Socialnämnden (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)"

Transkript

1 Socialnämnden (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl Ajounering kl ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s), Britt-Inger Thorell (s), Alf Andersson (s), Dragana Luketa (s), Elisabeth Holmgren-Malmberg (s), Kim Fröde (m), Jan-Olof Blomster (fp), Ewa Dahlgren (c), Inger Björklund (kd), Lars Adamsson (mp) Ersättare Carl Åke Söderqvist (s), Reine Östlund (s), Britt-Inger Karlsson (s), Karl-Gunnar Ljungqvist (s), Emma Callhammar (fp), Helene Severinsson (kd), Per Skogfeldt (mp), Michael Heimer (v) Övriga deltagande Utses att justera Sekreterare Ulla Pedersén, sektionschef Åsa Furén-Thulin, sektionschef Sara Sjögren, vik sektionschef Erik Spolander, administrativ chef Aina Pettersson,jurust Thorbjörn Lundin, ekonom Johanna Siverskog Britt-Inger Thorell Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Drottninggatan 21 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... Organ Socialnämnden Sammanträdes datum BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Socialförvaltningen, Drottninggatan 21, Katrineholm...

2 Socialnämnden Dagordning Utsänd och föreslagen dagordning godkännes med följande ändringar: Tillkommer Sektionschef Sara Sjögren presenterar sysselsättningsprojekt i Katrineholm kommun Rekrytering av socialchef Delegationsbeslut

3 Socialnämnden Presentation Sektionschef Sara Sjögren informerade om olika sysselsättningsprojekt som ligger under Katrineholms kommun. a t t godkänna redovisningen.

4 Socialnämnden Presentation Sektionschef Åsa Furén-Thulin presenterade barn- familj- och ungdomssektionen, deras olika verksamheter. a t t godkänna redovisningen.

5 Socialnämnden Presentation Vik. sektionschef Erik Spolander presenterade missbruksenhetens verksamhet. a t t godkänna redovisningen.

6 Socialnämnden Ärendets beredning Socialnämndens utskott Dnr: 2007: Handläggare:Thorbjörn Lundin Monica Lilja Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt för öl klass II och tobak Alkoholhandläggarna har fått i uppdrag att revidera underlag och föreslå nya taxor för tillstånd och tillsyn för serveringstillstånd. Förslaget förväntas öka utdebiteringen och sänka skattefinansiering av verksamheten från nuvarande 60 procent till 50 procent. Förslaget syftar också till att sänka avgiften för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, vilket varit ett önskemål från marknaden. Förslaget är att avgiften till ett endagstillstånd sänka med 50 procent, vilket kan öka andelen serveringstillstånd. Förslag Nuvarande avgift Nyansökan kr kr Ändringar i tillstånd kr kr Tillfälliga tillstånd till allmänheten 1 dag kr kr oavsett antal dagar + tillsynsavgift kr/dag Max.avgift kr/tillfälle Tillsynsavgifter baserat på omsättning för alkoholförsäljning fast avgift för samtliga kr kr Rörlig avgift 1) kr 0 kr 0 kr 2) kr kr kr 3) kr kr kr 4) kr kr kr 5) kr kr kr 6) kr kr kr 7) kr kr kr 8) kr kr kr 9) kr kr kr Övriga avgifter skall vara oförändrade.

7 Socialnämnden Öl och tobak Förslag Nuvarande avgift Tillsynsavgift tobak kr 704 kr Tillsynsavgift Öl klass II kr kr Socialförvaltningens förslag till beslut Utskottet föreslår socialnämnden att föreslå Kommunfullmäktige a t t fastställa föreslagna avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt a t t de nya avgifterna skall gälla från och med den 1 mars 2007, a t t socialnämnden medges rätt att årligen räkna upp avgifterna med hänsyn till konsumentprisindex. Förslag till beslut Utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Under nämnden överläggning yttrar sig Ove Melin (s), Carl Åke Söderqvist (s), Michael Heimer (v), Jan-Olof Blomster (fp), jurist Thorbjörn Lundin, sektionschef Sara Sjögren, vik.sektionschef Erik Spolander. Socialnämnden beslutar i enlighet med utskottets förslag. et är enhälligt.

8 Socialnämnden Dnr: 2006:49 Föreningsbidrag 2007 fördelning Socialnämndens föreningsbidrag riktas till föreningar/organisationer med värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid särskild uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för utsatta och svaga grupper. Ärendet har beretts av en föreningsbidragsgrupp Matti Turunen (s), Jan-Olof Blomster (fp), utredare Ola Nordqvist och assistent Gunnel Persson. Enligt kommunfullmäktiges antagna regler för nämndens föreningsbidrag ska årliga träffar ske med de föreningar som erhåller bidrag. Detta har genomförts av föreningsbidragsgruppen. Föreningsbidragsgruppen har utarbetat förslag till fördelning av föreningsbidrag. Förslag till fördelning redovisas i sammanträdeshandlingarna. Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta a t t fördela föreningsbidrag 2007 enligt upprättat förslag samt a t t till Brottsofferjouren och Kvinnojouren Miranda görs utbetalningar i februari och augusti 2007 med halva beloppet per tillfälle. Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Jan-Olof Blomster (fp), sektionschef Sara Sjögren. Socialnämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag.

9 Socialnämnden Dnr: 2005: Föreningsbidrag 2006 extra fördelning Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutade vid sammanträde den 1 februari 2006 om fördelning av föreningsbidrag för år Kvar av budgeterade medel blev kronor som en reservpott. Föreningsbidragsgruppen Matti Turunen (s), Jan-Olof Blomster (fp) samt utredare Ola Nordqvist har vid beredning av ärendet föreslaget att dessa kronor ska fördelas enligt nedan. Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta a t t utbetala kronor till Självhjälpsgruppen Gryningen samt a t t utbetala kronor till IOGT-NTO:s Kamratstöd. Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Matti Turunen (s). Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

10 Socialnämnden Ärendets beredning Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott Dnr 2006: Handläggare: Johanna Siverskog Verksamhetsplan med budget Efter det att fullmäktige fastställt Övergripande planering med budget ska varje nämnd slutligen fastställa sin verksamhetsplan med budget. Detta dokument fokuserar på relationen mellan facknämnden och dess förvaltning. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har upprättat verksamhetsplan med budget Individ- och familjeomsorgsförvaltningens förslag till beslut Utskottet föreslår socialnämnden a t t godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan med budget och med godkännande lägga planen till handlingarna, a t t ge nämndens FoU-verksamhet i uppdrag att under första kvartalet 2007 se över förvaltningens nyckeltal och återkomma med redovisning på nämnden den 2 maj 2007 samt a t t uppdra förvaltningen att ta fram en handlingsplan för FoU-verksamheten till nämndens sammanträde i februari _ Förslag till beslut Utskottet föreslår socialnämnden a t t godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan med budget och med godkännande lägga planen till handlingarna, a t t ge nämndens FoU-verksamhet i uppdrag att under första kvartalet 2007 se över förvaltningens nyckeltal och återkomma med redovisning på nämnden den 2 maj 2007 samt a t t uppdra förvaltningen att ta fram en handlingsplan för FoU-verksamheten till nämndens sammanträde i februari _ Under nämndens överläggning i ärendet yttrar sig Ove Melin (s), Jan-Olof Blomster (fp), sektionschef Sara Sjögren, sektionschef Åsa Furén-Thulin, administrativ chef Aina Pettersson, ekonomi Johanna Siverskog.

11 Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Förhandling enligt MBL har genomförts den 16 januari SKFT och SSR lämnade följande synpunkt vid förhandlingen. Ur arbetsmiljösynpunkt olyckligt för personal inom försörjningsstöd att budget för försörjningsstöd varit underbalanserad de senaste åren. Socialnämnden beslutar i enlighet med utskottets förslag.

12 Socialnämnden Rekrytering av socialchef Ordförande Ove Melin, meddelar att en sökande till tjänsten som socialchef och som kallats till intervju tackat nej. a t t ta meddelandet till protokollet.

13 Socialnämnden Meddelanden Alf Andersson meddelar att en ökning skett av de arbetssökande sedan vecka 48. Den 31 december 2006 fanns personer öppet arbetssökande i Katrineholms kommun. a t t ta meddelandet till protokollet.

14 Socialnämnden Anmäla av delegationsbeslut Redovisas beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av delegation under perioden december av tjänstemän Biståndsärenden socialtjänstlagen, blad 1-25 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), blad 26 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, blad 27 Körkortslagen, blad 28 Personalärenden anställning, blad Personalärenden kurser och konferenser, blad 31 Utskottsprotkoll Socialnämnden beslutar a t t lägga anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.