PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002"

Transkript

1 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 5 november 2002 kl Leif Öhman (m), ordförande Agneta Heine-Ivgren (m) Ingemo Silverkrantz (m) Gunnar Lundgren (fp) Michael Saltas (kd) Anne-Marie Karlsson (c) Mauritz Lindroth (s) Ulf Lundström (s) Milot Sköld (s), ersättare för Christine Nerelius Gillis Weingarth (m), ersättare Arne Karlsson (m), ersättare Tore Hjerpe (fp), ersättare Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, ekonom Ulf Lundström Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Sekreterare Dick Andersson Paragrafer Ordförande Leif Öhman Justerande Ulf Lundström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Underskrift 1 (9)

2 Innehållsförteckning: Ekonomisk uppföljning efter 3:e kvartalet...3 Fastställande av avgift för provtagning vid Rådgivningsbyrån...4 Avgifter för alkoholtillstånd, tillsyn m m...6 Återkallelse av serveringstillstånd enl Kap 7 19 p 1 alkohollagen för Simply Song KB vid Restaurang Roslagsstoppet...8 Rapporter och delgivningar...9 Sid 2 (9)

3 Ekonomisk uppföljning efter 3:e kvartalet AU 59 SN 87 Dnr Beslut Socialnämnden beslutar överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. Ärendet Socialförvaltningen har gjort en ekonomisk uppföljning av verksamheten efter tre kvartal år Uppföljningen visar på en avvikelse från prognosen med minus mkr. Den största avvikelsen berör äldreomsorgen med mkr. Ärendets tidigare beredning Arbetsutskottet lade socialförvaltningens förslag till beslut den 20 augusti 41. Socialnämnden beslutade den 3 september 2002, 65, att bordlägga ärendet för kompletteringar. Arbetsutskottet beslutade den 22 oktober enligt socialförvaltningens förslag. Handlingar i ärendet VASARU-rapport (9)

4 Fastställande av avgift för provtagning vid Rådgivningsbyrån SN 88 Dnr Beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa ett avgiftsuttag med ca 2500 kronor för provtagning, som rådgivningsbyrån erbjuder personer, som förlorat körkortet på grund av rattfylleri och/eller narkotikapåverkan och som önskar få nytt körkortstillstånd. Avgiften har fastställts utifrån kommunens självkostnadspris. Ärendet Under många år har rådgivningsbyrån erbjudit klienter som förlorat sitt körkort p g a rattfylleri och/eller narkotikapåverkan provtagning och behandling för att åter kunna få körkortstillstånd. För att den sökande ska få körkortstillstånd kräver länsstyrelsen att den sökande under två år i tre omgångar lämnar prover för att därigenom uppvisa att denne ej har alkohol- eller annat drogberoende. Provtagningen erbjuds av rådgivningsbyrån. Rådgivningsbyråns läkare skriver intyget som lämnas till länsstyrelsen efter avslutad provtagningsperiod. Landstinget har hittills bekostat provtagningen. Sökanden erbjuds i samband härmed också behandling såväl individuellt som i grupp. Innevånarna i Stockholm län erbjuds idag också provtagning i körkortsärenden centralt inom körkortsenheten. De sökande debiteras då provtagningskostnaderna. Landstinget anser att den provtagning som Vallentuna rådgivningsbyrå erbjuder är bra. Landstinget har dock inte längre möjlighet att bekosta provtagningarna som görs på rådgivningsbyråns körkortsklienter. Anledning är att landstinget inte erbjuder samma service på andra beroendemottagningar i länet. Detta innebär att provtagningarna framgent antingen bekostas av Vallentuna kommun eller av körkortsklienterna själva. Totalkostnaden per sökande,utan att proverna verifieras, uppskattas till 2500 kronor, vilket utgör kommunens självkostnadspris. Eftersom sökanden förlorat sitt körkort pga rattfylleri eller drogpåverkan är det socialförvaltningens uppfattning att det är rimligt att provtagningen bekostas av den sökande själv. Eftersom det är en fråga om uttagning av avgift är det socialförvaltningens uppfattning att ärendet skall underställas kommunfullmäktige för beslut. 4 (9)

5 forts. 88 Ärendets tidigare beredning Arbetsutskottet beslutade den 22 oktober enligt socialförvaltningens förslag. 5 (9)

6 Avgifter för alkoholtillstånd, tillsyn m m AU 61 SN 89 Dnr Arbetsutskottets förslag Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. Införa en tillsynsavgift avseende folkölsförsäljningen med 800 kr per år. 2. Höja avgifterna för handläggningen av alkoholärenden till följande belopp. Ansökningsavgifter för serveringstillstånd Föreslagen avgift Nyansökningar bolagsförändring utvidgade tillstånd utökad serveringstid utökad serveringstid enstaka tillfälle 600 Tillfälliga tillstånd till allmänheten Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 600 Höjningen föreslås träda ikraft fr o m Bibehålla nuvarande nivå vad avser tillsynsavgifterna för restaurangerna då dessa får anses täcka kommunens kostnader. Ärendet Kommunen tog över ansvaret från länsstyrelsen för serveringstillstånd 1996, varvid nu gällande ansöknings- och tillsynsavgifter fastställdes av kommunfullmäktige 5 februari (bilaga). Under den gångna sjuårsperioden har kostnaderna för handäggning av alkoholärenden ökat på grund av bland annat högre kostnader för löner och administration. Även volymen har ökat med ca 30 procent under perioden. Detta gäller framför allt omsättningen av restauratörer. Avgifterna ska grundas på ett självkostnadspris för kommunens handläggning av serveringsärenden. De avgifter kommunen idag tar in för handläggningen täcker inte kostnaderna för hanteringen upp till självkostnadsnivå. En uppjustering bör därför göras. Socialförvaltningen har efter undersökning konstaterat att nordostkommunerna har högre avgifter än Vallentuna. Så är exempelvis avgiften för en nyansökan i Vaxholm 6000 kr, i Lidingö kr och i Österåker kr. 6 (9)

7 När det gäller tillsynsavgifterna för restaurangerna torde dessa ännu idag kunna anses täcka kommunens kostnader för handläggningen. Avgift för tillsyn av folkölsförsäljning Fr o m 1 juli 2001 är försäljare av folköl skyldiga att amäla detta till kommunen som har lagenligt tillsynsansvar. För handläggningen har kommunen rätt att ta ut tillsynsavgift. Sådan avgift har ännu inte fastställts i Vallentuna. I Kommunförbundets Cirk 2001:68 Ändrad alkohollag och den kommunala tillsynen av ölförsäljningen framgår att Kommunförbundet anser att det är svårt att generellt avgöra storleken på tillsynsavgiften och istället hänvisar till kommunallagens självkostnadsprincip. I propositionen anges att med normal ambitionsnivå, motsvarande att kommunen antas besöka varje försäljningsställe ungefär en gång per år, kan en årlig tillsynsavgift uppskattas till ca kr per försäljningsställe. Med ledning härav föreslås att avgiften sätts till 800 kr Ärendets tidigare beredning Arbetsutskottet beslutade den 22 oktober enligt socialförvaltningens förslag. 7 (9)

8 Återkallelse av serveringstillstånd enl Kap 7 19 p 1 alkohollagen för Simply Song KB vid Restaurang Roslagsstoppet SN 90 Dnr Beslut Socialnämnden återkallar med stöd av Kap 7 19 p 1 alkohollagen serveringstillståndet för Simply Song KB vid Restaurang Roslagsstoppet, Vallentuna. Folkhälsoinstitutet, länsstyrelsen och polismyndigheten meddelas beslutet. Ärendet Skrivelse har den 23 oktober 2002 inkommit från Simply Song KB, som meddelar att man önskar avsäga sig serveringstillståndet fr o m (9)

9 Rapporter och delgivningar SN Protokoll 1.1 Socialutskottet Kommunstyrelsens arbetsutskott (9)

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15

ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15 Socialnämnden 2008-08-26 1 Plats och tid Tingshusgatan kl 15.00-16.35 ajournering kl 16.00-16.05 och 16.10-16.15 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer