Samlad redovisning av utvecklingsinsatser som planeras att genomföras inom IT-området under 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad redovisning av utvecklingsinsatser som planeras att genomföras inom IT-området under 2011"

Transkript

1 1 (12) 0511 Kommunledningskontoret Dnr KS 417 Fredrik Eriksson ITstrateg Samlad redovisning av utvecklingsinsatser som planeras att genomföras inom ITområdet under Under kommer kommunens samlade insatser fokuseras på att: Fortsätt att utveckla och tillhandhålla mervärdesskapande etjänster inom samtliga verksamhetsområden Utbyggnad av fiberbaserad ITinfrastuktur utanför de större tätorterna Höja den digitala kompetensen hos den pedagogiska personalen, samt att öka datortätheten och öka användningen av IT i det pedagogiska lärandet Införa nya vård och omsorgssystem för hela vårdkedjan och som nyttjas av samtliga utförare och på sikt även brukarna och anhöriga, samt Öka användningen av 3dimensionell visualiseringsteknik i stadsplaner, kartsystem och andra typer av etjänster. Den budgeterade en för insatserna i handlingsplanen för, beräknas uppgå till drygt 70 miljoner kronor, fördelat enligt följande: Nämnd År Kommunstyrelsen tkr Barn och ungdomsnämnden, samt Bildningsnämnden tkr Kultur och fritidsnämnden tkr Omsorgs, Social, och Äldrenämnden tkr Bygg, Miljö, Kollektivtrafik samt Teknik och samhällsbyggnadsnämnden 1380 tkr Utförarstyrelsen Summa: tkr

2 2 (12) 0511 Innehåll: Kommunstyrelsen... 3 Regional, nationell och internationell samverkan, samt forskning och utveckling.. 3 Kommungemensamma insatser... 4 Barn och ungdomsnämnden, samt Bildningsnämnden... 6 Kultur och fritidsnämnden... 8 Omsorg, Social och Äldrenämnden Bygg, Miljö, Teknik och samhällsbyggnadsnämnden, samt Kollektivtrafiknämnden Utförarstyrelsen... 12

3 3 (12) 0511 Kommunstyrelsen Regional, nationell och internationell samverkan, samt forskning och utveckling Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för regional, nationell och internationell samverkan, samt forskning och utveckling: Nr Beskrivning av planerade insatser Genomförandeperiod 1. Kommunal samverkan Fortsatt samverkan med de kommunala bolagen i syfte att genomföra gemensamma insatser och utbyta erfarenheter inom ITområdet ITe (regional) Inom ramen för det regionala samverkansnätverket ITe planeras fortsatt genomförande av operativa och strategiska insatser inom ITområdet.. 3. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Medverkan i olika typer av samverkansprojekt som kan vara till nytta för kommunen, regionen eller Sverige som helhet. 4. Knowledge Society Fora (internationell) Fortsatt medverkan i det internationella samverkansnätverket Eurocities Knowledge Society Fora

4 4 (12) 0511 Kommungemensamma insatser Följande kommungemensamma insatser planeras att genomföras under : 5. Kommungemensam ärendehantering Successivt införande av kommungemensam ärendehantering i kommunens verksamheter. Ärendehanteringssystemet W3D3 ska bidra till att kvalitetssäkra ärendehanteringen i kommunen och underlätta medborgarnas kontakter med Linköpings kommun. W3D3 utgör en viktig del i utvecklingen av etjänster och under ska samtliga nyutvecklade etjänster ha prövats för integrering med W3D3. Dessutom är avsikten att successivt integrera W3D3 kommunens övriga ITsystem för att underlätta en samlad ärendehantering och medborgarnas kontakter med kommunen. 6. earkiv Insatsen avser genomförande av förstudie för att utreda hur Linköpings kommun ska kunna gå till väga för att ta fram underlag för säker och effektiv långtidslagring av digital information, ett Earkiv LarsÅke Ekström Ansvarig LarsÅke Ekström tkr 100 tkr 7. Införande av nytt intranät Tidplanen avser utveckling och införande av ett nytt intranät (Linweb). Lansering planeras den 1 december tkr 8. Kommungemensam plattform för etjänster Vidareutveckling av kommunens etjänstplattform till att även tillhandahålla en medborgarportal med stöd för säker inloggning. 9. Utbyggnad av ITinfrastruktur Som en del av genomförandet av kommunens ITinfrastrukturprogram (2014) planeras byggnation av fem fiberbaserade stamnätslinjer på landsbygden. Till dessa ska hushåll och företag kunna ansluta sina fastigheter via ett s.k. byalagskoncept. Avsikten är också att stimulera utbyggnad av mobila bredband i dessa områden. Totalt planeras byggnation av nio stamnätlinjer. 10. Införande av elegitimationer Införande av etjänstekortet (elegitimation). Primärt avses framtagande av tjänst och successivt införande av etjänstekortet inom kommunens social, vård och omsorg. Detta sker i samband med att kommunens nya vårdoch omsorgssystemet Treserva införs. Redovisade medel utgör ej den totala en för denna insats, utan avser endast avsatta medel för att samordna och stimulera förberedande insatser Fredrik Eriksson Fredrik Eriksson Fredrik Eriksson tkr tkr 200 tkr

5 5 (12) Samordnad etjänsteutveckling Inom ramen för det samordnade utvecklingsarbetet som bedrivs i kommunen planeras successiv utveckling och införande av nya etjänster som ska öka servicen, insynen och delaktigheten för medborgare och näringsliv. Följande etjänster har prioriterats av de olika förvaltningsledningarna som angelägna att införa : Hantering av medborgarförslag Beställning av samlat betygsdokument Ansökan om skolbyte Lämna synpunkter på detaljplan Beställa samrådsredogörelser Kopior på ritningar från Bygglovskontoret Ansökan om trafikanordningsplaner Anmälan av tekniska fel via 3Dkartan Anmäla behov av etjänstutveckling (intern) Hantering av debiteringsunderlag (intern) Hantering av anställningsbevis (intern) Hantering av medarbetarförslag (intern) Anmälan av eldstad Ansökan om bidrag för barn, ungdoms och vuxenarrangemang Redovisning av barn, ungdoms och vuxenarrangemang Hantering av avgångsanmälan (intern) Fikaservice (intern) Anmälan försäljning öl och tobak Ansökan om individuellt förbehållsbelopp Ansökan om servering av alkoholhaltiga drycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod Anmälan serveringsansvarig personal Inkomstanmälan hemtjänst Redovisade medel utgör ej den totala en, utan avser endast samordning av nödvändiga insatser. 12. Kommungemensam ehandelsplattform Genomförande av utredning för införande av webbaserat inköpssystem, ehandelslösning, med syftet att få bättre styrning och effektivare hantering av inköp genom att bland annat renodla utbudet och automatisera processen från beställning till betalning. Ett eventuellt införande av inköps beställningssystem sker därefter*. 13. Video och konferenssystem (emöten) Införande av ett kommungemensamt video och konferenssystem (emöten) för intern och extern kommunikation Catarina Thuning Peder Brandt Ansvarig Fredrik Eriksson 600 tkr 100 tkr (*1 500 tkr) 450 tkr

6 6 (12) 0511 Barn och ungdomsnämnden, samt Bildningsnämnden Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Barn och ungdomsnämnden, samt Bildningsnämnden ansvarsområden: 14. IT i klassrummet Modernare ITstöd i klassrummet med tillgång till dataprojektor och interaktiva hjälpmedel samt ökad tillgång till ITarbetsplatser för personal och elever. 15. Ökad tillgång till ITarbetsplatser för lärare och elever Datorn är idag ett naturligt arbetsredskap på de allra flesta arbetsplatser. Ökad tillgång till nya verktyg som kan användas i skolan som digitalkameror, dataprojektorer och spännande lärresurser på Internet, gör det idag allt mer intressant att använda datorn i undervisningen. I skolan behöver vi förbättra tillgången till IT, både för lärare och för elever. 16. Höjd kompetens inom IT och media för pedagogisk personal Praktisk IT och Mediekompetens (PIM), som är en kombination av handledningar på Internet, studiecirkel och hjälp i vardagen som arbetats fram av Myndigheten för skolutveckling. Examination erbjuds i fem nivåer. Målsättningen är att alla pedagoger från förskola till vuxenutbildning ska genomgå denna kompetensutveckling under år 2009 tom. 17. Ny organisation för IT i skolan En ny ITorganisation med ITansvariga i alla skolor antogs under En successiv etablering av organisation och arbetssätt kommer att ske under. 18. Etablera metod för testning av nya ITstöd Det finns behov av att etablera en strukturerad metod för test och utvärdering av nya ITstöd i skolan, ex. ny ITutrustning och nya pedagogiska program. Ambitionen är bland annat att skolorna ska ha betydligt större roll i denna process än tidigare. 19. Elev och föräldrakontakt Insatsen avser att ge föräldrar och elever tillgång till etjänster för att ta del av schema, klasslistor, studieresultat och individuella utvecklingsplaner, pedagogisk planering, frånvarohantering m.m. Som en del av detta genomförs insatser för att öka användningen av kommunens lärplattform Fronter. 20. Digitala åtgärdsprogram Under är ambitionen att införa ett ITstöd för hantering av åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd Lars Rehnberg Urban Nilsson Markus Einarsson Urban Nilsson tkr tkr 500 tkr 500 tkr 150 tkr 800 tkr 500 tkr

7 7 (12) Kursutvärderingssystem för gymnasiet Under är ambitionen att införa ett ITstöd för hantering av kursutvärdering på gymnasiet. Avsikten är att ITstödet ska integreras med schemaprogram och/eller ledningssystem. 22. IST Elevdatabas Det finns behov av att införa ett ITstöd för att förenkla hantering, och tillhörande ersättningar, när elever ska placeras eller byta skola. 23. Decentraliserad hantering av kö till barnomsorg möjliggör gemensam kö för alla utförare För att ytterliga effektivisera hanteringen av barnomsorgskön utökas befintliga etjänster med en funktion som innebär att även de enskilda utförarna ska kunna anslutas till etjänsten. Pilotverksamhet har genomförts och under kommer alla enskilda förskolor och fritidshem erbjudas denna möjlighet. 24. ITstöd i förskolan Inom förskolan arbetar man i dag mycket med pedagogisk dokumentation av barnens utveckling. Ett stort behov finns av ITarbetsplatser för redigering av text, ljud och bild, såväl rörlig bild som stillbild. Nuvarande ITarbetsplatser behöver kompletteras med PC som klarar redigering av ljud och bild. I satsningen ingår även utrustning motsvarande IT i klassrummet 25. Etjänst för ansökan till kommunal vuxenutbildning Ansökan till vuxenutbildning hanteras för närvarande av administrativa assistenter inom den kommunala vuxenutbildningen. Ett nytt administrativt system har införts. En etjänst för ansökan till kommunal vuxenutbildning kommer att tas i drift under. 26. Gemensam inloggningsfunktion för skolans webbaserade etjänster Det finns ett flertal etjänster inom skolans verksamheter som vänder sig till elever och föräldrar, och som ställer krav på hög säkerhet. För att underlätta användningen av dessa tjänster, samt uppfylla säkerhetskraven, finns det behov av att införa en webbportal. Avsikten är att dessa behov ska tillgodoses när kommunens medborgarportal införs. 27. Digital kompetens för personal Insatsen avser att definiera vilken digital kompetens som personalen ska besitta, för att arbeta inom Linköpings skolverksamhet Urban Nilsson Peter Johannesson Markus Einarsson Marcus Stéen Peter Johannesson Urban Nilsson 100 tkr 50 tkr tkr 200 tkr tkr

8 8 (12) 0511 Kultur och fritidsnämnden Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Kultur och fritidsnämndens ansvarsområden: 28. Etjänst för planeringsverktyg för kulturföreningar Insatsen avser att utveckla och införa en etjänst för kulturföreningar ska kunna lägga in planerade/framtida arrangemang som ligger långt i framtiden. Etjänsten ska enbart vara öppen för godkända användare och inte publiceras offentligt. Undersöka möjligheten om denna e tjänst kan byggas på ett befintligt system ex Interbook eller Anna Ljung 29. Etjänst för ansökan om bidrag till kulturarrangemang Insatsen avser att utveckla och införa en etjänst för att ansöka om bidrag till olika typer av kulturarrangemang via kommunens hemsida. Avsikten är att etjänsten ska integreras med det kommungemensamma ärendehanteringssystemet, W3D3, och att bidragssökande ska kunna redovisa utgifter via kommunens Medborgarportal i framtiden. 30. Införande av länsgemensamt bibliotekssystem Insatsen avser att, i samverkan med Länsbiblioteket och övriga kommuner i länet, införa ett länsgemensamt bibliotekssystem. Införandet innebär att alla östgötar får tillgång till ett rikt utbud av media oavsett var i länet man bor. Införandet kommer resultera i betydligt lägre ITer för samtliga kommuner. 31. Digitala stadsvandringar på hemsidan Med hjälp av bilder, geografisk information och historiska fakta kan digitala stadsvandringar utvecklas och bli ytterligare en kanal för att tillgängliggöra Linköpings historia. Möjlighet finns att utveckla projektet genom handdatorer alt app till mobilen Anna Ljung Anna Ljung Anna Ljung 32. Virtuella tjänster Gamla Linköping I Gamla Linköping ska virtuella tjänster utvecklas i enlighet med Visionsprogrammet för Gamla Linköping. Ett riktat bidrag från Carlstedtska stiftelsen på drygt 600 tkr ska delfinansiera denna utveckling. Avsikten är att utveckla virtuella tjänster och lansera dessa under hösten som en del av Gamla Linköpings nya webbplats 33. Digitalisering av äldre material Biblioteket Pågående projekt är Linköping genom tiderna där två delprojekt ingår; digitalisering av handskrifter och äldre tryck och digitalisering av kartor och byggnadsritningar. Detta för att synliggöra och öppna upp för medborgaren att ta del av äldre material som är mycket känsligt Tina Karlsson Karin Semberg 600 tkr

9 9 (12) RFIDteknik på Biblioteket RFID digitalisering av alla medier (ca volymer för Linköpings Stadsbibliotek) planeras att genomföras i ett samarbete med länets övriga folkbibliotek och länsbiblioteket. Tekniken fungerar på följande sätt att en RFIDtagg sitter i boken och är ett chip som känner av registeringar och avregisteringar. Detta ökar servicen för medborgaren och förenklar hanteringen av utlåning och återlämning Karin Semberg tkr

10 10 (12) 0511 Omsorg, Social och Äldrenämnden Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Omsorg, Social och Äldrenämndens ansvarsområden: 35. Införandet av ett kommungemensamt verksamhetssystem för vård och omsorg Införandet av det nya systemet beräknas vara infört i sin helhet under. 36. IT i hemmet Vi fortsätter utvecklingen med teknikstöd i hemmet. Beställarkontoret, omsorgskontoret provar olika former för att ställa krav på och uppmuntra utförare till att införa ny teknik i vård och omsorg. Exempelvis används tekniklösningar som utvärderingskriterium vid upphandling. Kostnaden faller inom ramen för respektive upphandling. 37. Effektiviserad hantering av inkomstanmälningar Genom att använda informationen i verksamhetssystemet på ett bättre sätt, skapas goda möjligheter att minska kommunens administration, öka kvaliteten och underlätta för brukaren att lämna inkomstanmälningar. 38. Införande av etjänstekort Avsikten är att införa elegitimationer till kommunens personal och externa utförare inom social, vård och omsorg (3 600 personer) i samband med att kommunens nya vård och omsorgssystemet införs, under. 39. Etablering av ITstrategisk resurs Eftersom behovet av att använda IT och tekniklösningar inom omsorg och social verksamhet, kommer en ITstrategisk resurs att anställas för att möta upp dessa behov. 40. Kommunikation med placerade ungdomar och vuxna Genom att använda modern teknik som ex. videomöten, mejl och sms, kan uppföljning av placerade ungdomar och vuxna utvecklas. Minskat resande innebär minskade er för kommunen, dessutom skapas förutsättningar för bättre tillgänglighet och kommunikation mellan kommunen och de placerade 41. Omsorgsdagbok En förstudie kommer att genomföras under för att kartlägga möjligheterna att utveckla och implementera en etjänst där brukarna och deras anhöriga kan få ta del av information som dokumenteras i verksamhetssystem Peder Ellison AnnBritt Olofsson Lena Brüde Peder Ellison Peder Ellison Inger Winkelmann Mildaeus AnnBritt Olofsson tkr 100 tkr (myndighet) (1 160 tkr, utförarna)

11 11 (12) 0511 Bygg, Miljö, Teknik och samhällsbyggnadsnämnden, samt Kollektivtrafiknämnden Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Bygg, Miljö, Teknik och samhällsbyggnadsnämnden, samt Kollektivtrafiknämndens ansvarsområden: 42. Digitala samråd Insatsen består i att vidareutveckla kommunens e tjänst(er) för digitala samråd. Samråd med medborgarna i samband med planering i kommunen är en viktig del av demokratiaspekten i planeringsprocessen. 43. Utveckling av etjänster Etjänst för felanmälan via Linköpings 3Dkarta (akt 46), ansökan om trafikanordningsplaner, inlämning av synpunkter på detaljplan och beställning av samrådsredogörelser (akt 44) samt utlämning av kopior från Bygglovskontorets digitala ritningsarkiv är exempel på etjänster som planeras att införas under 44. Linköpings karta En uppgradering av kommunens geografiska plattform, LINGIS, ska förbättra gränssnitt och prestandan Linköpings Karta. Genom denna åtgärd skapas bättre förutsättningar för kommunens verksamheter att använda kartan för att publicera information och utveckla etjänster med koppling till denna. Dessutom förbättras möjligheterna för allmänheten att ta del av och vidareförädla geografisk information, t.ex. byalag som ska bygga bredbandsnät. 45. Linköping i 3D Linköping i 3D är en satsning för att utveckla olika typer av tredimensionella digitala geografiska modeller som kan användas i framtida kommunala etjänster. under kommer insatserna att fokuseras på att framställa fler befintliga byggnader i Linköping stad i 3D, att utveckla ett koncept (City Planner) för redovisning av planprojekt i 3D, samt att skapa nya gatuplansbilder av Linköpings stad. Utöver detta är planen att inleda ett samarbete med Linköpings Universitet, studenter och näringslivet, som syftar till att utveckla innovativa e tjänster baserade på geografisk information och 3Dteknik. 46. Införande av ärendehanteringssystem ToS Insatsen avser att under införa det kommungemensamma ärendehanteringssystemet W3D3 för generell ärendehandläggning inom delar av stadsbyggnadsavdelningen på Teknik och samhällsbyggnadskontoret Bill Ericsson Magnus Nilzén Jens Lundegård Jonas Sjölin Bill Ericsson 180 tkr 100 tkr 600 tkr 500 tkr

12 12 (12) 0511 Utförarstyrelsen Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Utförarstyrelsens ansvarsområden: 47. Nyttjande av övergripande ITstöd Öka förutsättningar för ett enhetligt, kvalitativt och effektivt planeringsstöd för hela Leanlink genom använvning av stödsystem Qlikview, Procompetence, Heroma Självservice, Outlook 48. ITstöd för brukare i vårdboenden Genom införande av Internetansluten PC utrustning i vårdboendet förväntas de brukare som vill och har möjlighet att del av information över internet, nyttja olika former av etjänster och kommunicera med hjälp av olika typer av digitala kommunikationskanaler, ex. via epost, sociala media eller video. Insatsen avser uppföljning och fortsatt införande av denna tjänst på fler vårdboenden. 49. Datorisering av Kost och restaurang Insatsen avser datorisering och införande av pekskärmar inom affärsområde Kost och restaurang. Syftet är att ge kökspersonal enkel tillgång till kommungemensamma och verksamhetsspecifika ITstöd. 50. Central telefonpassning Insatsen avser genomförande av pilotverksamhet för samordning och centralisering av telefonpassning på vårdboenden. Ambitionen är att uppnå förbättrad tillgänglighet för de anhöriga, och förbättrad arbetsmiljö för personalen Krister Siggesjö Anita Silfver Åsa Kullberg Camilla Scharf

Samlad redovisning av planerade och genomförda insatser under 2010 inom ramen för kommunens eprogram

Samlad redovisning av planerade och genomförda insatser under 2010 inom ramen för kommunens eprogram 1 (14) Kommunledningskontoret Dnr KS 2011-417 Fredrik Eriksson IT-strateg Samlad redovisning av planerade och genomförda insatser under 2010 inom ramen för kommunens eprogram Denna bilaga innehåller en

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2013

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2013 Handlingsplan 1 (7) 20130416 Kommunledningskontoret, Kommunikationsutvecklare, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplan 1 (7) Kommunledningskontoret, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplan 1 (6) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter

Läs mer

En digital agenda för Linköping. IT-utveckling på verksamhetens villkor. KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013

En digital agenda för Linköping. IT-utveckling på verksamhetens villkor. KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013 En digital agenda för Linköping IT-utveckling på verksamhetens villkor KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013 Idag är det alldeles för stort fokus på de direkta ITkostnaderna, medan nyttan hamnar

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012 Handlingsplan 1 (8) 20120405 Kommunledningskontoret Lisa Mjörning, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade

Läs mer

Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2013

Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2013 Handlingsplan 1 (8) Kommunledningskontoret Katarina Bergshem, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, IT-strateg Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2013 Uppföljningen beskriver

Läs mer

Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun. e-kampanjen

Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun. e-kampanjen Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun e-kampanjen Fredrik Eriksson, IT-strateg, fredrik.c.eriksson@linkoping.se, 013-26 33 53 Catarina Thuning, Kommunikationsdirektör, catarina.thuning@linkoping.se,

Läs mer

Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2014

Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2014 Handlingsplan 1 (8) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, IT-strateg Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2014 Uppföljningen beskriver kortfattad IT- och kommunikationsrelaterade

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Regional IT-samverkan i Östergötland

Regional IT-samverkan i Östergötland Regional IT-samverkan i Östergötland Seminarium 6:1 Föreläsare Fredrik Eriksson, ordförande IT-e Regional IT-samverkan i Östergötland Fredrik Eriksson, ordförande IT-e Vad är IT-e? Ett samarbetsnätverk

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2012

Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2012 Handlingsplan 1 (10) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, IT-strateg Lisa Mjörning, Kommunikationsutvecklare Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2012 Uppföljningen beskriver

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Utveckla din IT- kompetens

Utveckla din IT- kompetens Utveckla din IT- kompetens PIM www.pim.skolutveckling.se PIM PIM Praktisk IT och Mediekompetens Arbetar du i förskola eller skola och vill utveckla ditt arbete med IT i verksamheten? PIM - www.pim.skolutveckling.se

Läs mer

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Riktlinjer Dnr 149/2016 Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-08-31, 159. Uppdateras före 2017-08-31. Innehållsförteckning 1 Inledning och nuläge...

Läs mer

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden

Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Information- Strategier för ökat lärande med stöd

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Gemensamt kö och antagningssystem BARN & UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Gemensamt kö och antagningssystem BARN & UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Gemensamt kö och antagningssystem BARN & UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Uppdrag från BUN Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheterna till ett gemensamt kö- och antagningssystem för kommunala och fristående

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1 2016-02-11 SID 1/5 BILAGA 1 IT-strategi För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-09 Reviderad 2016-03-09 SID 2/5 IT strategi Syfte och bakgrund Digitaliseringen och IT som stöd och verktyg

Läs mer

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden

2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009. Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se. Barn och ungdomsnämnden Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Sophia.sollen@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-04-29 Dnr: 2013/544-BaUN-009 Barn och ungdomsnämnden Informations- och kommunikationsteknik

Läs mer

Regionalt program för ehälsa

Regionalt program för ehälsa Regionalt program för ehälsa April 2010 Margareta Hansson Ulrika Landström 1. Bakgrund IT i vården är en viktig fråga. Med en genomtänkt strategi kan vården och omsorgen bli bättre på att hantera stora

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (8) 2011-11-07 HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 Barn kommer tidigt i kontakt med IT och det är

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

Ny version eblomlådan

Ny version eblomlådan Ny version eblomlådan Malmö 25 maj 2016 Mats Bohman, Ordförande i eblomlådans styrgrupp Nacka Kommun Per-Erik Nyström Projektledare eblomlådan SKL Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn

Läs mer

Utvecklingsplan för IT inom BUN

Utvecklingsplan för IT inom BUN Utvecklingsplan för IT inom BUN 2006 2009 Godkänd i BUN 060615, 104 Inledning Med visionen i fokus; Barnet/eleven i centrum för bildning och fostran, är det av största vikt att man följer med i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola 2014-2015 IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola Björklinge skola Skuttunge skola 2014 2015 IT-strategi för Björklinge skola & Skuttunge skola IT i skolan, brukar ofta kallas IKT (Information, Kommunikation

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Linköpings kommuns organisation. Uppdaterad:

Linköpings kommuns organisation. Uppdaterad: Linköpings kommuns organisation Uppdaterad: 2016-04-01 Linköpings kommun Revision Kommunfullmäktige 11 geografiska utskott Ekonomiutskott Valberedning Valnämnd Verksamhet i förvaltningsform Kommunledningskontoret

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Regional Digital Agenda för Gotland

Regional Digital Agenda för Gotland Regional Digital Agenda för Gotland EU: Digital agenda för Europa 2010 Svenska regeringen: Digital agenda för Sverige 2011 Gotland: Region Gotland, Länsstyrelsen och ITminister skriver under avsiktsförklaring

Läs mer

Digital Agenda för Linköping

Digital Agenda för Linköping Digital Agenda för Linköping 2012-2015 Fastställt av Kommunstyrelsen den 17 april 2012 KS 2012.257, 159 Förord Den digitala agendan för Linköping har arbetats fram av sakkunniga från kommunens förvaltningar,

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

Linköpings kommuns organisation

Linköpings kommuns organisation Linköpings kommuns organisation Från och med 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-08-01 Linköpings kommun Revision Valnämnd Kommunfullmäktige 11 geografiska utskott Ekonomiutskott Valberedning Kommunstyrelse Planeringsutskott

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

IT-strategisk funktion

IT-strategisk funktion IT-strategisk funktion Upprättad: 2006-08-10 Reviderad: 2006-12-01 Fastställt av kommundirektören 2007-01-17 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Inledning 1 2. Nuläge 1 3. Syfte och uppdrag

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Stöd till familjer med sammansatta problem, metodutveckling i samverkan ansökan ur sociala investeringsfonden

Stöd till familjer med sammansatta problem, metodutveckling i samverkan ansökan ur sociala investeringsfonden 1 (8) Omsorgskontoret 2014 03 12 Dnr On 2013-80 Ingalill Thor Dnr Sn 2014-82 Ann Henriksson Dnr Bn 2014-10 Mats Ericsson Dnr Bou 2014-142 Socialkontoret Ewa Pettersson Utbildningskontoret Klas Lind Fredrik

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden Dnr DSN-2015-9 Dpl sid 1 (6) TJÄNSTEYTTRANDE KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-enheten 2015-06-29 Per-Erik Karlsson, 054-540 12 20 Per-erik.karlsson@karlstad.se Drifts- och Servicenämnd En gemensam e-tjänsteplattform

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

IKT-strategi

IKT-strategi 2010-03-31 IKT-strategi 2010-2013 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IT i sin vardag IKT-strategi 2010-2013 I arbetet mot vår vision

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter Innehåll IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Om IT-planen... 2 Inledning... 2 Syfte... 2 Vision... 2 2. Verksamhet och arbetsformer... 2 Pedagogik... 2... 2 Elevernas IT-kompetens

Läs mer

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 Den gemensamma nämnden Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april 2010. Syftet med

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utvärdering av karriärtjänster; förstelärare 2013/14

Tjänsteskrivelse Utvärdering av karriärtjänster; förstelärare 2013/14 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-03-03 DNR BUN 2013.227 CAMILLA ERIKSSON SID 1/1 KOMMUNIKATIONSSAMORDNARE 08-587 852 05 CAMILLA.FRANZEN.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE BARN-

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

IT-strategi Bollebygds kommun

IT-strategi Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Smarta e-tjänster. Projekt RIGES. - resultat och visioner. Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt?

Smarta e-tjänster. Projekt RIGES. - resultat och visioner. Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt? Smarta e-tjänster Projekt RIGES - resultat och visioner Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt? Åsa Jadelius, IT-strateg, Sundsvalls kommun Regional Innovativ

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem Inriktningsmål Specifika aktiviteter enligt handlingsplanen Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering Kommentarer 1 Skapa en gemensam och heltäckande hemsida med en ingång för medborgaren E-rådet

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer