Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS"

Transkript

1 Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS

2 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I (23) 5s4 Svar på motion (S) Flytta Videgårdens 2OL4.s30) Beslut förskola till Âbygtäntan (KS Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmälitige avslår motionen. Reservation Jaana Tilles, Thomas Arctaedius och Jerri Bergström, alla (S) reserverar sig mot beslutet. Nicklas Steorn (MP) reserverar Ärendebeskrivning sig mot beslutet. Jaana Tilles (S) väckte ro november 2cL4 en motion om - att den kommunala förskoleverksamheten i Videgården fl tas till den kommande Åbygläntans lokaler när dessa blir fárdiga, samt - att personalen i Videgården ges möjlighet att delta i planeringen avåbygläntan. Nybyggnation avåbygläntans förskola finns med i kommunens investeringsplan. Motionären anser att Videgårdens lokaler inte motsvarar dagens pedagogiska ambitionsnivå samt att den nya förskolan bör användas för kommunens egna verksamhet. Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, nämnden har även zot6-oz-og kompletterat sitt yttrande. Beslut om drift avförskolor fattas idag av Barn- och ungdomsnämnden, vilket möjliggör planering för nämnden såväl som transparens gentemot potentiella intressenter. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, i enlighet med Barn- och ungdomsnämndens yttrande. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP), bifall till motionen i sin helhet. Sofia Segergren (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Beslutsgång Ordförande Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Jaana Tilles (S) yrkande och Sofia Segergrens (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sofia Segergrens (C) yrkande. Ärendets tidigare behandling Kommunst''relsens arbetsutskott zor5-o5-28 g 97 Kommunstyrelsen zor.5-o6-15 g ro8 Kommunstyrelsens arbetsutskott zor6-oe-25 g 33 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse: svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till.{bygläntan 2. Motion (S): Flytta förskoleverksamheten i Videgården till Åbygläntans kommande lokaler, och ge personalen i Videgården möjlighet att delta i planeringen avåbygläntan g. Barn- och ungdomsnämndens rihlinjer för driftsansvar vid nyetablering 4. Yttrande Remiss motion (S) att flytta Videgårdens verksamhet till A.bygtäntan lusterandes s gn,a\-. /,Y) (E_-., Justerandes sign Utdragsbestyrka nde 4

3 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa mmanträdesprotokol L I 11 (23) 5. Komplettering av svar på (S) motion aü flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan Expedieras till Akten Barn- och ungdomsnämnden Justerandes Ø-, sign t( I Justerandes n sig Utdragsbestyrka nde 5

4 VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesprotokol I t7 (22) Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott 20t Svar på motion Mot on (S): Flytta fórskoleverksamheten i Videgården till Åbygläntans kommande lokaler, och ge personalen i Videgården möjlighet att delta i planeringen av Âbygläntan (KS ) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen Reservation föreslår att fullmäktige avslår motionen. Jaana Tilles (S) och Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Jaana Tilles (S) väckte ro november 2o1.4en motion om - att den kommunala förskoleverksamheten i Videgården fl tas till den kommande.&bygläntans lokaler när dessa blir fårdiga, samt - att personalen i videgården ges möjlighet att delta i planeringen avåbygläntan. Nybyggnation avåbygläntans förskola finns med i kommunens investeringsplan. Motionären anser att Videgårdens lokaler inte motsvarar dagens pedagogiska ambitionsnivå samt att den nya förskolan bör användas för kommunens egna verksamhet. Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, nämnden har även zot6-oz-og kompletterat sitt trande. Beslut om drift av förskolor fattas idag av Barn- och ungdomsnämnden, vilket möjliggör planering för nämnden såväl som transparens gentemot potentiella intressenter. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, i enlighet med Barn- och ungdomsnämndens yttrande. Yrkanden Ordförande Parisa Liljestrand (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP), att arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer Parisa Liljestrands (M) yrkande mot Jaana Tilles (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Parisa Liljestrands (M) yrkande. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-oS-28 S SZ Kommunstyrelsen zo15-o6-15 g ro8 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse: svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 2. Motion (S): Fbrtta förskoleverksamheten i Videgården till,{bygläntans kommande lokaler, och Justerandes sign Justerandes sign Utd ragsbestyrkande 6

5 VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L L8 (22) ge personalen i Videgården möjlighet att delta i planeringen avåbygläntan 3. Barn- och ungdomsnämndens rilitlinjer för driftsansvar vid nyetablering 4. Yttrande Remiss motion (S) att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan S. Barn- och ungdomsnämndens komplettering Expedieras till Akten Barn- och ungdomsnämnden Justerandes æ- sign (l Justeran des sign I Utdragsbestyrkande 7

6 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS JOHANNA HARLING SID 1/3 KOMMUNSEKRETERARE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Ärendet i korthet Jaana Tilles (S) väckte 10 november 2014 en motion om - att den kommunala förskoleverksamheten i Videgården flyttas till den kommande Åbygläntans lokaler när dessa blir färdiga, samt - att personalen i Videgården ges möjlighet att delta i planeringen av Åbygläntan. Nybyggnation av Åbygläntans förskola finns med i kommunens investeringsplan. Motionären anser att Videgårdens lokaler inte motsvarar dagens pedagogiska ambitionsnivå samt att den nya förskolan bör användas för kommunens egna verksamhet. Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, nämnden har även kompletterat sitt yttrande. Beslut om drift av förskolor fattas idag av Barn- och ungdomsnämnden, vilket möjliggör planering för nämnden såväl som transparens gentemot potentiella intressenter. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, i enlighet med Barn- och ungdomsnämndens yttrande. Bakgrund Den verksamhet som fanns i Åbygläntan är flyttad till förskolan Vintergatan på Karlavägen. Beslutet om att bygga ersättningslokaler för verksamheten i Åbygläntans förskola motiverades med att förskolans lokaler var slitna, och att barn- och ungdomsförvaltningen samtidigt såg ett stort behov av fler förskoleplatser i nordöstra Vallentuna. Enligt kommunplanen ska en helt ny förskola byggas på Åbygläntans tomt och den nya Åbygläntan stå färdig år Utifrån barn- och ungdomsförvaltningens prognoser kommer dock även Videgårdens lokaler att behövas för att möta behovet av förskoleplatser i kommunen. Videgården är en av förskolorna inom Ekebyskolans rektorsområde. Förskolan har dessutom en central placering, även om lokalerna skulle kunna förbättras. Driftsansvaret: beslutas av nämnden i enlighet med riktlinjer Barn- och ungdomsnämnden fastställde under 2013 riktlinjer för driftsansvar vid nyetablering av fristående förskola. Vid varje nybyggnation som kommunen ansvarar för ska frågan om driftsansvar (enskild eller kommunal regi) beslutas i nämnden. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

7 Om drift i enskild regi förordas av nämnden tillämpas ett annonsförfarande, varefter barn- och ungdomsförvaltningen gör en bedömning utifrån riktlinjerna och inkomna ansökningar. Slutligen tar nämnden ställning till vem som ska driva förskolan. Enligt barn- och ungdomsförvaltningen bedöms det ofta som viktigt att ha med en representant för verksamheten i byggnationsprocessen. Vid större byggprojekt utser verksamheten en byggkoordinator som deltar i byggnation/planering. Barn- och ungdomsnämndens bedömning Enligt barn- och ungdomsförvaltningens bedömning kommer behovet av förskoleplatser att växa i den östra tätorten de kommande åren då flera bostadsprojekt planeras i området öster om Roslagsbanans sträckning. Förskolor planeras i detta område och finns med i kommunens investeringsplan, bland annat på tomten benämnd Åbygläntan. Den kommunala förskolan Videgården ligger centralt belägen på den sk. "norra tomten", väster om Roslagsbanans sträckning. Förskolan är mycket populär bland medborgarna, inte minst för det centrala läget vid Vallentuna centrum och närheten till kollektivtrafik. Förvaltningen gör bedömningen att förskoleplatser kommer att behövas, både öster om Roslagsbanan men även i området där Videgårdens förskola är belägen, väster om järnvägen. På längre sikt bör därför en utbyggnad av flera förskolor ske på båda sidor om Roslagsbanan. Kommunledningskontorets bedömning Att besluta om hur nybyggda förskolor ska drivas hör till Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde, utifrån de reglementen som fullmäktige fastställt för nämnderna. Barn- och ungdomsnämnden har fastställt riktlinjer för arbetet, vilket möjliggör planering för nämnden såväl som transparens gentemot potentiella intressenter. Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige avslår motionen, utifrån barn- och ungdomsnämndens yttrande i ärendet. På sikt krävs dock utbyggnad av flera förskolor för att möta behovet av platser. Handlingar 1. Motion (S): Flytta förskoleverksamheten i Videgården till Åbygläntans kommande lokaler, och ge personalen i Videgården möjlighet att delta i planeringen av Åbygläntan 2. Tjänsteskrivelse: svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 3. Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för driftsansvar vid nyetablering 4. Yttrande Remiss motion (S) att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan 5. Komplettering av svar på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan 6. Svar på motion (S) Flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan Victor Kilén Kommundirektör Anna von Axelson Tf Samhällsbyggnadschef 9

8 Ska expedieras till Akten Barn-och ungdomsnämnden 10

9 11

10 DNR SID 1/1 Riktlinjer för driftsansvar vid nyetablering av fristående förskola Vallentuna kommun strävar efter ett brett utbud av samordnare av förskoleverksamhet, gärna med olika profilering, för att öka valfriheten inom kommunens olika delar. Barn och ungdomsnämnden fastställer följande principer för driftsansvar vid nyetablering. Förskolor i eller i anslutning till kommunala skolor bör samordnas under samma ledning. Vid byte av verksamhetslokal till ersättningslokal bör verksam anordnare ges företräde till ersättningslokalen. Hänsyn vid nybyggnation tas till att det inom ett geografiskt avgränsat område finns balans mellan små och stora enheter, kommunala och enskilda verksamheter samt verksamheter med olika pedagogisk inriktning. Vid varje nybyggnation som kommunen ansvarar för ska frågan om driftsansvar i enskild eller kommunal regi beslutas i BUN. Då drift i enskild regi förordas av nämnden gör förvaltningen en förfrågan om intresse av driftsansvar. Detta görs till redan etablerade anordnare, till tidigare intresseanmälda nya anordnare samt genom annonsförfarande. Förfarande vid ansökan Ansökan gör till barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun. I ansökan ska ingå verksamhetsplan enligt Villkor för godkännande av fristående huvudman att bedriva förskola eller pedagogisk omsorg i Vallentuna kommun, F-skattsedel samt utdrag ur Skatteverkets register. En beredning av ansökan sker på barn- och ungdomsförvaltningen, där bedömning görs av ansökningar utifrån fastställda riktlinjer för driftsansvar för nyetablering av fristående förskolor. Beslut fattas av barn- och ungdomsnämnden med stöd av förvaltningens utredning. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN BOX VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: FAX:

11 13

12 14

13 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR BUN ANDERS FORSBERG SID 1/2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Svar på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Ärendet i korthet Jaana Tilles (S) har den 10 november 2014 väckt en motion om - att den kommunala förskoleverksamheten på Videgården flyttas till den kommande förskolan Åbygläntans lokaler när dessa färdigställs, samt - att personalen på Videgårdens förskola ges möjlighet att delta i planeringen av Åbygläntan. Nybyggnation av Åbygläntans förskola finns med i kommunens investeringsplan. Enligt barn- och ungdomsförvaltningens bedömning kommer behovet av förskoleplatser att växa i den nordöstra tätorten de kommande åren. De förskoleplatser som tillskapas med Åbygläntans förskola är nödvändiga för att möta den växande befolkningen som väntas i närområdet. Den kommunala förskolan Videgården ligger centralt belägen på den sk. "norra tomten". Förskolan är mycket populär bland medborgarna, inte minst för det centrala läget nära centrum och Roslagsbanan. Videgården är den äldsta kommunala förskolan i Vallentuna. Lokalerna är slitna och motsvarar inte den pedagogiska ambitionsnivån. På sikt föreligger därför ett behov av att ersätta lokalerna med en ny förskola i området. Befolkningsprognosen visar att både Åbygläntans förskola samt en ersättningsförskola för Videgården kommer att behövas. Den kommunala BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

14 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR BUN SID 2/2 verksamheten som idag bedrivs i Videgårdens lokaler föreslås därför flytta till den nybyggda ersättningslokalen när den står färdig samt att möjlighet ges för personalen att delta i planeringen. Bakgrund Vid varje nybyggnation som kommunen ansvarar för ska frågan om driftansvar (privat eller enskild regi) beslutas i barn- och ungdomsnämnden. Om enskild regi förordas tillämpas ett annonsförförande varpå barn- och ungdomsförvaltningen gör sin bedömning utifrån fastställda riktlinjer. Barn- och ungdomsnämnden tar sedan beslut om vilken utförare som ska driva förskolan. Vid större nybyggnadsprojekt såsom förskolor och skolor bedöms det som viktigt att representanter för verksamheten är delaktiga i planeringen. I kommunens investeringsplan redovisas den långsiktiga lokalförsörjningen i kommunen. Förskolan Åbygläntan är planerad för verksamhetsstart år Den verksamhet som tidigare fanns på Åbygläntan är nu flyttad till Vintergatans förskola på Karlavägen. Handlingar 1. Svar på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan Henrik Lennermark - Elisabeth Johansson Kanslichef Ska expedieras till: Akten 16

15 VALLENTUNA KOMMUN Barn- och ungdomsnämnden Sa m ma nträd esp roto kol I (17) 5s Remiss: Mot on (S) om att flytta Videgårdens 20Ls.392) förskola till Âbygläntan (BUN Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta barn- och ungdomsförvaltningens förslag till trande som sitt eget. Anteckning Thomas Arctaedius (S), Anna-Maria Valladolid (S) och Daniel Färm (S) deltar inte i beslutet Ärendebeskrivning Den 8 september zor5 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om att föreslå kommunfullmäktige att avslå en motion från socialdemokraterna om att fl ta Videgårdens verksamhet til Åbygläntan. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till trande där förvaltningen förtydligar vissa frågor i ärendet. Yttrandet redovisas i bilaga. Yrkanden Johan SkoS (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta barn- och ungdomsförvaltningens förslag till trande som sitt eget. Beslutsgång Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott zor5-o8-z5 S 19S Barn- och ungdomsnämnden zor5-o9-o8 g 94 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott zo16-or-26 $ 6 Beslutsunderlag 1. Komplettering av svar på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan 2. Komplettering av svar på (S) motion- bilaga Expedieras till Akten Kommunfullmäktige Justerandes sign Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde hwv 17

16 VALLENTUNA KOMMUN Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol 20t I I (41) 56 Kompletterande yttrande, Remiss: Motion (s) om att flytta videgårdens förskola till Âbygläntan (BUN ) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta barn- och ungdomsförvaltningens förslag till ynrande som sitt eget. Anteckning Thomas Arctaedius (S) deltar inte i beslutet. lirendebeskrivning Den B september zor5 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om att föreslå kommunfullmäktige att avslå en motion från socialdemokraterna om att fl ta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till trande där förvaltningen förtydligar vissa frågor i ärendet. Yttrandet redovisas i bilaga. Yrkanden Johan Skog (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå att barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta barn- och ungdomsförvaltningens förslag till trande som sitt eget. Beslutsgång Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott zor5-o8-25 $ 19S Barn- och ungdomsnämnden 2o1b-o9-o8 S 94 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, zot6-o1-19, Svar på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till,{bygläntan Justerandes sign Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde 18

17 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR BUN ANDERS FORSBERG SID 1/1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Komplettering av svar på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta barn- och ungdomsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. Ärendet i korthet Den 8 september 2015 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om att föreslå kommunfullmäktige att avslå en motion från socialdemokraterna om att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där förvaltningen förtydligar vissa frågor i ärendet. Yttrandet redovisas i bilaga. Handlingar 1. Komplettering av svar på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan 2. Komplettering av svar på (S) motion- bilaga Henrik Lennermark Tf utbildningschef Elisabeth Johansson Kanslichef Ska expedieras till: Akten Kommunfullmäktige BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

18 SID 1/1 Bilaga: Komplettering av yttrande avseende på (S) motion att flytta Videgårdens verksamhet till Åbygläntan Jaana Tilles (S) har den 10 november 2014 väckt en motion om - att den kommunala förskoleverksamheten på Videgården flyttas till den kommande förskolan Åbygläntans lokaler när dessa färdigställs, samt - att personalen på Videgårdens förskola ges möjlighet att delta i planeringen av Åbygläntan. Enligt barn- och ungdomsförvaltningens bedömning kommer behovet av förskoleplatser att växa i den östra tätorten de kommande åren då flera bostadsprojekt planeras i området öster om Roslagsbanans sträckning. Förskolor planeras i detta område och finns med i kommunens investeringsplan, bland annat på tomten benämnd Åbygläntan. Den kommunala förskolan Videgården ligger centralt belägen på den sk. "norra tomten", väster om Roslagsbanans sträckning. Förskolan är mycket populär bland medborgarna, inte minst för det centrala läget vid Vallentuna centrum och närheten till kollektivtrafik. Förvaltningen gör bedömningen att förskoleplatser kommer att behövas, både öster om Roslagsbanan men även i området där Videgårdens förskola är belägen, väster om järnvägen. På längre sikt bör därför en utbyggnad av flera förskolor ske på båda sidor om Roslagsbanan. Bakgrund Vid varje nybyggnation som kommunen ansvarar för ska frågan om driftansvar, privat eller enskild regi, beslutas i barn- och ungdomsnämnden. Om enskild regi förordas tillämpas ett annonsförförande varpå barn- och ungdomsförvaltningen gör sin bedömning utifrån fastställda riktlinjer. Barn- och ungdomsnämnden tar sedan beslut om vilken utförare som ska driva förskolan. Vid större nybyggnadsprojekt såsom förskolor och skolor är det viktigt att representanter för verksamheten är delaktiga i planeringen för att kunna påverka planlösningen till den önskade pedagogiken. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA TFN:

19 21

20 22

21 23

22 24

23 25

OJUSTERAT. s 2s3 Riktlinjer för driftsansvar vid nyetablering av fristående förskolor (BUN 2Or3.347)

OJUSTERAT. s 2s3 Riktlinjer för driftsansvar vid nyetablering av fristående förskolor (BUN 2Or3.347) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Samma nträdesprotokol I 20L3-12-03 e (40) s 2s3 Riktlinjer för driftsansvar vid nyetablering av fristående förskolor (BUN 2Or3.347) Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

s18 VALLENTUNA KOMMUN 201s.087) Beslut Reservation Ärendebeskrivning Yrkanden Beslutsgång Ärendets tidigare behandling

s18 VALLENTUNA KOMMUN 201s.087) Beslut Reservation Ärendebeskrivning Yrkanden Beslutsgång Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Sa m ma nträd esp roto kol I 2076-0L-25 23 (29) s18 Svar på motion (S) avseende marknadsföring av Vallentuna kommun (KS 201s.087) Beslut Reservation Jaana Tilles (S), Ing-Marie Elfström

Läs mer

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS 2015.330 3 VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesp rotokol I 20L6-O3-2L t2 (23) 5ss Svar på motion (S) Kommunala lekplatser (KS 2015.330) Beslut föreslår att

Läs mer

^dl. s20. /on I VALLENTUNA KOMMUN. Svar på motion (V) lokal busslinje "Mjuka linjen" (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning.

^dl. s20. /on I VALLENTUNA KOMMUN. Svar på motion (V) lokal busslinje Mjuka linjen (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Kommunstyrelsen Sa m manträdesprotokol I 2076-OL-25 2s (29) s20 Svar på motion (V) lokal busslinje "Mjuka linjen" (KS 2015.213) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Reservation

Läs mer

e"; 1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) om "mjuka linjen" 2. Motion angående lokal busslinje - "Mjuka linjen" VALLENTUNA KOMMUN g t73

e; 1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) om mjuka linjen 2. Motion angående lokal busslinje - Mjuka linjen VALLENTUNA KOMMUN g t73 Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-05 22 (33) g t73 Svar på motion (V) om "mjuka linjen" (KS 2015.213) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS 2017.373 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-11-20 208 Svar på motion (V) busstur till Arlanda (KS 2017.373) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller. motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller. motionen. Kommuns\rrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Jaana Tilles (S) fiireslår i en motion väckt

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-24 310 Upphävande av beslut om F-9-skolor samt uppdrag till barn- och ungdomsförvaltningen att utvärdera

Läs mer

Sommarjobb via kommunen i näringslivet 6 KS

Sommarjobb via kommunen i näringslivet 6 KS Sommarjobb via kommunen i näringslivet 6 KS 2016.210 4 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-12 73 Sommarjobb via kommunen i näringslivet (KS 2016.210) Beslut Kommunstyrelsens arbetsurskott

Läs mer

1. Inköp avbostäder VALLENTUNA KOMMUN. 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Yrkanden.

1. Inköp avbostäder VALLENTUNA KOMMUN. 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Yrkanden. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesp roto kol I 201 5-1 1-30 L2 (2e) 5 les Inköp av bostäder för kommunens behov (KS 2015.393) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra till

Läs mer

Redovisning av obesvarade motioner KS

Redovisning av obesvarade motioner KS Redovisning av obesvarade motioner 201 10 KS 201.420 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 201-11-1 184 Redovisning av obesvarade motioner 201 (KS 201.420) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS 2016.274 3 Kommunstyrelsen 2016-10-03 177 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)

Läs mer

1"""-" r' Ø2- VALLENTUNA KOMMUN

1- r' Ø2- VALLENTUNA KOMMUN Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2016-08- 16 2s (26) 5 130 Ansökan om utlandsresa i tjänsten, Barn- och ungdomsförvaltningen (KS 20t6.272) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 15 KS

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 15 KS Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 15 KS 2016.056 3 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträ desprotokol I 20L6-O3-2L 18 (23) 561 Program för uppföfjning

Läs mer

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS 2016.089 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 79 Hemställan om investeringsmedel för utegym (KS 2016.089) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar VALLENTUNA KOMMUN

1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-30 2t (29) E 2O4 Svar på motion (V): om inköp av lägenheter för flyktningar (KS 2015.OO2) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (34)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (34) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (34) Kommunstyrelsen 2016-02-22 31 Taxa för tillstånd tillsyn och efterkontroll 2016 (KS 2015.279) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige

Läs mer

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-18 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Övriga kallade Mikael Carlgren, Kanlischef, Victor Kilén, Kommundirektör, Johanna Harling, Kommunsekreterare Ray Idermark

Läs mer

Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016.

Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016. Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016.237 4 5 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 215 Svar på motion

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 78 Riktlinjer för lokaliseringsersättning (UN 2016.106) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden beslutar att

Läs mer

Ställningstagande gällande kommunens aktier i Elverket Vallentuna AB 5 KS

Ställningstagande gällande kommunens aktier i Elverket Vallentuna AB 5 KS Ställningstagande gällande kommunens aktier i Elverket Vallentuna AB 5 KS 2017.276 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017-06-20 DNR KS 2017.276 JOHANNA HARLING SID 1/1 KOMMUNSEKRETERARE

Läs mer

Vallentuna Förvaltnings AB årsredovisning KS

Vallentuna Förvaltnings AB årsredovisning KS Vallentuna Förvaltnings AB årsredovisning 2015 13 KS 2016.109 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 76 Vallentuna Förvaltnings AB, årsredovsning 2015 (KS 2016.109) Beslut

Läs mer

Folkhälsopolicy 4 KS

Folkhälsopolicy 4 KS Folkhälsopolicy 4 KS 2015.126 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 185 Folkhälsopolicy (KS 2015.126) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (2.4)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (2.4) Sammanträdesprotokoll 6 (2.4) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 125 Svar på motion (MP) Naturskola och utomhuspedagogik (KS 2012.231) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-13 67 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 19.00-20.45 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN.

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-12-07 24 (2e) s 231 Svar på motion (V) om Fairtrade City (KS 2015.329) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Reservation Jaana

Läs mer

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 81 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS ) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS 2013.405)

Läs mer

g 167 VALLENTUNA KOMMUN Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2016 (KS ) Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång

g 167 VALLENTUNA KOMMUN Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2016 (KS ) Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2015-1 1-05 1s (33) g 167 Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2016 (KS 2015.395) Beslut Arbetsutskottet beslutar att utan

Läs mer

wf"" VALLENTUNA KOMMUN s 1so Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag

wf VALLENTUNA KOMMUN s 1so Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag Kommunstyrelsen Sam manträdesprotokol I 20L5-09-2L 24 (34) s 1so Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig (KS 2015.267) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa revidering av taxan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (26) Socialnämndens arbetsutskott 2016-05-31 92 Yttrande, remiss om Folkhälsopolicy (SN 2016.029) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN 2017.038 108 Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 38 Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd (SN 2017.038)

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN K A LLELSE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2015-03-17 Tid och plats 19.00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Mats Lundström, utbildningsstrateg

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

l'"""'"î7' VALLENTUNA KOMMUN 5 2OO Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång

l''î7' VALLENTUNA KOMMUN 5 2OO Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa mma nträdesprotokol I 2015-1 1-30 18 (2s) 5 2OO Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar (KS 2015.391) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar

T', s 17s. 1. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (Ð om inköp av lägenheter för flyktingar 2. Motion angående inköp av lägenheter för flyktingar Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-05 2s (33) s 17s Svar på motion (V) om nköp av lägenheter för flyktingar (KS 2015.002) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att

Läs mer

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 23 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 229 Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förstudie kulturskola 6 KN

Förstudie kulturskola 6 KN Förstudie kulturskola 6 KN 2017.029 3 TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2017-09-22 DNR KN 2017.029 JERKER AXELSON SID 1/2 KULTURSKOLECHEF JERKER.AXELSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Förstudie

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

1. Uppdrag till socialnämnden 2. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen g 34, zor5-o3-oz VALLENTUNA KOMMUN. s 141

1. Uppdrag till socialnämnden 2. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen g 34, zor5-o3-oz VALLENTUNA KOMMUN. s 141 Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-2L t2 (34) s 141 uppdrag till socialnämnden gällande ensamkommande flyktingbarn (KS 2014.52s) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar till

Läs mer

Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp 13 KS

Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp 13 KS Utökat verksamhetsområde för vatt och avlopp 13 KS 2015.512 3 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrels Sa m ma nträdesprotokol 20t6-03-2t I 14 (23) gs7 Utökat verksamhetsområde för vatt och avlopp (KS 2015.512)

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ftireslå kommunstyrelsen att füreslå

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ftireslå kommunstyrelsen att füreslå I Kommunst nelsen füreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till förmån für eget yrkande. Anteckning Gunnel Orselius-Dahl (FP) deltar ej i beslutet. Ärendet

Läs mer

Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS

Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS 2016.200 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-07 190 Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 135 Svar på motion (S) Inför frågestund och medborgarförslag (KS 2012.315) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2072-06-14 1s (20) 9s7 Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS 20t2.279) Beslut Arbetsutskottets förslag:

Läs mer

Expedieras till. 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013, yrkande från Socialdemokraterna. 2. SN $ rrr, Uppräkning av hemtjänstpeng zor3

Expedieras till. 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013, yrkande från Socialdemokraterna. 2. SN $ rrr, Uppräkning av hemtjänstpeng zor3 Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till ftirmån för (S)-förslag. iirendet i korthet Socialnämnden har füreslagit kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen medo,g%o fr.o.m.

Läs mer

re Vallentuna m-l Underskrifter Sekreterare ,,/tlcoó /.c Elisabeth R VALLENTUNA KOMMUN BEVIS kommun 20L2-72-t3 s5 171-183

re Vallentuna m-l Underskrifter Sekreterare ,,/tlcoó /.c Elisabeth R VALLENTUNA KOMMUN BEVIS kommun 20L2-72-t3 s5 171-183 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotoko I I 20L2-72-t3 1 (1s) Plats och tid ande Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna, Kl o9.oo - Lo.4o örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström

Läs mer

Omorganisation kommunikation 16 KS

Omorganisation kommunikation 16 KS Omorganisation kommunikation 16 KS 2016.400 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 218 Omorganisation kommunikation (KS 2016.400) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar

Läs mer

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB

Akr. Expedieras till. Motion (DEX) - ÅteruppbyggV?isby Kvarn. Remissvar- Återuppbyggnad av Väsby Kvarn, tjänsteskrivelse KoB Anteckning Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet En motion har inkommit från Demoex att ge kulturförvaltningen i uppdrag att rekonstruera Väsby Kvarn utvändigt i samråd med hembygdsföreningen

Läs mer

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-t2-73 13 (1s) 5 181 Färdtjänstens nämndstillhörighet (KS 201 1.396) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppföljning av anmärkning förskolan Vallentuna djur, natur & musikförskola

Tjänsteskrivelse Uppföljning av anmärkning förskolan Vallentuna djur, natur & musikförskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-09-30 DNR BUN 2012.375 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Uppföljning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Barnomsorg vid obekväm arbetstid 2014

Tjänsteskrivelse Barnomsorg vid obekväm arbetstid 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-04-09 DNR BUN 2014.085 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Barnomsorg

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överföring av medel till Kulturnämnden

Tjänsteskrivelse Överföring av medel till Kulturnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-10 DNR KS 2015.313 EMELIE HALLIN SID 1/3 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Överföring

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-08-21 Plats och tid Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Bällstarummet kl 18:00-19: Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Sofia Segergren

Läs mer

Redovisning av förslag till funktioner, digital nämndhantering 34 KS

Redovisning av förslag till funktioner, digital nämndhantering 34 KS Redovisning av förslag till funktioner, digital nämndhantering 34 KS 2016.060 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-12 92 Redovisning av förslag till funktioner,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (41)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (41) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (41) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 114 Granskning av grundskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling (BUN 2015.128) Beslut

Läs mer

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS 2016.265 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-02 108 Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-03-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Svar på motion (S) om att redovisa hur kommunen uppfyller minoritetsspråklagstiftningens

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

r. Tjänsteskrivelse, zo16-01-11, Investeringsmedel zo16 2. Förslag, BUF Investeringsmedel zo16 VALLENTUNA KOMMUN Investeringsmedel 20t6 (BUN 2015.

r. Tjänsteskrivelse, zo16-01-11, Investeringsmedel zo16 2. Förslag, BUF Investeringsmedel zo16 VALLENTUNA KOMMUN Investeringsmedel 20t6 (BUN 2015. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20L6-OL-26 e (41) g7 Investeringsmedel 20t6 (BUN 2015.653) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Barn- och ungdomsnämnden fastställer

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN

Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN 2016.084 5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 DNR BUN 2016.084 HENRIK LENNERMARK SID 1/2 UTBILDNINGSCHEF HENRIK.LENNERMARK@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 185 Uppräkning av hemtjänstpeng 2014 (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 185 Uppräkning av hemtjänstpeng 2014 (KS ) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 185 Uppräkning av hemtjänstpeng 2014 (KS 2013.400) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Fordonspolicy för Vallentuna kommun 24 KS

Fordonspolicy för Vallentuna kommun 24 KS Fordonspolicy för Vallentuna kommun 24 KS 2014.561 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-11 71 Fordonspolicy för Vallentuna kommun (KS 2014.561) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola

Tjänsteskrivelse Utredning naturskola VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-02-24 DNR BUN 2013.172 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Utredning naturskola Förslag

Läs mer

Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN

Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN Remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i Sverige. 4 FN 2017.001 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-30 22 Remissvar på motion (s) angående

Läs mer

arbetsutskottet beslutar i enlighet med hans yrkande. örjan Lid (M) yrkar bifall till ftireliggande förslag.

arbetsutskottet beslutar i enlighet med hans yrkande. örjan Lid (M) yrkar bifall till ftireliggande förslag. Kommunstyrelsen füreslår att kommunfullmäktige beslutar om att slå samman kultur- och fritidsförvaltningarna till en kultur- och fritidsfiirvaltning, med start 2otg-o7-ot. Den nya kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-04-02 DNR UN 2012.203 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information om utredning av

Läs mer

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan

Tjänsteskrivelse Projektrapportering- Hagaskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2015-03-13 DNR BUN 2015.115 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Projektrapportering-

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 15 Första sökomgången inför läsåret 2017/18 (UN 2017.014) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Riktlinjer för publicering av personuppgifter på webbplatser 16 KS

Riktlinjer för publicering av personuppgifter på webbplatser 16 KS Riktlinjer för publicering av personuppgifter på webbplatser 16 KS 2017.191 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-15 97 Riktlinjer för publicering av personuppgifter

Läs mer

Utdelning av Vallentuna kommuns miljöstipendium KS

Utdelning av Vallentuna kommuns miljöstipendium KS Utdelning av Vallentuna kommuns miljöstipendium 2015 8 KS 2016.095 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 89 Utdelning av Vallentuna kommuns miljöstipendium 2015 (KS 2016.095) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Mattias Dejke (L) (vice ordförande), Anna-Maria Valladolid (S)

Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Mattias Dejke (L) (vice ordförande), Anna-Maria Valladolid (S) 1 (1) Plats och tid Åbyrummet kl 08:00-08:50 ande närvarande Mattias Dejke (L) (vice ordförande), Anna-Maria Valladolid (S) Övriga närvarande Eva Lundebring (Sakkunnig förskola), Martin From (Nämndsekreterare),

Läs mer

Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen

Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-05-02 DNR KS 2013.213 KRISTINA DAHL SID 1/2 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Justering av budget avseende nyproduktion av förskola Karlavägen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 31 (33)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 31 (33) Sammanträdesprotokoll 31 (33) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-17 63 Utdelning av Vallentuna kommuns miljöstipendium 2015 (KS 2016.095) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

4. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (SD) Förnya inte avtal med Migrationsverket

4. Tjänsteskrivelse: Svar på motion (SD) Förnya inte avtal med Migrationsverket Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Fredrik Lindahl (SD) har den rr juni zorz väckt motionen "Förnya inte de avtal som Migrationsverket har med Vallentuna kommun". I den füreslås att

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag på förvaltande av donation till ungdomsverksamhet

Tjänsteskrivelse Förslag på förvaltande av donation till ungdomsverksamhet Ärende 4 TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013-05-21 DNR FN 2012.055 THOMAS LINDBERG SID 1/3 ENHETSCHEF THOMAS.LINDBERG@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Förslag på förvaltande av donation

Läs mer

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN

Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år FN Driftsbidrag till Vallentuna Tennisklubb, för drift av Vallentuna tennishall år 2017-2018 6 FN 2016.030 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-09-01 52 Driftsbidrag till Vallentuna

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Olhamra som friluftsgård Förslag till

Läs mer