VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel Funseth (M) (ersätter Parisa Liljestrand (M)), Alexandra Herlin (M), Maria Östfalk (M), Jeanette Viio (C), Ulrika Erlandson (KD), Thomas Arctaedius (S), Anna-Maria Valladolid (S), Jenny Thörnberg (MP) Margareta Lindqvist (FP), Anna-Clara Nord Ekerling (FP), Ann-Charlotte Höglund (C), Daniel Färm (S), Marie Wildhammar Okker (S), Elin Strid (MP) Marie Truedsson, utbildningschef, Elisabeth Johansson, kanslichef, Martin From, nämndsekreterare, Anna Lanryd ( 1-5), skolexpert, Vesna Stanisic ( 1-4), handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen Personalrepresentanter: Alf Bjälnes (Lärarförbundet), Stefan Karlsson (Lärarnas riksförbund) Paragrafer Justerande Plats och tid för justering Anna-Maria Valladolid (S) Kommunledningskontoret, Sekreterare Ordförande Justerande Martin From Gunnel Orselius-Dahl Anna-Maria Valladolid BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Överklagandetiden går ut Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (13) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 26 Val av justerare Fastställande av dagordning Utbildningschefen informerar Information: Ansökan om bidrag skapande skola från Kulturrådet (BUN ) Halvårsrapport om diskriminering och kränkande behandling (BUN ) Barnomsorg vid obekväm arbetstid (samlingsärende 2015) (BUN ) Yttrande, revisionsrapport - granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering (BUN ) Beställning Hagaskolan (BUN ) Information från skolsamråd Anmälningslista barn- och ungdomsnämnden (BUN )... 13

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (13) 26 Val av justerare Anna-Maria Valladolid (S) utses att justera protokollet jämte ordförande.

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (13) 27 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs utan ändringar.

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (13) 28 Utbildningschefen informerar Marie Truedsson, utbildningschef, informerade om: Att en ny rektor har rekryterats till Karbyskolan, Lena Widström. Hon börjar den 8 juni. Att en grundlig provtagningsundersökning av inomhusmiljön gjorts i Ormstaskolans lokaler. En av klasserna har fått byta klassrum på grund av de problem som finns. Den knivincident som skedde på Bällstabergsskolan i början av mars. Marie Truedsson meddelar att skolan har hanterat situationen väl.

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13) 29 Information: Ansökan om bidrag skapande skola från Kulturrådet (BUN ) Beslut Barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen Ärendebeskrivning Barn och ungdomsförvaltningens skolexpert Anna Lanryd och samordnaren för Skapande skola från Kultur- och fritidsförvaltningen Vesna Stanisic informerar om Skapande skola i Vallentuna. Vallentuna har förutom ordinarie arbete med Skapande skola för eleverna i år fått ett särskilt bidrag för att anordna en konferens för hela Stockholmsregionen om Skapande skola. Konferensens vänder sig till kommunpolitiker, berörd förvaltningspersonal i kommuner, skolpersonal, elever samt kulturproducenter och olika centrumbildningar inom kulturområdet. Yrkanden Gunnel Orselius-Dahl (FP) yrkar att barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Beslutsgång Ordförande, Gunnel Orselius-Dahl (FP), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barnoch ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, , Skapande skola läsåret 2015/16 2. Ansökan, kulturrådet 3. Bekräftelse på ansökan från Kulturrådet 4. Protokollsutdrag, barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 47/2015 Expedieras till Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (13) 30 Halvårsrapport om diskriminering och kränkande behandling (BUN ) Beslut Barn- och ungdomsförvaltningen tackar för informationen. Ärendebeskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen redovisar statistik över anmälningar om kränkande behandling i Vallentuna grundskolor i enlighet med fastställda riktlinjer. Redovisningen lämnas i en presentation på nämndsammanträdet. Yrkanden Gunnel Orselius-Dahl (FP) yrkar att barn- och ungdomsnämnden tackar för informationen. Beslutsgång Ordförande, Gunnel Orselius-Dahl (FP), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barnoch ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, Halvårsstatistik av anmälningar om kränkande behandling i Vallentuna grundskolor 2. Protokollsutdrag, barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 43/2015

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (13) 31 Barnomsorg vid obekväm arbetstid (samlingsärende 2015) (BUN ) Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att omsorg på obekväm arbetstid ska beviljas för högst 80 timmar per månad utöver dagomsorg i förskola eller pedagogisk omsorg. Ärendebeskrivning Redovisning av kostnad för barnomsorg på obekväm arbetstid under 2014 samt en redovisning av verksamhetens utformning under Utifrån de rutiner vi idag tillämpar känns det angeläget att även nämnden fattar beslut om en begränsning av antalet timmar som kan beviljas för barnomsorg på obekväm arbetstid utifrån förvaltningens erfarenheter, barnens behov och de kriterier som ligger till grund för positivt beslut. Yrkanden Gunnel Orselius-Dahl (FP) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande, Gunnel Orselius-Dahl (FP), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barnoch ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, , Barnomsorg på obekväm arbetstid Korta fakta Omsorg på obekväm arbetstid Rutiner för barnomsorg vid obekväm arbetstid 4. Protokollsutdrag, barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 44/2015 Expedieras till Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (13) 32 Yttrande, revisionsrapport - granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering (BUN ) Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta det reviderade förslaget till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Revisorerna har granskat arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Nämnden lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten. Yrkanden Gunnel Orselius-Dahl (FP) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta det reviderade förslaget till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordförande, Gunnel Orselius-Dahl (FP), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barnoch ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, , Svar på revisionens granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering Reviderat yttrande, , Svar på revisionens granskning av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 3. Protokollsutdrag, barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 45/2015 Expedieras till Kommunstyrelsen Akten

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (13) 33 Beställning Hagaskolan (BUN ) Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att driften av Hagaskolan ska utföras i kommunal regi. - att Ormstaskolans förskolenheter, fritidshem och grundskola flyttas över till Hagaskolan i samband med färdigställandet Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen projekterar för närvarande Hagaskolan med tillhörande förskola vid Vallentuna IP. Skolan planeras för 770 elever och 80 förskolebarn med en beräknad verksamhetsstart höstterminen I närområdet kommer Ormstaskolan att läggas ner i samband med att Hagaskolan färdigställs Lokalerna är idag mycket slitna och inte anpassade för en modern pedagogik. Även tomten har begränsningar i form av högt grundvatten och fornlämningar vilket försvårar nybyggnationer på området. Hagaskolan planeras därför för att ersätta nuvarande Ormstaskolan och samtidigt tillskapa ytterligare skol-och förskoleplatser i Vallentuna nordöstra tätort. Yrkanden Gunnel Orselius-Dahl (FP) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar - att driften av Hagaskolan ska utföras i kommunal regi. - att Ormstaskolans förskolenheter, fritidshem och grundskola flyttas över till Hagaskolan i samband med färdigställandet Beslutsgång Ordförande, Gunnel Orselius-Dahl (FP), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barnoch ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, , Drift av Hagaskolan 2. Protokollsutdrag, barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 46/2015 Expedieras till

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (13) Akten

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (13) 34 Information från skolsamråd Karlbergskolan Alexandra Herlin (M) Skolan jobbar mycket med värdegrunden. Föräldrarna berättar att det har blivit lugnare på skolan. Personalen får utbildning i hjärt- och lungräddning vartannat år. Elever har gjort en skolresa till Romme. Skolans ekonomi går bra. Ormstaskolan - Ulrika Erlandsson (KD) Föräldrar uttryckte oro för problemen med inomhusmiljön. Sjätteklassarna har bäst resultat i hela kommunen Skolans ekonomi går bra. Gustav Vasaskolan Daniel Funseth (M) Vissa problem med lokalutrymme finns, då Lindholmens befolkning växer. Utomhusbelysningen upplevs inte som tillfredställande. Ljudnivån i matsalen upplevs som hög. Diskussioner förs kring om man skulle kunna införa flextid för elever. Bällstabergsskolan Margareta Lindqvist (FP) och Daniel Färm (S) Bällstabergsskolan kallade till ett särskilt insatt samråd på grund av den knivincident som skedde på skolan. Diskussioner fördes kring hur krisen hade hanterats utifrån den krisplan som finns. Det finns en oro bland föräldrar och personal efter den situation som uppstått.

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (13) 35 Anmälningslista barn- och ungdomsnämnden (BUN ) Beslut Barn- och ungdomsnämnden tar del av listan med anmälda protokoll, delegationsbeslut och skrivelser för perioden och lägger den till handlingarna. Ärendebeskrivning Varje nämndmöte tar barn- och ungdomsnämnden del av listan med anmälda protokoll, delegationsbeslut och skrivelser. Yrkanden Gunnel Orselius-Dahl (FP) yrkar att barn- och ungdomsnämnden tar del av listan med anmälda protokoll, delegationsbeslut och skrivelser för perioden och lägger den till handlingarna. Beslutsgång Ordförande, Gunnel Orselius-Dahl (FP), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barnoch ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Anmälningslista

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2015-03-17 Tid och plats 19.00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Mats Lundström, utbildningsstrateg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, 19.00-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Johan Skog (M) ordförande, Gunnel Orselius-Dahl (FP), Alexandra

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, Kl. 19.00-19.53 ande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M) ordförande, Hans Heneby (M), Jenny

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 18:00 19:00 Beslutande Parisa Liljestrand (M) ordförande, Alexandra Herlin(M), Thomas Arctaedius (S), Kerstin Strängbäck

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, Kl. 19.00 21.16 ande Parisa Liljestrand (M) ordförande, Roswitha Melzer (FP), Irene Öman (M), Alexandra

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 19.00-20.35 (mötet ajournerades 20.15-20.25) ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Parisa Liljestrand (M) ordförande, Gunnel

Läs mer

E-_. ,yl/,, ft^ Justeri. kommun. har tillkännagivits genom anslag. Vallentuna. zorb-o4-ro $+o. zors-o5-o5. Underskrift. sår ut

E-_. ,yl/,, ft^ Justeri. kommun. har tillkännagivits genom anslag. Vallentuna. zorb-o4-ro $+o. zors-o5-o5. Underskrift. sår ut srd 1/1 Organ Justeri har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Parasrafer zorb-o4-ro $+o Datum för anslag zor9-o4-tz Överklagandetiden sår ut zors-o5-o5 Förvaringsplats

Läs mer

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo 1 ( 12) P lats och tid Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl. 19.00-21.oo Ledamöter Raimo Vuojärvi (M), Hans Heneby (M), AnnCharlotte Höglund (C), Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård (S), Thomas

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (49)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (49) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Oxhagen, 08.00-10.50 Beslutande närvarande Johan Skog (M), ordförande, Gunnel Orselius-Dahl (FP), Thomas Arctaedius (S) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Kl 17.30 19.50 ande närvarande Övriga närvarande Roswitha Melzer (L), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Maya Mallo

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 3 mars 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 3 mars 2009, kl Barn- och ungdomsnämnden 2009-03-03 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 3 mars 2009, kl. 19.00-20.40 Beslutande Ersättare Raimo Vuojärvi (M) ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, 18.30-20.10 ande närvarade Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Roswitha Melzer (L), ordförande, Zarah

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-10-14 Tid och plats 18:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (41)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (41) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (41) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 114 Granskning av grundskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling (BUN 2015.128) Beslut

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2015-03-26 32 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 33 Remiss visioner och mål för Laholms kommun 34 Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare 18.30-20.40, Bällstarummet Roswitha Melzer (FP), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Maya Mallo (M) (ersätter

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. Sammanträdesprotokoll. Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Plats och tid Åbyrummet kl 08:15-09:00

VALLENTUNA KOMMUN. Sammanträdesprotokoll. Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Plats och tid Åbyrummet kl 08:15-09:00 1 (1) Plats och tid Åbyrummet kl 08:15-09:00 ande närvarande Johan Skog (M) (ordförande), Gustav Elfström (S) Övriga närvarande Martin From (Nämndsekreterare), Christina Persson (VC förskola), Jeanette

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Bällstarummet, 18.00-19.45 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Roswitha Melzer (FP), ordförande, Zarah Sjökvist

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP)

Barn- och ungdomsnämnden Fredrik Carlsson (M), Kerstin Strängbäck (M), Alexandra Herlin (M), Therese Kallträsk (MP) 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.20 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-11-11 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (41)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (41) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (41) Plats och tid Vargmötet, 08.00-10.40 Beslutande närvarande Parisa Liljestrand (M), ordförande, Gunnel Orselius-Dahl (FP), Thomas Arctaedius (S) Ej tjänstgörande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 Plats och tid Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 8 februari 2011, kl. 19.00-19.40 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP),

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-19

Utbildningsnämnden 2011-05-19 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.50 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset 18.00-19.10 Beslutande närvarande Björn Furugren Beselin (C), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Maya Mallo (M), Ragnar

Läs mer

Skolpeng fr.o.m. 1 januari KS

Skolpeng fr.o.m. 1 januari KS Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2017 15 KS 2016.442 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-18 166 Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2017 (KS 2016.442) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. Ordförande Raimo Vuojärvi (M)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. Ordförande Raimo Vuojärvi (M) 1 (14) Plats och tid Ekebyskolan, Teknikvägen 25, Vallentuna, kl. 16.00 18.10 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Raimo Vuojärvi (M), ordf., Roswitha Melzer (FP),

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Frösundarummet, 18.30-20.10 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Kommunfullmäktige Kulturrummet, Kulturhuset, 28:e juni Per-Olof Björkman Karlsson BEVIS

Kommunfullmäktige Kulturrummet, Kulturhuset, 28:e juni Per-Olof Björkman Karlsson BEVIS Plats och tid Kulturrummet, Kulturhuset 19:00 19.49 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Se bifogad närvarolista Se bifogad närvarolista Johanna Harling, kommunsekreterare,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 08.30 10.55 ande Parisa Liljestrand (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Thomas

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-05-20

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-05-20 K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-05-20 Tid och plats 18:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Vargmötet, 17:00 17:50 ande Parisa Liljestrand, ordförande (M), Roswitha Melzer (FP), Thomas Arctaedius (S) 177-187 Ersättare - Övriga närvarande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Tisdagen den 31 maj 2011, Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, kl

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Tisdagen den 31 maj 2011, Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, kl 1 (18) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tisdagen den 31 maj 2011, Vargmötet, barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, kl. 08.30 10.30 Raimo Vuojärvi

Läs mer

Johan Skog (M) Ordförande Martin From Sekreterare Tfn:

Johan Skog (M) Ordförande Martin From Sekreterare Tfn: KALLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2017-05-16 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Övriga kallade Henrik Lennermark, Utbildningschef, facklig representant Lärarförbundet, facklig representant Lärarnas riksförbund,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-24 312 Budget barn- och ungdomsnämnden 2016 (BUN 2015.659) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 09.16 11.40 ande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård

Läs mer

Utbildningsnämnden Birgitta Skärborn (M), Cecilia Brändström (M)

Utbildningsnämnden Birgitta Skärborn (M), Cecilia Brändström (M) 1 (1) Plats och tid Bällstarummet kl 18:30-19:30 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Gunnel Orselius-Dahl (L) (ordförande), Zarah Sjökvist (M) (vice ordförande), Christina Birger (M), Monica Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (17) Paragrafer 51-63

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (17) Paragrafer 51-63 1 (17) Paragrafer 51-63 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 14:00-15:35 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Rune Persson (S) (ordförande)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, 19.00 20.10 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Björn Furugren Beselin (C) ordförande, Zarah Sjökvist (M), Maya Mallo (M),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Barn- och ungdomsnämnden 2009-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 15 december, kl. 16.30-18.00 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordf Jerker Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl , ajournerat

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl , ajournerat 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00 14.00, ajournerat 13.10 13.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-16:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 1 (18) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, torsdagen den 16 juni 2011, kl. 19.00-20.40. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Furugren

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Mattias Dejke (L) (ordförande), Gustav Elfström (S)

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Mattias Dejke (L) (ordförande), Gustav Elfström (S) 1 (1) Plats och tid Åbyrummet kl 08:15-09:00 ande närvarande Mattias Dejke (L) (ordförande), Gustav Elfström (S) Övriga närvarande Eva Lundebring (Sakkunnig förskola), Hanna Karlsson (Utvecklingsledare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Bällstarummet, tid 19:00 20:45 ande Roswitha Melzer (FP) vice ordförande, Alexandra Herlin(M), Lotta Viberg (C), Thomas Arctaedius (S), Bodil

Läs mer

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00

Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 1(19) Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 21 november 2018 kl. 08:30-14:00, ajournering för lunch 12:15-13:00 Beslutande Se särskild förteckning sid 2 Övriga Se särskild förteckning sid 2 Justeringens

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 1 s sammanträde 2010-11-09 1 Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare till BUN:s arbetsutskott för mandatperioden 2011-2014 Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Alingsås, den 11

Läs mer

Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS

Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS 2014.530 3 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2076-03-21 10 (23) 5s4 Svar på motion (S) Flytta Videgårdens

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Mattias Dejke (L) (vice ordförande), Anna-Maria Valladolid (S)

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Mattias Dejke (L) (vice ordförande), Anna-Maria Valladolid (S) 1 (1) Plats och tid Åbyrummet kl 08:00-08:50 ande närvarande Mattias Dejke (L) (vice ordförande), Anna-Maria Valladolid (S) Övriga närvarande Eva Lundebring (Sakkunnig förskola), Martin From (Nämndsekreterare),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 18 mars 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 18 mars 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-03-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 18 mars 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- ungdomsnämndens 9-13 2 Årsredovisning 2015 Barn- ungdomsnämnden...6 Fristående verksamhet i Alingsås kommun 2016...7 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2015...8 Val av ledamöter

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 1 (1) Plats och tid Åbyrummet kl 08:00-08:45 ande närvarande Johan Skog (M) (ordförande), Anna-Clara Nord Ekerling (L) (vice ordförande), Anna-Maria Valladolid (S) ersätter Thomas Arctaedius (S) Övriga

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 17 juni 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 17 juni 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-06-17 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 17 juni 2010, kl. 19.00 20.20 Beslutande Ersättare Karin Unnerstad (FP) Anders Idermark

Läs mer

Kommunstyrelsen Hemställan om investeringsanslag för ombyggnation av del av Karbyskolan för förskola (KS )

Kommunstyrelsen Hemställan om investeringsanslag för ombyggnation av del av Karbyskolan för förskola (KS ) Kommunstyrelsen 2019-05-27 77 Hemställan om investeringsanslag för ombyggnation av del av Karbyskolan för förskola (KS 2017.366) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsanslag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, kommunalhuset, 15.00-16.50 ande närvarade Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Roswitha Melzer (L),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Johan Skog (M) (ordförande), Anna-Clara Nord Ekerling (L) (vice ordförande)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Johan Skog (M) (ordförande), Anna-Clara Nord Ekerling (L) (vice ordförande) 1 (1) Plats och tid Åbyrummet kl 08:00-09:30 ande närvarande Johan Skog (M) (ordförande), Anna-Clara Nord Ekerling (L) (vice ordförande) Övriga närvarande Henrik Lennermark (Utbildningschef), Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 8 november kl. 16.00-17.25

Läs mer

Skolpeng fr.o.m 1 januari KS

Skolpeng fr.o.m 1 januari KS Skolpeng fr.o.m 1 januari 2018 23 KS 2017.419 3 Kommunstyrelsen 2017-11-20 224 Skolpeng fr.o.m 1 januari 2018 (KS 2017.419) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl 1 (5) 2015-09-01 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl. 15.45 16.10 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordförande Martin From Sekreterare Tfn:

Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordförande Martin From Sekreterare Tfn: KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2017-05-18 Tid och plats 17:30 Bällstarummet Övriga kallade Henrik Lennermark, Utbildningschef, facklig representant Lärarnas riksförbund, facklig representant Lärarförbundet,

Läs mer

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kulturnämnden Överklagandetiden går ut. Kommunledningskontoret, Vallentuna.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kulturnämnden Överklagandetiden går ut. Kommunledningskontoret, Vallentuna. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kulturnämnden Paragrafer 69-77 Sammanträdesdatum 2018-12-04 Datum för anslags uppsättande 2018-12-05 Överklagandetiden går ut 2018-12-28 Förvaringsplats

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Plats och tid: Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum, klockan

Plats och tid: Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum, klockan 1 (12) Plats och tid: Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum, klockan 10.00 16.30 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Christer Bäckman (fp), ordförande Matz Johansson (c) Harriet

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (32)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (32) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (32) Plats och tid Vargmötet, 08:00 9.55 Beslutande Parisa Liljestrand, ordförande (M), Roswitha Melzer (FP) Ersättare - Övriga närvarande Marie Truedsson, utbildningschef,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. Sammanträdesprotokoll. Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Plats och tid Lindholmen kl 08:15-09:10

VALLENTUNA KOMMUN. Sammanträdesprotokoll. Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Plats och tid Lindholmen kl 08:15-09:10 1 (1) Plats och tid Lindholmen kl 08:15-09:10 ande närvarande Johan Skog (M) (ordförande), Gustav Elfström (S), Helene Leufvenmark (C) ersätter Mattias Dejke (L) (vice ordförande) Övriga närvarande Jeanette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00 18.10 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, AnnCharlotte Höglund

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Karlbergsskolan, Köping, kl 14.00 16.00 ande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Gordana Jovanovic (S) ersättare Lena Vilhelmsson (S)

Läs mer

... Helena Rehn. ... Rolf Nersing (S) ... Kaj Bergenhill (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

... Helena Rehn. ... Rolf Nersing (S) ... Kaj Bergenhill (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Gemaket, 23-02-2016 15:00-17:00 Ajournering Beslutande Ledamöter Rolf Nersing, (S) ordförande Lisa Edwards, (C) 1:a vice ordförande Kaj Bergenhill, (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

~~-.::J/d et~ Justerande Laila Olsen (S)

~~-.::J/d et~ Justerande Laila Olsen (S) l - l BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (12) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-05-12 Klockan 18.00-18.40 Sammanträdesrum

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 1 (1) Plats och tid Bällstarummet kl 18:30-19:45 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Roswitha Melzer (L) (ordförande) Zarah Sjökvist (M) (vice ordförande) Christina Birger (M) Agneta Westerberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 7 december 2010, kl 08.30-10.00. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kerstin Grek (S) tj ers för Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Ulf Carlsson (S) tj

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti 2014, klockan 16.00 17.25 ande Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S),

Läs mer