan 16.00-18.00 Beslutande Jens Söder Höij (S) ordförande Lennart Daghed (FP) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Gun-Britt Alenljung (S) ledamot Maj-Britt

Läs mer

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 14 september 2011 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-27 1 (20) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.10 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-12

Socialnämnden 2014-11-12 232 Visning av nytt planerings- och insatsverktyg, Laps Care... 2 233 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 3 234 Budgetuppföljning... 4 235 PRIO-dialog

Läs mer