Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter m.m.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter m.m.)"

Transkript

1 Slutrapportering 37a-medel Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) Slutredovisning av beviljade insatser ska ha kommit in till länsstyrelsen senast två månader efter att projektet avslutats. Slutredovisningen ska göras på denna blankett och vara undertecknad. Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redovisningen. Sökande kommun: Vilhelmina kommun Kontaktperson Anna-Maria Sundin Insats (rubrik): Kommunikation för integration Tidsperiod: Januari december 2014 Avvikelser från planering (avseende ekonomi, tidsplan, aktiviteter m.m.) Har insatsen kunnat genomföras enligt planering? Om inte, vilka åtgärder har vidtagits? Den ursprungliga planeringen vi gjorde i projektansökan avsåg betydligt mer pengar, men efter att vi hade fått vår tilldelning anpassade vi projektplaneringen efter den nya budgeten. Denna planering har vi i stort sett kunnat genomföra. De svårigheter vi har mött när det gäller genomförandet har gällt ledare. Den ursprungliga ledaren för grupperna fick ett annat arbete från hösten 2014, och var därför tvungen att dra ner sitt engagemang i projektet. En annan person som också var involverad i grupperna blev sjukskriven och kunde därför inte fortsätta. Detta gjorde att aktiviteten sjönk något under den senare halvan av projektet. Medborgarskolan löste situationen genom att gå in med egen personal för att ändå upprätthålla kvaliten i projektet. En liknande svårighet har varit att hitta svenskspråkliga personer som på frivillig basis deltar i grupperna. Det har funnits personer både under våren och hösten men vi hade gärna sett att det hade varit fler. Syfte

2 2 Beskriv avsikten med insatsen, finns avvikelser från plan? Syftet med projektet har varit att öka Sfi-deltagarnas kontakt med det svenska språket. Genom att träffa andra svensktalande skulle de få möjlighet till träning av främst de muntliga delarna av språket, att prata och lyssna. Avsikten var också att utöka deltagarnas svenska kontaktnät. Dessa tankar har varit väl förankrade hos alla medarbetare och har därför verkligen genomsyrat projektet. Genom att vi höll dörren öppen också för asylsökande föddes en ny insikt hos ledarna för våra grupper. Dessa personer var mycket glada och tacksamma för möjligheten att delta i grupperna, eftersom de inte har något annat sammanhang i samhället som de får delta i. Ledarna såg alltså ett skriande behov hos asylsökande, som i vissa fall väntat lång tid i Sverige, och under tiden står helt utanför samhället. Mål med insatsen Uppnåddes målet med insatsen? Redogör för orsaken till avvikelser. Vårt mål med projektet har varit att stimulera våra deltagare att använda svenska språket och därigenom få en språkutveckling. Målet var också att skapa fler svenskspråkiga kontakter och därigenom bidra till en snabbare integration i samhället. Vi valde dessutom att speciellt betona att de resurssvagas kontakt med fler svensktalande måste ses som ett mål i sig. Alla ledare är överens om att målsättningen har uppfyllts. En stor anledning till det är träffarnas popularitet. Ledarna har lyckats göra träffarna trygga och lustfyllda, vilket på ett naturligt sätt stimulerar språkanvändningen. Åtgärd och metod Vad var den huvudsakliga åtgärden? Beskriv kortfattat vilka metoder som användes. Vi skapade grupper utifrån tider som gjorde det möjligt för alla Sfi-studerande att delta i projektet. I dessa grupper tränades språket med hjälp av olika teman. Metoderna varierades beroende på tema, men också för att skapa lust, omväxling och ta deltagarna ut i samhället. Exempel på metoder är arbete med bilder, studiebesök, eget arbete med händer och kropp ( ex plantering, bakning, stickning, virkning och snickeri), lekfulla språkövningar samt talövningar och tal. En aktivitet som förtjänar ett eget omnämnande är "Yoga för kvinnor" som hölls på kvällstid i Folkets hus och var mycket uppskattad.

3 3 Uppföljning och utvärdering Beskriv hur insatsen har följts upp och utvärderats Uppföljning har skett kontinuerligt, dels genom projektmöten och projektrapporter, dels genom den dagliga kontakten som Sfi-lärarna har med sina elever, som också är potentiella deltagare i projektet. Efter projekttidens slut har vi också gjort en liten enkätundersökning bland Sfi-deltagarna, för att försöka ta reda på hur många som har deltagit och vad dessa har tyckt om projektet. Intervjuer med chef och gruppledare på Medborgarskolan har också genomförts. Organisation Beskriv hur insatsen har organiserats Insatsen har organiserats så som vi beskrev i ansökan, i studiecirkelform och som kulturarrangemang med svensktalande ledare. Sfi-lärarna har informerat och marknadsfört aktiviteterna till de studerande. Att Miroi, som har utbildning för nysvenskar, hade en stor och lämplig lokal som de gärna lånade ut till våra projektträffar, visade sig vara en lycklig tillfällighet. Genom att många i projektets målgrupp redan befann sig i dessa lokaler blev det naturligt att vara med i aktiviteterna. Vi konkurrerade inte med Mirois verksamhet, eftersom de till stor del har individuella studier vid datorn, utan projektet blev mer av ett välbehövligt komplement. Jämställdhet Beskriv om och i så fall hur jämställdhetsperspektivet har beaktats i insatsen? Vilka hinder har insatsen mött? Eftersom vi har sett att det ofta är männen som tar promenader och tänker på att stärka sin kropp, är det bra för jämställdheten mellan kvinnor och män att uppmuntra kvinnor till träning, och väcka tankar på att ta hand om och stärka sin kropp. Därför startade vår kunniga och utbildade ledare "Yoga för kvinnor", en mjuk yoga på kvällstid i Folkets hus lokaler. Det blev en mycket uppskattad aktivitet. Kvinnorna kände sig så trygga att de kunde ta av sig sina sjalar. Det blev en kvinnlig frizon, dit kvinnorna också kunde ta med sig sina döttrar. I övrigt har svenska familjeförhållanden presenterats i grupperna så att deltagarna börjar förstå att det svenska samhället bygger på kvinnors och mäns lika värde och villkor. Ledarna har medvetet arbetat för att alla oavsett kön ska få samma möjligheter och utrymme i projektaktiviteterna. Aktiviteterna har, med undantag av yogan för kvinnor, inte gjort någon skillnad mellan män och kvnnor. Detta har inte mött några större hinder, men en inte ont anande manlig vaktmästare låste upp dörren och klev in till yogagruppen, varpå smärre panik utbröt. Ledaren beklagar detta och menar att tryggheten är så skör att en sådan händelse kan få kvinnor att sluta. Det blir en påminnelse om hur sårbar människan, och kanske främst kvinnan, är i en främmande kultur, hur lite som

4 4 behövs för att det ska gå fel. Barnperspektiv Beskriv om och i så fall hur barnperspektivet har beaktats i insatsen? Vilka hinder har insatsen mött? Barnperspektivet är, som vi skrev i ansökan, indirekt i detta projekt. Tanken är i korthet att den språkliga stimulans och utveckling som kommer föräldrarna till del också ger positiva effekter för barnen. Samverkan Vilka partners har ni samverkat med? Fungerade samarbetet som tänkt? Hur har styrgruppen och/eller referensgrupp fungerat? Vilhelmina kommun har fungerat som projektledare och vår huvudsakliga samarbetspartner har varit Medborgarskolan. Lite oplanerat har också Miroi tillkommit som en partner, eftersom projektets träffar till stor del har hållits i deras lokaler. Samarbetet har fungerat bra, någon röst har påtalat att några fler projektträffar där man hade kunnat förankra och få stöd, hade varit skönt. Tid är tyvärr för många en bristvara, också för oss, därför är vi alla överens om att samarbetet har fungerat bra. De träffar som varit nödvändiga för att genomföra projektet har vi haft och samarbetet har känts nöjsamt. Information Beskriv hur ni arbetat med informationsspridning. Medborgarskolans anställda ledare har fungerat som en god ambassadör för projektets aktiviteter och spridit information både muntligt och genom flitig affischering. Genom att projektets aktiviteter ofta har hållits i Mirois lokaler har en naturlig informationsspridning ägt rum mellan projektarbetarna och Mirois anställda och deltagare. Sfi-lärarna har naturligtvis också hjälpt till att informera. Efter summeringen av projektet vill vi också dela med oss av våra erfarenheter till kollegor och andra berörda, t ex politiker och tjänstemän, och undersöker för närvarande möjliga vägar för detta.

5 5 Implementering Redogör för vilka möjligheter/svårigheter att överföra insatsens resultat och metoder till ordinarie verksamhet. Medborgarskolan har under projekttiden sett vilket stort behov som finns hos våra nysvenskar av just den här typen av verksamhet. Därför har de som målsättning att i någon form fortsätta verksamheten, men troligen i mindre skala. Den störta svårigheten är förstås pengar, men eftersom man anser denna verksamhet som så viktig avser man att prioritera den. Projektet har dessutom gett upphov till andra aktiviteter, som med största sannolikhet inte hade kommit till stånd utan projektet. Den största av dem är att en kvinna från Afghanistan, som deltagit i vårt projekt, nu har startat egna grupper i Medborgarskolans regi, med läxhjälp på modersmål och även hjälp med viss kulturkunskap och svenska. Det har också förekommit försök bland nysvenskarna att starta egna studiecirklar, men dessa har tyvärr runnit ut i sanden ganska fort. Ekonomi Redovisa era totala kostnader för redovisningsperioden enligt följande: Kostnadsslag Utfall Budget Aktiviteter (ange typ av aktivitet ex. möten och seminarier mm) Externa tjänster (typ av köpt tjänst) Lönekostnader (månadslön, bruttolön, lönebikostnader) Lokalkostnader (ange typ av lokal) Material/expenser (ange typ av material) Resekostnader (ange typ av aktivitet) Övrigt (ange vad) Projektledare Övrigt (ange vad) Iordningsställande av odlingsplats Övrigt (ange vad) Summa OBS! Därutöver ska utdrag ur huvudboken bifogas slutrapporten.

6 6 Övrigt Ort och datum: Namn: Titel:

7 7 Länsstyrelsens noteringar: Slutrapporten är genomgången och överensstämmer till innehåll och medelsförbrukning med i ärendet fattat beslut om beviljande av medel. Slutrapporten godkänns. Ort och datum: Namn: Titel: Kopia av slutrapporten jämte Länsstyrelsens godkännande sänds till Länsstyrelsen i Jönköpings län Nina Lindgren Utvecklingsavdelningen Jönköping

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utvecklande samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Utvecklande Samverkan hade som idé

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport HSO Skåne 2005 Sidan 1 SAMMANFATTNING Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer