VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kl ande Ersättare Övriga närvarande Marie-Louise Löwenbeck (M) ordförande, Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M), AnnCharlotte Höglund (C), Maj Birgersson (KD), Ing-Marie Elfström (S), Parvin Amjadi (S), Margareta Lundberg (MP), Tore Hjerpe (FP) Anita Frost Ek (C), Karina Wedenski (MP) Gunilla Åhlander, socialchef, Karin Peters, avdelningschef, Helena Åhman, avdelningschef, Agneta Sandström, controller, Terhi Berlin, utredare, Tony Hulthén, utredare, Mary-Ann Engström, MAS, Malin Winge, enhetschef, Anna Löwing, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens tid och plats Ing-Marie Elfström (S) Kommunstyrelsens kansli, den 26 april 2013 Underskrifter Sekreterare Anna Löwing Ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) Justerande Ing-Marie Elfström (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (14) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 39 Val av justerare Fastställande av dagordning Information om trygghetslarm Information om barn- och ungdomsenhetens arbete med anmälningar Information om projekt Arbete istället för försörjningsstöd (SN ) Information om översyn av FoU för äldre Begäran från Socialstyrelsen om yttrande och handlingar, klagomål mot Väsbygården (SN ) Parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen (SN ) Ansökan om stimulansbidrag 2013 för att förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV (SN ) Verksamhetsberättelse för 2012 inom hälso- och sjukvården (SN ) Ansökan om serveringstillstånd från Al-Najjar Grill och Pizzeria HB på Karby grill och pizzeria (SN ) Anmälningslista och delegationsbeslut Övriga frågor... 14

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (14) 39 Val av justerare Ing-Marie Elfström (S) utsågs att justera protokollet jämte ordförande. 40 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes och förtydligades med följande ändring: Information om översyn av FoU för äldre lades till som nr. 6 på dagordningen.

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (14) 41 Information om trygghetslarm Socialnämnden noterar informationen. Socialchef Gunilla Åhlander informerade om kommunens trygghetslarm och de problem som föreligger med avtalen kring dessa.

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (14) 42 Information om barn- och ungdomsenhetens arbete med anmälningar Socialnämnden noterar informationen. Enhetschef Malin Winge informerade om hur barn- och ungdomsenheten arbetar med inkomna anmälningar om barn som misstänks fara illa.

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (14) 43 Information om projekt Arbete istället för försörjningsstöd (SN ) Socialnämnden noterar informationen. Tony Hulthén, utredare, informerade om det projekt som pågår för att utreda möjligheterna att få fler människor ut i arbete istället för att de fastnar och hamnar mellan stolarna i olika bidragsåtgärder. Projektet genomförs i samarbete med utredare för kommunstyrelsen.

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (14) 44 Information om översyn av FoU för äldre Socialnämnden noterar informationen. Avdelningschef Helena Åhman, informerade om hälso- och sjukvårdsförvaltningens översyn av FoU Äldreverksamheten i Stockholms län. Översynen, som utfördes våren 2012, syftade till att utreda och bedöma om indelningen i dessa FoU-verksamheter är den optimala organisationen för en kraftfull verksamhet inom FoU Äldre i länet.

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (14) 45 Begäran från Socialstyrelsen om yttrande och handlingar, klagomål mot Väsbygården (SN ) Socialnämnden godkänner yttrandet som sitt svar på begäran från Socialstyrelsen gällande klagomål på Väsbygårdens äldreboende. Socialstyrelsen har mottagit ett klagomål gällande Väsbygården i Vallentuna. Med anledning av klagomålet begär Socialstyrelsen ett yttrande från socialnämnden i Vallentuna kommun. Socialstyrelsen begär även in kopior på den enskildes dokumentation enligt Socialtjänstlagen för tiden 1 januari februari Expedieras till Akt Handläggare Socialstyrelsen

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (14) 46 Parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen (SN ) Socialnämnden godkänner riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen. Den 1 november 2012 infördes en nu bestämmelse i socialtjänstlagen, förkortad SoL, som innebär att äldre makar och sambor som varaktigt levt tillsammans under vissa förutsättningar har rätt att fortsätta bo tillsammans även när endast den enes behov kräver boende i ett särskilt boende inom äldreomsorgen. Med anledning av den nya bestämmelsen i SoL behövs ett tydliggörande för hur denna fråga ska hanteras i Vallentuna kommun. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Riktlinje parboendegaranti Expedieras till Akt Handläggare

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (14) 47 Ansökan om stimulansbidrag 2013 för att förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV (SN ) Socialnämnden godkänner ansökan om stimulansbidrag för 2013 för att vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV. Vallentuna kommun införde ett valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten den 1 januari År 2013 har Socialstyrelsen i uppdrag från regeringen att fördela stimulansmedel till kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem eller vidareutveckla redan införda valfrihetssystem. Vallentuna kommun ansöker om stimulansbidrag för att: utveckla och förbättra informationen till kommuninvånarna förstärka upphandlingskompetensen utveckla och kvalitetssäkra tidsredovisningen för uppföljning av utförda insatser inom hemtjänsten utveckla och tydliggöra uppföljningsprocessen Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Information om stimulansbidrag för 2013 till kommuner för att förbereda och vidareutveckla valfrihetssystem enligt LOV 3. Vallentuna ansökan stimulansmedel LOV 2013 Expedieras till Akt Handläggare Socialstyrelsen

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (14) 48 Verksamhetsberättelse för 2012 inom hälso- och sjukvården (SN ) Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och lägger den till handlingarna. Verksamhetsberättelsen ger en genomgång av de olika arbetsområdena inom den kommunala hälsooch sjukvården som förekommit under året. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse 2012 Hälso Expedieras till Akten

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (14) 49 Ansökan om serveringstillstånd från Al-Najjar Grill och Pizzeria HB på Karby grill och pizzeria (SN ) Socialnämnden beviljar, med stöd av 8 kap. 2 alkohollagen, bolaget Al-Najjar Grill och Pizzeria HB, , serveringstillstånd för alla slag av alkoholdrycker till allmänheten vid Karby Grill och Pizzeria, Brottby Torg, Servering av alkoholdrycker får påbörjas tidigast klockan och skall vara avslutad senast klockan Uteservering skall vara avslutad senast klockan Som villkor för uteserveringen anges att serveringsansvarig personal har överblick över hela uteserveringen. Al-Najjar Grill och Pizzeria HB, , har hos Socialnämnden ansökt om stadigvarande tillstånd att enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla hela året. Karby Grill är belägen vid Karby Torg i Brottby. Torget med ICA-affär är mittpunkt i samhället Brottby, vilket är en förutsättning för att verksamheten skall vara ekonomiskt bärig. Verksamheten är som lunchrestaurang och med servering även kvällstid. Även mat för avhämtning, som pizzor. Meny med tillräckligt innehåll har lämnats. Vissa anmärkningar har kommit från Samhällsbyggnadsförvaltningen vid livsmedelskontroll, men de är åtgärdade och uppföljning kommer att ske. Elias Salar har styrkt tillräckliga kunskaper för alkoholservering genom godkänt kunskapsprov Citypolisen, tillståndsenheten, meddelar i remiss att Elias Salar inte förekommer i brotts- eller misstankeregister. Utredaren har besökt restaurangen kvällstid vid oanmäld tillsyn med polis i samband med planerad krogtillsyn i Vallentuna. Inga problem kunde upptäckas, lugnt och städat i lokalen, ett fåtal gäster. Handlingar 1. Karby Grill och Pizzeria Expedieras till Akt SRMH Tillståndshavaren

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (14) 50 Anmälningslista och delegationsbeslut Socialnämnden godkänner anmälningslistan och listan med delegationsbeslut för Anmälda skrivelser och delegationsbeslut föreligger.

14 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (14) 51 Övriga frågor Socialchef Gunilla Åhlander berättade om hur situationen kring platserna på Vårdbo utvecklar sig. Avtalet med Attendo kommer, med vissa skärpningar, att förlängas i 2 år från och med den1 juni Den dagliga verksamheten på Vårdbo kommer dock att avslutas och ska fortsättningsvis drivas i kommunal regi. Ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) tog upp en fråga från Anhörigföreningen som hade ställts vid ett möte för referensgruppen för lokala värdighetsgarantier. Frågan löd om det är så att all personal inom äldreomsorgen bär namnskylt? Svaret på frågan är ja. All personal i kommunal regi har detta som ett krav och de privata aktörerna har det som en praxis. Ing-Marie Elfström (S) berättar om svaret från projektledaren för volontärarbete, Anna-Maria Valladolid, på hennes frågor om hur volontärarbetet i kommunen fungerar. Det skriftliga svaret bifogas protokollet.

15 Bilaga 1 BREV SID 1/2 ANNA-MARIA VALLADOLID FRIVILLIGUTVECKLARE Svar på frågor från Ing-Marie elfström (S) om volontärverksamhet. Skrivs det på något avtal/kontrakt? Det skrivs en överrenskommelse som ramar in uppdraget, se bilaga. Sekretess Volontären intygar genom att underteckna detta dokument att hon/han blivit informerad om tystnadslöftet och vad det innebär och att hon/han har skrivit under en tystnadsförsäkran. Gåvor Volontärer får inte ta betalt för det de gör under ett uppdrag, ta emot gåvor eller låna pengar. Inte ge eller låna ut pengar. ersättning för utlägg Volontärer får ersättning för eventuella på förhand överrenskomna kostnader de har i samband med sitt uppdrag. försäkringar vid skada eller olycksfall. Volontärer är försäkrade via kommunens ansvars och olycksfallsförsäkring. Klagomålshantering Hanteras via socialförvaltningens system för synpunkter och klagomål. Handledning Ingen professionell handledning. Frivilligutvecklaren finns att prata med. Utbildning Volontärerna erbjuds utbildningar inom olika ämnen, bla HLR. Brott Volontärer som vill ha uppdrag inom Läxcenter måste visa utdrag ur belastningsregistret. Referenser Referenser tas för volontärer med uppdrag utanför Träffpunkten. SOCIALFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN: FAX:

16 Bilaga 1 BREV SID 2/2 ANNA-MARIA VALLADOLID FRIVILLIGUTVECKLARE Är uppdraget tydligt för kund/mottagare respektive utfäraren av volontärarbetet? Vid besök i hemmet: Den information en enskild mottagare får är: Det kostar inget att få besök av en volontär. Volontärerna har tystnadslöfte och är försäkrade. Frivilliga insatser är ett komplement till det stöd som kommunen ger i övrigt. I vilken mån ersätter frivilligarbetare arbete som kommunen kunde ha haft en anställd för? Frivilliga insatser är ett komplement och får inte ersätta uppgifter som enligt lag ska utföras av kommunen. Ing-Marie Elfström (S) ställer frågor om hur socialförvaltningen sköter administrationen av frivilligarbetare/volontärer gällande sekretess, gåvor, klagomålshantering från kunder, handledning, utbildning, om utföraren har begått något brott som kan vara olämpligt för uppdraget, om det tas referenser, om det betalas ut ersättning från kommunen för utlägg, om det finns försäkringar vid skada eller olycksfall. Skrivs det på något avtal/kontrakt? Är uppdraget tydligt för kund/mottagare respektive utfäraren av volontärarbetet? I vilken mån ersätter frivilligarbetare arbete som kommunen kunde ha haft en anställd för? Vänliga hälsningar Anna-Maria Valladolid Utföraravdelningen SOCIALFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN: FAX:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15

Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Individ- och myndighetsnämnden 2014-09-18 1/14 Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-16:05 Beslutande Jan-Åke Andersson (S), ordförande Kirsti Andersson (S) Anders Westman (S) Hans Danielsen (S), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Socialnämnd 2015-06-16

Socialnämnd 2015-06-16 1 av 15 Socialnämnd Plats och tid: Höken. kommuhuset, kl. 18:00-20:40 Beslutande: Ersättare: Annicka Hörnsten Blommé (M) Leslie Öqvist (FP) Anna Hansson (M) Rickard Gille (M) Viktor Pierre (M) Eleonore

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer