PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Joel Bengtzon, (S) Stefan Nyström, (M) Pär-Gustav Johansson, (M) Ann-Charlotte Filipsson, (C) Gull-Britt Hellborg, (KD) Michael Eljans, (SD) Övriga deltagare Annika Karlsson (S) Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare Thomas Svensson, socialchef Carina Winsth, förvaltningsekonom, 81, 82, 83, 84 Lena Gustafsson, LSS-handläggare, 80 Niklas Johansson, enhetschef LSS, 80 Ann-Louise Nylander, enhetschef LSS, 80 Utses att justera Michael Eljans (SD) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Emmaboda, , kl. 07:30 Underskrifter sekreterare Paragrafer Lena Limslätt-Petersson ordförande justerare Maria Ixcot Nilsson Michael Eljans Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse Socialnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret, Emmaboda kommunhus Lena Limslätt-Petersson

2 PROTOKOLL 2 (14) Innehållsförteckning 80 Tema: LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 81 Ekonomi 82 Resursmätning äldreomsorgen augusti månad Socialnämndens avgifter Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 85 Ändring av utvalda personer för anbudsöppnande 86 Sammanträdesplan för socialnämnden och dess utskott Ansökan om cateringtillstånd enligt alkohollagen 88 Information tillsynsärenden 89 Socialförvaltningen informerar 90 Anmälan delegationsärenden 91 Anmälan meddelande

3 PROTOKOLL 3 (14) 80 Dnr SN/2015:1 700 Tema: LSS (Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade) Lena Gustafsson, handläggare inom LSS informerar om vad lagen innebär. Ann-Louise Nylander och Niklas Johansson, enhetschefer inom LSSverksamheten informerade om LSS-verksamheterna som finns i Emmaboda kommun

4 PROTOKOLL 4 (14) 81 Dnr SN/2015: Ekonomi Delårsrapport Prognosen för 2015 visar ett underskott med ca tkr. Avvikelserna beskrivs under varje verksamhet i socialnämndens delårsrapport. Verksamhet Beräknad avvikelse Gemensam administration 655 tkr Individ- och familjeomsorg tkr Integrationsenheten Äldreomsorg tkr Hälso- och sjukvård tkr LSS tkr Psykiatrin tkr TOTALT tkr Beslutsunderlag Socialnämndens delårsbokslut Socialförvaltningens ekonom föreslår socialnämnden besluta att socialnämndens delårsrapport godkänns att socialnämndens delårsrapport överlämnas till kommunstyrelsen att socialnämndens delårsrapport godkänns att socialnämndens delårsrapport överlämnas till kommunstyrelsen Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

5 PROTOKOLL 5 (14) 82 Dnr SN/2015: Resursmätning äldreomsorgen augusti månad 2015 Sammanfattning av ärendet Ett resursfördelningssystem har arbetats fram för att kunna jämföra resurser med behovet av insatser inom äldreomsorgen. Sammanställning tas fram ur verksamhetssystemet varje månad för att följa serviceområdenas utveckling avseende resursfördelning. Resursmätningen presenteras månadsvis för socialnämnden. Beslutsunderlag Resursmätning inom äldreomsorgen augusti månad 2015

6 PROTOKOLL 6 (14) 83 Dnr SN/ 2015: Socialnämndens avgifter 2016 Sammanfattning Förslag har inkommit om höjning av avgifter för Ärendets beredning Socialförvaltningens ekonom har sett över avgifter och priser inför budgetarbetet Kommunala pensionärsrådet har fått information om förslag på nya avgifter inför Förslag på ändrade avgifter för 2016 Höjning av hemsjukvårdsavgiften från 350 kronor till 400 kronor per månad Höjning av kostnaden för återhämtning av hjälpmedel inklusive moms från 375 kronor till 500 kronor (exklusive moms från 300 kronor till 400 kronor) Höjning av kostnaden för frukost från 25 kronor till 30 kronor Höjning av kostnaden för kvällsmat från 25 kronor till 30 kronor att enligt förslag, från och med , höja socialförvaltningens avgifter att föreslå kommunstyrelsen överlämna socialnämndens förslag på höjningar av socialförvaltningens avgifter för 2016 till kommunfullmäktige att ge i uppdrag till socialförvaltningen att se över strukturen kring 2017 års avgifter att enligt förslag, från och med , höja socialförvaltningens avgifter att föreslå kommunstyrelsen överlämna socialnämndens förslag på höjningar av socialförvaltningens avgifter för 2016 till kommunfullmäktige att ge i uppdrag till socialförvaltningen att se över strukturen kring 2017 års avgifter Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

7 PROTOKOLL 7 (14) 84 Dnr SN/2015: Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen Bakgrund Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren Sammanfattning av ärendet Sveriges kommuner kan söka stimulansmedel för 2015 för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Beslutsunderlag Regeringsbeslut från Socialdepartementet Information från Socialstyrelsen att från Socialstyrelsen rekvirera stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen att från Socialstyrelsen rekvirera stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen Beslutet skickas till Socialstyrelsen

8 PROTOKOLL 8 (14) 85 Dnr SN/2015: Ändring av utvalda personer för anbudsöppnande Bakgrund Vid socialnämnden togs beslut om vilka i förvaltningen som skulle vara mottagare av anbud och vilka som skulle vara med vid öppnande av anbud. Då detta inte ser lika ut i alla förvaltningar så har ekonomikontoret skickat ut ett förslag på antal utvalda personer inom varje förvaltning. Sammanfattning Förslaget från ekonomikontoret är att minska ner antalet utvalda personer för anbudsöppning till fyra stycken per förvaltning. Förslagsvis förvaltningschef, biträdande förvaltningschef, registrator och ekonom. att beslut taget vid socialnämnden ändras till att föreslå kommunstyrelsen att enligt ekonomikontorets förslag utse förvaltningschef, biträdande förvaltningschef, registrator och ekonom att mottaga och öppna anbud att beslut taget vid socialnämnden ändras till att föreslå kommunstyrelsen att enligt ekonomikontorets förslag utse förvaltningschef, biträdande förvaltningschef, registrator och ekonom att mottaga och öppna anbud Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

9 PROTOKOLL 9 (14) 86 Dnr SN/2015: Sammanträdesplan för socialnämnden och dess utskott år 2016 Månad Beredning FÖSAM Socialnämnd SN utskott KPR/KTR 8:00 12:00 8:00 10:00 08:00-12:00 8:00 12:00 Jan EM 25 Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec EM 19 FM Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att enligt ovan godkänna sammanträdesplan för socialnämnden samt utskott år 2016 att enligt ovan godkänna sammanträdesplanen för socialnämnden år 2016 att till socialnämnden i se över tiderna för socialnämndens utskott

10 PROTOKOLL 10 (14) 87 Dnr SN/2015: Ansökan om cateringtillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Bowling och Nöje i Emmaboda AB har ansökt om tillstånd att i enlighet med alkohollagens bestämmelser servera slutna sällskap utanför det egna serveringstillståndet, ett så kallat cateringtillstånd. Utredning Förutsättningarna för cateringtillstånd är som för andra tillstånd, att sökande är personligt lämplig och ekonomiskt skötsam samt har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Bedömning Sökande är tillståndshavare av ett tillsvidaretillstånd till allmänheten och bedriver sin verksamhet med ett kök med tillräckliga förutsättningar för ett cateringtillstånd. Sökande uppfyller kravet om tillräckliga kunskaper i alkohollagen samt uppfyller också kravet om personlig lämplighet i övrigt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: Ansökan om Cateringtillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att i enlighet med AL 8:4 bevilja Bowling och Nöje i Emmaboda AB cateringtillstånd för servering av öl, vin, sprit och andra jästa drycker mellan 11:00 02:00 att i enlighet med AL 8:4 bevilja Bowling och Nöje i Emmaboda AB cateringtillstånd för servering av öl, vin, sprit och andra jästa drycker mellan 11:00 02:00 Beslutet skickas till Emmaboda kommuns alkoholhandläggare

11 PROTOKOLL 11 (14) 88 Dnr SN/2015:7 700 Information tillsynsärenden Länsstyrelsen har genomfört en tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) och enligt tobakslagen (SFS 1993:581) i Emmaboda kommun och man kom fram till att kommunens handläggning av tillståndsärenden sker i enlighet med alkohollagen. Länsstyrelsen avslutar därmed ärendet.

12 PROTOKOLL 12 (14) 89 Dnr SN/2015:3 700 Socialförvaltningen informerar Brev från Migrationsverket angående öppnande av boende för asylsökande i Emmaboda Information om socialförvaltningens arbete med verksamhetsmål

13 PROTOKOLL 13 (14) 90 Dnr SN/2015:9 002 Anmälan delegationsärenden Delegationsärenden enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden Delegationsärenden enligt lista för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för perioden Delegationsärenden enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden Delegationsbeslut enligt lista för socialnämndens utskott att anmälan delegationsärenden under perioden är delgiven nämnden att anmälan delegationsärenden under perioden är delgiven nämnden

14 PROTOKOLL 14 (14) 91 Dnr SN/2015:2 700 Anmälan meddelanden Datainspektionen Försöksfilmning från ambulanser begränsas Socialstyrelsen Förhandsgranskning av samordning med SKL, samordningsfunktionen för PRIO

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset,, kl. 08.00 12.00 Beslutande Maria Ixcot-Nilsson (S), ordförande Dragan Pavlovic (S) Ingrid Adolfsson (S) Jarkko Pekkala (S) Annika Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (32) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (32) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 13:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Göte

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18 PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sal Karl Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Sal Moberg,. Kl: 08:00-12:00 Beslutande Stig-Ove Andersson, (S) ordförande Gullvi Dahllöf, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Maria Ixcot-Nilsson, (S) Gunvor Karlsson, (S) Greger

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2015-06-15

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2015-06-15 PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 13:00-16:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

Emmaboda kommun Socialnämnden

Emmaboda kommun Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Karl-Oskar Kommunhuset,, kl. 08:00 11.00 Ajournering: kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagande Maria Icot-Nilsson (S), ordförande Dragan Pavlovic (S) Ingrid

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Karl-Oskar, Kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Karl-Oskar Kommunhuset,, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot-Nilsson (S), ordförande tom 48 Dragan Pavlovic (S) Ingrid Adolfsson (S) Jarkko Pekkala (S) Gullvi

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Karl-Oskar, Kommunhuset, kl. 08:00 11:30 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ej närvarande Ingen ersättare Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00-11:30 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Socialnämnden. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

PROTOKOLL 1 (14) Socialnämnden. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kupén, Bjurbäcksgatan 46, kl. 08:00 12.00 Beslutande Stefan Nyström, (M), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Annika Karlsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Esplanaden 8, kl. 08:00-12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 11:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic (S) Ej närvarande, ingen ersättare Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset,, kl. 08.00 12.00 Beslutande Stefan Nyström, (M), ordförande Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande Stefan Focic, (M) Birgitta Gahlin,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Mötesplats Emmaboda, Folkets Hus Emmaboda, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Rasken, kommunhuset,. Kl 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Socialnämnden. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

PROTOKOLL 1 (17) Socialnämnden. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Karl-Oskar, Kommunhuset, kl. 08:00 11:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Per Adolfsson, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

Emmaboda kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Socialnämnden

Emmaboda kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Karl-Oskar, Kommunhuset,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot-Nilsson (S), ordförande Dragan Pavlovic (S) Ingrid Adolfsson (S) Jarkko Pekkala (S) Gullvi Dahllöf

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset,, kl. 10:00 14:30 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nyström (M), ordförande Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande Eva Regin-Johnston (M), 37-42

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden. Socialnämnden

PROTOKOLL 1(19) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden. Socialnämnden Plats och tid Bussamåla Vissefjärda, kl. 08:00 11:15 Beslutande Maria Icot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Göte Svensson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Daniel Miletic, (V) Stefan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset,, kl: 13:00 16:30 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden. Socialnämnden 2015-11-16

PROTOKOLL 1 (20) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden. Socialnämnden 2015-11-16 PROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 13:00 16:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Sal Lövsalen, Kommunhuset,, kl. 08:00-12:00 Beslutande Stig-Ove Andersson (S) ordförande Stig Skruvvik (S) Ingrid Adolfsson (S) Maria Ixcot Nilsson (S) Dragan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Sal Moberg, Kommunhuset,, kl. 08:00 12:00 Beslutande Stig-Ove Andersson (S) ordförande Gullvi Dahllöf (S) Ingrid Adolfsson (S) Per Adolfsson (S) Susanne Gustavsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Lövsalen, Kommunhuset 2014-02-19, kl. 08:00

Sammanträdesrum Lövsalen, Kommunhuset 2014-02-19, kl. 08:00 2014-02-19 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum Lövsalen, Kommunhuset 2014-02-19, kl. 08:00 Stig Ove Andersson, (S) ordförande Gullvi Dahllöf, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Maria Ixcot-Nilsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Stefan Nyström, (M), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Karl-Oskar,, kl. 08.00 12.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nyström, (M), ordförande Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande Eva Regin Johnston, (M) Birgitta

Läs mer

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M)

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M) o 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret IFO, Malung, kl. 08.00-12.00 Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M) Övriga deltagande Kerstin Perjos, sekreterare Anna-Karin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum Kontaktgruppen, Södra vägen 11, Emmaboda, , kl. 08:00 12:00

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum Kontaktgruppen, Södra vägen 11, Emmaboda, , kl. 08:00 12:00 PROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kontaktgruppen, Södra vägen 11, Emmaboda,, kl. 08:00 12:00 Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko

Läs mer

Emmaboda kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Socialnämnden

Emmaboda kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Karl-Oskar,, kl. 08.00 12.00 Beslutande Övriga deltagande Maria Ixcot-Nilsson (S), ordförande Dragan Pavlovic (S) Ingrid Adolfsson (S) Jarkko Pekkala (S) Gullvi

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott fe? Sammanträdesprotokoll.o 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 06,15-10.45 Beslutande Carina Albertssson (3), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Jörgen Norén (S) Övriga deltagande Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2014-10-29

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2014-10-29 PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Sal Moberg, Kommunhus,, kl. 08:00-12:00 Beslutande Stig-Ove Andersson (S) ordförande Gullvi Dahllöf (S) Ingrid Adolfsson (S) Maria Ixcot Nilsson (S) Dragan Pavlovic (S) Greger

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Karl-Oskar,, kl. 08:00 12:00 Beslutande Stefan Nyström, (M), ordförande Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande Eva Regin Johnston, (M), deltar inte i 81 Birgitta Gahlin,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Karl-Oskar, Kommunhuset kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2014-02-18 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 18 februari 2014 kl. 8.30 11.00 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Josefin Grenander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset,, kl. 08.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Maria Ixcot-Nilsson (S), ordförande Per Adolfsson (S) Ingrid Adolfsson (S) Jarkko Pekkala

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08:30 10:20 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-29 1

Sammanträdesdatum 2014-01-29 1 2014-01-29 1 Plats och tid Sammanträdesrum, 2014-01-29, kl. 08:00 12:00 Beslutande Övriga deltagande Stig Ove Andersson, (S) ordförande Gullvi Dahllöf, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Maria Ixcot-Nilsson, (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-19

Sammanträdesdatum 2014-03-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Sal Moberg, Kommunhuset,, kl. 08:00 12:00 Beslutande Övriga deltagande Stig-Ove Andersson (S) ordförande Gullvi Dahllöf (S) Ingrid Adolfsson (S) Maria Ixcot Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13.00-14.45 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Maivi Hedlund

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl :10

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl :10 Sammanträdesdatum s. 1 (20) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30 11:10 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset,, kl. 08:00-11:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum Socialnämndens Demensteamet 34 Ann-Britt Johansson MAS 38 Anette Isaksson enhetschef 39-40

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum Socialnämndens Demensteamet 34 Ann-Britt Johansson MAS 38 Anette Isaksson enhetschef 39-40 PROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 11:35 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2014-01-28 1 (14) Plats och tid Älmhults kommunhus 28 januari 2014 kl. 8.30 11.20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Josefin Grenander (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Plats och tid Västergården, Askersund, den 14 september 2010, kl 13.00-16.30 Beslutande Siv Ahlstrand (S), ordförande Johan Calais (S) Lennart Andersson

Läs mer

Datum för anslags Nedtagande

Datum för anslags Nedtagande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, kl.18:00 18:20 Beslutande Se närvaroförteckning sidan 2 Övriga deltagande Tommy Persson kommunsekreterare Anders Svensson ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Stefan Nyström, (M), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Per

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset,, kl. 08.00 12.30 Beslutande Övriga deltagande Maria Ixcot-Nilsson (S), ordförande Dragan Pavlovic (S) Ingrid Adolfsson (S) Jarkko Pekkala

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) Socialnämnden. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

PROTOKOLL 1 (23) Socialnämnden. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Karl-Oskar, Kommunhuset, kl. 08:00 Beslutande Stefan Nyström, (M), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Annika Karlsson,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (18)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (18) Socialnämnden 2005-01-25 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 25 januari 2005 klockan 13.00 18.00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Stefan Hellman

Läs mer

Anitha Nygårds (SD) Martin Normark (L) ... Andrea Andersson. ... Tina Teljstedt (KD) ... Martin Normark (L)

Anitha Nygårds (SD) Martin Normark (L) ... Andrea Andersson. ... Tina Teljstedt (KD) ... Martin Normark (L) PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Gemaket, 17.00-17.50 Ajournering 94 kl. 17.25-17.35 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt, ordförande (KD) Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S) Anders Åkerlind, 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (17) 2013-11-19 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 19 november 2013 kl. 8.30 12.00 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Annelie Olin (C) Viktor

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande , Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande , Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272 o Malung-Sälens kommun 2016-10-26 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-12.20 arina Albertsson (S), ordförande 256-271, 273-297 Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) 2013-01-30 Socialnämnden Plats och tid Rådhuset, Bjällerup kl 18.00 19.20 Beslutande Liliana Lindström (M), ordf Laila Olsen (S) 1-4, 6-14 Anders Olin (M) Rickard Severin Ekström

Läs mer

Kommunhuset, tingssalen, Orsa onsdagen den 18 maj 2011, kl

Kommunhuset, tingssalen, Orsa onsdagen den 18 maj 2011, kl 1 Plats och tid Beslutande Övriga Deltagande Kommunhuset, tingssalen, Orsa onsdagen den 18 maj 2011, kl 13.00 15.15 Hans Sternbro (s), ordförande Bernt Westerhagen (c), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00. Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S)

Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00. Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S) lg^' Maiung-Sälens kommun o Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S) övriga deltagande Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl A 2019-02-07 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung, kl. 12.00-13.30 Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Birgitta Örjas (S) Lena Aune (S) Jessica Hellström (L) Brita Sohlin (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden

Sammanträdesdatum Socialnämnden fe? Malung Salens kommun A 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.15-16.00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Birgitta Örjas (S) Lena Aune (S) Birgit Wikström-Gotthardsdotter

Läs mer

Stig-Ove Andersson, s, ordförande Ann-Charlotte Filipsson, c vice ordförande

Stig-Ove Andersson, s, ordförande Ann-Charlotte Filipsson, c vice ordförande Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-23 1 (12) Plats och tid Folkets hus, 2011-03-23, kl. 08:00 12:00 Samt 13.00-16.00 Beslutande Stig-Ove Andersson, s, ordförande Ann-Charlotte

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-09-21, kl. 08:30-09:44 Sammanträdesdatum s. 1 (22) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Pia

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum Dragan Pavlovic (M), ordförande Göran Eriksson (C), Birgitta Gahlin (BA)

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum Dragan Pavlovic (M), ordförande Göran Eriksson (C), Birgitta Gahlin (BA) PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset,, kl. 08:00 12:00 Beslutande Övriga deltagande Dragan Pavlovic (M), ordförande Göran Eriksson (C), Birgitta Gahlin (BA) Gull-Britt Hellborg (KD) Lotta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.10-16.30 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-29 ande Övriga deltagande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Kenneth Magnusson (C) Christoffer Gullberg (M) Linda

Läs mer

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Christer Unosson. Anders Svensson. Annika Jönsson

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Christer Unosson. Anders Svensson. Annika Jönsson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag 2018-06-19, klockan 13.30 15.45 Annika Jönsson (M), ordförande Christer Unosson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag 2019-08-20, klockan 13.30 17.00 Annika Jönsson (M), ordförande Christer Unosson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Anita Wallin (MP) ersättare för Carina Nordqvist (S) Emma Madueme (S) ersättare för Lars Jingåker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Kommunkontoret, Malung, kl

Kommunkontoret, Malung, kl Ä Malung-Salens kommun 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.10 Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Angelica Arthur (V) Birgit Wikström-Gotthardsdotter

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl. 08.30 12.05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-30 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 69 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 70 Prognos per juli 2011 socialnämndens verksamheter 71 Socialnämndens

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15 Beslutande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer