Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf."

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef, Oskar Åhrén, sekreterare, Tommy Falk, tf. IFO-chef, 109, 118 Annelie Gunnarsson, Soc. sekr., Utses att justera Magnus Rasmusson Justeringens tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Oskar Åhrén Tommy Edenholm Magnus Rasmusson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunhuset, Hyltebruk Oskar Åhrén

2 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) 107 Fastställande av ärendelista och val justerare Ärendelista 107 Fastställande av ärendelista och val justerare Anmälan om nya ärenden Meddelande och information Uppföljning och redovisning ekonomi Remissyttrande på handikappolitiskt program First Card Remiss - Verksamheter för friställda lokaler i Unnaryds skola Uppdatering av delegeringsordning WEPA-inriktningar Individärende Upphörande jml 21 LVU Individärende - Ansökan jml 4 kap 1 SOL Kvalitetsarbete - IFO Samverkansforum mellan barn- och ungdomsnämnden, brottsförebyggande rådet och lokala folkhälsorådet Val av nämndsledamot för delegationsbeslut inom IFO 15 Arbetsutskottets beslut Ärendelistan fastställs och Magnus Rasmusson (S) väljs till justerare.

3 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) 108 Anmälan om nya ärenden Tommy Edenholm yrkar att barn- och ungdomskontoret ska ta fram ett förslag till samverkansforum mellan barn- och ungdomskontoret, brottsförebyggande rådet och lokala folkhälsorådet. Se barn- och ungdomsnämnden Arbetsutskottet yrkar att nämndsledamot för delegationsbeslut till vissa IFO-ärenden utses. Se barn- och ungdomsnämnden

4 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) 109 Meddelande och information 2011 Dnr 2011 BUN0178 Avslag på ansökan om bidrag till projektet LADA (långsiktigt Alkohol och Drogförebyggande Arbete), Dnr 2011 BUN Beviljade utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tommy Falk, tf. IFO-chef informerar om ändringar i socialtjänstlagen från maj Tommy Falk, tf. IFO-chef informerar om utökad Lex Sarah inom IFO-området. Tommy Falk, tf. IFO-chef informerar om tillsynsärende från Socialstyrelsen. Dnr /2011. Tommy Falk, tf. IFO-chef informerar om ordförande beslut gällande omhändertagande jml 2 LVU. KL. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

5 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) 110 Uppföljning och redovisning ekonomi Dnr 2011 BUN0002 Totalt för perioden januari - juni redovisar barn- och ungdomsnämnden en negativ avvikelse mot budget med tkr. Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med tkr. Beslutsunderlag Delårsbokslut 2011 Prognos 6 mån Till kommunstyrelsen överlämna prognos samt delårsbokslut 2011.

6 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) 111 Remissyttrande på handikappolitiskt program Dnr 2011 BUN , , beslutade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med representanter från övriga nämnder och det kommunala handikapprådet utarbetar ett reviderat förslag till ett handikappolitiskt program. Det handikappolitiska programmet är nu utarbetat och går nu till samtliga nämnder för remissyttrande. Yttrande Barn- och ungdomskontoret ställer sig bakom det handikappolitiska programmet men anser att det inom Familjecentralen idag finns tillräckliga resurser för att tillgodose barn- och ungdomar med funktionsnedsättning. Denna verksamhet är därmed inte i behov av någon extra resursperson. Beslutsunderlag Ett Hylte för alla Handikappolitiskt program Barn- och ungdomsnämnden beslutar vidarebefordra ovanstående yttrande.

7 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) 112 First Card Dnr 2011 BUN0253 Ansökan om kreditkort till Verksamhet, Lotsen, Ensamkommande flyktingbarn Beslutsunderlag Frågeställning från enhetschef Ann-Sofi Åkerlind Bevilja kreditkort First Card till verksamhet Lotsen med Ann-Sofi Åkerlind som ansvarig.

8 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) 113 Remiss - Verksamheter för friställda lokaler i Unnaryds skola Dnr 2011 BUN0257 Kommunstyrelsens arbetsutskott gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna en ny förskoleavdelning i de friställda lokalerna i samband med flytt av kök/matsal från Unnaryds skola (Dnr 2011 KS0128). Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut Barn- och ungdomskontoret har sett över den totala situationen för förskoleverksamheten i Unnaryd. I dagsläget finner barn- och ungdomskontoret att inget behov av att öppna upp en ny förskoleavdelning. Kostnadsökningen i form av en hyreshöjning för att anpassa lokalerna till förskola ryms inte inom befintlig budgetram. Beslutsunderlag Dnr 2011 KS0128 Verksamheter för friställande av lokaler i Unnaryds skola Barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte öppna en ny förskoleavdelning i kök/matsalen på Unnaryds skola.

9 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) 114 Uppdatering av delegeringsordning Dnr 2011 BUN0190 Ärendet utgår.

10 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) 115 WEPA-inriktningar Dnr 2011 BUN0252 West Sweden har tillsammans med Hylte kommun arbetat med att ta fram vilka möjligheter Hylte har att utveckla sina verksamheter med finansiering från EU:s transnationella program. Som ett led i detta arbete har West Sweden genomfört en projektanalys. Hylte har lyft fram ett antal inriktningar som är viktiga för kommunens framtid. För dessa inriktningar har West Sweden gjort en bedömning av vilka möjligheter det finns för vidare utveckling inom ramen för internationella EU-projekt. Hylte har efter den genomförda analysen ett underlag för att avgöra vilken/vilka av inriktningarna som kan väljas ut och formuleras i en ansökan. Beslutsunderlag Enkät WEPA inriktningar WEPA Hylte - West Swedens EU-projektanalys Presentation WEPA Hylte resultatmöte 9 juni 2011 Arbetsutskottet lämnar förslag på enkätsvar till Barn- och ungdomsnämnden.

11 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) 116 Individärende Upphörande jml 21 LVU Sekr. jml OSL 26:1

12 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) 117 Individärende - Ansökan jml 4 kap 1 SOL Sekr. jml OSL 26:1

13 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) 118 Kvalitetsarbete - IFO Tf. IFO-chef Tommy Falk informerar om nya mål- och riktlinjer för IFO-verksamheten inför Barn- och ungdomsnämnden beslutar att IFO:s kvalitetsarbete påbörjas och utarbetas enligt gällande lagar samt införlivas i mål- och resursplanens serviceåtagande.

14 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) 119 Samverkansforum mellan barn- och ungdomskontoret, brottsförebyggande rådet och lokala folkhälsorådet Tommy Edenholm yrkar: Barn- och ungdomsnämnden beslutar ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till samverkansforum mellan BUK, BRÅ och lokala folkhälsorådet som har som syfte att övergripande främja ungdomars hälsa och förbättra tidiga insatser för de av kommunens ungdomar som är i behov av det. Barn- och ungdomsnämnden beslutar ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till samverkansforum mellan BUK, BRÅ och lokala folkhälsorådet som har som syfte att övergripande främja ungdomars hälsa och förbättra tidiga insatser för de av kommunens ungdomar som är i behov av det. Förslaget ska redovisas för barn- och ungdomsnämnden

15 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (15) 120 Val av nämndsledamot för delegationsbeslut inom IFO Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Åsa Karlsson (FP) väljs till Annan ledamot som nämnden förordnar i enlighet med barn- och ungdomsnämndens delegationsordning.

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-19 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8:30 12:45 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-23 1 (23) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-12 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Kommunfullmäktige 2015-03-26 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl. 18.30 20.15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-11-28 1 (36) Plats och tid Forum Hyltebruk, kl 14 19:30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhultrummet Kommunhuset Tisdagen den 5 februari 2013, klockan

Läs mer

2012-09-25. Ingrid K Karlsson (s) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers 142-151 Åsa Evaldsson (m) Thomas Svensson (s) tjänstgörande ers.

2012-09-25. Ingrid K Karlsson (s) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers 142-151 Åsa Evaldsson (m) Thomas Svensson (s) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(23) 2012-09-25 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 40 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare Birgitta Larsson (rp) Monica Fredriksson (c) tjänstgörande

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer