Samlad redovisning av utvecklingsinsatser som planeras att genomföras inom IT-området under 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad redovisning av utvecklingsinsatser som planeras att genomföras inom IT-området under 2011"

Transkript

1 1 (12) 0511 Kommunledningskontoret Dnr KS 417 Fredrik Eriksson ITstrateg Samlad redovisning av utvecklingsinsatser som planeras att genomföras inom ITområdet under Under kommer kommunens samlade insatser fokuseras på att: Fortsätt att utveckla och tillhandhålla mervärdesskapande etjänster inom samtliga verksamhetsområden Utbyggnad av fiberbaserad ITinfrastuktur utanför de större tätorterna Höja den digitala kompetensen hos den pedagogiska personalen, samt att öka datortätheten och öka användningen av IT i det pedagogiska lärandet Införa nya vård och omsorgssystem för hela vårdkedjan och som nyttjas av samtliga utförare och på sikt även brukarna och anhöriga, samt Öka användningen av 3dimensionell visualiseringsteknik i stadsplaner, kartsystem och andra typer av etjänster. Den budgeterade en för insatserna i handlingsplanen för, beräknas uppgå till drygt 70 miljoner kronor, fördelat enligt följande: Nämnd År Kommunstyrelsen tkr Barn och ungdomsnämnden, samt Bildningsnämnden tkr Kultur och fritidsnämnden tkr Omsorgs, Social, och Äldrenämnden tkr Bygg, Miljö, Kollektivtrafik samt Teknik och samhällsbyggnadsnämnden 1380 tkr Utförarstyrelsen Summa: tkr

2 2 (12) 0511 Innehåll: Kommunstyrelsen... 3 Regional, nationell och internationell samverkan, samt forskning och utveckling.. 3 Kommungemensamma insatser... 4 Barn och ungdomsnämnden, samt Bildningsnämnden... 6 Kultur och fritidsnämnden... 8 Omsorg, Social och Äldrenämnden Bygg, Miljö, Teknik och samhällsbyggnadsnämnden, samt Kollektivtrafiknämnden Utförarstyrelsen... 12

3 3 (12) 0511 Kommunstyrelsen Regional, nationell och internationell samverkan, samt forskning och utveckling Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för regional, nationell och internationell samverkan, samt forskning och utveckling: Nr Beskrivning av planerade insatser Genomförandeperiod 1. Kommunal samverkan Fortsatt samverkan med de kommunala bolagen i syfte att genomföra gemensamma insatser och utbyta erfarenheter inom ITområdet ITe (regional) Inom ramen för det regionala samverkansnätverket ITe planeras fortsatt genomförande av operativa och strategiska insatser inom ITområdet.. 3. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Medverkan i olika typer av samverkansprojekt som kan vara till nytta för kommunen, regionen eller Sverige som helhet. 4. Knowledge Society Fora (internationell) Fortsatt medverkan i det internationella samverkansnätverket Eurocities Knowledge Society Fora

4 4 (12) 0511 Kommungemensamma insatser Följande kommungemensamma insatser planeras att genomföras under : 5. Kommungemensam ärendehantering Successivt införande av kommungemensam ärendehantering i kommunens verksamheter. Ärendehanteringssystemet W3D3 ska bidra till att kvalitetssäkra ärendehanteringen i kommunen och underlätta medborgarnas kontakter med Linköpings kommun. W3D3 utgör en viktig del i utvecklingen av etjänster och under ska samtliga nyutvecklade etjänster ha prövats för integrering med W3D3. Dessutom är avsikten att successivt integrera W3D3 kommunens övriga ITsystem för att underlätta en samlad ärendehantering och medborgarnas kontakter med kommunen. 6. earkiv Insatsen avser genomförande av förstudie för att utreda hur Linköpings kommun ska kunna gå till väga för att ta fram underlag för säker och effektiv långtidslagring av digital information, ett Earkiv LarsÅke Ekström Ansvarig LarsÅke Ekström tkr 100 tkr 7. Införande av nytt intranät Tidplanen avser utveckling och införande av ett nytt intranät (Linweb). Lansering planeras den 1 december tkr 8. Kommungemensam plattform för etjänster Vidareutveckling av kommunens etjänstplattform till att även tillhandahålla en medborgarportal med stöd för säker inloggning. 9. Utbyggnad av ITinfrastruktur Som en del av genomförandet av kommunens ITinfrastrukturprogram (2014) planeras byggnation av fem fiberbaserade stamnätslinjer på landsbygden. Till dessa ska hushåll och företag kunna ansluta sina fastigheter via ett s.k. byalagskoncept. Avsikten är också att stimulera utbyggnad av mobila bredband i dessa områden. Totalt planeras byggnation av nio stamnätlinjer. 10. Införande av elegitimationer Införande av etjänstekortet (elegitimation). Primärt avses framtagande av tjänst och successivt införande av etjänstekortet inom kommunens social, vård och omsorg. Detta sker i samband med att kommunens nya vårdoch omsorgssystemet Treserva införs. Redovisade medel utgör ej den totala en för denna insats, utan avser endast avsatta medel för att samordna och stimulera förberedande insatser Fredrik Eriksson Fredrik Eriksson Fredrik Eriksson tkr tkr 200 tkr

5 5 (12) Samordnad etjänsteutveckling Inom ramen för det samordnade utvecklingsarbetet som bedrivs i kommunen planeras successiv utveckling och införande av nya etjänster som ska öka servicen, insynen och delaktigheten för medborgare och näringsliv. Följande etjänster har prioriterats av de olika förvaltningsledningarna som angelägna att införa : Hantering av medborgarförslag Beställning av samlat betygsdokument Ansökan om skolbyte Lämna synpunkter på detaljplan Beställa samrådsredogörelser Kopior på ritningar från Bygglovskontoret Ansökan om trafikanordningsplaner Anmälan av tekniska fel via 3Dkartan Anmäla behov av etjänstutveckling (intern) Hantering av debiteringsunderlag (intern) Hantering av anställningsbevis (intern) Hantering av medarbetarförslag (intern) Anmälan av eldstad Ansökan om bidrag för barn, ungdoms och vuxenarrangemang Redovisning av barn, ungdoms och vuxenarrangemang Hantering av avgångsanmälan (intern) Fikaservice (intern) Anmälan försäljning öl och tobak Ansökan om individuellt förbehållsbelopp Ansökan om servering av alkoholhaltiga drycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod Anmälan serveringsansvarig personal Inkomstanmälan hemtjänst Redovisade medel utgör ej den totala en, utan avser endast samordning av nödvändiga insatser. 12. Kommungemensam ehandelsplattform Genomförande av utredning för införande av webbaserat inköpssystem, ehandelslösning, med syftet att få bättre styrning och effektivare hantering av inköp genom att bland annat renodla utbudet och automatisera processen från beställning till betalning. Ett eventuellt införande av inköps beställningssystem sker därefter*. 13. Video och konferenssystem (emöten) Införande av ett kommungemensamt video och konferenssystem (emöten) för intern och extern kommunikation Catarina Thuning Peder Brandt Ansvarig Fredrik Eriksson 600 tkr 100 tkr (*1 500 tkr) 450 tkr

6 6 (12) 0511 Barn och ungdomsnämnden, samt Bildningsnämnden Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Barn och ungdomsnämnden, samt Bildningsnämnden ansvarsområden: 14. IT i klassrummet Modernare ITstöd i klassrummet med tillgång till dataprojektor och interaktiva hjälpmedel samt ökad tillgång till ITarbetsplatser för personal och elever. 15. Ökad tillgång till ITarbetsplatser för lärare och elever Datorn är idag ett naturligt arbetsredskap på de allra flesta arbetsplatser. Ökad tillgång till nya verktyg som kan användas i skolan som digitalkameror, dataprojektorer och spännande lärresurser på Internet, gör det idag allt mer intressant att använda datorn i undervisningen. I skolan behöver vi förbättra tillgången till IT, både för lärare och för elever. 16. Höjd kompetens inom IT och media för pedagogisk personal Praktisk IT och Mediekompetens (PIM), som är en kombination av handledningar på Internet, studiecirkel och hjälp i vardagen som arbetats fram av Myndigheten för skolutveckling. Examination erbjuds i fem nivåer. Målsättningen är att alla pedagoger från förskola till vuxenutbildning ska genomgå denna kompetensutveckling under år 2009 tom. 17. Ny organisation för IT i skolan En ny ITorganisation med ITansvariga i alla skolor antogs under En successiv etablering av organisation och arbetssätt kommer att ske under. 18. Etablera metod för testning av nya ITstöd Det finns behov av att etablera en strukturerad metod för test och utvärdering av nya ITstöd i skolan, ex. ny ITutrustning och nya pedagogiska program. Ambitionen är bland annat att skolorna ska ha betydligt större roll i denna process än tidigare. 19. Elev och föräldrakontakt Insatsen avser att ge föräldrar och elever tillgång till etjänster för att ta del av schema, klasslistor, studieresultat och individuella utvecklingsplaner, pedagogisk planering, frånvarohantering m.m. Som en del av detta genomförs insatser för att öka användningen av kommunens lärplattform Fronter. 20. Digitala åtgärdsprogram Under är ambitionen att införa ett ITstöd för hantering av åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd Lars Rehnberg Urban Nilsson Markus Einarsson Urban Nilsson tkr tkr 500 tkr 500 tkr 150 tkr 800 tkr 500 tkr

7 7 (12) Kursutvärderingssystem för gymnasiet Under är ambitionen att införa ett ITstöd för hantering av kursutvärdering på gymnasiet. Avsikten är att ITstödet ska integreras med schemaprogram och/eller ledningssystem. 22. IST Elevdatabas Det finns behov av att införa ett ITstöd för att förenkla hantering, och tillhörande ersättningar, när elever ska placeras eller byta skola. 23. Decentraliserad hantering av kö till barnomsorg möjliggör gemensam kö för alla utförare För att ytterliga effektivisera hanteringen av barnomsorgskön utökas befintliga etjänster med en funktion som innebär att även de enskilda utförarna ska kunna anslutas till etjänsten. Pilotverksamhet har genomförts och under kommer alla enskilda förskolor och fritidshem erbjudas denna möjlighet. 24. ITstöd i förskolan Inom förskolan arbetar man i dag mycket med pedagogisk dokumentation av barnens utveckling. Ett stort behov finns av ITarbetsplatser för redigering av text, ljud och bild, såväl rörlig bild som stillbild. Nuvarande ITarbetsplatser behöver kompletteras med PC som klarar redigering av ljud och bild. I satsningen ingår även utrustning motsvarande IT i klassrummet 25. Etjänst för ansökan till kommunal vuxenutbildning Ansökan till vuxenutbildning hanteras för närvarande av administrativa assistenter inom den kommunala vuxenutbildningen. Ett nytt administrativt system har införts. En etjänst för ansökan till kommunal vuxenutbildning kommer att tas i drift under. 26. Gemensam inloggningsfunktion för skolans webbaserade etjänster Det finns ett flertal etjänster inom skolans verksamheter som vänder sig till elever och föräldrar, och som ställer krav på hög säkerhet. För att underlätta användningen av dessa tjänster, samt uppfylla säkerhetskraven, finns det behov av att införa en webbportal. Avsikten är att dessa behov ska tillgodoses när kommunens medborgarportal införs. 27. Digital kompetens för personal Insatsen avser att definiera vilken digital kompetens som personalen ska besitta, för att arbeta inom Linköpings skolverksamhet Urban Nilsson Peter Johannesson Markus Einarsson Marcus Stéen Peter Johannesson Urban Nilsson 100 tkr 50 tkr tkr 200 tkr tkr

8 8 (12) 0511 Kultur och fritidsnämnden Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Kultur och fritidsnämndens ansvarsområden: 28. Etjänst för planeringsverktyg för kulturföreningar Insatsen avser att utveckla och införa en etjänst för kulturföreningar ska kunna lägga in planerade/framtida arrangemang som ligger långt i framtiden. Etjänsten ska enbart vara öppen för godkända användare och inte publiceras offentligt. Undersöka möjligheten om denna e tjänst kan byggas på ett befintligt system ex Interbook eller Anna Ljung 29. Etjänst för ansökan om bidrag till kulturarrangemang Insatsen avser att utveckla och införa en etjänst för att ansöka om bidrag till olika typer av kulturarrangemang via kommunens hemsida. Avsikten är att etjänsten ska integreras med det kommungemensamma ärendehanteringssystemet, W3D3, och att bidragssökande ska kunna redovisa utgifter via kommunens Medborgarportal i framtiden. 30. Införande av länsgemensamt bibliotekssystem Insatsen avser att, i samverkan med Länsbiblioteket och övriga kommuner i länet, införa ett länsgemensamt bibliotekssystem. Införandet innebär att alla östgötar får tillgång till ett rikt utbud av media oavsett var i länet man bor. Införandet kommer resultera i betydligt lägre ITer för samtliga kommuner. 31. Digitala stadsvandringar på hemsidan Med hjälp av bilder, geografisk information och historiska fakta kan digitala stadsvandringar utvecklas och bli ytterligare en kanal för att tillgängliggöra Linköpings historia. Möjlighet finns att utveckla projektet genom handdatorer alt app till mobilen Anna Ljung Anna Ljung Anna Ljung 32. Virtuella tjänster Gamla Linköping I Gamla Linköping ska virtuella tjänster utvecklas i enlighet med Visionsprogrammet för Gamla Linköping. Ett riktat bidrag från Carlstedtska stiftelsen på drygt 600 tkr ska delfinansiera denna utveckling. Avsikten är att utveckla virtuella tjänster och lansera dessa under hösten som en del av Gamla Linköpings nya webbplats 33. Digitalisering av äldre material Biblioteket Pågående projekt är Linköping genom tiderna där två delprojekt ingår; digitalisering av handskrifter och äldre tryck och digitalisering av kartor och byggnadsritningar. Detta för att synliggöra och öppna upp för medborgaren att ta del av äldre material som är mycket känsligt Tina Karlsson Karin Semberg 600 tkr

9 9 (12) RFIDteknik på Biblioteket RFID digitalisering av alla medier (ca volymer för Linköpings Stadsbibliotek) planeras att genomföras i ett samarbete med länets övriga folkbibliotek och länsbiblioteket. Tekniken fungerar på följande sätt att en RFIDtagg sitter i boken och är ett chip som känner av registeringar och avregisteringar. Detta ökar servicen för medborgaren och förenklar hanteringen av utlåning och återlämning Karin Semberg tkr

10 10 (12) 0511 Omsorg, Social och Äldrenämnden Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Omsorg, Social och Äldrenämndens ansvarsområden: 35. Införandet av ett kommungemensamt verksamhetssystem för vård och omsorg Införandet av det nya systemet beräknas vara infört i sin helhet under. 36. IT i hemmet Vi fortsätter utvecklingen med teknikstöd i hemmet. Beställarkontoret, omsorgskontoret provar olika former för att ställa krav på och uppmuntra utförare till att införa ny teknik i vård och omsorg. Exempelvis används tekniklösningar som utvärderingskriterium vid upphandling. Kostnaden faller inom ramen för respektive upphandling. 37. Effektiviserad hantering av inkomstanmälningar Genom att använda informationen i verksamhetssystemet på ett bättre sätt, skapas goda möjligheter att minska kommunens administration, öka kvaliteten och underlätta för brukaren att lämna inkomstanmälningar. 38. Införande av etjänstekort Avsikten är att införa elegitimationer till kommunens personal och externa utförare inom social, vård och omsorg (3 600 personer) i samband med att kommunens nya vård och omsorgssystemet införs, under. 39. Etablering av ITstrategisk resurs Eftersom behovet av att använda IT och tekniklösningar inom omsorg och social verksamhet, kommer en ITstrategisk resurs att anställas för att möta upp dessa behov. 40. Kommunikation med placerade ungdomar och vuxna Genom att använda modern teknik som ex. videomöten, mejl och sms, kan uppföljning av placerade ungdomar och vuxna utvecklas. Minskat resande innebär minskade er för kommunen, dessutom skapas förutsättningar för bättre tillgänglighet och kommunikation mellan kommunen och de placerade 41. Omsorgsdagbok En förstudie kommer att genomföras under för att kartlägga möjligheterna att utveckla och implementera en etjänst där brukarna och deras anhöriga kan få ta del av information som dokumenteras i verksamhetssystem Peder Ellison AnnBritt Olofsson Lena Brüde Peder Ellison Peder Ellison Inger Winkelmann Mildaeus AnnBritt Olofsson tkr 100 tkr (myndighet) (1 160 tkr, utförarna)

11 11 (12) 0511 Bygg, Miljö, Teknik och samhällsbyggnadsnämnden, samt Kollektivtrafiknämnden Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Bygg, Miljö, Teknik och samhällsbyggnadsnämnden, samt Kollektivtrafiknämndens ansvarsområden: 42. Digitala samråd Insatsen består i att vidareutveckla kommunens e tjänst(er) för digitala samråd. Samråd med medborgarna i samband med planering i kommunen är en viktig del av demokratiaspekten i planeringsprocessen. 43. Utveckling av etjänster Etjänst för felanmälan via Linköpings 3Dkarta (akt 46), ansökan om trafikanordningsplaner, inlämning av synpunkter på detaljplan och beställning av samrådsredogörelser (akt 44) samt utlämning av kopior från Bygglovskontorets digitala ritningsarkiv är exempel på etjänster som planeras att införas under 44. Linköpings karta En uppgradering av kommunens geografiska plattform, LINGIS, ska förbättra gränssnitt och prestandan Linköpings Karta. Genom denna åtgärd skapas bättre förutsättningar för kommunens verksamheter att använda kartan för att publicera information och utveckla etjänster med koppling till denna. Dessutom förbättras möjligheterna för allmänheten att ta del av och vidareförädla geografisk information, t.ex. byalag som ska bygga bredbandsnät. 45. Linköping i 3D Linköping i 3D är en satsning för att utveckla olika typer av tredimensionella digitala geografiska modeller som kan användas i framtida kommunala etjänster. under kommer insatserna att fokuseras på att framställa fler befintliga byggnader i Linköping stad i 3D, att utveckla ett koncept (City Planner) för redovisning av planprojekt i 3D, samt att skapa nya gatuplansbilder av Linköpings stad. Utöver detta är planen att inleda ett samarbete med Linköpings Universitet, studenter och näringslivet, som syftar till att utveckla innovativa e tjänster baserade på geografisk information och 3Dteknik. 46. Införande av ärendehanteringssystem ToS Insatsen avser att under införa det kommungemensamma ärendehanteringssystemet W3D3 för generell ärendehandläggning inom delar av stadsbyggnadsavdelningen på Teknik och samhällsbyggnadskontoret Bill Ericsson Magnus Nilzén Jens Lundegård Jonas Sjölin Bill Ericsson 180 tkr 100 tkr 600 tkr 500 tkr

12 12 (12) 0511 Utförarstyrelsen Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Utförarstyrelsens ansvarsområden: 47. Nyttjande av övergripande ITstöd Öka förutsättningar för ett enhetligt, kvalitativt och effektivt planeringsstöd för hela Leanlink genom använvning av stödsystem Qlikview, Procompetence, Heroma Självservice, Outlook 48. ITstöd för brukare i vårdboenden Genom införande av Internetansluten PC utrustning i vårdboendet förväntas de brukare som vill och har möjlighet att del av information över internet, nyttja olika former av etjänster och kommunicera med hjälp av olika typer av digitala kommunikationskanaler, ex. via epost, sociala media eller video. Insatsen avser uppföljning och fortsatt införande av denna tjänst på fler vårdboenden. 49. Datorisering av Kost och restaurang Insatsen avser datorisering och införande av pekskärmar inom affärsområde Kost och restaurang. Syftet är att ge kökspersonal enkel tillgång till kommungemensamma och verksamhetsspecifika ITstöd. 50. Central telefonpassning Insatsen avser genomförande av pilotverksamhet för samordning och centralisering av telefonpassning på vårdboenden. Ambitionen är att uppnå förbättrad tillgänglighet för de anhöriga, och förbättrad arbetsmiljö för personalen Krister Siggesjö Anita Silfver Åsa Kullberg Camilla Scharf

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplan 1 (7) Kommunledningskontoret, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplan 1 (6) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Sida 1 av 7. Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013

Sida 1 av 7. Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013 Sida 1 av 7 Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013 Förord HaparandaTornio är ett unikt internationellt samhälle i ständig utveckling. Vi är en organisation som inte följer utvecklingen utan leder den inom många

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Strategi och plan för utveckling av e-government i Eslövs kommun

Strategi och plan för utveckling av e-government i Eslövs kommun Strategi och plan för utveckling av e-government i Eslövs kommun Sammanfattning Elektronisk government är ett samlingsbegrepp för de förändringsprocesser som pågår inom offentlig förvaltning världen över

Läs mer

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 Överförmyndarnämnden 61 Valnämnden 67 Äldrenämnden 71 Omsorgsnämnden 91 Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer