Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken kl Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare för Ann-Christine Quist Karlsson (s) Roland Larsson (s) Anders Svensson (v) Anders Ivansson (c) Ulla-Stina Sandgren (c) Evind Wiström (kd) Bibbi Rundquist (m), ersättare för Marlene Wigortsson (m) Övriga deltagande Rasmus Arvidsson (v) Anders Johansson (c) Lars Wasteby, tf förvaltningschef Lars Ström, samordnare Villan Mattias Andersson, alkoholhandläggare Ann-Sofie Netzell, socialsekreterare Sarah Rosén, socialsekreterare Utses att justera Eivind Wiström Justeringens plats och tid Individ- och familjekontoret kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Lars Wasteby Bertil Johnsson Eivind Wiström Paragrafer Organ Sammanträdesdatum Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Individ- och familjenämnden Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Individ- och familjekontoret Bertil Johnsson H:\UTSKOTT NÄMND\Aktuella Föredragn listor Protokoll\INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN doc

2 Sammanträdesdatum 2 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET 76 Delegationsärenden 77 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker - Anders Frisén, Individärende 79 Information från Villan och ungdomsgruppen 80 Redovisning av drogvaneundersökning i år 2 gymnasiet 81 Delårsbokslut per den 30 juni Budgetuppföljning Individ- och familjenämnden juli Direktiv till budget 2008 och VEP Anmälan till socialstyrelsen, behov av lagöversyn SoL 85 Skrivelse angående skadeståndskrav 86 Förslag till remissvar; plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun 87 Antagande av upprättade rutinbeskrivningar avseende: Anmäld hyresskuld Klagomålshantering Aktualisering 88 Information om tvist med Nyköpings kommun 89 Förslag till tillägg i Individ- och familjenämndens delegationsordning 90 Regionförbundet och Länsstyrelsen inbjuder till; Ungdomsarbetarkonferens 2007 Oh, ljuvliga ungdom! 91 Socialstyrelsens upptaktsmöte kring BBIC 92 Anmälningsärenden

3 Sammanträdesdatum 3 76 Delegationsärenden a. Delegationslista beslut i Procapita b. Delegationsbeslut anställningar c. Delegationsbeslut övrigt Individ- och familjenämnden beslutar att ta delegationsärendena till protokollet.

4 Sammanträdesdatum 4 77 Dnr 07/ Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker - Anders Frisén, Ärendet: Anders Frisén ansöker om tillstånd för servering av sprit, vin och starköl enligt 7 kap 5 1 st alkohollagen (1994:1738) på serveringsstället Appsolut, Storgatan 2, Nybro. Tillståndet avser servering året runt till allmänheten med serveringstid kl i serveringslokalen samt kl på uteserveringen. BILAGOR att avslå ansökan om serveringstillstånd för Anders Frisén, , året runt till allmänheten med serveringstid kl i serveringslokalen samt kl på uteserveringen, med hänvisning till 7 kap 7 alkohollagen. - Anders har genom obenägenhet att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna visat att han inte uppfyller lämplighetskraven angående ekonomisk skötsamhet i 7 kap 7 alkohollagen. Vidare visar utredningen att Anders har kopplingar till föregående sökande och att förnekandet av detta faktum pekar på ett bulvanförhållande. Sökanden kan inte bedömas ha visat att han uppfyller de högt ställda krav med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden, som krävs för att beviljas serveringstillstånd. att paragrafen förklaras omedelbart justerad. Anders Frisén närvarar vid sammanträdet och framför sina synpunkter. Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget. Delges: Anders Frisén Thomas Magnusson, ombud Statens Folkhälsoinstitut Länsstyrelsen i Kalmar län Polismyndigheten

5 Sammanträdesdatum 5 79 Information från Villan och ungdomsgruppen att ta informationen till protokollet. Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget.

6 Sammanträdesdatum 6 80 Redovisning av drogvaneundersökning i år 2 gymnasiet att ta informationen till protokollet. Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget.

7 Sammanträdesdatum 7 81 Dnr 07/ Delårsbokslut per den 30 juni 2007 BILAGA att ta informationen till protokollet. Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget.

8 Sammanträdesdatum 8 82 Dnr 07/ Budgetuppföljning Individ- och familjenämnden juli 2007 BILAGA att ta uppföljningen till protokollet. Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget, samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden i september ta fram en handlingsplan/vidtaga åtgärder då verksamheten går mot ett förmodat underskott år 2007.

9 Sammanträdesdatum 9 83 Direktiv till budget 2008 och VEP Diskuterade kommande års budget och VEP där olika partier framförde önskemål om inriktningar och tyngdpunkter.

10 Sammanträdesdatum Dnr 07/ Anmälan till socialstyrelsen, behov av lagöversyn SoL BILAGA att ta informationen till protokollet. Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget.

11 Sammanträdesdatum Dnr 97/ Skrivelse angående skadeståndskrav BILAGA att ta informationen till protokollet. Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget.

12 Sammanträdesdatum Dnr 07/ Förslag till remissvar; plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun BILAGA att anta upprättat förslag till remissyttrande, angående Plan för barns rättigheter och ungas inflytande i Nybro kommun, och överlämna detta till Kommunstyrelsen. Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget. Delges: Kommunstyrelsen

13 Sammanträdesdatum Dnr 07/ Antagande av upprättade rutinbeskrivningar avseende: Anmäld hyresskuld Klagomålshantering Aktualisering BILAGOR att anta upprättade rutinbeskrivningar avseende anmäld hyresskuld, klagomålshantering samt aktualisering. Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget. Delges: Kommunstyrelsekontoret

14 Sammanträdesdatum Dnr 06/ Information om tvist med Nyköpings kommun BILAGA att ta informationen till protokollet. Anders Ivansson (c) föreslår att initiativ tas till en diskussion om liknande frågor med ansvariga nämnder inom länet. Individ- och familjenämnden beslutar att bifalla Anders Ivanssons förslag samt att i övrigt ta informationen till protokollet.

15 Sammanträdesdatum Dnr 94/ Förslag till tillägg i Individ- och familjenämndens delegationsordning I samband med genomgång av delegationsordningen, har det visat sig att delegering av beslut enligt 4 kap 2 SoL saknas. Ärende Lagrum Föreslagen delegat Beslut om bistånd utöver 4:2 SoL enhetschef ansvar enligt 4:1 SoL som uppgår till 1,5 basbelopp Alla ansökningar om bistånd skall oavsett ändamål, prövas enligt 4:1 SoL för att den enskilde skall ha möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges enligt 4:1 kan så speciella omständigheter föreligga att bistånd beviljas med stöd av 4:2 SoL. 1. att tillägg görs i Individ- och familjenämndens delegationsordning enligt upprättat förslag. Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget.

16 Sammanträdesdatum Dnr 07/ Regionförbundet och Länsstyrelsen inbjuder till; Ungdomsarbetarkonferens 2007 Oh, ljuvliga ungdom! Tid: 4-5 oktober 2007 Plats: Strand Hotell, Borgholm BILAGA Individ- och familjenämnden beslutar att anmäla Ann-Christine Quist Karlsson, Anders Ivansson, Bibbi Rundquist och Rasmus Arvidsson att delta i ungdomsarbetarkonferensen.

17 Sammanträdesdatum Dnr 07/ Socialstyrelsens upptaktsmöte kring BBIC Tid: 11 september 2007 Plats: Björkbacken, Karaktärshotellet Vimmerby BILAGA 1. att anmäla utskottets ledamöter tillsammans med förvaltningschefen att delta i konferensen. Individ- och familjenämnden beslutar att anmäla Stig-Roland Fagergård, Eivind Wiström, Bertil Johnsson, Roland Larsson, Ann-Christine Quist Karlsson samt Marlene Wigortsson att delta i upptaktsmötet.

18 Sammanträdesdatum Anmälningsärenden KF 92.07: Antagande av budget 2008 samt verksamhets- och ekonomiplan KF 95.07: Fastställande av översiktsplan för Nybro kommun Individ- och familjenämnden beslutar att ta anmälningsärendena till protokollet.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119 Sammanträdesprotokoll 1(14) 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 50 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Johannes Chen (KD) Ingrid

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13.00-16.30 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow

Läs mer

Agneta Sjödell (m) Kerstin Ansnes (c) Mikael Romanoff (fp) Berith Grönqvist (s) Maria Eklund (s) Mats Nittve (mp)

Agneta Sjödell (m) Kerstin Ansnes (c) Mikael Romanoff (fp) Berith Grönqvist (s) Maria Eklund (s) Mats Nittve (mp) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-06-16 1 Plats och tid Bergaholm tisdagen den 16 juni 2008 kl. 19:00 20:35 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth Bovin

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken 2008-10-07, kl 13.00-17.25 Beslutande Bertil Johnsson (s) ordförande Christer Jonsson (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Leif Urup (s) Milla Dietrichsson (s) Mariann

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2005-08-25 1(22)

Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan 15.00 19.00. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 16.20 Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27 27 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 44-49 Friberg, Gun (s), vice ordf. 44-49 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 44-49 Eriksson, Lennart (s) 44-49

Läs mer