PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2015-06-15"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 13:00-16:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Pontus Adolfsson, (V) ej närvarande Stefan Nyström, (M) Pär-Gustav Johansson, (M) Göran Eriksson, (C) Gull-Britt Hellborg, (KD) Michael Eljans, (SD) Övriga deltagare Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare Thomas Svensson, socialchef Carina Winsth, förvaltningsekonom Alf Augustsson, PRO Stig-Ove Andersson, Demensanhörigföreningen Emmaboda Roy Eriksson, kommunrevisor, 55 Pär Gustavsson, kommunrevisor, 55 Eila Medin, kommunrevisor, 55 Samuel Svensson, kommunrevisor, 55 Utses att justera Gullvi Dahllöf (S) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Emmaboda, , kl Underskrifter sekreterare Paragrafer Lena Limslätt-Petersson ordförande justerare Maria Ixcot Nilsson Gullvi Dahllöf Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse Socialnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret, Emmaboda kommunhus Lena Limslätt-Petersson

2 PROTOKOLL 2 (19) Innehållsförteckning 55 Tema: Kommunrevisionen informerar 56 Ekonomi 57 Resursmätning äldreomsorgen maj månad Förordnande till socialnämndens utskottsledamöter/ersättare avseende beslut om omedelbart omhändertagande LVM och LVU 59 Revidering i socialnämndens delegationsordning avseende beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM 60 Yttrande angående medborgarförslag: Fixartjänst för äldre 61 Remissvar Granskning av Hotell Amigo AB i enlighet med alkohollagen 62 Tillfälligt serveringstillstånd att servera allmänheten alkoholdrycker enligt alkohollagen för Vinterbadarföreningen 63 Socialförvaltningen informerar 64 Anmälan delegationsärenden 65 Anmälan allmänna ärenden 66 Rapport från Kommunala pensionärsrådet och Kommunala tillgänglighetsrådet

3 PROTOKOLL 3 (19) 55 Dnr SN/2015:1 700 Tema: Revisionen SWOT-analys Beskrivning av kommunrevisionens uppdrag. Intern kontroll Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

4 PROTOKOLL 4 (19) 56 Dnr SN/2015: Ekonomi Budgetuppföljning januari maj 2015 Verksamhet Beräknad avvikelse Gemensam administration 745 tkr Individ- och familjeomsorg tkr Integrationsenheten - Äldreomsorg tkr Hälso- och sjukvård 250 tkr LSS tkr Psykiatrin tkr TOTALT tkr Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att uppdra till förvaltningens ekonom att analysera beräknad avvikelse för äldreomsorgen och att redovisa detta vid socialnämnden

5 PROTOKOLL 5 (19) 57 Dnr SN/2015: Resursmätning äldreomsorgen maj månad 2015 Sammanfattning av ärendet Ett resursfördelningssystem har arbetats fram för att kunna jämföra resurser med behovet av insatser inom äldreomsorgen. Sammanställning tas fram ur verksamhetssystemet varje månad för att följa serviceområdenas utveckling avseende resursfördelning. Resursmätningen presenteras månadsvis för socialnämnden. Beslutsunderlag Resursmätning inom äldreomsorgen maj månad 2015 Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

6 PROTOKOLL 6 (19) 58 Dnr SN/ 2015: Förordnande till socialnämndens utskottsledamöter/ersättare avseende beslut om omedelbart omhändertagande gällande Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lagen om vård av unga (LVU) Bakgrund Ett beslut om omedelbart omhändertagande måste ibland fattas med så kort varsel att det inte är möjligt att sammankalla nämnden/utskottet. Enligt 6 andra stycket LVU och 13 LVU, får därför, om inte socialnämndens beslut om omhändertagande kan avvaktas, nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om omhändertagande. Förslag har inkommit om att övriga ledamöter och ersättare i socialnämndens utskott ska kunna fatta dessa beslut. Sammanfattning av ärendet Förutom socialnämndens ordförande, som har en i författning angiven beslutanderätt på grundval av sin befattning, kan socialnämnden förordna en eller flera ledamöter i socialnämnden att fatta dessa beslut (observera: inte ersättare i socialnämnden). Ett förordnande är inte en delegation utan ett särskilt beslut som socialnämnden fattar, där en namngiven person utses att fatta ett visst beslut eller att ha ett visst ansvar. För att alla ledamöter/ersättare i socialnämndens utskott ska kunna fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM måste dessa förordnas av socialnämnden. Ärendets beredning Genomgång av lagtext gällande LVUM och LVM Genomgång av expertutlåtande från JP-Infonet om förordnande när nämndens beslut enligt LVU och LVM inte kan avvaktas Genomgång av socialnämndens delegationsordning gällande LVU och LVM Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: Förordnande till ledamot/ersättare i socialnämndens utskott avseende beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU (Lagen om vård av unga) och 13 LVM (Lagen om vård av missbrukare)

7 PROTOKOLL 7 (19) Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta att förordna till Stefan Nyström, ledamot i socialnämnden, att fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende omedelbart omhändertagande enligt 6, 11 första stycket, 14 andra stycket punkt 1 och 2, 43 punkt 2, 27 LVU (Lagen att förordna till Ann-Charlotte Filipsson, ledamot i socialnämnden, att fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende omedelbart omhändertagande enligt 6, 11 första stycket, 14 andra stycket punkt 1 och 2, 43 punkt 2, 27 LVU (Lagen att förordna till Dragan Pavlovic, ledamot i socialnämnden, att fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende omedelbart omhändertagande enligt 6, 11 första stycket, 14 andra stycket punkt 1 och 2, 43 punkt 2, 27 LVU (Lagen att förordna till Pär-Gustav Johansson, ledamot i socialnämnden, att fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende omedelbart omhändertagande enligt 6, 11 första stycket, 14 andra stycket punkt 1 och 2, 43 punkt 2, 27 LVU (Lagen att förordna till Gullvi Dahllöf, ledamot i socialnämnden, att fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende omedelbart omhändertagande enligt 6, 11 första stycket, 14 andra stycket punkt 1 och 2, 43 punkt 2, 27 LVU (Lagen att förordna till Maria Ixcot Nilsson, ordförande i socialnämnden, fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende polishandräckning 43 2 punkten att förordna till Michael Börjesson, individ- och familjeomsorgschef, fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende polishandräckning 43 2 punkten att förordna till Jacqueline Dovblom, 1:e socialsekreterare, fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende polishandräckning 43 2 punkten att förordna till Stefan Nyström, ledamot i socialnämnden, att fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende omedelbart omhändertagande enligt 6, 11 första stycket, 14 andra stycket punkt 1 och 2, 43 punkt 2, 27 LVU (Lagen att förordna till Ann-Charlotte Filipsson, ledamot i socialnämnden, att fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende omedelbart omhändertagande enligt 6, 11 första stycket, 14 andra stycket punkt 1 och 2, 43 punkt 2, 27 LVU (Lagen att förordna till Dragan Pavlovic, ledamot i socialnämnden, att fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende omedelbart omhändertagande enligt 6, 11 första stycket, 14 andra stycket punkt 1 och 2, 43 punkt 2, 27 LVU (Lagen

8 PROTOKOLL 8 (19) att förordna till Pär-Gustav Johansson, ledamot i socialnämnden, att fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende omedelbart omhändertagande enligt 6, 11 första stycket, 14 andra stycket punkt 1 och 2, 43 punkt 2, 27 LVU (Lagen att förordna till Gullvi Dahllöf, ledamot i socialnämnden, att fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende omedelbart omhändertagande enligt 6, 11 första stycket, 14 andra stycket punkt 1 och 2, 43 punkt 2, 27 LVU (Lagen att förordna till Maria Ixcot Nilsson, ordförande i socialnämnden, fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende polishandräckning 43 2 punkten att förordna till Michael Börjesson, individ- och familjeomsorgschef, fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende polishandräckning 43 2 punkten att förordna till Jacqueline Dovblom, 1:e socialsekreterare, fatta beslut på socialnämndens vägnar avseende polishandräckning 43 2 punkten

9 PROTOKOLL 9 (19) 59 Dnr SN/2015: Revidering av socialnämndens delegationsordning avseende beslut om omedelbartomhändertagande enligt LVM och LVU Bakgrund Då ett beslut om omedelbart omhändertagande ibland måste fattas med så kort varsel att det är omöjligt att sammankalla nämnden/utskottet har socialnämndens ordförande på delegation fattat dessa beslut. Förslag har inkommit om att övriga ledamöter och ersättare i socialnämndens utskott ska kunna fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM. Sammanfattning av ärendet För att alla ledamöter/ersättare i socialnämndens utskott ska kunna fatta beslut om omedelbart omhändertagande LVU och LVM, måste dessa förordnas av socialnämnden. Detta innebär att det måste göras en revidering av socialnämndens delegationsordning avseende förordnande till socialnämndens utskottsledamöter/ersättare att besluta om omedelbart omhändertagande enligt 6, 11 första stycket, 14 andra stycket punkt 1 och 2, 43 punkt 2, 27 LVU (Lagen. Ärendets beredning Genomgång av lagtext gällande LVU och LVM Genomgång av expertutlåtande från JP-Infonet om förordnade när nämndens beslut enligt LVU och LVM inta kan avvaktas Genomgång av socialnämndens delegationsordning gällande LVU och LVM Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: revidering av socialnämndens delegationsordning avseende beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU (Lagen om vård av unga) och 13 LVM (Lagen om vård av missbrukare) Socialnämndens delegationsordning med aktuella ändringar Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta att anta revidering i socialnämndens delegationsordning avseende omedelbart omhändertagande enligt 6, 11 första stycket, 14 andra stycket punkt 1 och 2, 43 punkt 2, 27 LVU (Lagen om vård av unga) och 13 LVM (Lagen om vård av missbrukare)

10 PROTOKOLL 10 (19) att anta revidering i socialnämndens delegationsordning avseende omedelbart omhändertagande enligt 6, 11 första stycket, 14 andra stycket punkt 1 och 2, 43 punkt 2, 27 LVU (Lagen om vård av unga) och 13 LVM (Lagen om vård av missbrukare)

11 PROTOKOLL 11 (19) 60 Dnr SN/2015: Yttrande angående medborgarförslag Inrätta fixartjänst i Emmaboda kommun Bakgrund Vid socialnämnden fick socialchefen i uppdrag att skriva fram ett yttrande angående att inrätta en Fixartjänst i Emmaboda kommun Bedömning Socialnämnden i Emmaboda är i grunden positiv till en fixartjänst. Innehållet i de arbetsuppgifterna ligger väl i linje med kommunens grundläggande synsätt när det gäller vikten av att arbeta förebyggande. Mot bakgrund av en ansträngd ekonomi är bedömningen att Emmaboda kommun inte kan prioritera inrättandet av en fixartjänst. De insatser som kommunen ger anses vara den nivå som socialnämnden har resurser till. Beslutsunderlag Yttrande från socialförvaltningen: Medborgarförslag Inrätta fixartjänst i Emmaboda kommun Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta yttrande från socialförvaltningen angående Medborgarförslag Inrätta fixartjänst i Emmaboda kommun samt att yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen att ställa sig positiv till inrättande av en fixartjänst, men med hänvisning till en ansträngd ekonomi 2015 kan inte socialnämnden prioritera en fixartjänst men att frågan beaktas i budgetprocessen för 2016 att anta yttrande från socialförvaltningen angående Medborgarförslag Inrätta fixartjänst i Emmaboda kommun samt att yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen att ställa sig positiv till inrättande av en fixartjänst, men med hänvisning till en ansträngd ekonomi 2015 kan inte socialnämnden prioritera en fixartjänst men att frågan beaktas i budgetprocessen för 2016 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

12 PROTOKOLL 12 (19) 61 Dnr SN/2015: Remissvar Granskning av Hotell Amigo AB i enlighet med alkohollagen Ärende Vid socialnämndens möte informerade alkoholhandläggaren om att ett tillsynsärende hade öppnats för att kontrollera uppgifter om Hotell Amigo AB har sålts. I enlighet med alkohollagen ska betydande förändringar anmälas till kommunen och nya ägare eller personer med betydande inflytande godkännas. Förslag till beslut blev att återkalla serveringstillståndet för Hotell Amigo AB men då handlingar inkommit från Hotell Amigo. Hotell Amigos nye ägare lämnade in nya handlingar i ärendet, dock hann ingen utredning göras innan nämnden varför ärendet återremitterades till alkoholhandläggare för att åter tas upp vid socialnämnden i juni Utredning Utredning gjord enligt lagrum 8 kap 12, 9 kap 11, 17 och 18 alkohollagen De handlingar som ursprungligen efterfrågades och som saknades vid tidigare bedömning av ärendet har inkommit. Tillståndshavaren har genomfört kunskapsprov med godkänt resultat. Alla förutsättningar som kräver utredning har kunnat bedömmas Bedömning Granskningen av de inkomna handlingarna och uppgifter kring köpet, personer med betydande inflytande och finansieringen finner inget som förhindrar Hotell Amigo AB att i fortsättningen servera allmänheten alkoholdrycker. Innehavare av serveringstillstånd ska vara ansvarsfulla och lämpliga. Tillståndshavarens underlåtenhet att anmäla betydande förändringar och sedan trots flera påminnelser, ändå inte inkomma med de handlingar och uppgifter som efterfrågas, måste ses som allvarligt. Underlåtenheten bedöms delvis ha skett i okunskap men att det vid flera tillfällen påpekats från undertecknad att de är skyldiga att anmäla förändringen gör att det ändå måste betraktas som en ovilja att efterleva alkohollagen. Beslutsunderlag Remissvar Granskning av Hotell Amigo AB i enlighet med alkohollagen

13 PROTOKOLL 13 (19) Alkoholhandläggaren föreslår socialnämnden besluta att godkänna Marcus Roysson, Dan Sandberg och Jonas Karlsson som personer med betydande inflytande att i enlighet med alkohollagen 9:17 meddela Hotell Amigo AB en varning att godkänna Marcus Roysson, Dan Sandberg och Jonas Karlsson som personer med betydande inflytande att i enlighet med alkohollagen 9:17 meddela Hotell Amigo AB en varning Beslutet skickas till Kommunens alkoholhandläggare

14 PROTOKOLL 14 (19) 62 Dnr SN/2015: Beslut om tillfälligt serveringstillstånd att servera allmänheten alkoholdrycker enligt alkohollagen Ärende Vinterbadarföreningen har ansökt, enligt alkohollagen (2010:1622), om tillfälligt tillstånd att servera allmänheten alkoholdrycker, inom ett serveringsområde inne på festivalområdet under tiden mellan klockan 11:00 02:00. Utredning Sökande har bifogat ritningar, beskrivning, meny, tillstånd från polisen, yttranden från räddningstjänsten Flera styrelseledamöter har genomfört kunskapsprov Föreningens ekonomiska läge har granskats Ledamöterna har kontrollerats i polisens register Bedömning Föreningen bedöms uppfylla lagens krav och ledamöterna likaså. Hälften har dessutom godkänt resultat på kunskapsprovet och förekommer inte i något av polisens register Den tänkta verksamheten inom serveringsområdet bedöms vara lagenlig och inte utgöra någon fara eller bidra till förhöjd risk De serveringstält som ska finnas inom serveringsområdet har kontrollerats och bedöms inte utgöra någon fara för brand eller olycka Området som serveringsområdet finns i bedöms inte vara ett hinder för ansökan. Den meny som bifogats bedöms vara tillräcklig Sökande har beviljats tillstånd till servering vid ett flertal tillfällen på serveringsområde inom festivalområdet och serveringen har genomförts utan anmärkning Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: Beslut om tillfälligt serveringstillstånd att servera allmänheten alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) för Vinterbadarföreningen Alkoholhandläggaren föreslår socialnämnden besluta att i enlighet med AL 8:2 bevilja Vinterbadarföreningen tillstånd att servera alkoholdryckerna öl, vin, sprit och andra jästa drycker inom det i ansökan angivna serveringsområdet Serveringstiden enligt ansökan 11:00 02:00

15 PROTOKOLL 15 (19) att det inom serveringsområdet skall vara en 18-års gräns för besökare utan målsman och att det ska utföras ålderskontroller för att tillse denna gräns att tillståndet att servera alkoholdrycker endast gäller om polisens krav på förordnade ordningsvakter efterlevs samt att vid serveringsområdet ska det minst vara 2 av polisen förordnade ordningsvakter efter 21:00 och tills serveringen är stängd och tömd på gäster att tillståndet att servera alkoholdrycker endast gäller om räddningstjänstens krav på säkerhet efterlevs att i enlighet med AL 8:2 bevilja Vinterbadarföreningen tillstånd att servera alkoholdryckerna öl, vin, sprit och andra jästa drycker inom det i ansökan angivna serveringsområdet Serveringstiden enligt ansökan 11:00 02:00 att det inom serveringsområdet skall vara en 18-års gräns för besökare utan målsman och att det ska utföras ålderskontroller för att tillse denna gräns att tillståndet att servera alkoholdrycker endast gäller om polisens krav på förordnade ordningsvakter efterlevs samt att vid serveringsområdet ska det minst vara 2 av polisen förordnade ordningsvakter efter 21:00 och tills serveringen är stängd och tömd på gäster att tillståndet att servera alkoholdrycker endast gäller om räddningstjänstens krav på säkerhet efterlevs Beslutet skickas till Kommunens alkoholhandläggare

16 PROTOKOLL 16 (19) 63 Dnr SN/2015:3 700 Socialförvaltningen informera Dom: Göta Hovrätt Migrationsverket: Anvisningar om ensamkommande barn Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Inspektionsprotokoll Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

17 PROTOKOLL 17 (19) 64 Dnr SN/2015:9 002 Anmälan delegationsärenden Delegationsärenden enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden Delegationsärenden enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden Delegationsärenden enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden Delegationsbeslut enligt lista för socialnämndens utskott Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta att anmälan delegationsärenden under perioden är delgiven nämnden att anmälan delegationsärenden under perioden är delgiven nämnden

18 PROTOKOLL 18 (19) 65 Dnr SN/2015:2 700 Anmälan meddelanden IVO (Inspektionen för vård och omsorg): Barn och ungdomslinje KF 48: Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning TFN 42: KRAV certifiering av kommunens kök Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

19 PROTOKOLL 19 (19) 66 Dnr SN/2015:4 700 Rapporter eller information från kontaktledamöter eller våra brukarorganisationer Protokoll från kommunala pensionärsrådet Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådet Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18 PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sal Karl Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset,, kl. 08.00 12.00 Beslutande Maria Ixcot-Nilsson (S), ordförande Dragan Pavlovic (S) Ingrid Adolfsson (S) Jarkko Pekkala (S) Annika Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (32) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (32) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 13:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Göte

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Annika

Läs mer

PROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Sal Moberg,. Kl: 08:00-12:00 Beslutande Stig-Ove Andersson, (S) ordförande Gullvi Dahllöf, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Maria Ixcot-Nilsson, (S) Gunvor Karlsson, (S) Greger

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00-11:30 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 11:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Karl-Oskar, Kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Karl-Oskar Kommunhuset,, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot-Nilsson (S), ordförande tom 48 Dragan Pavlovic (S) Ingrid Adolfsson (S) Jarkko Pekkala (S) Gullvi

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic (S) Ej närvarande, ingen ersättare Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Karl-Oskar, Kommunhuset, kl. 08:00 11:30 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ej närvarande Ingen ersättare Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala,

Läs mer

Emmaboda kommun Socialnämnden

Emmaboda kommun Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Karl-Oskar Kommunhuset,, kl. 08:00 11.00 Ajournering: kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagande Maria Icot-Nilsson (S), ordförande Dragan Pavlovic (S) Ingrid

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Sal Lövsalen, Kommunhuset,, kl. 08:00-12:00 Beslutande Stig-Ove Andersson (S) ordförande Stig Skruvvik (S) Ingrid Adolfsson (S) Maria Ixcot Nilsson (S) Dragan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Esplanaden 8, kl. 08:00-12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Sal Moberg, Kommunhuset,, kl. 08:00 12:00 Beslutande Stig-Ove Andersson (S) ordförande Gullvi Dahllöf (S) Ingrid Adolfsson (S) Per Adolfsson (S) Susanne Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesrum Lövsalen, Kommunhuset 2014-02-19, kl. 08:00

Sammanträdesrum Lövsalen, Kommunhuset 2014-02-19, kl. 08:00 2014-02-19 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum Lövsalen, Kommunhuset 2014-02-19, kl. 08:00 Stig Ove Andersson, (S) ordförande Gullvi Dahllöf, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Maria Ixcot-Nilsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Socialnämnden. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

PROTOKOLL 1 (17) Socialnämnden. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Karl-Oskar, Kommunhuset, kl. 08:00 11:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Per Adolfsson, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Socialnämnden. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

PROTOKOLL 1 (14) Socialnämnden. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kupén, Bjurbäcksgatan 46, kl. 08:00 12.00 Beslutande Stefan Nyström, (M), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Annika Karlsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Rasken, kommunhuset,. Kl 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Mötesplats Emmaboda, Folkets Hus Emmaboda, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden. Socialnämnden 2015-11-16

PROTOKOLL 1 (20) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden. Socialnämnden 2015-11-16 PROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 13:00 16:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

Stig-Ove Andersson, s, ordförande Ann-Charlotte Filipsson, c vice ordförande

Stig-Ove Andersson, s, ordförande Ann-Charlotte Filipsson, c vice ordförande Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-23 1 (12) Plats och tid Folkets hus, 2011-03-23, kl. 08:00 12:00 Samt 13.00-16.00 Beslutande Stig-Ove Andersson, s, ordförande Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden. Socialnämnden

PROTOKOLL 1(19) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden. Socialnämnden Plats och tid Bussamåla Vissefjärda, kl. 08:00 11:15 Beslutande Maria Icot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Göte Svensson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Daniel Miletic, (V) Stefan

Läs mer

Emmaboda kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Socialnämnden

Emmaboda kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Karl-Oskar,, kl. 08.00 12.00 Beslutande Övriga deltagande Maria Ixcot-Nilsson (S), ordförande Dragan Pavlovic (S) Ingrid Adolfsson (S) Jarkko Pekkala (S) Gullvi

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset,, kl. 10:00 14:30 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nyström (M), ordförande Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande Eva Regin-Johnston (M), 37-42

Läs mer

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M)

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M) o 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret IFO, Malung, kl. 08.00-12.00 Carina Albertsson (S), ordförande Britt-Marie Strömbäck (V) Brita Sohlin (M) Övriga deltagande Kerstin Perjos, sekreterare Anna-Karin

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-06-18 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Kommunkontoret, Ödeshög

Socialnämndens arbetsutskott 2013-06-18 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Kommunkontoret, Ödeshög 2013-06-18 1 Plats och tid Socialkontoret, Ödeshög, tisdagen 18 juni 2013, kl 08:00-10:50 Beslutande Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne Holm, vård och

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Karl-Oskar,, kl. 08:00 12:00 Beslutande Stefan Nyström, (M), ordförande Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande Eva Regin Johnston, (M), deltar inte i 81 Birgitta Gahlin,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Emmaboda kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Socialnämnden

Emmaboda kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Karl-Oskar, Kommunhuset,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot-Nilsson (S), ordförande Dragan Pavlovic (S) Ingrid Adolfsson (S) Jarkko Pekkala (S) Gullvi Dahllöf

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-19

Sammanträdesdatum 2014-03-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Sal Moberg, Kommunhuset,, kl. 08:00 12:00 Beslutande Övriga deltagande Stig-Ove Andersson (S) ordförande Gullvi Dahllöf (S) Ingrid Adolfsson (S) Maria Ixcot Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08:30 10:20 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset,, kl: 13:00 16:30 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset,, kl. 08.00 12.00 Beslutande Stefan Nyström, (M), ordförande Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande Stefan Focic, (M) Birgitta Gahlin,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset,, kl. 08.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Maria Ixcot-Nilsson (S), ordförande Per Adolfsson (S) Ingrid Adolfsson (S) Jarkko Pekkala

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Stefan Nyström, (M), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Susanne

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl :10

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl :10 Sammanträdesdatum s. 1 (20) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30 11:10 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Karl-Oskar,, kl. 08.00 12.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nyström, (M), ordförande Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande Eva Regin Johnston, (M) Birgitta

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum. Göte Eriksson, S Mervi Kostet, kvalitetsutvecklare, 23

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum. Göte Eriksson, S Mervi Kostet, kvalitetsutvecklare, 23 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-08-15, kl 0900-1110 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-29 1

Sammanträdesdatum 2014-01-29 1 2014-01-29 1 Plats och tid Sammanträdesrum, 2014-01-29, kl. 08:00 12:00 Beslutande Övriga deltagande Stig Ove Andersson, (S) ordförande Gullvi Dahllöf, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Maria Ixcot-Nilsson, (S)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 Plats och tid Hobysalen Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.25 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Stefan Nyström, (M), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Per

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2014-10-29

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2014-10-29 PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Sal Moberg, Kommunhus,, kl. 08:00-12:00 Beslutande Stig-Ove Andersson (S) ordförande Gullvi Dahllöf (S) Ingrid Adolfsson (S) Maria Ixcot Nilsson (S) Dragan Pavlovic (S) Greger

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott fe? Sammanträdesprotokoll.o 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 06,15-10.45 Beslutande Carina Albertssson (3), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Jörgen Norén (S) Övriga deltagande Kerstin

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2014-02-18 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 18 februari 2014 kl. 8.30 11.00 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Josefin Grenander

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl A 2019-02-07 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung, kl. 12.00-13.30 Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Birgitta Örjas (S) Lena Aune (S) Jessica Hellström (L) Brita Sohlin (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-09-21, kl. 08:30-09:44 Sammanträdesdatum s. 1 (22) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Pia

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2014-01-28 1 (14) Plats och tid Älmhults kommunhus 28 januari 2014 kl. 8.30 11.20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Josefin Grenander (C)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (13) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2018-11-14 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Christina Knutsson, ordförande Falun S Kenneth Persson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-07-05, kl. 08:30-11.03 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Anders Widesjö (M) Krister Wiman (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-04-29 Sid 35 Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Nilsson (M), ordförande Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott Kommunstyrelsens sammanträdesrum,

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott Kommunstyrelsens sammanträdesrum, SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-06-18 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 17.00-19.50 Deltagande Beslutande Gert Franzen (c), ordförande Jaan Kello

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-07-09 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-13.30 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christer Sjöberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset,, kl. 08:00-11:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Kommunhuset, tingssalen, Orsa onsdagen den 18 maj 2011, kl

Kommunhuset, tingssalen, Orsa onsdagen den 18 maj 2011, kl 1 Plats och tid Beslutande Övriga Deltagande Kommunhuset, tingssalen, Orsa onsdagen den 18 maj 2011, kl 13.00 15.15 Hans Sternbro (s), ordförande Bernt Westerhagen (c), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-04-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, socialchef

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (6) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-03-24 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn kl. 13:00-13:35 Beslutande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (11) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-08-31 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal Sundborn kl. 10:00-11:25 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tid och plats Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf.

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 4 mars 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 4 mars 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 4 mars 2015, kl 13.00 14.30 Beslutande Håkan Yngström (C), ordförande 24-29, 31-39 Gunilla Elings-Friberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Torsdag 15 juni 2017, kl. 13:00-16:00 Beslutande Solweig Gard (S), ordförande Margareta Ivarsson (C), vice ordförande Anncharlott Eskel (S) Lillemor Larsson (V) ersätter:daniel Hjelm (S)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 29 augusti 2013, klockan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.10 Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Kristina Valtersson C Ally Karlsson Leif Johansson V S tjänstgörande ersättare

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden Catharina Holmbom (mp) Katrin Bagge (fp) Bitte Nygård (sv)

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden Catharina Holmbom (mp) Katrin Bagge (fp) Bitte Nygård (sv) Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00 14.50 Ajournering: 12.00 13.00 Beslutande ledamöter: Kerstin Hellgren Tobiasson (s), ordf Jan Sjöberg (s), vice ordf Eva Näslund (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-05-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande , Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande , Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272 o Malung-Sälens kommun 2016-10-26 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-12.20 arina Albertsson (S), ordförande 256-271, 273-297 Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 1 / 28 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Lennart Ohlsson

Läs mer

Socialnämnden (15) Ajournering

Socialnämnden (15) Ajournering Socialnämnden 2016-08-25 1(15) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00 16.30 Ajournering 15.35 15.40 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Daniel Hjelm (S) AnnCharlotte Eskel (S) Jan

Läs mer

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-08-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 05 ande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid K Karlsson (S)

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15 Beslutande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00. Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S)

Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00. Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S) lg^' Maiung-Sälens kommun o Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S) övriga deltagande Kerstin

Läs mer

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-10-07 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-10.35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 14.05 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Birgitta Hedblom

Läs mer