BULLERBYN. Pedagogisk Omsorg i Lillån Verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BULLERBYN. Pedagogisk Omsorg i Lillån Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 BULLERBYN Pedagogisk Omsorg i Lillån Verksamhetsplan 2014

2 Av Tove Anger Verksamhetsansvarig Inledning och förutsättningar Bullerbyn pedagogisk omsorg ligger i bostadsområdet Lillån i norra delen av Örebro. Här finns ett flertal förskolor men behovet av barnomsorg är ofta större än tillgången. Alternativa verksamheter och privata initiativ saknas i stort i den norra delen av Örebro och för den som söker barnomsorg med mindre grupper eller annan pedagogik är avstånden långa. Min ambition är att skapa ett privat alternativ för föräldrar och barn som tror att en liten barngrupp är gynnsamt för deras barns utveckling och välmående. Som önskar ett mindre sammanhang med lugnare miljö, större möjlighet att påverka och med ett särskilt fokus på ekologi, natur, odling och utevistelse med leken i centrum. Verksam pedagog och ansvarig för verksamheten är Tove Anger, som har flerårig erfarenhet av arbete med barn i olika åldrar, bland annat inom Örebro Kommuns förskoleverksamhet. Pedagogen har även en relevant flerårig högskoleutbildning som inkluderar bland annat Pedagogik, Specialpedagogik och Bild för Lärare, samt utbildning i första hjälpen och teckenspråk. Inriktning/profil Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. (Läroplanen) Bullerbyn pedagogiska omsorg har en ekologisk profil där förståelse och omtanke om miljön har en central plats, tillsammans med en ambition att skydda barnen från att exponeras för miljögifter såsom bekämpningsmedel och skadliga kemikalier. Barnen i verksamheten kommer successivt genom undersökande, skapande och naturupplevelser får lära sig allt mer om hur människa och miljö påverkar varandra. Det första steget som inkluderar även de allra minsta barnen är att "lära känna" naturen och grundlägga en känsla hos barnen av att "naturen är vår vän" som likt en mänsklig vän måste behandlas med omsorg och respekt. Barnen kommer även att få delta i praktiska sysslor som syftar att ge en djupare förståelse för kretsloppet, exempelvis att så frön i jord, se det bli till mat, kompostera resterna av maten och se det bli till ny jord där nya frön kan sås.

3 Den fysiska miljön i den pedagogiska omsorgen är utformad efter Naturskyddsföreningens riktlinjer för en giftfri förskola, med naturliga färger, rengöringsmedel och leksaker. Maten som serveras är huvudsakligen ekologisk, närproducerad och fri från skadliga eller onödiga tillsatser. Importerat kött serveras av etiska skäl aldrig. En stor del av maten är vegetarisk. Läroplanen för förskolan, lpfö98, är vägledande i verksamheten. Mål och visioner Målet med Bullerbyn pedagogisk omsorg är att erbjuda trygg barnomsorg till hög kvalitet till barn och föräldrar inom Örebro Kommun. Verksamheten eftersträvar inte att vara en skola utan bygger på respekt för barns centrala behov av trygghet, anknytning och gemenskap. Vi respekterar även att lek, inte undervisning, är barn centrala arbetsredskap för att tillägna sig kunskap och att lära för livet. Barndomens egenvärde och barns inneboende kompetens är viktiga utgångspunkter för oss. Verksamhetens vision är att deltagandet i den pedagogiska omsorgen ska ge barnen: *En upplevelse av trygghet,

4 *En känsla av att bli sedd och bekräftad av en vuxen anknytningsperson som har tid! * En tilltro till sin egen kompetens och förmåga *En erfarenhet av att kunna påverka och ha inflytande över sin egen vardag *En nyfikenhet på natur och miljö, djur och natur *En god hälsa genom mycket utevistelse och en lekmiljö fri från skadliga kemikalier *En rik och meningsfull vardag i nuet. När verksamheten kommit igång kommer en eller ett eller ett par konkreta målsättningar för verksamhetsåret inom följande fem områden att formuleras inom ramen för en årlig verksamhetsplanering: Värdegrund, Utveckling och Lärande, Barns inflytande, Förskola, Samverkan samt Kost-Hälsa-Miljö (som är ett särskilt prioriterat område inom verksamheten). Dessa mål kommer att vara i fokus under verksamhetsåret och utvärderas vid årets slut i en enkel kvalitetsredovisning där barnens synpunkter också tas tillvara. Då 2014 är ett uppstartsår kommer inga sådana konkreta mål att formuleras för den första perioden, eftersom målen måste kunna planeras utifrån de individuella barnens förutsättningar och önskemål i enlighet med principen om barns rätt till inflytande. Denna första verksamhetsplan bygger därför på mer allmänna ställningstaganden och beskrivningar av vad som definierar verksamhetens grundsyn inom respektive område. Värdegrund Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande är centrala värden i den pedagogiska omsorgen. Varje barn ska känna sig sett, bekräftat, uppskattat och delaktigt i den goda gemenskap som är gruppens motto. Att varje barn blir respekterat för sin egenart och tillika lär sig respekt och förståelse för andra människor, samt för djur och natur, är en viktig del i den pedagogiska omsorgen. Samtal och reflektion kring hur man är en bra kompis ska på ett naturligt sätt få ta stor plats i verksamheten. Den fria rolleken där barn automatiskt tränar sin medfödda förmåga att ta andra människors perspektiv (sk theory of mind ) är central för utvecklandet av empatin och därför en aktivitet som särskilt uppmuntras och värnas hos oss. Att lära sig respekt för människors olikhet kräver att man också får en verklig möjlighet att möta och lära känna människor av olika åldrar, kön, religion, förutsättningar och nationaliteter. I Bullerbyns verksamhet strävar vi efter att ge barnen en rik palett av

5 verkliga möten med olika människor och miljöer genom olika vardagliga utflykter ut i verkligheten. I den pedagogiska omsorgen ska flickor och pojkar uppmuntras att fritt våga prova olika roller och uttryckssätt, utan att hindras av stereotypa föreställningar utifrån könstillhörighet. Som pedagog är jag medveten om de olika förväntningar som medvetet eller omedvetet kan finnas på flickor och pojkar och förstår vikten av att ständigt reflektera över mitt eget förhållningssätt för att främja likabehandling. Verksamheten har en likabehandlingsplan som revideras varje år. Vad du säger om mig. Vad du tror om mig. Hur du ser på mig. Vad du gör mot mig. Hur du lyssnar på mig. -Sådan blir jag.. Utveckling och lärande Bullerbyns motto för kunskap och lärande är: Vi tror att barn lär bäst när deras grundläggande behov av anknytning, trygghet och omsorg är tillgodosedda. En pedagogiskt utvecklad lärandemiljö är i sig ingen garant för lärande. Vi tror att en skicklig pedagog är viktig, men att det inte är hos pedagogen utan hos barnet själv som kunskapen finns. Barnet är inte ett tomt blad utan en fullkomlig individ som inom sig besitter de kompetenta förmågor som med rätt stöd och trygg miljö på ett naturligt sätt kan utvecklas. I den pedagogiska verksamheten vävs utveckling och lärande in i den vardagliga verksamheten. Barnets lust och nyfikenhet uppmuntras genom att vi tar oss tid att följa barnens initiativ och undersöka saker som de spontant visar intresse för och förundras över. I skog och mark får vi olika chanser att träna vårt matematiska tänkande liksom i den skapande verksamheten där bland annat förståelse för form, mönster och sammanhang utvecklas på ett naturligt sätt. Vi kommer att använda oss av räkna med naturen och andra material för matematiklekar utomhus- Barnens språkutveckling övas både direkt genom samlingar, bokläsning, sånger,

6 ramsor, Babblarna-material (kalstadsmodellen) och tecken som stöd. Samt indirekt, - genom att barnet ges ett rikt utbud av upplevelser och miljöer där skiftande vokabulär på ett naturligt sätt förekommer i sitt verkliga sammanhang, tillsammans med en välkänd pedagog som har tid att samtala, förstå och bekräfta varje barn. "Det gemensamma upplevandet av verkligheten som meningsfull är ett nödvändigt förstadium till språk, symboliskt tänkande och kulturellt liv" (Om små barns behov och utveckling - nyare utvecklingspsykologiska och neurobiologiska rön. Magnus Kihlbom Skolverket 2003) Utgångspunkten i Bullerbyns verksamhet är ett sociokulturellt synsätt på lärande: Barn lär hela tiden, lärande är inte en process som uppstår endast i strukturerade sammanhang utan pågår genom barnets hela dag. Relationen är utgångspunkt för lärandet. Den viktigaste aspekten för barnets inlärning är inte tillgången till ett visst material eller metod, utan till en tillgänglig vuxen som dagen igenom kan spegla barnets upplevelser och hjälpa barnet förstå sin omvärld, samt rika möjligheter att härma och samspela med andra barn. Lärande uppstår i mötet människor emellan. Skogen är en naturlig arena för naturligt utforskande av begrepp och matematik Granen har långa kottar och små barr Tallen har långa barr och små kottar.

7 Barns inflytande Verksamheten i den pedagogiska omsorgen ska vara utformad så att den utgår frän barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter I en liten grupp finns stora möjligheter att anpassa och individualisera verksamheten utifrån varje barns förutsättningar och önskemål. Utgångspunkten i Bullerbyn pedagogisk omsorg är att även små barn är kompetenta och har möjlighet och rätt att utöva inflytande över sin vardag. Allt ifrån matsedel till praktisk veckoplanering kommer att utgå från de önskemål som barnen i ord och handling ger uttryck för. Att ta tillvara och tolka barnens icke-verbala uttryck och försök att utöva inflytande är extra viktigt i arbetet med de barn som fortfarande befinner sig på en förspråklig- eller tidig språknivå. Äldre barn kommer varje år att inför kvalitetsutvärderingen få komma med egna synpunkter och kommentarer på verksamhetens innehåll under året. Förskola och hem Föräldrarna/vårdgivarna är de viktigaste personerna i barnets liv. Den pedagogiska omsorgen kan hur skickligt den än utformas aldrig bli annat än barnets näst bästa plats. Den pedagogiska omsorgen strävar efter att vara ett komplement till föräldrarna, grundat i föräldrarnas behov av trygg omsorg under arbets/studietid. Bullerbyn eftersträvar inte att överta förmågor eller uppdrag som föräldern själv behärskar eller har kapacitet att erövra, utan vill istället vara en stöttande kraft med ett tydligt empowermentperspektiv. Föräldrarna i den pedagogiska omsorgen ska uppmuntras till full insyn och delaktighet i verksamheten, deras tankar och åsikter ska tas tillvara och deras tolkningar av barnets bästa ska respekteras. Föräldrarna ska regelbundet kallas till föräldraträffar, utvecklingssamtal och olika evenemang där barngruppen kan visa upp olika saker de arbetat med. Samverkan En liten barngrupp är en trygghet för barnen, men för att utveckla lek och samspel är det viktig att med stigande ålder successivt kunna utveckla en relation med fler olika kamrater. För att ge barnen regelbunden tillgång till en större kamratgrupp kommer den

8 pedagogiska omsorgen att samverka med Föräldraföreningen Parkleken. Parkleken bedriver verksamhet för daglediga (föräldralediga, hemmaföräldrar, mor/farföräldrar, familjehem och andra omsorgsgivare) i en egen inhägnad lekpark med värmestuga, toalett, leksaksförråd med pulkor, "dagiscyklar" mm. i Stadsparken i centrala Örebro. Under vintertid träffas man även någon dag i veckan i hyrd lokal med lekutrymmen och gymnastiksal. Parkleken ordnar även utflykter och andra aktiviteter. Cykeldags i Parkleken Barnen i Bullerbyn pedagogisk omsorg kommer att delta i verksamheten ett par förmiddagar i veckan tillsammans med dagbarnvårdaren. När barnen har en ledig dag kan de om de önskar delta i parklekens verksamhet tillsammans med sin förälder. Då verksamheten Parkleken är en medlemsförening är barngruppen där mer konstant än exempelvis på en öppen förskola, vilket underlättar för barnen att utveckla varaktiga relationer. Verksamheten har ett fokus på utevistelse vilket passar bra in i den pedagogiska omsorgens profil. Bullerbyn pedagogisk omsorg planerar även att samverka med andra privata dagbarnvårdare i Örebro kommun. Utvärdering och dokumentation Dokumentation av verksamhetens innehåll och respons från barn och föräldrar på olika inslag kommer löpande att dokumenteras för att kunna utgöra underlag för kommande års planering.

9 Den praktiska verksamheten kommer att utvärderas varje år i en skriftlig kvalitetsredovisning, där jag tydligt försöker väga in barnens perspektiv och reaktioner på olika delar av verksamheten. När äldre barn finns i verksamheten kommer barnintervjuer genomföras för att få en tydligare bild av barnens synpunkter. Föräldrarnas önskemål och synpunkter ska sammanfattas i en årlig föräldraenkät. Barnens arbete och upplevelser i den pedagogiska omsorgen kommer att löpande dokumenteras i varsin individuell portfolio med fotografier, teckningar mm som finns placerad så att både barnen själva och föräldrarna när som helst kan ta del av dess innehåll. Kost och Hälsa Den pedagogiska omsorgen har en ekologisk profil där kost och hälsa är prioriterade områden. Maten i den pedagogiska omsorgen är i huvudsak ekologisk, där ekologiska alternativ saknas används svenska råvaror. Barnen får prova på att odla sina egna grönsaker. Mat från förpackningar innehållande hälsoskadligt ämnen serveras ej (exempelvis konservburk i plåt, där skyddsfilmen innehåller bisphenol A). Tallrikar och muggar av plast undviks. Maten micras aldrig i kärl av plast. Inomhusmiljön i förskolan är anpassad efter Naturskyddsföreningens riktlinjer för en giftfri förskola. Vid rengöring (hygien och städ) används naturliga och ekologiska produkter. Utevistelse är alltid en prioriterad aktivitet oavsett väder. Barn som sover middag vilar om möjligt utomhus i barnvagn. Barnen deltar regelbundet i "mini-röris" (gymnastik) tillsammans med Parkleken. På vintern har vi tillgång till en gymnastikhall en förmiddag i veckan. Säkerhet Lokalerna i den pedagogiska omsorgen är barnsäkrade och anpassade för små barns lek och utforskande. En inhägnad gård finns att tillgå. Farliga föremål, mediciner och kemikalier hålls inlåsta eller förvaras utom räckhåll för barn. När vi vistas i skog och mark, besöker badhuset eller liknande utflykter som kräver särskilt uppmärksamhet har vi alltid med oss en extra vuxen. I den pedagogiska omsorgen finns tydligt utarbetade hygienrutiner (inkl städrutiner och livsmedelshantering) med egenkontroll för att hindra smittspridning. Brandskyddsrutiner och brandskyddsutrustning finns i den pedagogiska omsorgen.

10 I verksamheten finns en "krispärm" med viktiga telefonnummer och rutiner vid olycksfall mm. Pedagogen har fortbildning i första hjälpen och sådan fortbildning kommer även framtida regelbundet att genomföras för att hålla kunskaperna uppdaterade. Rutiner för allergier och medicinhantering finns. Vid medicinering ska skriftlig delegation från föräldrarna finnas. Barn som färdas i bil med pedagog sitter alltid i godkänd bilbarnstol rätt anpassad för åldern. Transport med bil sker endast efter skriftligt godkännande från vårdnadshavare. Vid promenader i utanför närområdet, i skog, i trafik osv används reflexväst med telefonnr till pedagogens mobiltelefon. Särskilt stöd I den pedagogiska omsorgen ska varje barn få det stöd som han eller hon behöver. Pedagogen har god kompetens och erfarenhet av att upptäcka barn i behov av stöd och att samverka med specialpedagog och andra stödinsatser i komplexa elevärenden. Stödinsatser eller särskilda åtgärder sker alltid i full samverkan med föräldrar. En specialpedagog finns knuten till verksamheten och stöttar pedagogen i upplägg av planering och struktur.

11 Verksamhetsplan utformad av Tove Anger, ansvarig för verksamheten. Kontakt

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer