Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS"

Transkript

1 Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS

2 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I (23) 5s4 Svar på motion (S) Flytta Videgårdens 2OL4.s30) Beslut förskola till Âbygtäntan (KS Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmälitige avslår motionen. Reservation Jaana Tilles, Thomas Arctaedius och Jerri Bergström, alla (S) reserverar sig mot beslutet. Nicklas Steorn (MP) reserverar Ärendebeskrivning sig mot beslutet. Jaana Tilles (S) väckte ro november 2cL4 en motion om - att den kommunala förskoleverksamheten i Videgården fl tas till den kommande Åbygläntans lokaler när dessa blir fárdiga, samt - att personalen i Videgården ges möjlighet att delta i planeringen avåbygläntan. Nybyggnation avåbygläntans förskola finns med i kommunens investeringsplan. Motionären anser att Videgårdens lokaler inte motsvarar dagens pedagogiska ambitionsnivå samt att den nya förskolan bör användas för kommunens egna verksamhet. Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, nämnden har även zot6-oz-og kompletterat sitt yttrande. Beslut om drift avförskolor fattas idag av Barn- och ungdomsnämnden, vilket möjliggör planering för nämnden såväl som transparens gentemot potentiella intressenter. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, i enlighet med Barn- och ungdomsnämndens yttrande. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP), bifall till motionen i sin helhet. Sofia Segergren (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Beslutsgång Ordförande Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Jaana Tilles (S) yrkande och Sofia Segergrens (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sofia Segergrens (C) yrkande. Ärendets tidigare behandling Kommunst''relsens arbetsutskott zor5-o5-28 g 97 Kommunstyrelsen zor.5-o6-15 g ro8 Kommunstyrelsens arbetsutskott zor6-oe-25 g 33 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse: svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till.{bygläntan 2. Motion (S): Flytta förskoleverksamheten i Videgården till Åbygläntans kommande lokaler, och ge personalen i Videgården möjlighet att delta i planeringen avåbygläntan g. Barn- och ungdomsnämndens rihlinjer för driftsansvar vid nyetablering 4. Yttrande Remiss motion (S) att flytta Videgårdens verksamhet till A.bygtäntan lusterandes s gn,a\-. /,Y) (E_-., Justerandes sign Utdragsbestyrka nde 4

3 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa mmanträdesprotokol L I 11 (23) 5. Komplettering av svar på (S) motion aü flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan Expedieras till Akten Barn- och ungdomsnämnden Justerandes Ø-, sign t( I Justerandes n sig Utdragsbestyrka nde 5

4 VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesprotokol I t7 (22) Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott 20t Svar på motion Mot on (S): Flytta fórskoleverksamheten i Videgården till Åbygläntans kommande lokaler, och ge personalen i Videgården möjlighet att delta i planeringen av Âbygläntan (KS ) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen Reservation föreslår att fullmäktige avslår motionen. Jaana Tilles (S) och Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Jaana Tilles (S) väckte ro november 2o1.4en motion om - att den kommunala förskoleverksamheten i Videgården fl tas till den kommande.&bygläntans lokaler när dessa blir fårdiga, samt - att personalen i videgården ges möjlighet att delta i planeringen avåbygläntan. Nybyggnation avåbygläntans förskola finns med i kommunens investeringsplan. Motionären anser att Videgårdens lokaler inte motsvarar dagens pedagogiska ambitionsnivå samt att den nya förskolan bör användas för kommunens egna verksamhet. Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, nämnden har även zot6-oz-og kompletterat sitt trande. Beslut om drift av förskolor fattas idag av Barn- och ungdomsnämnden, vilket möjliggör planering för nämnden såväl som transparens gentemot potentiella intressenter. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, i enlighet med Barn- och ungdomsnämndens yttrande. Yrkanden Ordförande Parisa Liljestrand (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP), att arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer Parisa Liljestrands (M) yrkande mot Jaana Tilles (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Parisa Liljestrands (M) yrkande. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-oS-28 S SZ Kommunstyrelsen zo15-o6-15 g ro8 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse: svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 2. Motion (S): Fbrtta förskoleverksamheten i Videgården till,{bygläntans kommande lokaler, och Justerandes sign Justerandes sign Utd ragsbestyrkande 6

5 VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L L8 (22) ge personalen i Videgården möjlighet att delta i planeringen avåbygläntan 3. Barn- och ungdomsnämndens rilitlinjer för driftsansvar vid nyetablering 4. Yttrande Remiss motion (S) att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan S. Barn- och ungdomsnämndens komplettering Expedieras till Akten Barn- och ungdomsnämnden Justerandes æ- sign (l Justeran des sign I Utdragsbestyrkande 7

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS JOHANNA HARLING SID 1/3 KOMMUNSEKRETERARE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Ärendet i korthet Jaana Tilles (S) väckte 10 november 2014 en motion om - att den kommunala förskoleverksamheten i Videgården flyttas till den kommande Åbygläntans lokaler när dessa blir färdiga, samt - att personalen i Videgården ges möjlighet att delta i planeringen av Åbygläntan. Nybyggnation av Åbygläntans förskola finns med i kommunens investeringsplan. Motionären anser att Videgårdens lokaler inte motsvarar dagens pedagogiska ambitionsnivå samt att den nya förskolan bör användas för kommunens egna verksamhet. Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, nämnden har även kompletterat sitt yttrande. Beslut om drift av förskolor fattas idag av Barn- och ungdomsnämnden, vilket möjliggör planering för nämnden såväl som transparens gentemot potentiella intressenter. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, i enlighet med Barn- och ungdomsnämndens yttrande. Bakgrund Den verksamhet som fanns i Åbygläntan är flyttad till förskolan Vintergatan på Karlavägen. Beslutet om att bygga ersättningslokaler för verksamheten i Åbygläntans förskola motiverades med att förskolans lokaler var slitna, och att barn- och ungdomsförvaltningen samtidigt såg ett stort behov av fler förskoleplatser i nordöstra Vallentuna. Enligt kommunplanen ska en helt ny förskola byggas på Åbygläntans tomt och den nya Åbygläntan stå färdig år Utifrån barn- och ungdomsförvaltningens prognoser kommer dock även Videgårdens lokaler att behövas för att möta behovet av förskoleplatser i kommunen. Videgården är en av förskolorna inom Ekebyskolans rektorsområde. Förskolan har dessutom en central placering, även om lokalerna skulle kunna förbättras. Driftsansvaret: beslutas av nämnden i enlighet med riktlinjer Barn- och ungdomsnämnden fastställde under 2013 riktlinjer för driftsansvar vid nyetablering av fristående förskola. Vid varje nybyggnation som kommunen ansvarar för ska frågan om driftsansvar (enskild eller kommunal regi) beslutas i nämnden. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

7 Om drift i enskild regi förordas av nämnden tillämpas ett annonsförfarande, varefter barn- och ungdomsförvaltningen gör en bedömning utifrån riktlinjerna och inkomna ansökningar. Slutligen tar nämnden ställning till vem som ska driva förskolan. Enligt barn- och ungdomsförvaltningen bedöms det ofta som viktigt att ha med en representant för verksamheten i byggnationsprocessen. Vid större byggprojekt utser verksamheten en byggkoordinator som deltar i byggnation/planering. Barn- och ungdomsnämndens bedömning Enligt barn- och ungdomsförvaltningens bedömning kommer behovet av förskoleplatser att växa i den östra tätorten de kommande åren då flera bostadsprojekt planeras i området öster om Roslagsbanans sträckning. Förskolor planeras i detta område och finns med i kommunens investeringsplan, bland annat på tomten benämnd Åbygläntan. Den kommunala förskolan Videgården ligger centralt belägen på den sk. "norra tomten", väster om Roslagsbanans sträckning. Förskolan är mycket populär bland medborgarna, inte minst för det centrala läget vid Vallentuna centrum och närheten till kollektivtrafik. Förvaltningen gör bedömningen att förskoleplatser kommer att behövas, både öster om Roslagsbanan men även i området där Videgårdens förskola är belägen, väster om järnvägen. På längre sikt bör därför en utbyggnad av flera förskolor ske på båda sidor om Roslagsbanan. Kommunledningskontorets bedömning Att besluta om hur nybyggda förskolor ska drivas hör till Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde, utifrån de reglementen som fullmäktige fastställt för nämnderna. Barn- och ungdomsnämnden har fastställt riktlinjer för arbetet, vilket möjliggör planering för nämnden såväl som transparens gentemot potentiella intressenter. Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige avslår motionen, utifrån barn- och ungdomsnämndens yttrande i ärendet. På sikt krävs dock utbyggnad av flera förskolor för att möta behovet av platser. Handlingar 1. Motion (S): Flytta förskoleverksamheten i Videgården till Åbygläntans kommande lokaler, och ge personalen i Videgården möjlighet att delta i planeringen av Åbygläntan 2. Tjänsteskrivelse: svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 3. Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för driftsansvar vid nyetablering 4. Yttrande Remiss motion (S) att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan 5. Komplettering av svar på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan 6. Svar på motion (S) Flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan Victor Kilén Kommundirektör Anna von Axelson Tf Samhällsbyggnadschef 9

8 Ska expedieras till Akten Barn-och ungdomsnämnden 10

9 11

10 DNR SID 1/1 Riktlinjer för driftsansvar vid nyetablering av fristående förskola Vallentuna kommun strävar efter ett brett utbud av samordnare av förskoleverksamhet, gärna med olika profilering, för att öka valfriheten inom kommunens olika delar. Barn och ungdomsnämnden fastställer följande principer för driftsansvar vid nyetablering. Förskolor i eller i anslutning till kommunala skolor bör samordnas under samma ledning. Vid byte av verksamhetslokal till ersättningslokal bör verksam anordnare ges företräde till ersättningslokalen. Hänsyn vid nybyggnation tas till att det inom ett geografiskt avgränsat område finns balans mellan små och stora enheter, kommunala och enskilda verksamheter samt verksamheter med olika pedagogisk inriktning. Vid varje nybyggnation som kommunen ansvarar för ska frågan om driftsansvar i enskild eller kommunal regi beslutas i BUN. Då drift i enskild regi förordas av nämnden gör förvaltningen en förfrågan om intresse av driftsansvar. Detta görs till redan etablerade anordnare, till tidigare intresseanmälda nya anordnare samt genom annonsförfarande. Förfarande vid ansökan Ansökan gör till barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun. I ansökan ska ingå verksamhetsplan enligt Villkor för godkännande av fristående huvudman att bedriva förskola eller pedagogisk omsorg i Vallentuna kommun, F-skattsedel samt utdrag ur Skatteverkets register. En beredning av ansökan sker på barn- och ungdomsförvaltningen, där bedömning görs av ansökningar utifrån fastställda riktlinjer för driftsansvar för nyetablering av fristående förskolor. Beslut fattas av barn- och ungdomsnämnden med stöd av förvaltningens utredning. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN BOX VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: FAX:

11 13

12 14

13 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR BUN ANDERS FORSBERG SID 1/2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Svar på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Ärendet i korthet Jaana Tilles (S) har den 10 november 2014 väckt en motion om - att den kommunala förskoleverksamheten på Videgården flyttas till den kommande förskolan Åbygläntans lokaler när dessa färdigställs, samt - att personalen på Videgårdens förskola ges möjlighet att delta i planeringen av Åbygläntan. Nybyggnation av Åbygläntans förskola finns med i kommunens investeringsplan. Enligt barn- och ungdomsförvaltningens bedömning kommer behovet av förskoleplatser att växa i den nordöstra tätorten de kommande åren. De förskoleplatser som tillskapas med Åbygläntans förskola är nödvändiga för att möta den växande befolkningen som väntas i närområdet. Den kommunala förskolan Videgården ligger centralt belägen på den sk. "norra tomten". Förskolan är mycket populär bland medborgarna, inte minst för det centrala läget nära centrum och Roslagsbanan. Videgården är den äldsta kommunala förskolan i Vallentuna. Lokalerna är slitna och motsvarar inte den pedagogiska ambitionsnivån. På sikt föreligger därför ett behov av att ersätta lokalerna med en ny förskola i området. Befolkningsprognosen visar att både Åbygläntans förskola samt en ersättningsförskola för Videgården kommer att behövas. Den kommunala BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

14 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR BUN SID 2/2 verksamheten som idag bedrivs i Videgårdens lokaler föreslås därför flytta till den nybyggda ersättningslokalen när den står färdig samt att möjlighet ges för personalen att delta i planeringen. Bakgrund Vid varje nybyggnation som kommunen ansvarar för ska frågan om driftansvar (privat eller enskild regi) beslutas i barn- och ungdomsnämnden. Om enskild regi förordas tillämpas ett annonsförförande varpå barn- och ungdomsförvaltningen gör sin bedömning utifrån fastställda riktlinjer. Barn- och ungdomsnämnden tar sedan beslut om vilken utförare som ska driva förskolan. Vid större nybyggnadsprojekt såsom förskolor och skolor bedöms det som viktigt att representanter för verksamheten är delaktiga i planeringen. I kommunens investeringsplan redovisas den långsiktiga lokalförsörjningen i kommunen. Förskolan Åbygläntan är planerad för verksamhetsstart år Den verksamhet som tidigare fanns på Åbygläntan är nu flyttad till Vintergatans förskola på Karlavägen. Handlingar 1. Svar på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan Henrik Lennermark - Elisabeth Johansson Kanslichef Ska expedieras till: Akten 16

15 VALLENTUNA KOMMUN Barn- och ungdomsnämnden Sa m ma nträd esp roto kol I (17) 5s Remiss: Mot on (S) om att flytta Videgårdens 20Ls.392) förskola till Âbygläntan (BUN Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta barn- och ungdomsförvaltningens förslag till trande som sitt eget. Anteckning Thomas Arctaedius (S), Anna-Maria Valladolid (S) och Daniel Färm (S) deltar inte i beslutet Ärendebeskrivning Den 8 september zor5 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om att föreslå kommunfullmäktige att avslå en motion från socialdemokraterna om att fl ta Videgårdens verksamhet til Åbygläntan. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till trande där förvaltningen förtydligar vissa frågor i ärendet. Yttrandet redovisas i bilaga. Yrkanden Johan SkoS (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta barn- och ungdomsförvaltningens förslag till trande som sitt eget. Beslutsgång Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott zor5-o8-z5 S 19S Barn- och ungdomsnämnden zor5-o9-o8 g 94 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott zo16-or-26 $ 6 Beslutsunderlag 1. Komplettering av svar på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan 2. Komplettering av svar på (S) motion- bilaga Expedieras till Akten Kommunfullmäktige Justerandes sign Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde hwv 17

16 VALLENTUNA KOMMUN Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol 20t I I (41) 56 Kompletterande yttrande, Remiss: Motion (s) om att flytta videgårdens förskola till Âbygläntan (BUN ) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta barn- och ungdomsförvaltningens förslag till ynrande som sitt eget. Anteckning Thomas Arctaedius (S) deltar inte i beslutet. lirendebeskrivning Den B september zor5 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om att föreslå kommunfullmäktige att avslå en motion från socialdemokraterna om att fl ta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till trande där förvaltningen förtydligar vissa frågor i ärendet. Yttrandet redovisas i bilaga. Yrkanden Johan Skog (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå att barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta barn- och ungdomsförvaltningens förslag till trande som sitt eget. Beslutsgång Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott zor5-o8-25 $ 19S Barn- och ungdomsnämnden 2o1b-o9-o8 S 94 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, zot6-o1-19, Svar på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till,{bygläntan Justerandes sign Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde 18

17 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR BUN ANDERS FORSBERG SID 1/1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Komplettering av svar på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta barn- och ungdomsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. Ärendet i korthet Den 8 september 2015 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om att föreslå kommunfullmäktige att avslå en motion från socialdemokraterna om att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där förvaltningen förtydligar vissa frågor i ärendet. Yttrandet redovisas i bilaga. Handlingar 1. Komplettering av svar på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan 2. Komplettering av svar på (S) motion- bilaga Henrik Lennermark Tf utbildningschef Elisabeth Johansson Kanslichef Ska expedieras till: Akten Kommunfullmäktige BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

18 SID 1/1 Bilaga: Komplettering av yttrande avseende på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan Jaana Tilles (S) har den 10 november 2014 väckt en motion om - att den kommunala förskoleverksamheten på Videgården flyttas till den kommande förskolan Åbygläntans lokaler när dessa färdigställs, samt - att personalen på Videgårdens förskola ges möjlighet att delta i planeringen av Åbygläntan. Enligt barn- och ungdomsförvaltningens bedömning kommer behovet av förskoleplatser att växa i den östra tätorten de kommande åren då flera bostadsprojekt planeras i området öster om Roslagsbanans sträckning. Förskolor planeras i detta område och finns med i kommunens investeringsplan, bland annat på tomten benämnd Åbygläntan. Den kommunala förskolan Videgården ligger centralt belägen på den sk. "norra tomten", väster om Roslagsbanans sträckning. Förskolan är mycket populär bland medborgarna, inte minst för det centrala läget vid Vallentuna centrum och närheten till kollektivtrafik. Förvaltningen gör bedömningen att förskoleplatser kommer att behövas, både öster om Roslagsbanan men även i området där Videgårdens förskola är belägen, väster om järnvägen. På längre sikt bör därför en utbyggnad av flera förskolor ske på båda sidor om Roslagsbanan. Bakgrund Vid varje nybyggnation som kommunen ansvarar för ska frågan om driftansvar, privat eller enskild regi, beslutas i barn- och ungdomsnämnden. Om enskild regi förordas tillämpas ett annonsförförande varpå barn- och ungdomsförvaltningen gör sin bedömning utifrån fastställda riktlinjer. Barn- och ungdomsnämnden tar sedan beslut om vilken utförare som ska driva förskolan. Vid större nybyggnadsprojekt såsom förskolor och skolor är det viktigt att representanter för verksamheten är delaktiga i planeringen för att kunna påverka planlösningen till den önskade pedagogiken. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA TFN:

19 21

20 22

21 23

22 24

23 25

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS 2015.330 3 VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesp rotokol I 20L6-O3-2L t2 (23) 5ss Svar på motion (S) Kommunala lekplatser (KS 2015.330) Beslut föreslår att

Läs mer

e"; 1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) om "mjuka linjen" 2. Motion angående lokal busslinje - "Mjuka linjen" VALLENTUNA KOMMUN g t73

e; 1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) om mjuka linjen 2. Motion angående lokal busslinje - Mjuka linjen VALLENTUNA KOMMUN g t73 Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-05 22 (33) g t73 Svar på motion (V) om "mjuka linjen" (KS 2015.213) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-24 310 Upphävande av beslut om F-9-skolor samt uppdrag till barn- och ungdomsförvaltningen att utvärdera

Läs mer

1. Inköp avbostäder VALLENTUNA KOMMUN. 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Yrkanden.

1. Inköp avbostäder VALLENTUNA KOMMUN. 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Yrkanden. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesp roto kol I 201 5-1 1-30 L2 (2e) 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS 2015.393) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra till

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (34)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (34) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (34) Kommunstyrelsen 2016-02-22 31 Taxa för tillstånd tillsyn och efterkontroll 2016 (KS 2015.279) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige

Läs mer

1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar VALLENTUNA KOMMUN

1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-30 2t (29) E 2O4 Svar på motion (V): om inköp av lägenheter för flyktningar (KS 2015.OO2) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen

Läs mer

1"""-" r' Ø2- VALLENTUNA KOMMUN

1- r' Ø2- VALLENTUNA KOMMUN Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2016-08- 16 2s (26) 5 130 Ansökan om utlandsresa i tjänsten, Barn- och ungdomsförvaltningen (KS 20t6.272) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-18 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Övriga kallade Mikael Carlgren, Kanlischef, Victor Kilén, Kommundirektör, Johanna Harling, Kommunsekreterare Ray Idermark

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 19.00-20.45 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel

Läs mer

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN.

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-12-07 24 (2e) s 231 Svar på motion (V) om Fairtrade City (KS 2015.329) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Reservation Jaana

Läs mer

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 81 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (2.4)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (2.4) Sammanträdesprotokoll 6 (2.4) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 125 Svar på motion (MP) Naturskola och utomhuspedagogik (KS 2012.231) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

g 167 VALLENTUNA KOMMUN Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2016 (KS ) Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång

g 167 VALLENTUNA KOMMUN Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2016 (KS ) Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2015-1 1-05 1s (33) g 167 Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2016 (KS 2015.395) Beslut Arbetsutskottet beslutar att utan

Läs mer

wf"" VALLENTUNA KOMMUN s 1so Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag

wf VALLENTUNA KOMMUN s 1so Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag Kommunstyrelsen Sam manträdesprotokol I 20L5-09-2L 24 (34) s 1so Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig (KS 2015.267) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa revidering av taxan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (26) Socialnämndens arbetsutskott 2016-05-31 92 Yttrande, remiss om Folkhälsopolicy (SN 2016.029) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-05 2s (33) s 17s Svar på motion (V) om nköp av lägenheter för flyktingar (KS 2015.002) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att

Läs mer

l'"""'"î7' VALLENTUNA KOMMUN 5 2OO Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång

l''î7' VALLENTUNA KOMMUN 5 2OO Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa mma nträdesprotokol I 2015-1 1-30 18 (2s) 5 2OO Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar (KS 2015.391) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

1. Uppdrag till socialnämnden 2. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen g 34, zor5-o3-oz VALLENTUNA KOMMUN. s 141

1. Uppdrag till socialnämnden 2. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen g 34, zor5-o3-oz VALLENTUNA KOMMUN. s 141 Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-2L t2 (34) s 141 uppdrag till socialnämnden gällande ensamkommande flyktingbarn (KS 2014.52s) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar till

Läs mer

Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp 13 KS

Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp 13 KS Utökat verksamhetsområde för vatt och avlopp 13 KS 2015.512 3 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrels Sa m ma nträdesprotokol 20t6-03-2t I 14 (23) gs7 Utökat verksamhetsområde för vatt och avlopp (KS 2015.512)

Läs mer

Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS

Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS 2016.200 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-07 190 Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ftireslå kommunstyrelsen att füreslå

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ftireslå kommunstyrelsen att füreslå I Kommunst nelsen füreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till förmån für eget yrkande. Anteckning Gunnel Orselius-Dahl (FP) deltar ej i beslutet. Ärendet

Läs mer

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2072-06-14 1s (20) 9s7 Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS 20t2.279) Beslut Arbetsutskottets förslag:

Läs mer

re Vallentuna m-l Underskrifter Sekreterare ,,/tlcoó /.c Elisabeth R VALLENTUNA KOMMUN BEVIS kommun 20L2-72-t3 s5 171-183

re Vallentuna m-l Underskrifter Sekreterare ,,/tlcoó /.c Elisabeth R VALLENTUNA KOMMUN BEVIS kommun 20L2-72-t3 s5 171-183 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotoko I I 20L2-72-t3 1 (1s) Plats och tid ande Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna, Kl o9.oo - Lo.4o örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström

Läs mer

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet En motion har inkommit från Demoex att ge kulturförvaltningen i uppdrag att rekonstruera Väsby Kvarn utvändigt i samråd med hembygdsföreningen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-t2-73 13 (1s) 5 181 Färdtjänstens nämndstillhörighet (KS 201 1.396) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överföring av medel till Kulturnämnden

Tjänsteskrivelse Överföring av medel till Kulturnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-10 DNR KS 2015.313 EMELIE HALLIN SID 1/3 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Överföring

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppföljning av anmärkning förskolan Vallentuna djur, natur & musikförskola

Tjänsteskrivelse Uppföljning av anmärkning förskolan Vallentuna djur, natur & musikförskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-09-30 DNR BUN 2012.375 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Uppföljning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Barnomsorg vid obekväm arbetstid 2014

Tjänsteskrivelse Barnomsorg vid obekväm arbetstid 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-04-09 DNR BUN 2014.085 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Barnomsorg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (41)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (41) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (41) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 114 Granskning av grundskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling (BUN 2015.128) Beslut

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

r. Tjänsteskrivelse, zo16-01-11, Investeringsmedel zo16 2. Förslag, BUF Investeringsmedel zo16 VALLENTUNA KOMMUN Investeringsmedel 20t6 (BUN 2015.

r. Tjänsteskrivelse, zo16-01-11, Investeringsmedel zo16 2. Förslag, BUF Investeringsmedel zo16 VALLENTUNA KOMMUN Investeringsmedel 20t6 (BUN 2015. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20L6-OL-26 e (41) g7 Investeringsmedel 20t6 (BUN 2015.653) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Barn- och ungdomsnämnden fastställer

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS 2016.265 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-02 108 Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 185 Uppräkning av hemtjänstpeng 2014 (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 185 Uppräkning av hemtjänstpeng 2014 (KS ) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 185 Uppräkning av hemtjänstpeng 2014 (KS 2013.400) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR BUN 2013.172 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utredning naturskola Förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2015-03-13 DNR BUN 2015.115 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Projektrapportering-

Läs mer

Utdelning av Vallentuna kommuns miljöstipendium KS

Utdelning av Vallentuna kommuns miljöstipendium KS Utdelning av Vallentuna kommuns miljöstipendium 2015 8 KS 2016.095 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 89 Utdelning av Vallentuna kommuns miljöstipendium 2015 (KS 2016.095) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen

Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-05-02 DNR KS 2013.213 KRISTINA DAHL SID 1/2 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 31 (33)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 31 (33) Sammanträdesprotokoll 31 (33) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-17 63 Utdelning av Vallentuna kommuns miljöstipendium 2015 (KS 2016.095) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

4. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (SD) Förnya inte avtal med Migrationsverket

4. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (SD) Förnya inte avtal med Migrationsverket Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Fredrik Lindahl (SD) har den rr juni zorz väckt motionen "Förnya inte de avtal som Migrationsverket har med Vallentuna kommun". I den füreslås att

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-04-02 DNR UN 2012.203 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information om utredning av

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård Förslag till

Läs mer

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun

Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning i området Kebal, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 8 (10) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-09-04 Kf 66 Ks 76 Au 111 Ks/2014-0063 Fastställelse av verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-15

KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-15 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-15 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset Kallade tjänstemän Övriga kallade Victor Kilén, tf kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Anna von Axelson,

Läs mer

Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003

Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 21 (31) 2015-11-30 Kf Ks 346 Ändring i kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens reglementen från 2016 om kommunens aktivitetsansvar för ungdomar Dnr 2015/487-003

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2014-10-14 Tid och plats 18:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 (26) Sammanträdesprotokoll 23 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 37 Svar på motion (MP): Ta initiativ till en Klimatpakt (KS 2013.399) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (26) 1 (26) Plats och tid ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Justerande Plats och tid för justering Underskrifter Kulturrummet, Kulturhuset 19:00 20.20. Se bifogad närvarolista

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-08-18 DNR BUN 2014.279 JOHANNA HARLING SID 1/3 NÄMNDSEKRETERARE

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-08-18 DNR BUN 2014.279 JOHANNA HARLING SID 1/3 NÄMNDSEKRETERARE VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-08-18 DNR BUN 2014.279 JOHANNA HARLING SID 1/3 NÄMNDSEKRETERARE JOHANNA.HARLING@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMND Tjänsteskrivelse Yttrande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 18:00 19:00 Beslutande Parisa Liljestrand (M) ordförande, Alexandra Herlin(M), Thomas Arctaedius (S), Kerstin Strängbäck

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

-\a --:)---à- 1. Tjänsteskrivelse, Språkintroduktion 2. Språkintroduktion-information från Vallentuna S/mnasium jan zo16 VALLENTUNA KOMMUN

-\a --:)---à- 1. Tjänsteskrivelse, Språkintroduktion 2. Språkintroduktion-information från Vallentuna S/mnasium jan zo16 VALLENTUNA KOMMUN Utbild ni ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2076-02-03 6 (10) g4 Språkintroduktion - ett program för nyanlända (UN 2016.004) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 17 Lika möjligheter till utbildning (UN 2015.024) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (20) Socialnämndens arbetsutskott 2015-04-14 38 Tillsynsplan för Vallentuna kommun 2015-2016 enligt alkohollagen och tobakslagen (SN 2015.009) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2013-06-04 10 (17) 5s4 Enkätundersökning till elever i gymnas et i åk 2 (UN 20t3.109) Beslut Arbetsutskottet föreslår att:

Läs mer

Svar på medborgarförslag från om nybyggnation av förskola i Skee

Svar på medborgarförslag från om nybyggnation av förskola i Skee STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 9 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 51 Ks 64 Au 99 Ks/2013-0422 Svar på medborgarförslag från om nybyggnation av förskola i Skee Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 125 Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076)

s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2012-05-03 7 (16) s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-30 30 Reviderad plan för utbildning på introduktionsprogram (UN 2015.101) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg

Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller Annika Hellberg Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-19 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Hjämstaskolans matsal tisdagen den 19 december kl.19.00 Utvecklingsledare Eva Lod Nämndsekreterare Tomas Anderson Controller

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pedagogiskt ledarskap i förskolan

Tjänsteskrivelse Pedagogiskt ledarskap i förskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-12 DNR BUN 2015.087 MATS LUNDSTRÖM SID 1/2 MATS.LUNDSTROM@VALLENTUNA.SE BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Pedagogiskt ledarskap i förskolan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Beslut om omsorg vid obekväm arbetstid

Tjänsteskrivelse Beslut om omsorg vid obekväm arbetstid VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTING 2012-06-07 DNR BUN 2012.066 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 17 (37) 2015-12-17 Kf 147 Ks 181 Au 213 KS/2013-0042 Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att motionen anses

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (26) Sammanträdesprotokoll 21 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-14 152 Svar på motion (MP): Förbättra miljön vid Angarnssjöängen (KS 2013.284) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna

5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna Utbild ningsnä mndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-06-04 11 (17) 5ss Riktlinjer gällande programutbud och klasstorlek på Vallentuna gymnasium (UN 2012.204) Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 2014-11-05 37/49 KS 206 Dnr KS/2014:41 034 Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 128 Namnsättning av vägar inom Haga 3 (KS )

VALLENTUNA KOMMUN. 128 Namnsättning av vägar inom Haga 3 (KS ) Sammanträdesprotokoll 32 (37) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-10-18 128 Namnsättning av vägar inom Haga 3 (KS 2012.289) Beslut Näringslivs och planutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

,144w. ABF Bilda FU SFR SVs MBSK VALLENTUNA KOMMUN. z58z7h. Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013.

,144w. ABF Bilda FU SFR SVs MBSK VALLENTUNA KOMMUN. z58z7h. Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013. Ärende 3 Kultu rnäm ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 20t3-og-27 s (ls) 531 Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013.0 1B) Beslut Arbetsutskottet ftireslår att:

Läs mer

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav.

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 21 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 149 Ks 183 Au 215 KS/ 2014-0281 Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land

Läs mer

r. Tjänsteskrivelse 2. Rapport: Webbsändning av kommunfullmäktiges möten VALLENTUNA KOMMUN

r. Tjänsteskrivelse 2. Rapport: Webbsändning av kommunfullmäktiges möten VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-ot-L7 6 (12) 94 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) BESLUT

Läs mer

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning

r.\ 2. Slutrapport projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning 1. Tjänsteskrivelse: Information om projekt Verksamhetsbaserad arkiwedovisning Ärendet i korthet Ärendet föredras av Marianne Sarberg. Kommunstyrelsen har 3 6gltzbeslutat infora verksamhetsbaserad arkiwedovisning senast juni zot4, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS zoos:4.

Läs mer