ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan"

Transkript

1 Bil 1a ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Kiruna kommun Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå Sökta medel (kronor): kr Datum: Insats (rubrik): RIM (Respekt, Integration, Migration) Tidsperiod: Kontaktuppgifter sökande: Kommun: Kiruna kommun Postadress: Kiruna Telefon/Fax: Postgiro/Bankgiro: Egen referens: KK50252 Organisationsnr: Kontaktperson: 1. Namn: Monica Isaksson Telefon/Mobil: E-post: 2. Namn: Berith Fredriksson Telefon/Mobil: E-post: - 1 -

2 BESKRIVNING Bakgrund och behovsanalys (beskriv bakgrund samt vilka nya möjligheter som ska utvecklas) Kiruna kommun har en överenskommelse om att ta emot 30 flyktingar för kommunplacering, i ungdomsgruppen år är de flesta pojkar. Svårigheterna när gäller dessa unga pojkars integration är flera, många har t ex. bara några få år av studier, flera har avbrutna studier och andra är analfabeter. Dessutom kommer flera av dem från mycket traumatiska omständigheter. Dessa ungdomar måste ofta ta ett stort vuxenansvar i en känslig period i livet då de samtidigt utvecklar och skapar sin identitet. I mötet med det svenska samhället uppstår ofta förvirring och kulturkrockar. Ungdomarna vet inte hur de ska hitta sin roll och kan inte de oskrivna regler som finns. Demokrati, barnkonventionen och mänskliga rättigheter är ofta inte inlärda begrepp och förhållningssätt. Stöd, kunskap och insikt behövs för att reflektera över sig själv, sina och andras attityder. Strategier behövs för att förhålla sig till de känslomässiga utmaningar som uppstår då man avviker från samhällsnormen. Idag finns, hos många nyanlända ungdomar, ett behov att diskutera de livsval de står inför med människor som är eller har varit i samma situation. Utifrån ovanstående problem ser vi ett behov av en riktad samhällsutbildning, för nyanlända ungdomar i Kiruna, med fokus på reflektion kring migrationsprocessen, att förstå och förhålla sig till nya värderingar och samhällsnormer som uppstår i mötet med det nya samhället samt att skapa en individuell handlingsplan utifrån individens egen situation, livsmål och intressen. Grundtanken med samhällsutbildningen är att bättre möta ungdomars behov i integrationsprocessen. Arbetsmetoderna i utbildningen ger möjlighet till reflektion kring den migrations- och integrationsprocess som de nyanlända ungdomarna är mitt uppe i. Idén är att ungdomarna, inom utbildningen, ska få känslomässigt stöd av varandra och projektledningen. De ska också få möjlighet att jobba mer konkret med de utmaningar som annars kan hindra dem att nå sin fulla potential. Syfte (avsikten med insatsen) Syftet med utbildningen är att, genom att använda delar av arbetssätt och metoder som tagits fram i Huddinge kommun, låta de nyanlända ungdomarna bearbeta känslor och vidga sina perspektiv i mötet med nya normer och värderingar. Ungdomarna ska få möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter som är viktiga för deras upplevelser av känslomässig trygghet när de står inför de olika utmaningar som uppstår då de ska hitta och skapa sina platser i det nya samhället. Syftet är också att aktivera ungdomarna genom att ge dem möjlighet att reflektera över och hitta egna intressen och engagemang och hur de kan gå vidare med dessa genom att skapa individuella handlingsplaner. Dessa handlingsplaner kommer att följas upp under del 2 av kursen och implementeras i integrationsvägledningens fortsatta arbete

3 Mål (beskriv förväntade effekter som ska uppnås kopplat till syftet ovan) Att nyanlända ungdomar i Kiruna kommun uppnått ökad förståelse för och kännedom om sig själv i förhållande till sitt liv i ett nytt land. Hur man gör för att förhålla sig till nya normer och värderingar och därmed upplever större känslomässig trygghet i sin migrationsprocess. Detta ska underlätta och påskyndar vägen till en integration som på sikt ska leda till en hållbar egen försörjning via arbete eller studier och en ökad tillhörighet genom en ökad föreningstillhörighet. Följande mål mäts kvantitativt: nyanlända ungdomar med uppehållstillstånd har påbörjat kursen nyanlända ungdomar med uppehållstillstånd har fullföljt kursen handlingsplaner har upprättats. 4. En plan har upprättats för hur erfarenheter och arbetssätt ska implementeras i ordinarie verksamhet. Följande mål mäts kvalitativt: 1. Minst 60 % av deltagarna upplever en större trygghet i sin migrationsprocess. 2. Minst 65 % av deltagarna ska känna sig mer delaktiga i sitt närsamhälle. Målgrupper (beskriv deltagare, samverkanspartner och mottagare av resultat samt på vilket sätt dessa grupper påverkas) Nyanlända flyktingungdomar i åldrarna år med uppehållstillstånd och Ideella organisationer i Kiruna kommun Genomförande, med metod, tid och aktivitetsplan (beskriv metod/-er, planerade aktiviteter, uppskatta start- och slutdatum för respektive aktivitet) Vi genomför 2 kursperioder under 4 terminer. Varje kurs har deltagare och pågår under två terminer. Det gemensamma kursspråket är lätt svenska. I kursen arbetar vi med fyra olika teman: Identitet, Omvärld, Relationer och Delaktighet. De kan beskrivas så här: Identitet I temat identitet arbetar man med övningar som ger möjlighet att reflektera över identitet, hur ens identitet utmanas och hitta strategier för hur man ska hantera dessa utmaningar. Omvärld Syftet med temat är att ge kunskap om de oskrivna regler som påverkar hur vi människor lever i sociala sammanhang. Samtidigt ska våra nyanlända deltagare få chansen att lära känna sin nya fysiska omgivning och påbörja en förankringsprocess. Relationer Syftet med temat är att belysa våra egna stereotyper och fördomar om andra. Samtidigt ge möjlighet till reflektion kring hur dessa föreställningar påverkar våra vardagliga beslut. Delaktighet Syftet med temat är att belysa hur folkrörelserna och föreningslivet lagt grunden till demokratin i Sverige. Att ge konkreta verktyg som kan hjälpa individen att göra sin röst hörd på olika samhällsnivåer. Upprätta handlingsplaner för framtiden utifrån deltagarnas intressen och personliga mål

4 Exempel på innehåll Gruppklimat Identitet Identitet/ omvärld Relationer/Kulturevenemang Sex och kärlek studiebesök handlingsplan Information och lära känna varandra Vem är jag? Min resa (vår gemensamma resa) Lära känna din stad Normer och oskrivna regler Kulturevenemang/ workshop World café nyanländas situation Stereotyper, diskriminering, fördomar Demokrati och folkrörelse Vad hände sen? Delaktighet/Avslut! Diplomutdelning och fest! Aktivitets- och Aktivitetsbeskrivning tidsplan Inledande Fas Projektförberedelser: Projektledare anlitas, utbildning i MIRA-arbetsmetoder genomförs, finna lokal, styrgrupp för projektet tillsätts. Rekrytera och nätverka med lokala föreningar, intressenter och frivilligverksamhet. Förberedelse av informations- och kursmaterial. Genomgång och information om kursen och kriterier för urval av deltagare till personal på integrationsvägledningen och på HVB-hemmet Rekrytering av 15 deltagare till kurs Genomförande Fas Första kursen genomförs. Uppföljning av kurs 1 Genomgång av handlingsplaner. Löpande dokumentation. Utvärderingar presenteras löpande var 3:e månad till styrgrupp, programmet utvecklas och nästa kurs förbereds Ansvarig Kiruna kommun Ydimer Kiruna kommun, Ydimer

5 Kurs 2 startar och genomförs Förberedelse av ny kursperiod. Utvärderingar och nytt program tas fram. Löpande dokumentation Slututvärdering och implementering Uppföljning och utvärdering (beskriv hur insatsen ska följas upp och utvärderas) Projektmålen kommer att mätas med såväl kvalitativa som kvantitativa mått. Ydimer ansvarar för att uppföljningen redovisas varje kvartal genom rapport på styrgruppsmöte och en skriftlig utvärdering varje halvår. Kiruna kommun ansvarar för att skicka in del och slutrapport till Länsstyrelsen. Följande mål mäts kvantitativt: Mål 1-30 nyanlända unga vuxna flyktingar har startat i utbildningen, mäts genom att följa upp hur många som har fullföljt delar av kursen. Mål 2-20 nyanlanda ungdomar har fullföljt kursen, mats genom att följa upp hur många som fullföljt hela kursen efter kursperiodens slut. Mål 3-20 individuella handlingsplaner har upprättats, mäts genom dokumentation vid fas 2 av kursen. Mål 3- En plan har upprättats för hur erfarenheter och arbetssätt ska implementeras i ordinarie verksamhet mäts genom att en plan finns i slutet av projekttiden. Följande mål mäts kvalitativt: 60 % av deltagarna upplever en större trygghet i sin migrationsprocess. Detta mäts genom enkäter och intervjuer med riktade frågor kring migrationsprocessen. 65 % av deltagarna ska känna sig mer delaktiga i sitt närsamhälle efter att de gått igenom programmet. Mäts genom enkäter och intervjuer som görs i början och som jämförelse i slutet av varje kursperiod. Jämställdhet (beskriv bedömda effekter ur jämställdhetssynpunkt) Eftersom kommunen i sin mottagning idag endast har pojkar i åldersgruppen kommer den första kursen att erbjudas till dessa med en förhoppning om att kunna genomföra en blandad grupp senare. Styrgruppen och projektledningen har en jämn fördelning av kvinnor/män Syftet med de teman som kallas omvärld och relationer är att ge deltagarna kunskap om normer, stereotyper och fördomar. Deltagarna kommer att få reflektera kring normer samt sina egna stereotyper och fördomar när det gäller kvinnor och män samt sex och relationsfrågor

6 Vi förväntar oss att det kommer att ge deltagarna insikter kring hur våra föreställningar påverkar våra vardagliga beslut och vilka konsekvenserna blir i ett jämställdhetsperspektiv. Deltagarna kommer att känna till att kön är en av de olika diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning och vi tror att de kommer att vara mer självmedvetna när de står inför olika diskrimineringssituationer. Deltagarna ska också veta vart de kan vända sig för att få svar på frågor som gäller relationer, sex och hedersfrågor. Barnperspektiv (beskriv bedömda effekter ur barnperspektivet) Bland nyanlända barn och ungdomar är det vanligt att åtminstone någon av föräldrarna är avliden, är kvar i hemlandet eller lider av PTSD och inte har kapacitet att vägleda sina barn. Dessa ungdomar får ta ett stort vuxenansvar i en känslig period i livet då de utvecklar och skapar sin identitet. Det är viktigt att ge dessa barn och ungdomar insatser som ger dem möjlighet att skapa känslomässiga band, inte bara till klasskamrater och andra ungdomar i omgivningen, utan även till vuxenvärlden. Det gäller särskilt för de ensamkommande barnen eftersom de när de fyller 18 år förlorar sin särskildt utsedda vårdnadshavare. Eftersom de flesta barn är år när de kommer, innebär det att perioden med en vuxen persons råd och stöd i det nya landet blir relativt kort. Samarbetspartner och ansvarsfördelning (uppge vilken kommun som är ägare och vilka andra kommuner och/eller aktörer som är med i arbetet) Kiruna kommun är projektägare och ansvarar för styrning och genomförande av projektet. Kiruna kommun ansvarar även för ekonomisk redovisning och rapportering till Länsstyrelsen. Kiruna kommun medverkar till att anvisa deltagare till projektet. Ydimer AB är samverkanspartner och rekryter deltagare genom besök i gymnasieskolan, HVB-hemmet och hembesök för att presentera kursen. De ansvarar för planering och genomförande av aktiviteter i projektet och rapportering och utvärdering till styrgrupp och projektägare. Kopplingar till andra projekt eller program (uppge om insatsen har koppling till andra projekt eller program, tex som en del av ett EU-finansierat projekt) Projektet har sin idégrund i MIRA-projektet i Huddinge kommun (se länk)och har utvecklats och anpassats till förutsättningarna i en liten kommun med få ungdomar

7 Plan för implementering (vem som är mottagare av insatsens resultat och hur de ska införlivas i ordinarie verksamhet) Kursen implementeras genom att handläggare på integrationsenheten är med som resurser i projektet och under kursens gång försöker definiera viktiga pusselbitar för att göra en plan för implementering. Uppföljning av ungdomarnas handlingsplaner (coachande förhållningssätt) sker efter kurstidens slut, vilket hjälper deltagarna att känna egenmakt och inflytande över sin livssituation. Kontinuerliga träffar efter avslutad kurs för att fånga upp idéer och förslag. Budget Kostnadsslag År 2014 År 2015 År 2016 Totalt Lönekostnader 86 träffar á 4 tim 64 tim 160 tim 120 tim 344 tim Bruttolön kr/tim Lönebikostnader kr/tim Externa tjänster Typ av köpt tjänst kursledare 600 kr/tim 64 tim tim tim tim Lokalkostnader Ange typ av lokal möteslokal 300 kr/tim 64 tim tim tim tim Resekostnader Ange typ av aktivitet Studiebesök Aktiviteter Ange typ ex workshops föreläsare från MIRA Huddinge, konferenser föreningsträffar i Kiruna, Material/expenser Ange typ av material papper, färgpennor, utskrift mm Summa Finansieringsplan Finansiering År 2014 År 2015 År 2016 Totalt 37- medel Egen finansiering lönekostnad + lokalkostnad Annan finansiering, t ex EU-fond Summa Ort och datum: Kiruna Monica Isaksson Enhetschef Arbetsmarknad/Integration - 7 -

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Barns rättigheter- vuxnas skyldigheter Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé Det övergripande

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall 1(36) Mall slutredovisning av projekt version 3 Datum 2012-06-18 Beslutsnummer 2012-70 Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall Slutredovisning Slutredovisningen av ert projekt

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Jobb IN Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Jobb IN har arbetat för att mobilisera utrikesfödda långtidsarbetslösa

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer