Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011"

Transkript

1 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är att erbjuda barnen en meningsfull fritid samt att stötta dem i deras sociala utveckling och lärandet i skolan. Nyckelord som tillit, ansvar, hänsyn och respekt ska genomsyra vårt arbete. Fritidshemmet arbetar medvetet för att man ska accepteras för den man är och lära sig uppskatta varandras olikheter. Samhället förändras och lärandet sker till stor del utanför skolan idag. Vi strävar efter att koppla samman lärandet utanför skolan med lärandet i skolan. Fritidshemmet samarbetar med föräldrarna och lärarna i skolan. Fritidshemmet arbetar efter samma läroplan som skolan; Lpo Normer och värden Läroplan för fritidshemmet 2011 säger att Skolans mål är att varje elev - kan göra och uttrycka etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, - respekterar andra människors egenvärde, - tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor, - kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och - visar respekt och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Målet är att varje barn ska känna trygghet och utveckla en god självkänsla och integritet. Vi vill att barnen ska kunna fungera i grupp och utvecklas till ansvarstagande individer som visar hänsyn gentemot sin omgivning. Målet är att vi ska se det unika i varje barn och vi arbetar medvetet med att olikheter i gruppen är en tillgång. Målet är att barnen ska kunna hantera konflikter och lösa dem på ett positivt sätt. Vid terminsstart gör vi en ordentlig satsning på gruppstärkande lekar och samarbetsövningar under de första veckorna för att ytterligare öka förutsättningarna för en god gruppsamhörighet. Vi arbetar aktivt med att lära barnen hur man löser konflikter på ett positivt sätt genom att vi är noga med att alla får komma till tals och att alla ska lyssna på varandra. Vi tar tag i konflikter omgående och låter barnen förstå att vi tar dem på allvar. Vid behov kontaktar vi hemmet, ansvarig klasslärare eller till exempel skolsköterska/kurator. För att öka stabiliteten och tryggheten på fritidshemmet låter vi barnen träffa så få olika vuxna som möjligt genom att vi går in och vikarierar för varandra så ofta vi kan. Om vi måste ta in vikarier har vi några få personer vi tar in i verksamheten.

2 Vi uppmuntrar barnen att berätta och på andra sätt kommunicera om sitt liv utanför fritidshemmet. Vi strävar efter en nära kontakt med föräldrarna och vi vill visa varandra en ömsesidig respekt utifrån våra olika kulturer. Vi ser föräldrarna som en viktig samarbetspartner. Vi informerar föräldrarna om vad som händer på fritidshemmet genom regelbundna informationsbrev och bjuder in till drop-in fika varje termin. Vi har dagliga samlingar i två grupper och det ger barnen kontinuitet, ökar gruppkänslan och gemenskapen. Vi arbetar med vuxenstyrda aktiviteter, så som grupp-lekar, sagoläsning och pyssel i mindre grupper, där vi tar hänsyn till både gruppens storlek och vilka barn som blandas i grupperna. Vid några tillfällen per termin har vi lek - lotteri där man får en aktivitet tilldelad via lottning. Vi vill att barnen ska prova olika saker t.ex. att flickor leker brandman och pojkar har systuga. Den fria leken är oerhört betydelsefull för barnen och vi vill skapa bra arenor för denna. Fritidshemmet erbjuder bra lokaler för fri lek i mindre grupper. I leken utvecklar barnen meningsfulla kunskaper och färdigheter och de bearbetar egna erfarenheter samt utvecklar sin sociala kompetens. Vi ger förutsättningar för barnen att skapa nya kamratrelationer i andra åldrar. Vi vuxna är delaktiga och observerande. Vi vuxna är aktivt närvarande för att förhindra och upptäcka eventuella tendenser till kränkande behandling. Vi låter en stor del av dagen vara reserverad för fri lek. Vi kommer att lämna ut enkäter årligen till både föräldrar och barn. BRUK D 1.4, A 3.1 i juni månad.

3 Elevernas ansvar och inflytande Läroplan för fritidshemmet 2011 säger att Skolan mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former, - tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, - successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. Målet är att göra barnen ansvarstagande och delaktiga samt ge dem inflytande i verksamheten. Vi har regelbundna samlingar där barnen får uttrycka önskemål och åsikter. Vi kompletterar våra samlingar med återkommande fritidsmöten tillsammans med barnen, där de har möjlighet att föra sin egen talan och påverka verksamheten, såväl egna aktiviteter som gemensamma. Tillsammans med barnen pratar vi om och diskuterar hur vi är mot varandra, vilket ansvar var och en har och att lära sig i det lilla att ta ansvar för gemensamt demokratiskt fattade beslut. Dessa möten och barnens åsikter ligger till grund för verksamhetsplaneringen. Vi arbetar för att flickor och pojkar ska ha lika stort inflytande och vi vill ge utrymme för deras olika intresse, men även visa på alternativ och inspirera till nya upptäckter. Vi tillämpar tur-tagning i samlingarna. Vi delar barnen i pojk- respektive flickgrupp till skogen, för att ytterligare öka förutsättningarna för alla barn att vara med på så lika villkor som möjligt. Vi kommer att arbeta vidare med att synliggöra vad delaktighet innebär, till exempel genom återkopplande samtal. Vi kommer att ge barnen ännu fler tillfällen att vara delaktiga i planeringen av verksamheten. Vi arbetar för att barnen blir mer ansvarstagande i takt med stigande ålder. Utvärdering genom fritidsmöten där alla barnen måste komma till tals. Vi kommer att lämna ut enkäter årligen till både föräldrar och barn. BRUK D 1.1 i juni månad.

4 Idrott och hälsa Läroplanens kursplan i ämnet Idrott och hälsa för fritidshemmet 2011 säger att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, - planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelser och livsstil, - genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. Målet är att ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och betydelsen av god hälsa. Vi vill betona kostens betydelse för hälsan och strävar efter att måltidssituationen blir en stunds gemenskap i lugn och ro. Målet är att varje barn ska värna om vår gemensamma miljö, såväl inom som utomhus. Vi har utevistelse varje dag, oavsett väderlek. Vi planerar vår vardag på fritidshemmet så att vi erbjuder fysiska aktiviteter där vi fokuserar på lust och lek. Vi äter bara sötsaker vid enstaka tillfällen och umgås i andra former där vi leker grupplekar som stärker gemenskapen när vi vill ha det extra festligt. Vi är flera vuxna med vid måltiderna, vilket ger förutsättningar för gemensamma pratstunder i mindre grupper. Vi hjälps åt att hålla ordning och skapa en trivsam miljö och vi källsorterar material vi använder. Vi går regelbundet till skogen, på promenader eller till pulkabacken beroende på årstid och väder. Under loven erbjuder vi annorlunda aktiviteter jämfört med övrig fritidstid, som bakning, enklare matlagning med trivsam dukning, massage, fotbad och andra må-bra- inspirerande aktiviteter. Utvärdering genom fritidsmöten där alla barnen måste komma till tals. BRUK A 2.13 i juni månad.

5 Lek och skapande Vi har valt att ha kvar den här rubriken, då vi anser att det är en så stor och viktig del i fritidshemmens verksamhet, trots att det inte står något om detta i Läroplanen. Målet är att barnen genom den fria leken utvecklar sin sociala kompetens och gör omvärlden begriplig. Målet är att ge barnen verktyg att uttrycka sig genom skapande i olika former. Vi har gemensamma sångsamlingar och aktivitetsstationer. Vi reserverar en stor del av dagen till fri lek och vi vuxna finns nära till hands för att vid behov stötta och aktivt kunna delta. Vi utnyttjar lokalerna med alla smårum till lek i mindre grupper, vilket skapar andra förutsättningar för den fria leken och minskar konflikter. Vi har delar av vårt material för fritt skapande lätt åtkomligt för barnen. Vi erbjuder olika skapande aktiviteter där barnen får prova olika tekniker. Vi har material som inbjuder till roll-lekar där barnen kan prova olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet. Vi använder leken som ett redskap till utveckling även inom skolans mål och ämnen. Vi uppmuntrar barnen till gemensam lek. Vi erbjuder lek utomhus på stora ytor, vilket ger andra förutsättningar och gruppbildningar jämfört med inomhus. Vi erbjuder traditionella pyssel och aktiviteter inför årets högtider. Vi strävar efter att skapa ett gott klimat där vi kan skratta tillsammans! Vi kommer att lämna ut enkäter årligen till både föräldrar och barn. BRUK D 1.8 i juni månad. Vår vision: Vi vill skapa ett gott klimat där barnen kan utvecklas, känna trygghet och harmoni och bli empatiska människor. Alla barn är unika och vi vill se allas olikheter som en tillgång. Vi önskar lekskickliga barn, då vi tror på lekens betydelse för lärandet. Vi tror på ett nära samarbete med föräldrarna kring våra gemensamma barn. Tillsammans kan vi hjälpa barnen att växa! Fritidshemspersonalen Villa Villekulla, juni 2011

6 Föräldraenkät Hur upplever Ni att ert barn trivs på fritidshemmet? Känner Ni att Ni har förtroende för personalen på fritidshemmet? Känner Ni er trygga med fritidshemmet? Får Ni tillräckligt med information om verksamheten? Om nej, vilken information saknar Ni? Era åsikter är viktiga för vår verksamhet. Nämn tre saker som ni tycker är bra: Nämn tre saker som behöver förbättras:

7 Barnenkät Hur känner du dig när du ska till fritidshemmet? Hur känner du dig när du tänker på dina kompisar som är på fritidshemmet? Vad gör du allra helst på fritidshemmet? Vad är du med och bestämmer på fritidshemmet? Är du en bra kompis när du är på fritidshemmet? Hur gör du när du är en bra kompis? Egna kommentarer:

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Senast reviderad 2012-01-11 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Presentation av Lillgårdsskolans fritidshem Lillgårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015. Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015. Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola Planerna syftar till att främja trygghet, respekt, delaktighet,

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola! Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2014/2015 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer