Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl Partigruppsmöten kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00."

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl Partigruppsmöten kl Beslutande Maths Andersson (fp) Ordförande Åke Svensson (m) Marianne Elf (s) Bertil Carlzon (c) Jessica Antebrink (kd) Margareta Svanlund (spi) Ingeman Svensson (s) Margaretha Seger (s) Anders Andersson (v) Övriga närvarande Se sid 2 Utses att justera Ingeman Svensson (s) Justeringens plats och tid Kommunhuset kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Carlsvärd Redell Maths Andersson Ingeman Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Socialnämnden, Motala kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Gunilla Carlsvärd Redell Utdragsbestyrkan

2 Socialnämnden Övriga närvarande Anna-Lena Jansson Arne Axelsson Hans Hollander Ingvar Ståhl Husniya Hasan Magnus Wallman Lovisa Göransson (m) (c) (spi) (s) (s) (s) (s) Tjänstgörande tjänstemän Gunilla Carlsvärd Redell Nämndsekreterare Åke Wännman Socialchef Jaan Noor Utvecklingssamordnare Anders Stenbacka Administrativ samordnare Sara Tölander Personalkonsult 96 Kerstin Cornelius Personalkonsult 96 Utdragsbestyrkan

3 Socialnämnden SN 90 Sammanträdets öppnande Dagordningen fastställes. Till protokolljusterare utses Ingeman Svensson (s). Val av adjungerade till socialnämndens myndighetsutskott utses för resterande del av året.

4 Socialnämnden SN 91 07/SN H00502 Granskning av samordnade vårdinsatser för multisjuka äldre Kommunens revisorer har i samverkan med landstingets revisorer låtit genomföra en granskning av hur samordningen mellan landstinget och kommunerna fungerar vad gäller vårdinsatser för multisjuka äldre. Revisorerna emotser socialnämndens synpunkter med anledning av rapporten senast den 15 juni. Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi), Marianne Elf (s), Anders Andersson (v), Åke Svensson (m) och Arne Axelsson (c). 1 Socialförvaltningen får i uppdrag att till nämndens junisammanträde upprätta ett förslag till svar.

5 Socialnämnden SN 92 07/SN 0104 Ansökan om stimulansmedel Föreligger en ansökan till Socialstyrelsen avseende stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre för år 2007 och Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi) och Ingeman Svensson (s). 1 Socialnämnden noterar informationen.

6 Socialnämnden SN 93 07/SN 0083 Högsta godtagbara hyresnivå vid bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd år 2007 Enligt socialnämndens riktlinjer ska nämnden årligen fastställa den högsta godtagbara kostnaden för lägenheter av varierande storlek. Vid dagens sammanträde föreligger förslag på nya hyresnivåer. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Nämnden fastställer den högsta godtagbara hyresnivån för 2007 vid bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd enligt följande: Storlek Högsta godtagbara hyra rok kr 2 rok kr 3 rok kr 4 rok kr 5 rok kr

7 Socialnämnden SN 94 07/SN 0084 Socialnämndens delegationsordning inom Vuxenområdet Med anledning av ändring av 3 kap 6 SoL avseende socialnämndens uppgifter inom missbruksvården om särskilt kvalificerad kontaktperson för unga som inte fyllt 21 år, om den unge har behov av särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende, föreslås ett tillägg i socialnämndens delegationsordning för Vuxenområdet. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Ändra socialnämndens delegationsordning enligt förslaget.

8 Socialnämnden SN 95 Uppföljning av nämndens arbete Vid dagens sammanträde påbörjade nämndens ledamöter diskussioner om hur nämnden framdeles ska följa upp sitt arbete. 1 Ärendet återkommer.

9 Socialnämnden SN 96 Information om personalfrågor Vid dagens sammanträde informerar personalkonsulterna Sara Tölander och Kerstin Cornelius om sitt arbete. Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Margareta Svanlund (spi), Ingvar Ståhl (s), Åke Svensson (m), Marianne Elf (s), Ingeman Svensson (s), Anders Andersson (v), Jessica Antebrink (kd) och Hans Hollander (spi). 1 Nämnden noterar informationen.

10 Socialnämnden SN 97 Daglig verksamhet Socialchef Åke Wännman informerar muntligen om de kontakter han haft med företrädare för Högby gård och om möjligheten att bedriva daglig verksamhet där. Socialnämndens behandling Utöver ordföranden yttrar sig Ingvar Ståhl (s), Anders Andersson (v), Margareta Svanlund (spi), Marianne Elf (s), Bertil Carlzon (c) och Jessica Antebrink (kd). 1 Nämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta förhandlingarna och återkomma med ett förslag till beslut vid junisammanträdet.

11 Socialnämnden SN 98 Korttidsplatser på Svanen Socialchef Åke Wännman informerar muntligen om förändringar vad gäller korttidsplatserna på Svanen. Då hygienutrymmena vid de sju korttidsplatserna inte uppfyller Arbetsmiljöverkets krav måste samtliga utrymmen byggas om. Alternativt kan korttidsplatserna byggas om till tre trygghetsbostäder. 1 Socialförvaltningen får i uppdrag att till junisammanträdet ta fram ett underlag som belyser driftskostnaderna för de båda alternativen.

12 Socialnämnden SN 99 Övrigt Utvecklingssamordnare Jaan Noor delar ut ett förslag till övergripande inriktningsmål för äldre, vuxna och barn/ungdom. 1 Ärendet återkommer vid junisammanträdet.

13 Socialnämnden SN 100 Rapport enskilt uppdrag Margaretha Seger den 26/4 avs.justering av protokoll. Marianne Elf den 7/3 utbildning, den 12-13/3 studieresa, den 20/3 revisionen, den 22/3 Östsam, den 28/3 utbildning och den 29/3 vuxengruppen. Åke Svensson den 28/3 utbildning och den 10/4 bokslutsgenomgång, 1 Nämnden noterar informationen.

14 Socialnämnden SN 101 Kurser och konferenser - Inbjudan till gemensam utbildning av förtroendevalda Motala möter framtiden - om översiktsplanen och infrastrukturen, den 14 juni. - Inbjudan till kunskapsseminarium Riskbruk av alkohol, den 5 september.

15 Socialnämnden SN 102 Kännedomsärenden Utdrag ur K:s protokoll : 100 Årsredovisning för Motala kommun 2006, revisorernas berättelse samt frågan om beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 101 Tilläggsbudget för Motala kommun Utdrag ur K:s protokoll : 127 Budgetuppföljning för Motala kommun per den 31 mars Länsstyrelsen: Inbjudan till informationsmöte om statsbidrag till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Meddelande om mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Arbetsmiljöverket Inspektionsskrivelse avs. korttidsboende Svanen. 1 Nämnden noterar informationen.

16 Socialnämnden SN 103 Delegationsärenden Delegationsbeslut som kommit nämnden tillhanda Alkohollagen Dödsboanmälan Familj- och vuxenomsorg LVU/LVM/SoL Tillstånd för servering av alkoholdrycker till Tomhugo AB dnr. 07/SN 0040 och till Hotell Högbrunnen AB, dnr. 07/SN Tillstånd för servering under enstaka tidsperiod till Göta Kanal Hotell AB, dnr. 07/SN 0085, till Bengt Samuelsson, Torpa Gård, dnr. 06/SN 0190, till Mat och Tält AB, dnr. 07/SN 0090 och till SMK Motala SK, dnr. 07/SN Tillstånd för servering avseende tillfälligt utökad serveringslokal till Wetternmagasinet Café och Kök HB, dnr, 07/SN st. under april. Avser april: Sammandrag rapport nr. 49 beslutsfattare sid. 1 29, beslutsfattare sid Aktualisering rapport nr 82 sid med avslutningsorsak Familjerätt April rapport nr. 85, sid Färdtjänst/Riksfärdtjänst Perioden sid. 1-5 LSS Perioden sid Äldre- och handikapp Perioden sid Personalärenden 239/ / Nämnden noterar informationen.

17 REGISTER Motala kommun Sammanträdesdatum Socialnämnden

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22)

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22) 2013-06-18 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Surahammar, tisdag 2013-06-18, kl 13.00 16.05 Beslutande Patrik Boström, ordförande Marie Wennberg Richard With Therese Nordlander Solveig Johansson Marie Wennberg

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kl 18.30 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Marie-Louise Löwenbeck (M) ordförande, Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M),

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer