SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet Kling (S) Birgitta Åstrand (C) Annika Jonsson (C) ersättare för Viveka Andersson (C) Elisbeth Nordlander (M) Bo Stenbeck (FP) tjänsgörande ersättare Övriga deltagare Palle Danielsson, socialchef Daniel Persson, ekonom Ingela Söderlind, utredare/kvalitetsutvecklare 78 Catharina Rosén, biståndshandläggare 78 Ann-Sofie Karlstedt, alkoholhandläggare 81 Kent Nyberg, socialsekreterare 84 Thomas Lundqvist, personligt ombud 82 Carina Poulsen, personligt ombud 82 Annika Sjödin, tillträdande sekreterare Margareta Hulth Blom, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Annika Jonsson Socialfövaltningen kl Paragrafer Margareta Hulth Blom... Ordförande... Bertil Carlsson Justerande... Annika Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift...

2 Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALNÄMNDEN, REDOVISNING AV MEDDELANDEN 75 EKONOMISK UPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER SAMMANTRÄDESPLAN 2014 SOCIALNÄMNDEN 77 INTERNKONTROLL KVARTAL 3, INFÖRANDE AV ÄBIC ÄLDRES BEHOV I CENTRUM OCH INFÖRANDE AV ICF INTERNATIONELL KLASSIFIKATION AV FUNKTIONTILLSTÅND, FUNKTIONSHINDER OCH HÄLSA 79 AVSKRIVNING AV FODRAN 80 ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN 81 ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND FÖR STADIGVARANDE SERVERING TILL ALLMÄNHETEN SAMT FÖR STADIGVARANDE SERVERING TILL SLUTET SÄLLSKAP ENLIGT 8 KAP 2 ALKOHOLLAGEN (2010:1622) FRÅN NINJAS KÖK ab, GÄLLANDE SERVERINGSTÄLLET OCKELBO PENSIONAT OCH KURSGÅRD 82 RAPPORTER / ÖVRIG FRÅGOR GÄLLER ENSKILDA PERSONER OCH ÄR DÄRMED SEKRETESSBELAGDA OCH UTESLUTITS UR DETTA PROTOKOLL.

3 Sida 3 (11) 74 MEDDELANDEN Förvaltningsrätten i Falun Dom, mål nr 2939/13 Dom mål nr Dom mål nr Dom mål nr Dom mål nr Beslut mål nr Gävle Tingsrätt Dom mål nr B Förvaltningsrätten i Karlstad Dom mål nr Inspektionen för vård och omsorg Beslut Dnr /2013 Länsstyrelsen Gävleborg Kulturmiljö och Folkhälsa: Beslut Dnr Statsbidrag 2013 till verksamhet med personligt ombud s beslut Meddelandena läggs till handlingarna.

4 Sida 4 (11) 75 EKONOMISK UPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2013 Ekonomisk uppföljning januari oktober Ekonom Daniel Perssons prognos s beslut Redovisningen godkänns

5 Sida 5 (11) 76 SAMMANTRÄDESPLAN SOCIALNÄMNDEN har att fastställa mötesplan för Överväganden Förslag till sammanträdesplan har utarbetats. Sammanträdesdagar är torsdagar. Arbetsutskottet börjar sina sammanträden klockan 08:30 börjar sina sammanträden klockan 13:30 Plats för sammanträdena är konferensrummet vid socialförvaltningen om inte annat anges. SNAU SN Januari 16 Februari 6 20 Mars 6 20 April Maj 8 22 Juni Juli Augusti 21 September 4 18 Oktober 9 November 6 20 December 11 Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse s beslut Förslag till sammanträdesplan för socialnämnden 2014 antas.

6 Sida 6 (11) 77 INTERNKONTROLL KVARTAL Socialförvaltningen har genomfört internkontroll avseende kvartal Enligt socialnämndens internkontrollplan ska förvaltningen redovisa internkontroll varje kvartal avseende försörjningsstöd, avgifter vid eget boende och i särskilt boende, momsåtersökning, kontroll av underlag för omsorgsavgifter, kontroll av hygienföreskrifter och kontroll av aktuella genomförandeplaner. Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse s beslut Godkänner internkontrollen för kvartal 3, 2013.

7 Sida 7 (11) 78 INFÖRANDE AV ÄBIC- ÄLDRES BEHOV I CENTRUM OCH INFÖRANDE AV ICF- INTERNATIONELL KLASSIFIKATION AV FUNKTIONSTILLSTÅND, FUNKTIONSHINDER OCH HÄLSA Socialstyrelsens satsning, Äldre behov i centrum, stöder utvecklingen av evidensbaserad praktik. Evidensbaserad praktik förutsätter enhetliga, entydiga och jämförbara begrepp, termer och klassifikationer. ICF är ett evidensbaserat och systematiskt verktyg med nationellt fackspråk som utgår från brukarens behov av hjälp. Modellen är till för att beskriva och bedöma behov och är också ett underlag till utförarens planering av genomförandet Utredare/kvalitetsutvecklare Ingela Söderlinds tjänsteskrivelse Inlägg i debatten: Birgitta Åstrand (C) s beslut - Införa det evidensbaserade arbetssättet ÄBIC och ICF i förvaltningen - Utse Catarina Rosén, biståndshandläggare, och Ingela Söderlind, utredare/kvalitetsutvecklare, till förvaltningens processledare i detta arbete.

8 Sida 8 (11) 79 AVSKRIVNING AV FODRAN Avser skuld avseende matdistribution oktober 2007 t.o.m. juni 2008 med kronor. Kronofogden har beviljat skuldsanering , enligt kronofogdens utredning saknas betalningsförmåga och skuldsaneringen har ingen betalningsplan. Avser skuld boendekostnad på Bysjöstrand december februari 2013 då det saknas medel i dödsboet på totalt :88 kronor. Inlägg i debatten Birgitta Åstrand (C), Elisabeth Hennigsson (S) s beslut Fordringar på totalt :88 kronor avskrives och att kostnaden belastar respektive verksamhetskonto. Delges Susann Eriksson, ekonomienheten

9 Sida 9 (11) 80 ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Riksdagen beslutade att Migrationsverket från och med 2014 får ökade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun, som då ska ordna ett boende till barnet. Migrationsverket har då enligt den nystiftade lagen, möjlighet att placera ensamkommande barn i alla kommuner även om aktuell kommun inte har skrivit överenskommelse med Migrationsverket om detta. Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse beslut föreslår kommunstyrelsen att Ockelbo kommun tecknar avtal med migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn, samt att socialchef och kommunchef får i uppdrag att organisatoriskt och praktiskt lösa frågan. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Delges: Kommunstyrelsen

10 Sida 10 (11) 81 ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND FÖR STADIGVARANDE SERVERING TILL ALLMÄNHETEN, SAMT FÖR STADIGVARANDE SERVERING TILL SLUTET SÄLLSKAP ENLIGT 8 KAP 2 ALKOHOLLAGEN (2010:1622) FRÅN NINJAS KÖK AB, GÄLLANDE SERVERINGSTÄLLET OCKELBO PENSIONAT OCH KURSGÅRD Ninjas KÖK AB, inkommer med ansökan om serveringstillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen (2010:1622) för stadigvarande servering av starköl vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Ockelbo Pensionat & Kursgård samt för stadigvarande servering för slutna sällskap så kallat cateringtillstånd. Aktiebolaget ansöker om serveringstillstånd för servering Matsalarna, hallen, pentryt uppe samt delar av trädgården. Den ansökta serveringstiden sträcker sig mellan klockan och Alkoholhandläggare Ann-Sofie Karlstedts tjänsteskrivelse s beslut Ninjas KÖK AB, , beviljas tillstånd för servering av starköl, vin, spritdryck och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på serveringstället Ockelbo Pensionat & Kursgård enligt 8 kap 2 alkohollagen Servering får ske inomhus, i Matsalarna, hallen samt i pentryt uppe, mellan klockan 11:00 till klockan 01:00. Servering får ske utomhus, inom avgränsad i yta i trädgården i anslutning till huvudbyggnaden, söndag till torsdag mellan klockan 11:00 till klockan 23:00 med utrymningstid senast klockan 23:30 samt fredag och lördag mellan klockan 11:00 till klockan 01:00. Ninjas KÖK AB, , beviljas stadigvarande tillstånd för servering av starköl, vin, spritdryck och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, så kallat cateringtillstånd. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

11 Sida 11 (11) 82 RAPPORTER / ÖVRIGA FRÅGOR Personliga ombud informerar om sin verksamhet Inlägg: Peter Agelii (S), Birgitta Åstrand (C), Yvonne Wendelius (S) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen och enligt 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3, Ledamot Birgitta Åstrand (C) ställer frågor om öppna träffpunkter. Skrivelse från PRO angående trygghetslarm har inkommit. Beslut: Uppdrar till socialchef och larmansvarig att besvara skrivelsen.

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15

Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Individ- och myndighetsnämnden 2014-09-18 1/14 Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll OMSORGSSTYRELSEN Plats och tid Omsorgsförvaltningen, kl 14:00-16:05 Beslutande Jan-Åke Andersson (S), ordförande Kirsti Andersson (S) Anders Westman (S) Hans Danielsen (S), ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ...

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 17 januari 2012 klockan 08:15-11:30 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer