Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken, kl Beslutande Ann-Christine Quist Karlsson (s) ordförande Lena Jonsson (s) Christina Lund (s) ersättare för Åke Liljegren (s) Roland Larsson (s) Anders Svensson (v) Anders Ivansson (c) Ulla-Stina Sandgren (c) Monika Franzén (kd) Agneta Algotsson (m) Övriga deltagande Magdalena Conradsson (kd) Hans-Gunnar Hovbäck, socialchef Lars Wasteby, enhetschef ekonomi & vuxen Christel Ohlsson, 1:e socialsekreterare Helena Hägg, socialsekreterare Lilly Karlsson, enhetschef Integration Utses att justera Lena Jonsson Justeringens plats och tid Individ- och familjeförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Hans-Gunnar Hovbäck Ann-Christine Quist Karlsson Lena Jonsson Paragrafer Organ Sammanträdesdatum Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Individ- och familjenämnden Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Individ- och familjeförvaltningen Ann-Christine Quist Karlsson H:\UTSKOTT NÄMND\Aktuella Föredragn listor Protokoll\INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN doc

2 Sammanträdesdatum 2 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET 107 Tillsynsärende gällande Restaurang och Pizzeria Kungshallen 108 Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 Alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker Nybro Vikings 109 Individärende 110 Rapport provköp 111 Budgetuppföljning november Plan för Individ- och familjeomsorgen 113 Information från personalen på Integrationsenheten 114 Revisorernas granskning av Barn- och ungdomsvård samt missbruksvård 115 Ansökan från Kvinnojouren i Kalmar om verksamhetsbidrag för Ansökan från Kvinnojouren i Kalmar om bidrag till tjänst för Ansökan från Kvinnojouren i Kalmar om verksamhetsbidrag till tjejjouren Tekla för Beslutsattestanter och kontoansvariga Antagande av riksnorm för försörjningsstöd år Förslag till höjning av vårddygnskostnad vid externplacering samt vid akut externplacering på Villa Madesjö 121 Anmälningsärenden 122 Delegationsärenden

3 Sammanträdesdatum Dnr 09/ Tillsynsärende gällande Restaurang och Pizzeria Kungshallen Ärendet Med anledning av inkomna uppgifter från företaget Soliditets bevakningstjänst har ett tillsynsärende öppnats. BILAGA Förslag till beslut: Individ- och familjenämnden föreslås besluta att med omedelbar verkan återkalla Irmano KB:s, , serveringstillstånd i Restaurang och Pizzeria Kungshallen, enligt 7 kap 19 Alkohollagen, med motiveringen att de förutsättningar som gäller för meddelande av tillstånd enligt 7 och 8 Alkohollagen inte längre föreligger, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. Irmano KB har genom Afrim Dalipi begärt och beviljats företräde. Irmano KB representeras vid sammanträdet av Afrim Dalipi och ombudet Birger Andersson Smålands Bolagsinvest. Irmano KB hemställer om ajournering för att kunna åtgärda i utredningen omnämnda brister. Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget. Delges: Irmano KB

4 Sammanträdesdatum Dnr 09/ Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 5 Alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker Nybro Vikings Ärendet Nybro Vikings har genom ansökan inkommit med begäran om ändring alternativt borttagande av gällande särskilda villkor till serveringstillståndet i Sponsorpuben i Viktoriahallen. BILAGOR Förslag till beslut: Individ- och familjenämnden föreslås besluta att bevilja Nybro Vikings ansökan om ändrade särskilda villkor till att gälla enligt följande: alkoholservering får endast ske till särskilt inbjudna i samband med A-lagets serie-, kval- eller cupmatcher, alkoholservering får ske tidigast två timmar innan match och skall avslutas vid matchslut, serveringslokalen skall vara utrymd senast 30 minuter efter matchslut. Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget. Delges: Nybro Vikings

5 Sammanträdesdatum Individärende

6 Sammanträdesdatum Rapport provköp tillsynsomgång i Nybro kommun Alkoholhandläggare Erik Sandell avger rapport över genomförda provköp avseende tobak och öl klass II. BILAGA Provköp har genomförts med hjälp av två ungdomar fyllda 18 år. Dessa har besökt sammanlagt 19 försäljningsställen. Avsikten är att kontrollera i vilken utsträckning butikerna begär legitimation. Av dessa 19 har 12 begärt legitimation, en var stängd och sex godkände köp utan att begära legitimation. Om dessa sistnämnda butikerna vid ett andra provköp fortfarande, trots information om skyldigheten att begära legitimation, tillåter köp kan tillsynsärende komma att öppnas. Individ- och familjenämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet.

7 Sammanträdesdatum Dnr 09/ Budgetuppföljning november 2009 Föreligger redovisning av det ekonomiska resultatet till och med november månad Intäkt Ackumulerat Avvikelse Utfall Kostnad tkr Årsbudget Utfall nov 2009 riktpunkt %-förb nov-08 Intäkter , Personalkostnader , Övriga kostnader , Bruttokostnader , Nettokostnader , Riktpunkt 91,66 % I ovanstående uppföljning redovisas utfall exklusive kapitaltjänstkostnader och flyktingverksamhet. Det kan konstateras att verksamheten efter elva månader uppvisar ett överskott i förhållande till riktpunkt med tkr. Detta skulle genom rak prognosberäkning (Utfall/11*12) ge ett resultat vid årets slut om ca tkr vilket motsvarar ett överskott i bokslut om drygt tkr. Då är dock fortfarande inte alla kända kostnader eller besparingar för 2009 medräknade eller periodiserade. Beloppen bör därför justeras enligt följade: Justeringar Alternativ till våld - ATV Fokus Beräknad ökning försörjningstöd Institutionskostn barn och unga Tjänsteförändringar som påverkar rak prognos Institutionskostn missbruksvård Summa justeringar Justeringarna är gjorda utifrån att del av beloppen är medräknade enligt prognosberäkningen (Utfall november/11*12). Detta innebär att resultatet i bokslutet hamnar på tkr. Detta innebär att vi under nuvarande förhållanden kan förväntas oss ett överskott med drygt tkr vid årets slut. Vi räknar i prognosen med att försörjningsstödet ger överskott med 600 tkr netto. (forts)

8 Sammanträdesdatum (forts) Dnr 09/ Det som i förhållande till tidigare månaders prognoser medverkar till ett förbättrat resultat är att försörjningsstödet nu kan räknas ner och att kostnaderna för placeringar i familjehem har minskat ytterligare de senaste månaderna. Förslag till beslut: Individ- och familjenämnden föreslås besluta att anteckna uppföljningen till protokollet.

9 Sammanträdesdatum Dnr 09/ Plan för Barn och familj Ärendet Föreligger upprättat förslag till Plan för Barn och familj. BILAGA Sammanfattning Individ- och familjenämnden har under en rad av år redovisat underskott i bokslutet, vilka i huvudsak är att hänföra till kostnader för barn, ungdomar och personer med missbruksproblem, som har placerats på institution eller i familjehem. Officiell statistik visar att Individ- och familjenämnden i en jämförelse med andra kommuner uppvisar stor positiv avvikelse i förhållande till standardkostnaden. Statistiken visar också på höga siffror avseende antal barn och ungdomar placerade i familjehem och på institution. Kommunfullmäktige har beslutat att successivt, över en tid om tio år, minska nämndens budgetram i syfte att nå standardkostnad. Vid ramtilldelningen kommer dessutom tas hänsyn till demografisk utveckling. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att nämnderna skall formulera tydliga mål för verksamheten. Kommunens revisorer har vid granskning konstaterat att nämndens ledning och styrning kan bli bättre och att tydliga effektmål saknas. Vidare saknas övergripande plan för verksamheten. Under 2009 har verksamhetens kostnader inom i första hand enheten för Barn och familj kraftigt reducerats genom att tjänster hållits vakanta och antalet placeringar på institution och i familjehem har kunnat minskas. Personalreduceringarna har dock påverkat arbetsmiljön och verksamhetens stabilitet. Detta sammantaget innebär att verksamheten vid enheten för Barn och familj måste rekonstrueras, tjänster återbesättas, arbetssätt, metoder och organisation förändras. I anledning av detta har Plan för Barn och familj upprättats. Syftet är att genom tydlig målstyrning och förändrad organisation förändra inriktningen på verk-samheten från placering i familjehem och på institution till insatser i den enskildes eget hem. Insatserna skall syfta till att stärka den enskildes förmåga och att ta till vara på möjligheter i den enskildes nätverk. Insatserna skall bygga på allianser och ske i samverkan med den enskilde, nätverket och andra samhällsinstanser. (forts)

10 Sammanträdesdatum (forts) Dnr 09/ Förändringen fordrar en stark och tydlig ledning och därför tydliggörs chefsledet mellan enhetschefen och verksamheten ytterligare. Organisationen kommer att bestå av mottagningsgrupp, grupp för behandling och insats, utredningsgrupp, nyorganiserat resursteam som svarar för insats, behandling, upprätthållande och förebyggande verksamhet och nämndens eget HVB Villa Madesjö. För att kunna arbeta på hemmaplan föreslås enheten för Barn och familj utökas med sammanlagt 5,50 tjänst. Utökningen finansieras genom att kostnaderna för placering i familjehem förväntas minska i minst motsvarande utsträckning. En del i förändringsarbetet är att nu vakanta tjänster återbesätts så snart detta kan ske. Förändringsarbetet kommer att ske successivt med början januari Kontinuerlig uppföljning och avrapportering kommer att ske till nämnden. Samverkan enligt FAS 05 Förslag till Plan för Barn och familj har varit föremål för behandling i förvaltningens samverkansgrupp och tillsammans med samtliga anställda i samband med planeringsdagar. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden föreslås besluta att fastställa Plan för Barn och familj enligt upprättat förslag, att utöka antalet tjänster vid enheten för Barn och familj med 5,50 tjänster, att finansiera utökning genom överföring från anslag för familjehemsplacering (5922) till anslag för personalkostnader och gemensam administration (5920), samt att söka dispens från generellt anställningsstopp avseende såväl för närvarande vakanta tjänster som utökningen av tjänster. Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget.

11 Sammanträdesdatum Information från personalen på Integrationsenheten Enhetschef Lilly Karlsson avger information avseende verksamheten vid Integrationsenheten. Kommunen har avtal med Migrationsverket att ta emot 50 flyktingar per år Hittills har kommunen tagit emot 108 personer, varav 61 varit vuxna och 47 barn. Av dessa är totalt 53 vuxna och 44 barn kvar i kommunen. Genom särskilt avtal har kommunen dessutom tagit emot 10 ensamkommande flyktingungdomar och avtal om ytterligare 5 kommer att tecknas. Integrationsenheten arbetar målmedvetet för att integrera flyktingarna i vårt samhälle och vår kommun. Krav finns därför på deltagande i samhällsinformation, SFI och eller praktik. Detta är en förutsättning för att man som flykting skall kunna uppbära introduktionsersättnigen som utgår med kronor per vuxen och månad. Avdrag görs för andra inkomster som till exempel föräldrapenning, vilka alla berättigade uppmanas att söka. Sedan är Integrationsenheten ansvarig för såväl samhällsinformation som praktik. Dessa delar löstes tidigare genom överenskommelse med AB Nybro Brunn, som fortfarande svarar för SFI. Enligt förslag kommer integrationsverksamheten att förändras från och med , då arbetsförmedling och försäkringskassa tar över ett större ansvar. Kommunens ansvar kommer dock att vara oförändrade för de flyktingar som kommit till kommunen före detta datum och i två år från den tidpunkt man blivit aktuell på Integrationsenheten. Individ- och familjenämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet.

12 Sammanträdesdatum Dnr 09/ Revisorernas granskning av Barn- och ungdomsvård samt missbruksvård BILAGA Kommunen revisorer har genomfört granskning av Barn och ungdomsvård samt missbruksvård. Revisionen begär nämndens yttrande över rapporten senast Individ- och familjenämndens ledamöter har vid dagens sammanträdet tagit del av revisionsrapporten. Individ- och familjenämnden beslutar att vid dagens sammanträde anteckna rapporten som information till protokollet, samt att hos kommunens revisorer hemställa om anstånd med avgivande av yttrande till nämndens nästkommande sammanträde

13 Sammanträdesdatum Dnr 09/ Ansökan från Kvinnojouren i Kalmar om verksamhetsbidrag för 2010 Ärendet Kvinnojouren i Kalmar har i skrivelse ansökt om verksamhetsbidrag för Sammanfattning Kvinnojouren i Kalmar har ansökt om verksamhetsbidrag för Kvinnojouren ger stöd till kvinnor och barn och kan även erbjuda boende för kvinnor och barn som på grund av misshandel och hot om våld inte kan vara kvar i hemmet. Individ- och familjenämnden har sedan ett antal år tillbaka beviljat bidrag med kronor per år. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden föreslås besluta att bevilja Kvinnojouren i Kalmar ett verksamhetsbidrag med kronor för Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget. Delges: Kvinnojouren i Kalmar

14 Sammanträdesdatum Dnr 09/ Ansökan från Kvinnojouren i Kalmar om bidrag till tjänst för 2010 Ärendet Kvinnojouren i Kalmar har i skrivelse ansökt om bidrag till tjänst för Sammanfattning Kvinnojouren i Kalmar har ansökt om bidrag till lönekostnader till tjänst för De sex kommunerna Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås har sedan fyra år tillbaka gemensamt bidragit till att Kvinnojouren i Kalmar har kunnat erbjuda en lönebidragsanställning i verksamheten. Den anställde utgör en aktiv del i det stöd som Kvinnojouren erbjuder kvinnor och barn. Fördelning och uppräkning av kostnaderna för lönebidragsanställningen för åren 2009 till och med 2012 har tidigare framräknats. Nybros kommuns andel av det totala beloppet för år 2010 är kronor. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden föreslås besluta att bevilja Kvinnojouren i Kalmar ett bidrag till lönekostnader med kronor för Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget. Delges: Kvinnojouren i Kalmar

15 Sammanträdesdatum Dnr 09/ Ansökan från Kvinnojouren i Kalmar om verksamhetsbidrag till tjejjouren Tekla för 2010 Ärendet Kvinnojouren i Kalmar har i skrivelse ansökt om verksamhetsbidrag till tjejjouren Tekla för Sammanfattning Kvinnojouren i Kalmar bedriver inom ramen för verksamheten tjejjouren Tekla. Denna riktar sig till ungdomar och har som främsta arbetssätt att genom föreläsningar på högstadiet och gymnasiet informera om Kvinnojourverksamheten. Individ- och familjenämnden har under åren 2005 och 2006 beviljat kronor per år. Verksamheten har varit vilande under 2007 och Även 2009 beviljades kronor. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden föreslås besluta att bevilja Kvinnojouren i Kalmar ett verksamhetsbidrag för tjejjouren Tekla med kronor för Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget. Delges: Kvinnojouren i Kalmar

16 Sammanträdesdatum Dnr 09/ Beslutsattestanter och kontoansvariga 2010 BILAGA Förslag till beslut: Individ- och familjenämnden föreslås besluta att utse beslutsattestanter och kontoansvariga för år 2010 enligt föreliggande förteckning, att delegera till förvaltningschef att under året, vid behov, besluta om aktualisering av attestförteckningen, att ge förvaltningschefen en övergripande attesträtt att tilllämpas vid behov, samt att i förvaltningschefens frånvaro ge enhetschefen på ekonomi- och vuxenenheten övergripande attesträtt att tillämpas vid behov. Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget. Delges: Ekonomienheten, Kommunstyrelsekontoret

17 Sammanträdesdatum Dnr 09/ Antagande av riksnorm för försörjningsstöd år 2010 Riksnormen för försörjningsstöd 2010 är klar och beloppen är samma som för Det betyder att miniminivån för vad biståndsmottagare ska ha till sin löpande försörjning varken höjs eller sänks vid årsskiftet. Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) utgörs dels av försörjningsstöd, dels av ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet, som ska gå till den löpande försörjningen, är i sin tur uppdelat i riksnormen och skäliga kostnader. Riksnormen är ett minimum för hur mycket pengar biståndsmottagare ska ha till löpande utgifter som mat, kläder, hygienartiklar, och telefonkostnader. Beloppen baseras på pris- och konsumtionsundersökningar från Konsumentverket och beslutas av regeringen. BILAGA Förslag till beslut: Individ- och familjenämnden föreslås besluta att anta riksnormen för försörjningsstöd för år Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget.

18 Sammanträdesdatum Dnr 99/ Förslag till höjning av vårddygnskostnad vid externplacering samt vid akut externplacering på Villa Madesjö Mot bakgrund av det allmänna ökade kostnadsläget, bedöms en justering av vårddygnskostnaden för externa placeringar vid Villa Madesjö behöva göras. Under 2009 har en vårddygnsavgift om kr uttagits vid externplacering samt kr vid akut externplacering. En uppskattning av kostnadsökningen motiverar en höjning av vårddygnskostnaden med ca 4 %, vilket skulle innebära att den nya vårddygnskostnaden för år 2010 blir kr vid externplacering. För externt ianspråkstagande av akutplacering bedöms en merkostnad av 500 kr/vårddygn behöva påföras den ordinarie vårddygnsavgiften. Detta ger en ny vårddygnsavgift på kr vid akut externplacering för år Förslag till beslut: Individ- och familjenämnden föreslås besluta att fastställa ny vårddygnsavgift för externplacering på Villa Madesjö till kr, att gälla fr o m , samt att fastställa ny vårddygnsavgift för extern akutplacering på Villla Madesjö till kr, att gälla fr o m Individ- och familjenämnden beslutar enligt förslaget.

19 Sammanträdesdatum Anmälningsärenden Protokoll KS ; Budgetuppföljning januari-oktober 2009 för Nybro kommun samt kommentarer från Sveriges kommuner och Landstings ekonomirapport från oktober 2009 Protokoll KS ; Förslag till revidering av nuvarande anställningsstopp och eventuellt hävande av nuvarande inköpsstopp Protokoll KS ; Förslag till avtal med Migrationsverket om mottagande av asylsökande och ensamkommande barn/ungdomar 2010 och tillägg till befintligt avtal för 2010 Protokoll KS ; Bemyndigande att underteckna avtal m m under 2010 Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län angående ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen vid verksamhet Flygsfors HVB Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län angående tillsynsärende enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen Protokoll KF ; Antagande av budget 2010 och verksamhets- och ekonomiplan för Nybro kommun Protokoll KF ; Beslut om steg 2 i pågående förvaltningsöversyn om verksamhetsöverflytt från tekniska nämnden till kommunstyrelsen Protokoll KF ; Fastställande av reseregler och Trafiksäkerhetspolicy för anställda och förtroendevalda i Nybro kommun Protokoll KF 223; Antagande av reviderat arkivreglemente och riktlinjer för leveranser av handlingar till kommunarkivet och folkrörelsearkivet Protokoll KF ; Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i Individ- och familjenämnden, Britt-Marie Johansson (kd) Protokoll KF ; Fyllnadsval av ledamot i Individ- och familjenämnden efter Britt-Marie Johansson (kd) Individ- och familjenämnden beslutar att anteckna anmälningsärendena till protokollet.

20 Sammanträdesdatum Delegationsärenden Delegationslista beslut i Procapita Delegationsbeslut - anställningar Individ- och familjenämnden beslutar att anteckna delegationsärendena till protokollet.

21 Sammanträdesdatum God Jul och Gott Nytt År Ordföranden avslutar sammanträdet genom att rikta ett tack till nämndens ledamöter och förvaltningens personal för ett gott samarbete och ett mycket bra utfört arbete under det gångna året, samt önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Vice ordföranden framför å nämndens och förvaltningens vägnar ett tack till ordföranden för det goda samarbetet och önskar likaledes God Jul och ett Gott Nytt År.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 210-238 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 235-237. Ordförande... Markus Evensson Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-17:10 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S) tjänstgörande ersättare för

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken 2008-10-07, kl 13.00-17.25 Beslutande Bertil Johnsson (s) ordförande Christer Jonsson (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Leif Urup (s) Milla Dietrichsson (s) Mariann

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.45 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Elisabeth Wahlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer