SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson (C) Maivi Hedlund (C) tjänstgörande ersättare för Birgitta Åstrand (C) Carina Hellberg (V) Ritva Davidsson (M) Övriga deltagare Palle Danielsson, socialchef Daniel Persson, ekonom Tomas Norlén, enhetschef LSS 94 Camilla Eriksson, förälder 87 Helen Josefsson, socialsekreterare 95, 96 Yvonne Wendelius (S) närvarande ersättare Margareta Hulth Blom, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Carina Hellberg Socialkontoret Uret kl Underskrifter Sekreterare... Margareta Hulth Blom Paragrafer Ordförande... Mats Åstrand Justerande... Carina Hellberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ 21 Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift...

2 Sida 2 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REDOVISNING AV MEDDELANDEN 85 REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT 86 EKONOMISK UPPFÖLJNING JANUARI - SEPTEMBER BUDGET 2011 SAMT ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET EKONOMISK UPPFÖLJNING, REDOVISNING UNDERSKOTT 89 INTERNKONTROLL KVARTAL 3, BESLUTSATTESTANTER 91 RUTINER OCH RIKTLINJER FÖR ÄRENDEHANTERING I HEMTJÄNSTEN 92 ANSÖKAN OM STIMULANSMEDEL 93 MÖTESPLAN SOCIALNÄMNDEN 94 RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR PARAGRAFERNA GÄLLER ENSKILDA PERSONER OCH ÄR DÄRMED SEKRETESSBELAGDA OCH HAR UTESLUTITS UR DETTA PROTOKOLL.

3 Sida 3 (13) 84 REDOVISNING AV MEDDELANDEN Förvaltningsrätten i Falun Dom mål nr E Protokollsutdrag KS 100/10 Ekonomisk månadsuppföljning - nämnderna KF 35/10 - Åtgärdsplan i samband med delårsbokslut Protokoll fört vid KPHR:S sammanträde s beslut Redovisningen av meddelandena godkänns och läggs till handlingarna

4 Sida 4 (13) 85 REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT Följande delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgsärenden som har fattats under tiden enligt förteckning. Följande delegeringsbeslut som har fattats under tiden för äldre- och funktionshindrade enligt förteckning. Följande delegationsbeslut eget boende och särskilt boende som har fattats under tiden enligt förteckning. Beslut om anställningar Enhetschef Liselott Kling enligt delegationsbeslut Tf enhetschef Gunilla Jern enligt delegationsbeslut Enhetschef Kerstin Ljung enligt delegationsbeslut Enhetschef Nedzad Lujinovic enligt delegationsbeslut Socialchef Palle Danielssons delegationsbeslut Omföring av budgetanslag inom socialnämnden s beslut Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

5 Sida 5 (13) 86 EKONOMISK UPPFÖLJNING JANUARI - SEPTEMBER 2010 Ekonomisk uppföljning januari - september Ekonomichef Daniel Perssons prognos s beslut Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

6 Sida 6 (13) 87 BUDGET 2011 SAMT ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET Förslag till budget för 2011 har utarbetats på den tilldelade budget ram som är tkr. Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse s beslut 1. Avgiftshöjning för hyra av lokal vid Soluret godkänns. 2. Övergripande nämndsmål godkänns. 3. Förslag till driftbudget för år 2011 och års- och flerårsbudget överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut och beaktande av konsekvenser. 4. Förslag till investeringsbudget godkänns. 5. Nämndens bedömning är att en utökning av budgetram för 2011 om 4 miljoner kronor krävs för att kunna bedriva verksamheten på en realistisk och acceptabel nivå. En budget på given ram medför stora konsekvenser för omfattning och kvalitet inom nämndens område. Nämnden har tagit del av skrivelser från personal Smultrongården, föreningen FUB Ockelbo samt anhöriga på Smultrongården genom Camilla och Per Eriksson.

7 Sida 7 (13) 88 EKONOMISK UPPFÖLJNING, REDOVISNING UNDERSKOTT Kommunstyrelsen har i beslut 100/10 beslutat att får i uppdrag att till kommunstyrelsen sammanträde den 25 oktober redovisa det återstående underskottet i årsprognosen om 1 miljon kronor. Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse s beslut I dagsläget ser vi inga möjligheter att hämta hem något av det underskott som vi går emot, därför begär vi förståelse för detta.

8 Sida 8 (13) 89 INTERNKONTROLL KVARTAL Socialförvaltningen har genomfört internkontroll för kvartal 3, Överväganden och slutsatser Försörjningsstöd Stickprovskontroller är gjorda den , och Alla verifikationer överensstämmer med utbetalningarna. Avgiftskontroll av avgift i ordinärt och särskilt boende Stickprovskontroller är gjorda och besluten överrensstämmer med debiterat belopp. Momshantering Kontroll är gjorda av momsåtersök. Återlämnade hjälpmedel Kontroll har gjorts och alla utlånade hjälpmedel som skall lämnas åter är återlämnade. I två fall upptäcktes att rampar inte var återlämnade vilket nu är gjort. Delegationsbeslut Stickprovskontroll är gjord av delegationsbeslut. Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse s beslut Internkontroll ntroll kvartal 3, 2010 godkänns.

9 Sida 9 (13) 90 BESLUTSATTESTANTER Bakgrund har att fastställa beslutsattestanter och verksamhet enligt förvaltningsbudget. Från och med ar 04ar en ny befattningshavare tillträtt för ansvar 404. Vi har dessutom sutom lagt till ekonomichefer som ersättare förutom förvaltningsekonom avseende ansvar 40. Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse s beslut Godkänner beslutsattestanter från och med Delges Samtliga beslutsattestanter

10 Sida 10 (13) 91 RUTINER OCH RIKTLINJER FÖR ÄRENDEHANTERING NG I HEMTJÄNSTEN Vid diskussioner i våras framkom att rutiner och riktlinjer för ärendehantering i hemtjänsten måste arbetas fram och tydliggöras. Bakgrund I samband med att socialnämnden träffade personalen inom hemtjänsten, enhetschefer och biståndshandläggare framkom att rutiner måste arbetas fram för att tydliggöra vem gör vad? Biståndshandläggarna fick därför ett uppdrag att tita på detta. Övervägande och slutsatser Biståndshandläggarna har arbetat fram rutiner och riktlinjer för ärendehantering i hemtjänsten. Socialchef Palle Danielsson tjänsteskrivelse s beslut Utarbetade rutiner och riktlinjer för ärendehantering antas. Beslut delges Biståndshandläggarna Enhetscheferna hemtjänst Hemtjänstgrupperna

11 Sida 11 (13) 92 ANSÖKAN OM STIMULANSMEDEL har att fatta beslut om ansökan om stimulansmedel. Bakgrund Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att för år 2010 besluta om och fördela stimulansmedel för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. För år 2010 kan Ockelbo kommun ansöka kronor. Ansökan är gjord och behöver kompletteras med ett beslut från. Villkoren har förändrats från tidigare år där man trycker på mer samverkan mellan kommun och landsting. Vi har lokalt i Ockelbo ett gott samarbete med primärvården och vi stöttar samt stödjer varandras ansökningar. Medlen kommer att användas för läkemedelsutbildning vid särskilt boende, utveckla det sociala innehållet dels vid Bysjöstrand men även inom våra öppna dagverksamheter, utbildningsinsatser i kost/nutrition, rehabilitering, demensvård och även fortsätta vårt uppsökande projekt. Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse. s beslut godkänner upprättad ansökan. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

12 Sida 12 (13) 93 MÖTESPLAN SOCIALNÄMNDEN t har att fastställa mötesplan för Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December SNAU SN Onsdag Kl 09:00 kl. 13:15 Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse s beslut Mötesplan för socialnämnden år 2011 fastställs enligt förslag. Sammanträdesdagar är alltid torsdagar om inte annat anges.

13 Sida 13 (13) 94 RAPPORTER / ÖVRIGA FRÅGOR Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen och enligt 9 LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal 3, Enhetschef LSS Tomas Norlén presenterade sig.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson

Inga Folkesson (v) Ersättare: Eva-Lena Larsson (s) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 18-32 Daniel Pichler. Ordförande... Christina Pettersson Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:15 ande Christina Pettersson (c) ordförande Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson (m) Hlödur Bjarnason (kd) Inga Folkesson (v) Hans

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer