VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth (M), Birgitta Örtenblad Eriksson (M), AnnCharlotte Höglund (C), Maj Birgersson (KD), Ing-Marie Elfström (S), Ulf Lundström (S), Margareta Lundberg (MP) Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M), Anita Frost Ek (C), Tore Hjerpe (FP), Marita Edlund (S), Gunnar Lundgren (MP) Gunilla Åhlander, socialchef, Vildana Zorlak, avdelningschef, Monika Fernlund, avdelningschef, Marie Blad, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Marie Stoby, familjehemssekreterare, Anne Isberg, familjehemssekreterare Martin From, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens tid och plats Ulf Lundström (S) Kommunstyrelsens kansli, Underskrifter Sekreterare Martin From Protokollet är justerat. Undertecknat exemplar finns hos kommunstyrelsens kansli. Ordförande Gunnel Orselius-Dahl Ulf Lundström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (16) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 34 Val av justerare Fastställande av dagordning Information från familjehemssekreterare Information om läkemedelsstatistik Information om påbörjat arbete med kvalitetsledningssystem Information om rekryteringsbehov sjuksköterskor på boenden Ansökan om stimulansbidrag för vidareutveckling av valfrihetssystem enligt LOV 2014 (SN ) Remiss om cykelplan för Vallentuna kommun (SN ) Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal (SN ) Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal och kvartal (SN ) Enskilt ärende - särskilt förordnad vårdnadshavare Ansökan om utökad serveringstid, Vallentuna värdshus (SN ) Anmälda protokoll, skrivelser och delegationsbeslut (SN ) Övrigt... 16

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (16) 34 Val av justerare Ulf Lundström (S) utses att justera protokollet.

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (16) 35 Fastställande av dagordning Ärendena Ansökan om utökad serveringstid, Vallentuna värdshus och Anmälda protokoll, skrivelser och delegationsbeslut läggs till efter punkt nummer 11 på dagordningen. Dagordningen fastställs där efter.

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (16) 36 Information från familjehemssekreterare Socialnämnden noterar informationen. Anne Isberg och Marie Stoby, familjehemssekreterare, kom till socialnämndens sammanträde informerade om sitt arbete. De berättade om hur rekryteringen och utredningen av kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem går till samt om hur familjehemssekreterarna bidrar med stöd till familjehem. De presenterade också Socialstyrelsens utbildningsmaterial, Ett hem att växa i, som är en grundutbildning för familjehem.

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) 37 Information om läkemedelsstatistik Socialnämnden noterar informationen. Marie Blad, medicinskt ansvarig sjuksköterska, kom till socialnämndens sammanträde och informerade om statistisk som Socialstyrelsen tagit fram avseende olämpliga läkemedel på särskilda boenden för äldre. Vallentuna ligger marginellt under länets genomsnitt när det gäller utskrivningen av olämpliga läkemedel. På de särskilda boendena arbetar man nu för att minska utskrivningen av olämpliga läkemedel genom följande åtgärder: Läkemedelsgenomgång av läkare till varje vårdtagare. Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen. Förbättra läkemedelsrutiner och minska medicinavvikelser. Utbilda personal kring läkemedelshantering.

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (16) 38 Information om påbörjat arbete med kvalitetsledningssystem Socialnämnden noterar informationen. Vildana Zorlak informerade om det arbete med kvalitetsledningssystem som påbörjats på socialförvaltningen. Målet med kvalitetsledningssystemet är att: Fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten. Sätta upp mål i enlighet med kvalitetsområdena och de fastställda kraven. Följa upp och utvärdera dessa mål.

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) 39 Information om rekryteringsbehov sjuksköterskor på boenden Socialnämnden noterar informationen. Anteckning Ing-Marie Elfström (S) och Ulf Lundström (S) lämnar in ett yttrande angående direktupphandlingen enligt protokollsbilaga 1. Gunilla Åhlander, socialchef, informerade om att socialförvaltningen genom en direktupphandling har löst bristen på nattsjuksköterskor under sommaren genom att hyra personal av bemanningsföretag.

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (16) 40 Ansökan om stimulansbidrag för vidareutveckling av valfrihetssystem enligt LOV 2014 (SN ) Socialnämnden beslutar att godkänna arbetsutskottets beslut om att godkänna ansökan om stimulansbidrag för år 2014 för att utveckla valfrihetssystem enligt LOV. Vallentuna kommun införde valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten den 1 januari År 2014 har Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att besluta om och fördela stimulansbidrag till kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem eller vidareutveckla redan införda valfrihetssystem. Vallentuna kommun ansöker om stimulansbidrag för att: - Utarbeta system och rutiner för kontinuerlig uppföljning av utvärdering av utförarnas verksamhet - Utbildning av personal - Förstärka upphandlingskompetensen genom utbildningsinsatser Yrkanden Gunnel Orselius-Dahl (FP) yrkar att socialnämnden godkänner arbetsutskottets beslut. Propositionsordning Ordförande ställer Gunnel Orselius-Dahls yrkande mot avslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnel Orselius-Dahls yrkande. Ärendets tidigare behandling Socialnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Tjänsteskrivelse - Ansökan om stimulansbidrag för år 2014 för att vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV 2. Vallentuna kommun ansökan-stimulansbidrag valfrihetssystem enligt lov 2014 Expedieras till Socialstyrelsen

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (16) 41 Remiss om cykelplan för Vallentuna kommun (SN ) Socialnämnden beslutar att godkänna föreslaget remissvar. Kommunstyrelsen har efterfrågat remissyttrande kring förslag på cykelplan i Vallentuna kommun. Yrkanden Gunnel Orselius-Dahl (FP) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer Gunnel Orselius-Dahls yrkande mot avslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnel Orselius-Dahls yrkande. Ärendets tidigare behandling Socialnämndens arbetsutskott Handlingar 1. Tjänsteskrivelse - Remissvar cykelplan Vallentuna kommun Expedieras till Kommunstyrelsen

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (16) 42 Rapportering av ej verkställda beslut LSS kvartal (SN ) Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten. Socialförvaltningen har ett icke verkställt beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Det finns i nuläget ingen bestämmelse som säger att innehållet i rapporten ska delges kommunfullmäktige. Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 9 punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Det finns i nuläget ingen bestämmelse som säger att innehållet i rapporten ska delges kommunfullmäktige. Yrkanden Gunnel Orselius-Dahl (FP) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer Gunnel Orselius-Dahls yrkande mot avslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnel Orselius-Dahls yrkande. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, , icke verkställda beslut enligt LSS kvartal

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (16) 43 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal och kvartal (SN ) Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL för kvartal samt för kvartal Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL för kvartal samt för kvartal till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdsatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställighet om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen av avbrottet. Enligt 16 kap 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Yrkanden Gunnel Orselius-Dahl (FP) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer Gunnel Orselius-Dahls yrkande mot avslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnel Orselius-Dahls yrkande. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Expedieras till Kommunstyrelsen

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (16) 44 Enskilt ärende - särskilt förordnad vårdnadshavare Ärendet innehåller sekretesskyddade uppgifter och publiceras därför inte.

14 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (16) 45 Ansökan om utökad serveringstid, Vallentuna värdshus (SN ) Socialnämnden beslutar att bifalla ansökan om utökad serveringstid på Vallentuna Värdshus till klockan inomhus på fredagar och lördagar med ett års prövotid. att meddela villkor om att minst två (2) av polisen förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra från klockan till sista gästen lämnat lokalen under fredagar och lördagar. Ansökan om utökad serveringstid inkom till tillståndsenheten Tirpan Ömer KB, , har sedan serveringstillstånd till allmänheten på Vallentuna Värdshus, Teknikvägen 3A i Vallentuna mellan klockan inomhus och utomhus. Serveringstid vid serveringsstället till klockan har förekommit tidigare. Tidigare verksamhetsutövare på Vallentuna Värds-hus, Dero KB, hade serveringstid till klockan sedan Det serveringstillståndet var förenat med villkor om att två av polisen förordnade ordnings-vakter skulle tjänstgöra från klockan fram till stängning. Remiss har sänts till polismyndigheten och miljönämnden. Yrkanden Gunnel Orselius-Dahl (FP) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer Gunnel Orselius-Dahls yrkande mot avslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnel Orselius-Dahls yrkande. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse. 2. Tjänsteskrivelse från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

15 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) 46 Anmälda protokoll, skrivelser och delegationsbeslut (SN ) Socialnämnden beslutar att godkänna listan för anmälda protokoll, skrivelser och delegationsbeslut för perioden Socialnämnden tar varje nämndmöte del av listan med anmälda protokoll, skrivelser och delegationsbeslut. Yrkanden Gunnel Orselius-Dahl (FP) yrkar att socialnämnden beslutar att godkänna listan med anmälda protokoll, skrivelser och delegationsbeslut för perioden Propositionsordning Ordförande ställer Gunnel Orselius-Dahls yrkande mot avslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Gunnel Orselius-Dahls yrkande. Handlingar 1. Anmälda protokoll, skrivelser och delegationsbeslut

16 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (16) 47 Övrigt Ingen tog upp någon övrig fråga.

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kl 18.30 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Marie-Louise Löwenbeck (M) ordförande, Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M),

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet. Kallade tjänstemän

Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet. Kallade tjänstemän KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-09-25 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Helena Åhman, T.f. socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta Sandström, controller Terhi

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista Socialnämnden 2010-02-11 2 Föredragningslista 18 Val av protokolljusterare 19 Anmälan av övriga ärenden 30 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-08-20

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-20 Ärendelista 76 Kommunplan och budget 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 77 Remiss - Betänkandet Privata utförare - Kontroll och insyn (SOU 2013:53) 78 Driftsform

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer