Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16."

Transkript

1 Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson (M) Marie Andersson (C) Elin Hysén (FP) Larry Söder (KD), vice ordförande Elisabeth Lyckevall (S) Carita Boulwén (SD) Klockan Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Protokollsjusterare Ersättare Lena Fredholm (M) Lars Wånghed (M) Inga-Lill Kihlberg (C) Bengt Carlefall (FP) Niklas Mattsson (KD) Rasmus Petrusson (S) Marie Nordström (KB) Larry Söder (KD) Tjänstemän Mariana Westholm, tf förvaltningschef Katarina Öryd, administrativ chef, 4-5 Bengt Pärlö, alkoholhandläggare, 3 Torun Ljungman, utvecklingsledare, 6 Christel Ottosson, sekreterare Plats och tid Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Underskrifter Sekreterare Christel Ottosson Paragrafer 1-7 Ordförande Protokolljusterare Kalle Sundvall (M) Larry Söder (KD)

2 Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Individ & Familjeomsorg Sammanträdesdatum, 1-7 då anslaget sätts upp då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka Underskrift Christel Ottosson

3 Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) Innehåll Godkännande av föredragningslistan 4 Redovisning av delegeringsbeslut 5 Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 4, Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen, PUL 9 Nämndens delegeringsordning med nämndens allmänna överväganden 11 Övrigt 12

4 Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 1 Godkännande av föredragningslistan Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner föredragningslistan.

5 Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 2 Redovisning av delegeringsbeslut Beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll,, 2. Delegeringsbeslut fattade av Sociala utskottet för Individ & Familjeomsorg Beslut förtecknade i protokoll förda vid sammanträdet med Sociala utskottet för Individ & Familjeomsorg, 17 december 2014 samt i nämnden för Individ & Familjeomsorg 5 och 7 januari Delegeringsrapport med beslut fattat av förvaltningens enheter Delegationsrapport med beslut från verksamhetssystemet Viva för enheterna barnenheten, ensamkommandeenheten, familjehemsenheten, familjerättsenheten, försörjningsstödsenheten, ungdomsenheten, barnenheten, och vuxenenheten för perioden

6 Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) 3 IF/2015:20 Tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen till servering av alla slag av alkoholdrycker till allmänheten vid Signeshus äldreboende Beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg meddelar Kungsbacka kommun Serviceförvaltningen, Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka, tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen till servering av alla slag av alkoholdrycker till allmänheten, året runt, klockan vid Signeshus äldreboende, Signes väg 7 i Kungsbacka. Reservation Marie Andersson (C) reserverar sig mot beslutet. Motivering till beslut Enligt 8 kap 12 och 15 alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast om den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att serveringsstället har ett eget kök och tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Vidare befaras inte verksamheten medföra några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, 8 kap 17 alkohollagen. Sammanfattning Kungsbacka kommun, Serviceförvaltningen, Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka, har 19 november 2014, hos nämnden för Individ & Familjeomsorg ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, klockan vid Signeshus äldreboende, Signes väg 7, Kungsbacka. Beslutsunderlag Utredning enligt 8 kap 2 alkohollagen, daterad 13 januari Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker. Yttrande från Polismyndigheten i Hallands län, daterat 3 december Yttrande från Räddningstjänsten Storgöteborg, daterat 10 december Remissvar från Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommun, daterat 11 december Begäran om uppgifter från Skatteverket, daterad 1 december Ritning matsal Signeshus. Paragrafen fortsätter.

7 Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 3 fortsätter Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg meddelar Kungsbacka kommun Serviceförvaltningen, Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka, tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen till servering av alla slag av alkoholdrycker till allmänheten, året runt, klockan vid Signeshus äldreboende, Signes väg 7 i Kungsbacka. Förslag på sammanträdet Marie Andersson (C) föreslår avslag på förslag till beslut. Kalle Sundvall (M) föreslår bifall på förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande Kalle Sundvall (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Kalle Sundvalls (M) förslag. Beslutsexpediering Serviceförvaltningen, Kungsbacka kommun Alkoholhandläggaren Diariet

8 Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 4 IF/2015:21 Rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 4, 2014 Beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg överlämnar rapporten till kommunfullmäktige samt ställer den till revisorernas förfogande. Sammanfattning Kommunen har från 1 juli 2006 haft skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Skyldighet föreligger också att rapportera in avbrott i verkställighet av beslut om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen ska ske på individnivå en gång per kvartal. Från och med kvartal fyra 2009 har rapportering enligt ovan skett till Socialstyrelsen och från och med 1 juni 2013 har rapportering enligt ovan skett till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Nämnd och kommunfullmäktige ska informeras i samband med rapporteringen till IVO. Information till de förtroendevalda revisorerna ska ske enligt särskild rutin, med pärm som förvaras hos förvaltningen för Individ & Familjeomsorg och ställs till revisorernas förfogande på begäran. Beslut fattade av förvaltningen för Individ & Familjeomsorg enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, som ej verkställts inom tre månader. Under kvartal fyra 2014, 1 oktober 31 december, hade förvaltningen fem beslut som inte hade kunnat verkställas, dessa gäller bistånd till kontaktfamilj och kontaktperson. Rapportering avseende kvartal fyra 2014 har skett till IVO 16 januari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad 5 januari Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Revisionen Diariet

9 Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 5 IF/2015:22 Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen, PUL Beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg utser nämndsekreterare Christel Ottosson till personuppgiftsombud, PUL-ombud, för nämnden och förvaltningen för Individ & Familjeomsorg. Uppgiften om att Christel Ottosson har utsetts till personuppgiftsombud ska anmälas till Datainspektionen. Sammanfattning Personuppgiftslagen, PuL,1998:204, trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen. I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Personuppgiftsansvarig, nämnden för Individ & Familjeomsorg, är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Den ansvariges uppgifter regleras i första hand i 9 PuL. I 36 slås fast att den personuppgiftsansvarige kan utse ett ombud, vars funktion definieras som den fysiska person som, efter förordnande av den ansvarige, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. I 3 PuL definieras personuppgiftsombudet som den fysiska person, som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, nämnden för Individ & Familjeomsorg, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Paragrafen fortsätter

10 Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 5 fortsätter Nämnden är fortfarande ansvarig för hanteringen av personuppgifter inom nämnd och förvaltning, men ombudet ska, som lagen säger, ha till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad 19 januari Beslutsexpediering Datainspektionen Nämndsekreterare Diariet

11 Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) 6 IF/2015:23 Nämndens delegeringsordning med nämndens allmänna överväganden Beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att den reviderade delegationsordningen med nämndens allmänna överväganden ska gälla för förvaltningen. Sammanfattning Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en ärendegrupp flyttas över till någon annan (delegaten). Innebörden av delegering är att delegaten beslutar i nämndens ställe. Ett beslut med stöd av delegering från nämnd likställs med ett beslut som nämnden fattar och kan överklagas genom laglighetsprövning. Nämnden kan inte återkalla eller ändra beslut av delegat som redan är fattat. Nämnden har alltid ansvar för sitt verksamhetsområde enligt 6 kap 7 kommunallagen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad 1 januari Förslag till förändringar i delegeringsordning. Delegeringsordning Beslutsexpediering Ledningsgruppen Diariet

12 Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 7 Övrigt Förvaltningschef Mariana Westholm informerar om det pågående arbetet i förvaltningen angående en förändrad organisation. Personalen på förvaltningen har fått information vid flera tillfällen angående det pågående arbetet och de fackliga representanterna har informerats vid möte varannan vecka med förvaltningen. Nämnden kommer att få fortsatt information i ärendet.

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15

Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Individ- och myndighetsnämnden 2014-09-18 1/14 Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S) ordförande

Läs mer