Gillis Weingarth (m), ersättare Pia Berglund (c), ersättare Milot Sköld (s), ersättare Gunilla Gröndal (v), ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gillis Weingarth (m), ersättare Pia Berglund (c), ersättare Milot Sköld (s), ersättare Gunilla Gröndal (v), ersättare"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 4 september 2001 kl Leif Öhman (m), ordförande Ingemo Silverkrantz (m) Arne Karlsson (m), ersättare för Agneta Heine-Ivgren Gunnar Lundgren (fp) Michael Saltas (kd) Eleanor Rydén (c) Maurits Lindroth (s) Ulf Lundström (s) Christine Nerelius (v) Gillis Weingarth (m), ersättare Pia Berglund (c), ersättare Milot Sköld (s), ersättare Gunilla Gröndal (v), ersättare Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef Utses att justera Justeringens plats och tid Maurits Lindroth Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Sekreterare Dick Andersson Paragrafer Ordförande Leif Öhman Justerande Maurits Lindroth BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Underskrift 1 (1)

2 Innehållsförteckning: Uppgradering av befintligt Kallelsesystem inom Korallens vårdboende...3 Verksamhetsplan Socialnämndens delårsrapport...5 Motion angående kommunens insatser när det gäller alkohol och droger...6 Socialnämndens programförklaring Upphandling av kompetensutveckling...8 Upphandling av individstöd i ledarrollen för nyckelpersoner i Vallentuna kommuns socialförvaltning...9 Vallentuna Rickeby 1:208, 1:126 och 1:97 smt del av 1:196 (Stendösvägen) begäran om förvärv av...10 FOU-enhet FOU-Nordost för socialtjänsten i den nordöstra länsdelen i Stockholm...11 Kontaktfamiljer/kontaktpersoner, kvalificerade kontaktpersoner...12 Ansökan om serveringstillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen vid Restaurang Nordins...13 Ändring i riktlinjer för kommunal hemtjänst i Vallentuna...14 Kvarnbacken...15 Sid 2 (15)

3 Uppgradering av befintligt Kallelsesystem inom Korallens vårdboende AU 44 SN 61 Dnr Socialförvaltningen har gjort en förhandlad upphandling enligt 17 lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende kallelsesystemet på Korallen. Telenta AB, som levererat det befintliga personsökarsystemet, har inkommit med två alternativa offerter rörande uppgraderingen. Tjänsteskrivelse föreligger Arbetsutskottet: Vid sammanträdet lämnade Jonas Ström Telenta AB, information. Vid mötet deltog även Dan Gustafsson och Mari-Ann Hanson, socialförvaltningen. Arbetsutskottets beslut: Uppdra åt Telenta AB att inkomma med ett tredje alternativ till ett trygghetssystem som inrymmer en talfunktion. Offerten skall omfatta ett alternativ som inkluderar brandlarm och ett alternativ som exkluderar brandlarm. Socialnämnden: Ett tredje alternativ till trygghetssystem från Telenta AB föreligger. 1. Socialnämnden beslutar anta offert med tilläggsoffert från Telenta AB att installera ett trygghetssystem med talfunktion vid Korallens vårdboende till en sammanlagd kostnad av kr inklusive röklarm. Till kostnaden tillkommer kr/st för mobilt demenslarm samt servicekostnad år ett och år två med kr. 2. Uppdra åt socialchefen att teckna avtal med Telenta AB. 3 (15)

4 Verksamhetsplan AU 45 SN 62 Dnr Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan Tjänsteskrivelse föreligger. Socialnämnden beslutar anta förslaget till verksamhetsplan samt överlämna planen till kommunstyrelsen. Ledamoten Christine Nerelius (v) avstår från att delta i beslutet. 4 (15)

5 Socialnämndens delårsrapport AU 46 SN 63 Dnr Socialförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för Rapporten har överlämnats till kommunledningen i en förkortad version enligt gällande regler. Tjänsteskrivelse föreligger. Arbetsutskottets beslut: 1. Uppdra åt förvaltningen att i en tjänsteskrivelse till socialnämnden redovisa vilka åtgärder som vidtagits innevarande år för att begränsa budgetunderskottet. 2. Föreslå socialnämnden att godkänna delårsrapporten Besluta överlämna delårsrapporten för 2001 till kommunstyrelsen. 1. Godkänna delårsrapporten Ställa sig bakom tjänsteskrivelse med de förslag till besparingsåtgärder som redovisas. 3. Överlämna delårsrapporten för 2001 till kommunstyrelsen med de åtgärder som socialnämnden planerar vidta för att undvika eller så långt möjligt begränsa underskott i bokslut (15)

6 Motion angående kommunens insatser när det gäller alkohol och droger AU 47 SN 64 Dnr Rubricerade motion från Vänsterparitet Vallentuna har översänts till socialnämnden för yttrande till kommunstyrelsen. I motionen föreslås att ett nytt alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram utarbetas för Vallentuna och att detta sker med en parlamentariskt sammansatt grupp som styrgrupp direkt under kommunstyrelsen eller på annat sätt som garanterar en bred förankring. Tjänsteskrivelse föreligger. 1. Socialnämnden föreslår avslag på motionen. 2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. Socialnämnden: Två förslag föreligger 1. Förslag från arbetsutskottet att föreslå avslag på motionen 2. Förslag från ledamoten Christine Nerelius (v) att tillstyrka motionen. Föreslå att motionen avslås. Ledamoten Nerelius (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 6 (15)

7 Socialnämndens programförklaring AU 48 SN 65 Dnr Socialnämndens arbetsutskott och socialförvaltningens stabsfunktion har utarbetat ett förslag till programförklaring för socialnämndens verksamhet under perioden Programförklaringen skall främja en utveckling inom de områden fullmäktige prioriterat för socialnämnden. Den förmedlar även en gemensam grundsyn som gäller för socialnämndens politiker och all personal inom socialförvaltningen. Tjänsteskrivelse föreligger. Socialnämnden beslutar anta programförklaringen enligt arbetsutskottets förslag. 7 (15)

8 Upphandling av kompetensutveckling AU 49 SN 66 Dnr Som ett led i strävan att kunna behålla och rekrytera kompetent personal i socialförvaltningens alla enheter har en organisationsöversyn påbörjats Den kommer att fullföljas under Utvecklingsmöjligheter tillskapas genom att verksamhetscheferna får större ansvarsområden. Den operativa arbetsledningen övergår till samordnartjänster som får ett delansvar inom enheterna. Samordnarna rekryteras ur baspersonalen. För att kunna överta arbetsledaransvar behöver samordnarna få en kompetensutveckling. 1. En upphandling av utbildning riktad till samordnare inom socialförvaltningens alla enheter genomförs i enlighet med kravspecifikation som bifogas tjänsteskrivelse Socialchefen får delegation att genomföra upphandlingen och teckna avtal med upphandlad konsult. 8 (15)

9 Upphandling av individstöd i ledarrollen för nyckelpersoner i Vallentuna kommuns socialförvaltning AU 50 SN 67 Dnr Såsom ett ytterligare led i ledarskapsutvecklingen föreslås ett särskilt stöd införs för enskilda ledare/nyckelpersoner. Insatsen skall ses såsom ett aktivitetsskapande stöd för chefer/ledare samt för att uppnå effektiv introduktion av nytillträdda chefer. Tjänsteskrivelse föreligger. 1. Socialnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget att inrätta ett särskilt aktivitetsskapande stöd för chefer och andra nyckelpersoner inom socialförvaltningen samt ställa sig bakom den kravspecifikation som skall ligga till grund för upphandlingen av konsult i ärendet. 2. Socialnämnden uppdrar åt socialchefen att efter avslutad upphandling teckna avtal med valt konsultföretag. 9 (15)

10 Vallentuna Rickeby 1:208, 1:126 och 1:97 smt del av 1:196 (Stendösvägen) begäran om förvärv av AU 51 SN 68 Dnr Socialnämnden har beretts tillfälle att avge yttrande till kommunstyrelsen angående en begäran från Bokbackens Vårdfastigheter AB att förvärva ovanstående fastigheter, där kommunen planerar uppföra ett nytt äldreboende med dagverksamhet under arbetsnamnet "Stendösvägen. Tjänsteskrivelse föreligger. Socialnämnden ställer sig positiv till Bokbacken vårdfastigheter AB s erbjudande att förvärva tomten för det planerade äldreboendet, som går under arbetsnamnet Stendösvägen, under förutsättning att fastigheten garanteras för Vallentuna kommuns äldreomsorg; hyresnivån är rimlig och inte i väsentlig grad överstiger nuvarande hyresnivåer på motsvarande vårdverksamhet inom äldre- och handikappomsorg i Vallentuna kommun. 10 (15)

11 FOU-enhet FOU-Nordost för socialtjänsten i den nordöstra länsdelen i Stockholm AU 52 SB 69 Dnr Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har översänt ett förslag till inrättande av en gemensam enhet för forskning, utveckling och utbildning inom socialtjänsten FOU-Nordost för Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Täby, Danderyd och Lidingö samt ett förslag till samverkansavtal. Dessutom föreligger ett förslag till gemensamma ställningstaganden. Förslagen har under KSL:s ledning utarbetats av en arbetsgrupp bestående av cheferna för individ- och familjeomsorgen i berörda kommuner. Tjänsteskrivelse föreligger. Socialnämnden beslutar under förutsättning att övriga berörda kommuner ansluter sig till förslaget att Vallentuna tillsammans med Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Täby, Danderyd och Lidingö fr o m 1 januari 2002 inrättar en gemensam FOU-enhet, FOU-Nordost, i enlighet med arbetsgruppens förslag (PM Arbetsgruppen FOU-Nordost, bilaga 1) att uppdra till Kommunförbundet Stockholms län, KSL, att ansöka om etableringsmedel till Socialstyrelsen att teckna samverkansavtal med övriga i FOU-Nordost ingående kommuner enligt bilaga 2 att uppdra till socialchefen att underteckna samverkansavtalet att utse ordföranden i socialnämnden Leif Öhman till FOU Nordost styrgrupp att kronor avsätts som Vallentuna kommuns del av den gemensamma kommunala basfinansieringen att uppdra till socialchefen att gemensamt med övriga kommuners förvaltningschefer utse huvudman för FOU-Nordost. 11 (15)

12 Kontaktfamiljer/kontaktpersoner, kvalificerade kontaktpersoner AU 53 SN 70 Dnr Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag angående principer för ersättningar och uppdrag angående kontaktfamiljer/kontaktpersoner och kvalificerade kontaktpersoner inom barn- och ungdomsenheten. Tjänsteskrivelse föreligger. 1. Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till principer för verksamheten med kontaktfamilj/kontaktpersoner och kvalificerade kontaktpersoner. 2. Fastställa arvodet till kvalificerade kontaktpersoner med 3000 kronor per månad samt omkostnadsersättning med 1000 kronor per månad. 12 (15)

13 Ansökan om serveringstillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen vid Restaurang Nordins AU 54 SN 71 Dnr Allmikes Bar HB, Teknikvägen 3, Vallentuna, har inkommit med ansökan daterad om att erhålla serveringstillstånd vid Restaurang Nordins. Tjänsteskrivelse föreligger. Socialnämnden beslutar att: 1. Medge serveringstillstånd vad gäller starköl, vin och spritdrycker till allmänheten och slutna sällskap. 2. Servering får påbörjas tidigast kl och skall avslutas senast kl alla dagar utom fredagar och lördagar, då servering skall avslutas senast kl På uteplatsen skall servering avslutas senast kl Avslå utökad serveringstid till kl söndag-torsdag då polismyndigheten inte kan garantera ordningen och säkerheten med nuvarande resurser. 4. Vid dans/discoverksamhet skall väktare anlitas. 13 (15)

14 Ändring i riktlinjer för kommunal hemtjänst i Vallentuna SN 72 SN 72 Dnr Socialnämnden antog (SN 31) riktlinjer för kommunal hemtjänst. Inom området städning beslutades att städning endast kan beviljas som bistånd om behov finns även av andra insatser. Länsrätten har, när ärenden överklagades, i samtliga domar upphävt socialnämndens beslut med hänvisning till att städning är ett bistånd enligt 6 socialtjänstlagen. Socialförvaltningen anser att riktlinjerna bör ändras enligt den praxis som utarbetats utifrån länsrättens domar. Tjänsteskrivelse föreligger. Socialnämnden ändrar tidigare riktlinjer från angående hjälp i hemmet i form av städning till att lyda: om behov av städning föreligger för att få en skälig levnadsnivå kan insatser beviljas som enda insats enligt 6 f socialtjänstlagen. 14 (15)

15 Kvarnbacken SN 73 På fråga från Christine Nerelius (v) lämnades kompletterande information angående socialnämndens beslut ( SN 60 ) om nedläggning av Kvarnbackens gruppbostad. Lägga informationen till handlingarna. 15 (15)

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20februari 2007 kl 14.00-15.30.

Läs mer

Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30

Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30 1 (14) Plats och tid Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Håkan Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13.00-16.30 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 16.20 Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40 Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 oktober 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.45 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Elisabeth Wahlström

Läs mer

Socialnämnden 2005-08-25 1(22)

Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan 15.00 19.00. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer