KVALITETSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår Elisabeth AnderssonHult Rektor

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret GRUNDFAKTA OM ENHETEN I Lundsbrunn ligger Lundabyns enhet. Lundabyn består av förskola, pedagogisk omsorg, grundskola samt fritidshem och ca. 200 barn och elever är verksamma inom enheten. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅLUPPFYLLELSE Lundabyns fritidshem är två avdelningar som är beläget i Lundabyns lokaler. Under läsåret har ca.60 barn varit inskrivna och tjänstemässigt arbetade 4 personal ( 3.6 tjänst) med dessa barn. Personalmässigt har det varit en förskollärare, en fritidspedagog samt två fritidsledare. Deras tjänstgöring har också inkluderat arbete i skolan. Öppettiderna har varit , eller efter de behov föräldrarna har. UNDERLAG I REDOVISNINGEN (kvantitativa och kvalitativa mätningar, utvärderingar, uppföljningar som har använts) Enhetens egna mätningar: Elevenkät Föräldraenkät RUTIN FÖR ARBETET MED DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET Under läsåret har arbetslaget gjort delutvärderingar av utvecklingsplanen för att därigenom arbeta vidare med de mål som man satt upp för verksamheten. Arbetsmodell Att utvärdera på den egna enheten Mål/ utvecklingsområden Kvalitetskriterier Vägar till målet Utvecklingsarbetet Metod och datainsamling Åtgärder Värdering Bevisföring Aktiviteter vi gjort Resultat Utvärderingsarbetet

3 ÅTGÄRDER UTIFRÅN FÖREGÅENDE ÅRS KVALITETSREDOVISNING (vilka förbättringar som har gjorts i verksamheten, vilka åtgärdsförslag från föregående år som resulterade i mål i årets utvecklingsplan osv.) Fortsätta med trivselenkäter till föräldrar och barn Utvärdering Enkäterna genomfördes och man fick svar från de flesta föräldrar och elever. Som personal har man poängterat vid utlämnandet av enkäten vikten av att man svarar och ger sina synpunkter på de frågor som ställs. Storsamlingar Utvärdering Det har inte varit någon kontinuitet kring när man har storsamlingar eller inte. Oftast har samlingarna kommit till stånd när det är något som hela gruppen skall diskutera eller vid information. Fortsatt arbete med värdegrunden Utvärdering Det sker en ständig dialog kring värdegrundsfrågor och det är av stor vikt att det som bestäms bland vuxna och elever också efterföljs. Synliggöra för eleverna vikten av en god arbetsmiljö Utvärdering Genom att som personal synliggöra och diskutera med eleverna kring allas arbetsmiljö är man på god väg gällande arbetsmiljön, men det kommer att vara en återkommande del i arbetet. Genom att försöka dela eleverna i olika grupper har ljudnivån sjunkit något, men i enkäterna kan man utläsa att eleverna ändock upplever känslan av högt ljud.

4 VIKTIG KVALITATIV/KVANTITATIV INFORMATION Resultat av de olika underlag för fritidshemmet så som: Arbetsmiljöfrågor utifrån ett elevperspektiv om den specifika enheten Föräldraenkät Elevenkäten: Enligt enkäterna känner sig eleverna trygga och har någon att vara med. De upplever att de mår bra och tycker att det är roligt på fritids och trivs med personalen. Enligt enkäten framkommer det att eleverna känner att de inte har möjligheter att vara ensamma då det inte finns lokaler där de kan gå undan och vara för sig själva en stund. Föräldraenkäten: De allra flesta föräldrarna är nöjda med sina barns vistelse på fritids, de tycker att deras barn är trygga och glada. Några tycker att de sällan kan påverka vad som händer på fritids, medan en del föräldrar inte alls kände behov att vilja påverka. Svaren från föräldrarna blev lite missvisande då svar fattades på vissa enkäter från enkätens baksida. 2

5 UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSPLANEN MÅL MÅLKRITERIER RESULTAT/ UTVÄRDERING Ange vilket mål som avses Att föräldrar och elever upplever en bra kommunikation mellan hem och fritidshem som gynnar elevernas lärande Ange vilket tillstånd som ska visa sig för att arbetslaget/enheten ska veta att målet är nått. Det kan vara flera målkriterier till ett mål. Föräldrar som tycker att de kan vara med att påverka elevens dag Att ha föräldrar som känner att de får tillräckligt med information om sitt barn och dess lärande Elever som är aktiva medskapare i planering och genomförande av aktiviteter Naturligt utnyttjar moderna hjälpmedel i kommunikationen fritidshem, elev och föräldrar Ange vilket resultat arbetslaget/enheten har sett som tyder på måluppfyllelse En del föräldrar känner inte behovet av att kunna påverka verksamheten, medans andra föräldrar känner att de inte har möjlighet till detta Föräldrar känner överlag att de får tillräcklig information om sitt barns och deras lärande genom olika former bla hemsida, digitalskärm, egna skrivna lappar och tamburkontakt VÄRDERING ANALYS PLANERADE ÅTGÄRDER Beskriv orsaken till måluppfyllelse i form av framgångsfaktorer/ brister. Markera måluppfyllelsen genom att dels skriva in siffran för måluppfyllelse och dels genom att fylla rutan med färg enligt graderingen nedan Påverkan har inte erbjudits så mycket på konkreta fall utan mer säga till om det är något. En del föräldrar är inte alltid mottagliga för information eller intresserade av att påverka. En enkät har getts ut till alla elever och föräldrar där de fått tycka till om verksamheten och dess upplägg. Försöker genom tamburkontakt och telefonsamtal att informera föräldrar och eleven. Vi har använt oss av moderna hjälpmedel såsom digitalskärm och en förnyad hemsida.. Beskriv vilka åtgärder som planeras för att antingen bibehålla mycket hög måluppfyllelse eller för att öka måluppfyllelsen. Ge föräldrarna mer möjlighet till att komma med förslag på ev förändringar genom att prata med föräldrarna. Sätta upp en förslagslåda där föräldrarna själva kan tycka till om verksamheten, anonymt, i vissa fall kan det vara känsligt för föräldrar att ta upp vissa förändringar. Erbjuda att vara med en dag på fritids och ge möjligheten till utvecklingssamtal. Mer information på hemsidan och via mail. Möjlighet för fritidspersonal att själva förändra hemsidan. Anordnar familjekväll årligen där föräldrar inbjuds för att känna gemenskapen 4 = mycket hög måluppfyllelse GRÖN, 3 = medel/hög måluppfyllelse GUL, 2 = medel/låg måluppfyllelse GUL, 1 = mycket låg måluppfyllelse RÖD 3

6 UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSPLANEN MÅL MÅLKRITERIER RESULTAT/ UTVÄRDERING Ange vilket mål som avses Kreativa elever som visar i lek och skapande aktiviteter att de har social kompetens. Ange vilket tillstånd som ska visa sig för att arbetslaget/enheten ska veta att målet är nått. Det kan vara flera målkriterier till ett mål. En lärmiljö som leder till att eleverna är företagsamma och aktiva i sitt lärande Elever som visar i lek och skapande aktiviteter att de har social kompetens Elever kan medverka till att lösa konflikter Ide rika elever Ange vilket resultat arbetslaget/enheten har sett som tyder på måluppfyllelse Vi har elever som är kreativa då det både erbjuds fri och styrd aktivitet/lek Vi ser elever som samarbetar i leken och lär sig att materialet inte är individens utan fritidshemmets Elever försöker själva lösa konflikter i de äldre åldrarna. Man ser skillnaden åldersmässigt där de yngre eleverna kräver mer vägledning Det tar en tid för eleverna som börjar att komma in i gruppen och känna tillhörighet till de andra som gått en tid på fritids. VÄRDERING ANALYS PLANERADE ÅTGÄRDER Beskriv orsaken till måluppfyllelse i form av framgångsfaktorer/ brister. Markera måluppfyllelsen genom att dels skriva in siffran för måluppfyllelse och dels genom att fylla rutan med färg enligt graderingen nedan. 3 Vi erbjuder olika pedagogiska aktiviteter både ute och inne varje dag och fri lek där eleverna själva har möjlighet till att välja aktivitet. Skapande verksamhet finns alltid både styrd och icke styrd. Skogsdagar där de endast har tillgång till naturmaterial och varandra men trots detta ser vi sällan rastlösa barn som inte har något att göra. Eleverna i grupperna känner sina klasskamrater och är trygga med varandra och känner att de har någon att vara med. Beskriv vilka åtgärder som planeras för att antingen bibehålla mycket hög måluppfyllelse eller för att öka måluppfyllelsen. Fortsätta erbjuda eleverna aktiviteter för att främja deras kreativitet Ge eleverna möjlighet till eget skapande Att vägleda en del elever till att vara/leka med andra då en del kombinationer är mindre bra Vägleda de yngre eleverna till att lösa konflikter, så att de lär sig detta själva. Se över hur vi fördelar personalresurser, lägga mer resurser på de yngre eleverna Eleverna erbjuder själva andra barn att vara med. 4

7 Eleverna har själva kommit med förslag på aktiviteter där vi som pedagoger tagit tillvara på. Elever som börjar på fritids har en tidig och lång inskolning där de får större möjlighet att komma in i gruppen. 4 = mycket hög måluppfyllelse GRÖN, 3 = medel/hög måluppfyllelse GUL, 2 = medel/låg måluppfyllelse GUL, 1 = mycket låg måluppfyllelse RÖD 5

8 UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSPLANEN MÅL MÅLKRITERIER RESULTAT/ UTVÄRDERING Ange vilket mål som avses Ett inkluderande förhållningssätt Ange vilket tillstånd som ska visa sig för att arbetslaget/enheten ska veta att målet är nått. Det kan vara flera målkriterier till ett mål. Vi förhåller oss på samma sätt till alla eleverna Alla i personalen skall hålla sig till samma riktlinjer/arbetssätt Att man utifrån varje individ ser till behov och agerar där efter Ange vilket resultat arbetslaget/enheten har sett som tyder på måluppfyllelse Personalen arbetar inte alltid på samma sätt där man ibland säger olika till eleverna där det kan uppkomma konflikter Vi har elever som vi ser växer genom mer ansvar VÄRDERING ANALYS PLANERADE ÅTGÄRDER Beskriv orsaken till måluppfyllelse i form av framgångsfaktorer/ brister. Markera måluppfyllelsen genom att dels skriva in siffran för måluppfyllelse och dels genom att fylla rutan med färg enligt graderingen nedan. 2 Personalen har olika syn och tänkande på förhållningssätt. Vi har elever som måste mötas utifrån sina förutsättningar där av olika arbetssätt Beskriv vilka åtgärder som planeras för att antingen bibehålla mycket hög måluppfyllelse eller för att öka måluppfyllelsen. Personalen måste arbeta efter samma förhållningssätt Personalen måste föra diskussioner i de lägen där man inte är överens i tänkandet och förhållningssätt och beslut måste tas hur vi skall arbeta oavsett om någon får ge vika 4 = mycket hög måluppfyllelse GRÖN, 3 = medel/hög måluppfyllelse GUL, 2 = medel/låg måluppfyllelse Orange, 1 = mycket låg måluppfyllelse RÖD 6

9 UPPFÖLJNING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN MÅL MÅLKRITERIER RESULTAT/ UTVÄRDERING Ange vilket mål som avses Att ingen form av mobbning eller trakasserier förekommer Ange vilket tillstånd som ska visa sig för att arbetslaget/enheten ska veta att målet är nått. Det kan vara flera målkriterier till ett mål. Att elever visar respekt och hänsyn till varandra Att elever stöttar varandra Ha en trevlig stämning hos elever och pedagoger och att de känner trygghet i gruppen Att det har någon att vara med om de så önskar Att ingen använder sig av ett ironiskt/dåligt språk och gester Att elev känner att de har tillit och förtroende till oss pedagoger Ange vilket resultat arbetslaget/enheten har sett som tyder på måluppfyllelse Vi har trygga elever som vid behov kommer i förtroende till oss vuxna Eleverna är medvetna hur man skall vara mot varandra och vilket beteende som inte är ok Föräldrar som diskuterar med oss i personalen ang sitt barn Att elever känner att de har någon att vara med I enstaka fall finns det elever som upplever att de är kränkta VÄRDERING ANALYS PLANERADE ÅTGÄRDER Beskriv orsaken till måluppfyllelse i form av framgångsfaktorer/ brister. Markera måluppfyllelsen genom att dels skriva in siffran för måluppfyllelse och dels genom att fylla rutan med färg enligt graderingen nedan. 3 Vi har elever med särskilda behov där mer resurser krävs och handleds av vuxen för att detta inte skall uppkomma Daglig kontakt med elever och diskussion om hur man är mot varandra Alla måste arbeta lika för att konflikter inte skall uppkomma då eleverna blir oroliga av detta. Eleverna har själva fått svara genom enkäter och har svarat att de ändå känner sig sällan ensamma Beskriv vilka åtgärder som planeras för att antingen bibehålla mycket hög måluppfyllelse eller för att öka måluppfyllelsen. Att diskutera mer med eleverna vad som är ett accepterat språk och beteende Alla måste arbeta lika för att konflikter inte skall uppstå. Vissa eleverna blir oroliga vid konfliker. Elever och föräldrar får anonymt lämna tips i vår postlåda Mer observationer Mer punktmarkering på vissa elever Enkäter där eleverna själva får svara för hur de känner sig på fritids 4 = mycket hög måluppfyllelse GRÖN, 3 = medel/hög måluppfyllelse GUL, 2 = medel/låg måluppfyllelse GUL, 1 = mycket låg måluppfyllelse RÖD 7

10 8

11 ANALYS AV LÄSÅRETS KVALITETSARBETE Analys av årets kvalitetsarbete utifrån ut vecklingsplan: Alla föräldrar och elever upplever en bra kommunikation mellan hem och fritidshem som gynnar elevernas lärande Enkätundersökningen som genomfördes visade på att de flesta var nöjda med kommunikationen mellan hem och fritidshem. En fråga som uppkom var om det kommunikationen enbart gällde de tillfällen då något inte var bra eller om man även kunde tolka att föräldrarna var nöjda med den delaktighet som de hade. Genom att introducera och uppmana föräldrar till att ge fortlöpande synpunkter gällande den verksamhet deras barn vistas i strävar vi efter ökad måluppfyllelse. En förslagslåda/tycka-till-låda kommer att färdigställas bland annat till detta ändamål. En utveckling har skett under året gällande hur man som personal synliggör den verksamhet som man bedriver med eleverna. Detta har upplevts som positivt av föräldrarna. Fritidshemmets hemsida är också under uppbyggnad och de kommer personalen och eleverna att arbeta vidare med. Kreativa elever som visar i lek och skapande aktiviteter att de har social kompetens. Genom att som personal vara med och handleda eleverna i de aktiviteter som erbjuds får man en god bild över vad varje elevgrupp behöver. Eleverna har i mycket stor utsträckning möjlighet till att välja vilka aktiviteter de önskar ägna sig åt. Personalen delar eleverna i olika grupper beroende på aktivitet och gruppkonstellation så att eleverna övas i att arbeta tillsammans med olika elever. Att inga former av mobbning eller trakasserier förekommer Elevenkäterna visar på att det är väldigt få elever som känner sig kränkta, men det resultatet skall vara inga elever! Detta kan enbart ske genom att man fortlöpande diskuterar med eleverna om vad som är ett accepterat språkbruk och beteende. Dessa regler skall skapas tillsammans personal och elever. Det är också av stor vikt att man är enade i personallaget gällande hur man möter och löser konflikter mellan elever samt hur man arbetar med att eleverna erbjuds ett bättre språkbruk. Ett inkluderande förhållningssätt Personalen måste fortsätta dialogerna/diskussionerna gällande hur man förhåller sig till sina elever. Eleverna har rätt till att mötas utifrån egna förutsättningar och som personal gäller det att se dessa kvaliteér. Inför nästa läsår kommer följande delar att lyftas fram som målområden: Fortbildning Föräldrars delaktighet Språkburket bland eleverna behöver förbättras Genom att arbeta med små samtalsgrupper och föra diskussioner kring språkbruket strävar vi efter ökad måluppfyllelse. Elevernas delaktighet kring utformande av längre tema Att eleverna arbetar med tema i olika grupper kan stärka gruppkänslan dem emellan samt bidra till ökat inflytande på fritidshemmet. Inom personalgruppen kommer arbetet fortlöpa kring Skolverkets material Utveckling pågår. Vidare sker en kommunövergripande satsning kring nätverksmöten för representanter från fritidshemmen i kommunen. Syftet med dessa träffar är att det skall ske diskussioner kring de olika fritidshemmens utveckling och kvalitet. 9

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för förskolan lå 2012/2013 Redovisningen avser arbetet med de nationella målen enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap 3 Sammanfattning

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola! Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2014/2015 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Rektor och utvecklingspedagog lämnade ett förslag på prioriterat målområde till arbetslaget, tillsammans

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12.

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. Förskoleklass årskurs 6 Enhet: Sandbackaskolan Rektor: AnnChristin Karlsson, rektor F 3 och särskolan Maria Lindström, rektor 4 6 och förberedelsegruppen 1. KOMPETENSUTVECKLING.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer