KVALITETSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING FRIDLEVSTAD SKOLA Normer och värden Lärande och utveckling Ansvar och inflytande Övergång och samverkan Må bra Gjord av personalen på Fridlevstad skola Ansvarig är rektor Sven Björkander

2 1 NORMER OCH VÄRDEN 1.1 Mål Skolan skall sträva efter att varje elev Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, Respekterar andra människors egenvärde, Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå andra människor, Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en egen vilja att handla också med deras bästa för ögonen och Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. 1.2 Lokala mål Vi ska arbeta för att motverka mobbning, kränkande behandling och respektera varandra. Vi ska arbeta med jämställdhet. Vi ska arbeta föra att göra närmiljön trivsam bl.a. för att motverka förstörelse.

3 1.3 Åtgärder för att nå målen (t.ex. aktiviteter, resurser, metoder) Vi har genomfört etiska samtal och kompissamtal samt samtal om allas lika rättigheter. Vi har arbetat med olika värdegrundsövningar såsom rollspel, hemliga kompisar och veckans kompis. De yngre eleverna har arbetat med snälla moln och hjärtan, där man skriver snälla saker som någon kompis sagt eller gjort. Skolan har haft en aktiv kamratstödjargrupp. Vi har tillsammans med övriga skolor i vårt rektorsområde arbetat fram en plan för trygghet och trivsel. Samarbetsövningar och massage har utförts i de flesta klasserna i samverkan mellan socialpedagog och lärare. Vi har haft en städdag där eleverna har ansvarat för vårstädning i Fridlevstad samhälle. Etiska samtal för att motverka skadegörelse har genomförts. Vi har försökt att ge flickor och pojkar lika mycket utrymme och ansvar. Samtliga klasser har bestämt sina ordningsregler. Förväntansdokumentet har diskuterats i samtliga klasser och skickats ut till föräldrarna. Mallanstadiebyggnaden har blivit renoverad. I november genomfördes en höst/julmarknad i samarbete med skolrådet och föräldrar. Vi har investerat i material om social mognad och kompetens. Vi har gjort ett studiebesök på Spandelstorpsskolan och lyssnat på ett föredrag om SET.

4 1.4 Resultat Värdegrundsövningar och kamratstödjarna Resultatet av arbetet med etiska samtal, kompissamtal och andra värdegrundsövningar har gjort att eleverna blivit mer medvetna om hur man ska förhålla sig till varandra, men kan inte alltid leva upp till det i den konkreta situationen. Eleverna är uppmärksamma på om någon behandlats illa. De gör då personalen uppmärksam på problematiken. Vi tror att arbetet med kamratstödjarna gör att vi har upptäckt tendenser till mobbning relativt tidigt. Samarbetsövningar och massage Vi hoppas att samarbetsövningarna och massagen har gett ett positivt resultat då forskning visar att barn som rör varandra positivt slåss mindre. Jämställdhet Vi försöker att tänka på att flickor och pojkar ska få lika utrymme och ansvar, men kan inte utläsa något resultat av detta. Årlig plan för trygghet och trivsel. Planen är reviderad och har nu bytt namn. Än är det för tidigt att se resultat. Närmiljön - städdag Resultatet av att vi årligen genomför städdagen har bidragit till att nästan alla våra elever är rädda om sin skola och förstörelse är sällsynt under skoltid. Renovering av mellanstadiebyggnaden. Eleverna uppskattar sin skola och värnar om den. Höst/julmarknad Det skapades en bra Vi-känsla på skolan samt eleverna fick möjlighet till flertalet utflykter. Investering av dilemmafrågor Det blev bra och givande diskussioner i klassrummen efter tipspromenad med dilemmafrågor. Studiebesök på Spandelstorpsskolan

5 Vi blev inspirerade av föredraget och vill genomföra schemalagda diskussioner med värdegrundsfrågor varje vecka. 1.5 Bedömning Hur väl lyckades vi? Här bedömer Ni måluppfyllelsen; dvs. vilket resultat har arbetet mot målet gett x Arbetet mot målet har inte alls påbörjats. 4. Arbetet har påbörjats och vi är på god väg mot målet. 2. Diskussioner om hur vi ska arbeta mot målet har inletts. 5. Målet är nära. 3. Vi har enats om hur vi ska arbeta mot målet 6. Målet uppnått. 1.6 Analys. Ambitioner, förutsättningar och satsningar vägs mot mål och res ultat. Värdegrundsövningar och kamratstödjarna Vi hoppas och tror att vårt sätt att arbeta med normer och värden påverkar eleverna positivt och ger dem värdefulla värderingar inför framtiden. Vårt kontinuerliga arbete med kamratstödjarna leder till att eleverna tar ansvar för mobbningsförebyggandet. Socialpedagog, samarbetsövningar och massage Vi hoppas att satsningen på socialpedagog och tid för samarbetsövningar och massage har gett goda resultat. Jämställdhet De flesta tycker att jämställdhet är ett viktigt område och att det behöver lyftas regelbundet. Vi försöker tänka på att ge flickor och pojkar samma utrymme och ansvar och tala med eleverna om detta. Det är positivt att pedagogerna är medvetna om detta. Vi har en bit kvar till målet dvs. självklar jämställdhet och så länge inte alla är jämställda behöver man göra något. Det är lätt att halka in i gamla föreställningar. Årlig plan för trygghet och trivsel

6 Pga. nya direktiv är planen ett dokument i ständig förändring vilket gör att resultatet är svårt att utläsa. Mycket resurser har dock lagts ner. Närmiljön städdag Städdagen, som planeras av elevrådet, fungerar bra och vi ska fortsätta att arbeta med den. Renovering av mellanstadiebyggnaden Vi tror att om skolan underhålls så innebär det att eleverna månar om sin skola och är rädda om den. Höst/julmarknad Vi tror att eleverna får ut mycket av att göra gemensamma aktiviteter över klassgränserna. Det skapar vi känsla och bidrar till ökad förståelse för varandra. Investering av dilemmafrågor. Vi tror att genom bra diskussioner har eleverna tagit åt sig av varandras åsikter och på så sett skapat mer förståelse för andra människors situation. Studiebesök på Spandelstorpsskolan Vi tyckte att SET utbildning och materialet var för dyrt men vill skapa vårt eget sätt att genomföra diskussioner om värdegrunden. 1.7 Åtgärder för utveckling (hur går vi vidare) 1. Vi ska fortsätta att utveckla arbetet med värdegrundsövningar, etiska samtal, kompissamtal och kamratstödjare. 2. Vi ska fortsätta att arbeta med alla barns rättigheter och skyldigheter. 3. Vi ska fortsätta med samarbetsövningar och massage. 4. Årlig plan för trivsel och trygghet ska omarbetas. 5. Vi ska sträva efter att förstörelse och klotter åtgärdas med en gång.

7 2 LÄRANDE OCH UTVECKLING 2.1 Mål Skolan skall sträva efter att varje elev Utvecklar nyfikenhet och lust att lära, Utvecklar sitt eget sätt att lära, Utvecklar tillit till sin egen förmåga, Känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, Lär sig att utforska, lära och arbeta båda självständigt och tillsammans med andra, Befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden, Tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet, Utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, Lär sig att kommunicera på främmande språk, Lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att - formulera och pröva antaganden och lösa problem, - reflektera över erfarenheter och - kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden och inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 2.2 Lokala mål Angående redovisningskraven i skolplanen om fysisk aktivitet, se Må Bra projekt sista kapitlet.

8 2.3 Åtgärder för att nå målen I förskoleklassen använder eleverna olika metoder i sitt lärande, så som skapande, skrivande, lyssnande, musik, lek och rörelse. Vi lär såväl utomhus som inomhus. Förskoleklassen arbetar med språklig medvetenhet. Med detta menas att genom att arbeta med rim, ramsor, sagor, längd på ord, ljud i ord, bokstäver, ord och meningar skapas förutsättningar för att kunna lära sig att läsa och skriva. En nätverksgrupp för lärare i f-klass finns. Vi har fått mer fortbildning i IUP. Vi har haft pedagogiska konferenser om IUP med de andra skolorna i rektorsområdet. Elever håller i delar av utvecklingssamtalen. Vi använder digital IUP. Eleverna har kännedom om målen i de olika ämnena. Elevrådet har fått vara med och planera temadagar. År 2 och 3 använder skoldagboken för att varje elev ska vara delaktig och bli medveten om sitt eget lärande och sin egen utveckling. År 4-6 har utvärderat olika arbetsområden och reflekterat över sitt lärande. Visa hemma pärm (skolarbeten tas hem för påseende med jämna mellanrum) för elever i år 4-6 gör dem medvetna om sin egen förmåga och sitt eget lärande. I slöjdboken får eleverna reflektera, dokumentera och utvärdera efter varje slöjdtillfälle. När slöjdföremålet är färdigt gör eleven en digital dokumentation och utvärdering på datorn. Åtgärdsprogram för elever med särskilda behov har upprättats tillsammans med lärare, elev och föräldrar. Åtgärdsprogrammen följs upp, och skolan har kontinuerlig kontakt med berörda föräldrar. Vi har gjort uppföljningar av åtgärdsprogrammen oftare. Vi har satt in extra stöd så tidigt som möjligt i den mån vi har haft resurser. Olika sorters pedagogik som är individuellt anpassad har använts. Vi har använt flexibla grupper i mån av resurser och behov. I stället för att redovisa skriftligt har vissa elever redovisat muntligt. Elever som har haft svårigheter med finmotoriken har kunnat skriva på datorn. Vi har haft värderingsövningar och etiska samtal. Elevens val har organiserats om. Grupperna är åldersblandade med elever från år 3-6. Eleverna erbjuds både teoretiska och praktiska ämnen. Elever i olika årskurser har stöttat varandra genom fadderverksamhet. Fadderklasser har tillsammans jobbat med engelska, svenska och matte. I alla årskurser har det tränats främmande språk i stigande svårighetsgrad.

9 Studiebesök har gjorts på BLT, ICA Allivs, Kreativum och Konsthallen i Blekinge museum. År 3 har varit på studieresa i Karlskrona. Åldersblandade aktiviteter har skett flera gånger under terminen, t.ex. elevens val, städdag, utemattedagar, engelska i fadderklasser, idrottsdagar, motorikbanan, Teknikspanarna, Snilleblixtarna och naturstudier. Elever har medverkat i NTA som är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik. Vi har haft extra rörelseträning inomhus för barn som behöver det för att underlätta sin inlärning. På skolgården finns en motorikbana, där barn som behöver extra rörelseträning kan träna. Därmed blir förutsättningarna för inlärning bättre. Vi har ofta tagit hjälp av Enheten för stöd och utveckling kring barn med särskilda behov. Handledning för personal av skolpsykologen har genomförts. Lärare har varit på fortbildning i matematik, NTA, God Läsutveckling och specialpedagogik. Det finns ett Mattenätverk mellan förskolorna och skolorna i rektorsområdet. Vi har en senior på skolan som hjälper till i en klass och på rasterna. 2.4 Resultat Resultaten i de kommunövergripande testerna har i många ämnen blivit bättre. Samtliga elever i förskoleklassen klarade det språkliga medvetenhetstestet bra. Inga elever hamnade i de så kallade gråzonerna eller riskzonerna. I Höstprovet för år 1 har medelvärdet jämfört med föregående år försämrats något i Taluppfattning och Kopiering och förbättrats något i Fonolek. I jämförelse med hela kommunen ligger vi något under medel. I år 2 blev resultatet ungefär som föregående år. Vi ligger också över kommunens medelpoäng. Resultaten på de nationella proven i år 5 är ungefär lika i matte och engelska och något sämre i svenska när de jämförs med resultaten Nätverksgruppen för lärare i f-klassen har utbytt erfarenheter och idéer med andra f-lärare. Tack vare arbetet med IUP har målen tydliggjorts för eleverna på ett bättre sätt än tidigare. Elever i elevrådet som har varit med och planerat temadagar har lärt sig att ta ansvar, planera och genomföra aktiviteter.

10 Arbetet med skoldagboken har gjort eleverna mer medvetna om sin egen skolsituation. Visa hemma pärmen har gett föräldrarna insyn i barnens lärande. Vid användandet av slöjdboken har många elever blivit mera självständiga i sitt arbete. Föräldrar har uttryckt att de är nöjda med tätare uppföljning av åtgärdsprogrammen. De barn som fått extra resurser tidigt, har utvecklats positivt. Elever som har fått redovisa muntligt och använda datorn för att skriva är mer positiva till skolarbetet. Vi upplever att genom klassråden, värderingsövningar och etiska samtal har flera barn lärt sig att reflektera, kritiskt granska och formulera ståndpunkter. Vi ser att de flesta har lärt sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. Eleverna har upplevt elevens val mer positivt när de har haft fler ämnen att välja på. Vi ser att barnen tar åt sig och utvecklar sin förmåga i främmande språk. Studiebesöken har resulterat i ett större intresse för omvärlden. Vi ser att eleverna visar uppskattning av tematiskt arbetssätt och att arbeta åldersblandat har stärkt gemenskapen på skolan. Som ett resultat av utematten ser vi att eleverna blir engagerade och visar glädje i arbetet. De hittar också olika sätt att lära på. Arbetet med NTA har väckt intresse hos eleverna och skapat nyfikenhet på nya sätt att lära. Genom att använda olika sorters pedagogik har vi fått nöjdare elever. De som har tagit hjälp av Enheten för stöd och utveckling känner sig stärkta i sin roll att stödja elever med behov av särskilt stöd. Lärarnas fortbildning ökar kvaliteten på undervisningen. Rörelseträning har förbättrat motoriken hos elever med motoriksvårigheter. Vi ser att barnen uppskattar sin klassmorfar, och blir lugnare och tryggare.

11 Språktest för 6-åringar HT Fsk Fridlevstad skola Medel 56,6 Medel 59 Fsk Karlskrona kommun Medel 56,1 Medel 56,6 Höstprovet och Fonolek i år 1 HT Kopiering Fridlevstad medel 4,3 medel 3,6 Kopiering Karlskrona kommun medel 4,6 medel 4,7 Taluppfattning Fridlevstad medel 5,1 medel 4,6 Taluppfattning Karlskrona kommun medel 4,7 medel 4,9 Fonolek Fridlevstad medel 13,4 medel 13,9 Fonolek Karlskrona kommun medel 13,5 medel 14,2

12 Svenska år Läsförståelse Fridlevstad medel 5,2 medel 5,1 Läsförståelse Karlskrona kommun medel 5,0 medel 5,0 Ordkedjor Fridlevstad medel 5,1 medel 5,4 Ordkedjor Karlskrona kommun medel 4,8 medel 4,8 Diktamen Fridlevstad medel 5,4 medel 5,3 Diktamen Karlskrona kommun medel 5,2 medel 5,0 Testresultat på nationella prov i år 5 08 Uppnått målen På väg uppnå målen Ej uppnått målen Totalt MATEMATIK (Fridlevstad) 91,7% 0% 8,3% 100,0% MATEMATIK (Karlskrona kommun) % % % 100,0% SVENSKA (Fridlevstad) 91,7% 0% 8,3% 100,0% SVENSKA (Karlskrona kommun) % % % 100,0% ENGELSKA (Fridlevstad) 83,3% 8,3% 8,3% 100,0% ENGELSKA (Karlskrona kommun) % % % 100,0%

13 Testresultat på nationella prov i år 5 09 Uppnått målen På väg uppnå målen Ej uppnått målen Totalt MATEMATIK (Fridlevstad) 88,0% 0 % 12,0% 100,0% MATEMATIK (Karlskrona kommun) % % % 100,0% SVENSKA (Fridlevstad) 81,4% 12,0% 6,6% 100,0% SVENSKA (Karlskrona kommun) % % % 100,0% ENGELSKA (Fridlevstad) 93,4% 0% 6,6% 100,0% ENGELSKA (Karlskrona kommun) % % % 100,0% 2.5 Bedömning Hur väl lyckades vi? X 6 1. Arbetet mot målet har inte alls påbörjats. 4. Arbetet har påbörjats och vi är på god väg mot målet. 2. Diskussioner om hur vi ska arbeta mot målet har inletts. 5. Målet är nära. 3. Vi har enats om hur vi ska arbeta mot målet 6. Målet uppnått.

14 2.6 Analys. Vi ser att förskolans läsprojekt samt arbetet med språklig medvetenhet i förskoleklassen och arbetet med läs- och skrivinlärning i de lägre klasserna har gett resultat. Mattenätverket delger övriga kollegor metoder och idéer. Läraren i f-klassen finner att träffarna i nätverksgruppen för lärare i f-klassen varit givande och att den nedlagda tiden kommit eleverna till godo. Vi använder olika pedagogiska arbetssätt t.ex. Utematte och NTA för att möta barns olika inlärningsstilar. Vi märker att eleverna tycker om att arbeta tematiskt och åldersblandat och vi anser att det är ett bra inlärningsalternativ, så vi vill fortsätta att satsa på detta. IUP-arbetet har gett oss tillfälle att träffa andra lärare inom rektorsområdet och diskutera pedagogiska frågor. Däremot har vi inte lyckats att skapa tid för detta på den egna skolan. 2.7 Åtgärder för utveckling Vi ska få fortbildning om skriftliga omdömen. Efter det elevledda samtalet ska vi göra en utvärdering. Vi ska utöka elevsamverkan över klassgränserna. Vi ska fortsätta med gemensamma mattedagar. Vi ska fortsätta att ha pedagogiska konferenser då personalen kan sitta ner och utbyta pedagogiska tankar.

15 3 ANSVAR OCH INFLYTANDE 3.1 Mål Skolan ska sträva efter att varje elev Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 3.2 Lokala mål Vi strävar efter att eleverna ska se att de lär för sin egen skull.

16 3.3 Åtgärder för att nå målen Eleverna får kontinuerligt påminnelser att tänka på sin arbetsmiljö, framförallt ljudnivån. Elever i år 2 och 3 har haft skoldagbok och där har eleverna skrivit egna och/ eller gemensamma mål för varje vecka och utvärderat dessa. Eleverna i år 4-6 har utvärderat och reflekterat efter olika arbetsområden. År 4-6 har kontinuerligt skickat hem elevernas skolarbete för påseende. Eleverna får ta ansvar för att sköta sina hemarbeten. Vi har genomfört utvecklingssamtal under hösten och våren. Inför utvecklingssamtalen kan elever och föräldrar i år 1-6 fylla i omdömen i Schoolsoft. Förskoleklassens föräldrar har fyllt i en enkät. Elever har själva hållit i delar av sitt utvecklingssamtal. Vid utvecklingssamtalet fylls IUP:n i. Föräldrarna har erbjudits utbildning på den digitala IUP:n. Portfolio har använts. År 1-3 har följt ett givet arbetsschema som är anpassat efter eleven. I dessa finns det valmöjligheter. Vi har haft åldersblandade grupper för år 3-6 i elevens val. Eleverna har haft möjlighet att välja både praktiska och teoretiska ämnen. Elevråd, matråd och kamratstödjarmöten har skett kontinuerligt. Elevrådsrepresentanter och kamratstödjare har fått utbildning. Alla klasser har haft klassråd och klassmatråd. Elevrådsprotokollet är en ständigt återkommande punkt på skolans arbetsplatsträffar. Elevrådet planerade och tog ansvar för skolans städdag och aktiviteter första skoldagen. Eleverna har lärt demokratiska värderingar genom handling. Alla har fått säga sin åsikt och lyssnat på varandra. Vi har visat varandra hänsyn och respekt genom att alla fått vara med utifrån sina förutsättningar. Vi har haft diskussioner om våra regler på skolan samt hur vi vill använda dem. Detta arbete fortsätter. Vi har arbetat fram ett förväntansdokument där elever och föräldrar fått komma med synpunkter. Eleverna i år 4-6 har varit ett stöd för eleverna i år 1-3 genom fadderverksamhet. Alla klasser har använt skolportalen för att ge föräldrarna information.

17

18 3.4 Resultat Eleverna har gett varandra arbetsro när de tänker på ljudnivån i klassrummet och lekhallen. De flesta eleverna har tagit ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Skoldagboken har bl. a. givit eleverna möjlighet till reflektion och till att skriva utan krav på rätt skrivteknik. De äldre eleverna har tyckt om att göra utvärderingar efter arbetsområden. Föräldrar till elever i år 4-6 är positiva till att elevernas arbeten skickas hem för påseende kontinuerligt. De flesta elever klarar att ta ansvar för sina hemarbeten. Föräldrarna har tillsammans med sina barn svarat på samtalslistan inför höstterminens utvecklingssamtal. Inför vårterminens utvecklingssamtal fyllde en del elever i på Schoolsoft och andra fick papperskopior att fylla i. Här får både elever och föräldrar insyn i elevens skolsituation. Av omdömena och enkäten kan vi utläsa att föräldrarna nästan alltid är positiva till skolan. Eleverna klarade bra att hålla i delar av sitt utvecklingssamtal. Samtalet avslutades med att mål sattes upp i IUP:n. Arbetet med IUP gör att eleverna får större inflytande över sin inlärning. På samtalet har eleverna visat sin portfolio och de kan då se sin kunskapsutveckling gå framåt. Eleverna i år 1-3 visar uppskattning för arbetsschemat och tar ansvar. Eleverna i år 3-6 har större inflytande över sin utbildning när de själva kan välja vad de vill fördjupa sig i på elevens val. Elevrådet och klassråden har fungerat bra. Eleverna uttrycker vad de tycker och känner i klassråden. De aktiviteter som elevrådet planerade och genomförde fungerade mycket bra. Matråden och klassmatråden har fungerat bra och eleverna upplever att de har kunnat påverka matsedeln. Kamratstödjarna har rapporterat till sina handledare hur relationerna mellan eleverna på skolan har fungerat. Genom att kamratstödjare och elevrådsrepresentanter fått utbildning känner de sig säkrare i sin roll. De flesta elever har empati och förståelse för varandra. Vi upplever att de tar ansvar och hjälper varandra när det verkligen behövs. De flesta eleverna är väl medvetna om vad som är rätt och fel. Eleverna är oftast duktiga på att lyssna på varandra och att visa varandra hänsyn. Eleverna har visat en positiv inställning till faddersystemet. De yngre eleverna får stöd av de äldre.

19 3.5 Bedömning Hur väl lyckades vi? x 6 1. Arbetet mot målet har inte alls påbörjats. 4. Arbetet har påbörjats och vi är på god väg mot 2. Diskussioner om hur vi ska arbeta mot målet målet. Har inletts. 5. Målet är nära. 3. Vi har enats om hur vi ska arbeta mot målet 6. Målet uppnått.

20 3.6 Analys. Genom att använda skoldagböckerna får eleverna möjlighet att reflektera över sitt arbete. De äldre eleverna tycker nu att arbetet med utvärdering och reflektion är bra. Eleverna klarade den del av utvecklingssamtalet de själva höll i bra, eftersom de före samtalet fick fylla i en utvärdering och träna med en kamrat. Eleverna var med och utformade sin IUP och visade då stor självinsikt. Vi tror att vi genom portfolio tydliggör elevernas utveckling. Arbetsschemat i svenska för år 1-3 är ett bra sätt att låta eleverna ta ansvar för sin läs- och skrivinlärning. Elevens val ger eleven delaktighet över utbildningen. Med arbetet i matråd, kamratstödjare och elevråd känner eleverna inflytande och delaktighet. Utbildningen för kamratstödjare och elevrådsrepresentanter är viktig för att de ska känna sig säkra i sina roller. Genom att lägga ner mycket tid på att lära eleverna ta hänsyn till och respektera varandra är målet att ge dem en demokratisk grundsyn. Vi tror att elevernas empati och förståelse för varandra delvis beror på många sociala samtal i klasserna. Då eleverna ofta får hjälpas åt lär de sig att visa hänsyn och de demokratiska principerna. Faddersystemet är ett bra sätt att göra eleverna tryggare. Det är en möjlighet för de äldre eleverna att ta ansvar för sina fadderbarn. 3.7 Åtgärder för utveckling. Vi fortsätter att ge elevrådet ansvar för vissa uppgifter och få dem delaktiga i skolans beslutande organ. Eleverna ska få mer tid att förbereda sin del i utvecklingssamtalen.

21 4 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN 4:1 Mål Läraren skall utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i gymnasieskola och gymnasiesärskola och i samarbete särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. 4:2 Åtgärder för att nå målen (tex aktiviteter, resurser, metoder) Förskolan Gomorronsols femårsgrupp är numera förlagd i skolans lokaler. Vid flera tillfällen under vårterminen hälsade femåringarna på i förskoleklassens lokaler och träffade sin blivande lärare. Ett informationsbrev om skolans förskoleklass skickades i januari hem till de nya elevernas föräldrar. De föräldrar som ville bjöds in att besöka skolan och fick svar på sina frågor och funderingar. I februari hade hela skolan öppet hus. Information gick ut till hela kommunen. Den blivande klassläraren i år 4 har besökt treorna. Sjätteklassarna besökte sin nya skola (Rödebyskolan) i slutet av vårterminen och träffade då sina nya kontaktlärare. Överlämningskonferens angående elever med särskilda behov hölls i maj. Där deltog klassläraren i år 6 och Rödebyskolans elevvårdsteam. Överlämnande lärare delger sina erfarenheter och kunskaper om eleverna till övertagande lärare vid samtliga övergångar. År F-6 har varit uppdelade i tvärgrupper vid läsårsstarten, skoljoggen och städdagen. Vi har haft en kompispromenad då eleverna var indelade i tvärgrupper. Vi har haft två utemattedagar då eleverna har varit indelade i tvärgrupper. År 4-6 har haft fortsatta gemensamma temaarbeten. År 3-6 har elevens val i tvärgrupper.

22 Barnen i förskoleklassen och år 3 har under vårterminen haft gemensamma aktiviteter (fadderverksamhet). Läraren i förskoleklassen har även arbetat på fritids. Vi har senarelagt APT för att all personal ska kunna samverka. Vi har gjort enkätundersökningar angående övergångarna. 4:3 Resultat Information och lära-kännaarbeten inför övergångar Enkäter visar att elever och föräldrar är övervägande positiva. Det vi kan utläsa är att läraren känner sina nya elever, eleverna känner sina nya lärare och eleverna känner också till den miljö de ska arbeta i. Samverkan Vi upplever att eleverna uppskattar att vi har haft gemensamma temaarbeten och aktiviteter. De har lärt sig samarbeta och ta hänsyn till varandra. Förskoleklassbarnen har fått faddrar och lärt känna en äldre kompis i trean. All personal har möjlighet att delta på APT. Vi har inte haft något samarbete mellan fritids och skola.

23 4:4 Bedömning Hur väl lyckades vi? Här bedömer Ni måluppfyllelsen; dvs. vilket resultat har arbetet mot målet gett X Arbetet mot målet har inte alls påbörjats. 4. Arbetet har påbörjats och vi är på god väg mot 2. Diskussioner om hur vi ska arbeta mot målet målet. har inletts. 5. Målet är nära. 3. Vi har enats om hur vi ska arbeta mot målet 6. Målet uppnått. 4:5 Analys. Ambitioner, förutsättningar och satsningar vägs mot mål och resultat. Vi har nått ett bra resultat under året tack vare flera gemensamma aktiviteter och att överlämnande och mottagande lärare samarbetat bra. På grund av omorganisation i Kommunen och rektorsområdet har informationen till föräldrarna varit bristfällig och sen. Detta har även påverkat samverkan inför övergångarna. Då det har införts ett nytt arbetssätt i år 4-6 har detta inneburit färre tillfällen till fadderverksamhet.

24 4:6 Åtgärder för utveckling (hur går vi vidare) Vi ska ha öppen verksamhet för blivande F-klassens föräldrar. Vi ska ge föräldrarna i 5-års gruppen och f-klassen tidigare information om den kommande situationen när de börjar i f-klassen eller i ettan. Vi ska fortsätta ha fadderverksamhet. Vi fortsätter med elevens val år 4-6. Blivande läraren i år 1 ska även i fortsättningen få möjlighet att träffa sina blivande elever. År 4-6 ska fortsätta arbeta i tvärgrupper. Vi ska försöka genomföra fler gemensamma aktiviteter mellan år 3 och år 4-6. Vi vill fortsätta vår samverkan mellan klasserna. Vi ska förbättra vårt samarbete mellan fritids och skolan. Samverkan mellan 5-åringar och 6-åringar ska fortsätta. Fortsatt samarbete med Rödebyskolan vid övergången till år 7.

25 5 OMVÄRLDEN 5.1 Mål Skolan ska sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. 5.2 Lokala mål Eleverna ska få ökad inblick i och kännedom om olika arbetsplatser. Eleverna i år 3 ska få kännedom om det egna kulturarvet. 5.3 Åtgärder för att nå målen (tex aktiviteter, resurser, metoder) Under vårterminen -09 har klasser gjort studiebesök på BLT, Allivs, Fridlevstad kyrka, hembygdsmuséet och besökt fornminnen i närområdet. År 3 har gjort en studieresa i Karlskrona som avslutning på temaarbetet Karlskrona med omnejd. Förskoleklassen har gjort en konstresa till Karlskrona konsthall. År 3 6 genomför nutidsorientering var tredje vecka. Minst en gång under året har eleverna fått ta del av en teater/konsertföreställning. Vi har haft samarbete med Fridlevstad GoIF och OK Dacke. Vi har haft besök av informatör och närpolisen Andreas Glingfors. Alla elever har varit på besök på Kreativum.

26 5.4 Resultat Studiebesök och besök från arbets- och föreningsliv Studiebesök och samarbetet med föreningar och närpolis har gett eleverna inblick i närsamhället och dess arbets- och föreningsliv. Eleverna har fått prova på olika aktiviteter. Konstresa Studiebesöket inspirerade såväl elever som personal till att använda sig av skapande i läroprocessen. Nutidsorientering Vi ser att vi genom nutidsorientering sporrat eleverna till att följa med i vad som händer i omvärlden. Kulturevenemang Eleverna har minst en gång under året fått ta del av någon teater- musikföreställning. Vi har sett att eleverna uppskattar en del av kulturevenemangen. Besök på kreativum Eleverna blev inspirerade och nyfikna på de ämnen som togs upp. De lärde sig mycket och ville fortsätta när vi kom hem till skolan.

27 5.5 Bedömning Hur väl lyckades vi? Här bedömer Ni måluppfyllelsen; dvs vilket resultat har arbetet mot målet gett. 1 2 x Arbetet mot målet har inte alls påbörjats. 4. Arbetet har påbörjats och vi är på god väg mot målet. 2. Diskussioner om hur vi ska arbeta mot målet har inletts. 5. Målet är nära. 3. Vi har enats om hur vi ska arbeta mot målet 6. Målet uppnått. 5.6 Analys. Ambitioner, förutsättningar och satsningar vägs mot mål och resultat. Kulturevenemang Vi har lyckats bra med några av valen av teater- och musikföreställningar. Vi tycker inte alltid att föreställningarna har passat för årskursen. Studiebesök och besök från arbets- och föreningsliv Genom studiebesök och besök från arbets- och föreningsliv får eleverna en konkret upplevelse och lär sig bättre. Konstresa Läraren i f-klassen och eleverna var mycket nöjda med resan och upplevelsen. Detta mynnade ut i ett skapandeprojekt med avlutande vernissage för föräldrarna. Nutidsorientering Samarbetet mellan skolorna i Fridlevstads rektorsområde med att göra nutidsorientering bidrar till att eleverna får chans till ökad insyn i omvärlden. Besök på kreativum

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN 2008-2009 NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN Sammanställd av: Arbetslaget Holmsjö fritidshem Ansvarig: Rektor Ulf Ebbesson

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Normer och värden Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan läsåret 2016/2017 Normer och värden: Lgr 2011 säger att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Blåbärets Kvalitetsredovisning

Blåbärets Kvalitetsredovisning Blåbärets Kvalitetsredovisning ht-2011/vt-2012 Sammanställt av: Maria Henriksson Normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011 1 Normer och värden 1:1 Mål för eleven Skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde. Varje elev är väl förtrogen med skolans

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Jämjö kyrkskola. Läsåret

Kvalitetsredovisning. Jämjö kyrkskola. Läsåret Kvalitetsredovisning Jämjö kyrkskola Läsåret 2009-2010 1 Trygghet och tolerans i arbetsmiljön, läsåret 2009/2010 Prioriterat mål Skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde,

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Läsåret 2016-2017 UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka

Läs mer

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 (reviderad 2010) samt Nyköpings kommuns tjänstegarantier.

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

ARBETSPLAN PILBÄCKSKOLAN LÅ VISION PILBÄCKSKOLAN ÄR EN SKOLA VARS ELEVER KÄNNER LUST ATT LÄRA HAR GODA KUNSKAPER BRYR SIG OM VARANDRA

ARBETSPLAN PILBÄCKSKOLAN LÅ VISION PILBÄCKSKOLAN ÄR EN SKOLA VARS ELEVER KÄNNER LUST ATT LÄRA HAR GODA KUNSKAPER BRYR SIG OM VARANDRA ARBETSPLAN PILBÄCKSKOLAN LÅ 12-13 VISION PILBÄCKSKOLAN ÄR EN SKOLA VARS ELEVER KÄNNER LUST ATT LÄRA HAR GODA KUNSKAPER BRYR SIG OM VARANDRA ORGANISATION SAMVERKAN är en skola på Hovområdet i Växjö. Skolan

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Skrävle skola 09/10

Kvalitetsredovisning för Skrävle skola 09/10 Kvalitetsredovisning för Skrävle skola 09/10 Skolans adress Skrävle skola 373 02 Ramdala tel: 0455-367114 Sälleryd Rektor lå 09/10 Thomas Simonsson Jämjö administrativa centrum Jändelskolan 373 00 Jämjö

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning, Torhamns skola läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning, Torhamns skola läsåret 2009/2010 Kvalitetsredovisning, Torhamns skola läsåret 2009/2010 Torhamns skola Sandhamnsvägen 55 370 42 Torhamn Tfn: 0455-512 13 Rektor: Helén Sollin 1 Samverkan med förskoleklass och skolan Att vid läsårets slut

Läs mer

Härneviskolan Läsåret 10/11

Härneviskolan Läsåret 10/11 Härneviskolan Läsåret 10/11 Härneviskolan Läsåret 10/11 Härneviskolan är en F - 5 skola i den äldre delen av Bro samhälle, med gångavstånd till Bro pendeltågsstation. Skolan består av flera byggnader och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Hjulsbroskolan

LOKAL ARBETSPLAN Hjulsbroskolan LOKAL ARBETSPLAN 2005-2006 Reviderad 2005-09-28 0(12) Presentation av med förskoleklasser, skola och fritidshem har ca 310 elever i åldrarna 6-12 år. Vårt läge nära skogen och Stångån erbjuder unika möjligheter

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Förskolans Arbetsplan 2016/2017

Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Avdelning Fantasiresan Stigens Friskola Innehållsförteckning Fokus under 2016-2017 Åtgärder enligt föregående utvärdering Mål och riktlinjer Normer och värden Utveckling

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun

Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Handlingsplan för förskoleklasser och fritidshem i Boxholms kommun Januari 2008 Skolans uppdrag Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) har anpassats för att även omfatta förskoleklassen

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2016/2017 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2016/2017 Bryngelstorpskolans fritidshem Bullerbyn är namnet på den fritishemsavdelning som tar emot barnen från förskoleklassen och 1/3 av årskurs

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

VÄRDEGRUNDEN. Vallaskolan. Ansvar. Jämställdhet

VÄRDEGRUNDEN. Vallaskolan. Ansvar. Jämställdhet VÄRDEGRUNDEN Vallaskolan Glädje Ansvar Ärlighet Jämställdhet Trygghet Gemenskap Ödmjukhet Ömsesidig respekt Hänsyn Genom att vi alla, elever, föräldrar och personal, tar ett gemensamt ansvar för och arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2008 Rosentorps platschefsområde Vellinge Rosentorpskolan Trädgårdsgatan 23521Vellinge 1 Kvalitetsredovisning för 2008, Rosentorpskolans platschefsområde, Grundfakta om Rosentorpskolans

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Arbetsbeskrivning för

Arbetsbeskrivning för Arbetsbeskrivning för HT 2011 VT 2012 Arbetsbeskrivning Mästerkatten HT-11 VT-12 Barn: 5 4 3 2 1 Pojkar Flickor 0 2010 2009 2008 2007 2006 Personal: Namn Arbetstid Utbildning Jonas 100 % Förskollärare

Läs mer

Förskoleklassens verksamhetsplan

Förskoleklassens verksamhetsplan Förskoleklassens verksamhetsplan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande citat

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Sankt Pauli förskola 2016-2017 Planering och genomförande: Genomgång av barngruppens sammansättning och behov Läroplanens mål grunden för planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Läs mer

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för fritidshemmet Innehåll Inledning... 3 Normer och värden... 4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar... 5 Barns delaktighet och inflytande... 6 Ett mångkulturellt

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 för Förskolan Prästkragen Avesta RO 3 2009-04-06 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Presentation av enheten Förskolan Prästkragen är en

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun FAMILJEDAGHEM/ FAMILJEFRITIDSHEM Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. och riktlinjer... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Utveckling och lärande... 5 2.3 Barns inflytande...

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfg hjklöäzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklöäzxcvbnmqw Vår verksamhet i förskoleklass utifrån LGR 11 ertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåa

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Sörgårdens arbetsplan 14-15

Sörgårdens arbetsplan 14-15 Sörgårdens arbetsplan 14-15! Svenska Vi kan använda oss utav 4 olika diagnos- undervisningsmaterial. Skolverkets Nya språket lyfter, Stärk språket stärk lärandet (Cirkelmodellen), God läsutveckling, God

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Grundsärskolan. Läsåret 2012/13

Verksamhetsberättelse. Grundsärskolan. Läsåret 2012/13 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Verksamhetsberättelse Grundsärskolan Läsåret 2012/13 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och värden sidan 5 Elevernas ansvar och inflytande sidan 7 Skola

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Grundsärskolans verksamhetsplan Mål och riktlinjer All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Skollagen Läroplaner och kursplaner FN:s barnkonvention Bildningsnämndens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Hällabrottets förskola

Hällabrottets förskola 1(7) 2016 06 15 Verksamhetsplan Hällabrottets förskola 2016/2017 2 förskolechef: Pernilla Nilsson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetsidé 4. Hällabrottets förskola års hjul (under arbete) 5.

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer