Samlad redovisning av utvecklingsinsatser som planeras att genomföras inom IT-området under 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad redovisning av utvecklingsinsatser som planeras att genomföras inom IT-området under 2011"

Transkript

1 1 (12) 0511 Kommunledningskontoret Dnr KS 417 Fredrik Eriksson ITstrateg Samlad redovisning av utvecklingsinsatser som planeras att genomföras inom ITområdet under Under kommer kommunens samlade insatser fokuseras på att: Fortsätt att utveckla och tillhandhålla mervärdesskapande etjänster inom samtliga verksamhetsområden Utbyggnad av fiberbaserad ITinfrastuktur utanför de större tätorterna Höja den digitala kompetensen hos den pedagogiska personalen, samt att öka datortätheten och öka användningen av IT i det pedagogiska lärandet Införa nya vård och omsorgssystem för hela vårdkedjan och som nyttjas av samtliga utförare och på sikt även brukarna och anhöriga, samt Öka användningen av 3dimensionell visualiseringsteknik i stadsplaner, kartsystem och andra typer av etjänster. Den budgeterade en för insatserna i handlingsplanen för, beräknas uppgå till drygt 70 miljoner kronor, fördelat enligt följande: Nämnd År Kommunstyrelsen tkr Barn och ungdomsnämnden, samt Bildningsnämnden tkr Kultur och fritidsnämnden tkr Omsorgs, Social, och Äldrenämnden tkr Bygg, Miljö, Kollektivtrafik samt Teknik och samhällsbyggnadsnämnden 1380 tkr Utförarstyrelsen Summa: tkr

2 2 (12) 0511 Innehåll: Kommunstyrelsen... 3 Regional, nationell och internationell samverkan, samt forskning och utveckling.. 3 Kommungemensamma insatser... 4 Barn och ungdomsnämnden, samt Bildningsnämnden... 6 Kultur och fritidsnämnden... 8 Omsorg, Social och Äldrenämnden Bygg, Miljö, Teknik och samhällsbyggnadsnämnden, samt Kollektivtrafiknämnden Utförarstyrelsen... 12

3 3 (12) 0511 Kommunstyrelsen Regional, nationell och internationell samverkan, samt forskning och utveckling Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för regional, nationell och internationell samverkan, samt forskning och utveckling: Nr Beskrivning av planerade insatser Genomförandeperiod 1. Kommunal samverkan Fortsatt samverkan med de kommunala bolagen i syfte att genomföra gemensamma insatser och utbyta erfarenheter inom ITområdet ITe (regional) Inom ramen för det regionala samverkansnätverket ITe planeras fortsatt genomförande av operativa och strategiska insatser inom ITområdet.. 3. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Medverkan i olika typer av samverkansprojekt som kan vara till nytta för kommunen, regionen eller Sverige som helhet. 4. Knowledge Society Fora (internationell) Fortsatt medverkan i det internationella samverkansnätverket Eurocities Knowledge Society Fora

4 4 (12) 0511 Kommungemensamma insatser Följande kommungemensamma insatser planeras att genomföras under : 5. Kommungemensam ärendehantering Successivt införande av kommungemensam ärendehantering i kommunens verksamheter. Ärendehanteringssystemet W3D3 ska bidra till att kvalitetssäkra ärendehanteringen i kommunen och underlätta medborgarnas kontakter med Linköpings kommun. W3D3 utgör en viktig del i utvecklingen av etjänster och under ska samtliga nyutvecklade etjänster ha prövats för integrering med W3D3. Dessutom är avsikten att successivt integrera W3D3 kommunens övriga ITsystem för att underlätta en samlad ärendehantering och medborgarnas kontakter med kommunen. 6. earkiv Insatsen avser genomförande av förstudie för att utreda hur Linköpings kommun ska kunna gå till väga för att ta fram underlag för säker och effektiv långtidslagring av digital information, ett Earkiv LarsÅke Ekström Ansvarig LarsÅke Ekström tkr 100 tkr 7. Införande av nytt intranät Tidplanen avser utveckling och införande av ett nytt intranät (Linweb). Lansering planeras den 1 december tkr 8. Kommungemensam plattform för etjänster Vidareutveckling av kommunens etjänstplattform till att även tillhandahålla en medborgarportal med stöd för säker inloggning. 9. Utbyggnad av ITinfrastruktur Som en del av genomförandet av kommunens ITinfrastrukturprogram (2014) planeras byggnation av fem fiberbaserade stamnätslinjer på landsbygden. Till dessa ska hushåll och företag kunna ansluta sina fastigheter via ett s.k. byalagskoncept. Avsikten är också att stimulera utbyggnad av mobila bredband i dessa områden. Totalt planeras byggnation av nio stamnätlinjer. 10. Införande av elegitimationer Införande av etjänstekortet (elegitimation). Primärt avses framtagande av tjänst och successivt införande av etjänstekortet inom kommunens social, vård och omsorg. Detta sker i samband med att kommunens nya vårdoch omsorgssystemet Treserva införs. Redovisade medel utgör ej den totala en för denna insats, utan avser endast avsatta medel för att samordna och stimulera förberedande insatser Fredrik Eriksson Fredrik Eriksson Fredrik Eriksson tkr tkr 200 tkr

5 5 (12) Samordnad etjänsteutveckling Inom ramen för det samordnade utvecklingsarbetet som bedrivs i kommunen planeras successiv utveckling och införande av nya etjänster som ska öka servicen, insynen och delaktigheten för medborgare och näringsliv. Följande etjänster har prioriterats av de olika förvaltningsledningarna som angelägna att införa : Hantering av medborgarförslag Beställning av samlat betygsdokument Ansökan om skolbyte Lämna synpunkter på detaljplan Beställa samrådsredogörelser Kopior på ritningar från Bygglovskontoret Ansökan om trafikanordningsplaner Anmälan av tekniska fel via 3Dkartan Anmäla behov av etjänstutveckling (intern) Hantering av debiteringsunderlag (intern) Hantering av anställningsbevis (intern) Hantering av medarbetarförslag (intern) Anmälan av eldstad Ansökan om bidrag för barn, ungdoms och vuxenarrangemang Redovisning av barn, ungdoms och vuxenarrangemang Hantering av avgångsanmälan (intern) Fikaservice (intern) Anmälan försäljning öl och tobak Ansökan om individuellt förbehållsbelopp Ansökan om servering av alkoholhaltiga drycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod Anmälan serveringsansvarig personal Inkomstanmälan hemtjänst Redovisade medel utgör ej den totala en, utan avser endast samordning av nödvändiga insatser. 12. Kommungemensam ehandelsplattform Genomförande av utredning för införande av webbaserat inköpssystem, ehandelslösning, med syftet att få bättre styrning och effektivare hantering av inköp genom att bland annat renodla utbudet och automatisera processen från beställning till betalning. Ett eventuellt införande av inköps beställningssystem sker därefter*. 13. Video och konferenssystem (emöten) Införande av ett kommungemensamt video och konferenssystem (emöten) för intern och extern kommunikation Catarina Thuning Peder Brandt Ansvarig Fredrik Eriksson 600 tkr 100 tkr (*1 500 tkr) 450 tkr

6 6 (12) 0511 Barn och ungdomsnämnden, samt Bildningsnämnden Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Barn och ungdomsnämnden, samt Bildningsnämnden ansvarsområden: 14. IT i klassrummet Modernare ITstöd i klassrummet med tillgång till dataprojektor och interaktiva hjälpmedel samt ökad tillgång till ITarbetsplatser för personal och elever. 15. Ökad tillgång till ITarbetsplatser för lärare och elever Datorn är idag ett naturligt arbetsredskap på de allra flesta arbetsplatser. Ökad tillgång till nya verktyg som kan användas i skolan som digitalkameror, dataprojektorer och spännande lärresurser på Internet, gör det idag allt mer intressant att använda datorn i undervisningen. I skolan behöver vi förbättra tillgången till IT, både för lärare och för elever. 16. Höjd kompetens inom IT och media för pedagogisk personal Praktisk IT och Mediekompetens (PIM), som är en kombination av handledningar på Internet, studiecirkel och hjälp i vardagen som arbetats fram av Myndigheten för skolutveckling. Examination erbjuds i fem nivåer. Målsättningen är att alla pedagoger från förskola till vuxenutbildning ska genomgå denna kompetensutveckling under år 2009 tom. 17. Ny organisation för IT i skolan En ny ITorganisation med ITansvariga i alla skolor antogs under En successiv etablering av organisation och arbetssätt kommer att ske under. 18. Etablera metod för testning av nya ITstöd Det finns behov av att etablera en strukturerad metod för test och utvärdering av nya ITstöd i skolan, ex. ny ITutrustning och nya pedagogiska program. Ambitionen är bland annat att skolorna ska ha betydligt större roll i denna process än tidigare. 19. Elev och föräldrakontakt Insatsen avser att ge föräldrar och elever tillgång till etjänster för att ta del av schema, klasslistor, studieresultat och individuella utvecklingsplaner, pedagogisk planering, frånvarohantering m.m. Som en del av detta genomförs insatser för att öka användningen av kommunens lärplattform Fronter. 20. Digitala åtgärdsprogram Under är ambitionen att införa ett ITstöd för hantering av åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd Lars Rehnberg Urban Nilsson Markus Einarsson Urban Nilsson tkr tkr 500 tkr 500 tkr 150 tkr 800 tkr 500 tkr

7 7 (12) Kursutvärderingssystem för gymnasiet Under är ambitionen att införa ett ITstöd för hantering av kursutvärdering på gymnasiet. Avsikten är att ITstödet ska integreras med schemaprogram och/eller ledningssystem. 22. IST Elevdatabas Det finns behov av att införa ett ITstöd för att förenkla hantering, och tillhörande ersättningar, när elever ska placeras eller byta skola. 23. Decentraliserad hantering av kö till barnomsorg möjliggör gemensam kö för alla utförare För att ytterliga effektivisera hanteringen av barnomsorgskön utökas befintliga etjänster med en funktion som innebär att även de enskilda utförarna ska kunna anslutas till etjänsten. Pilotverksamhet har genomförts och under kommer alla enskilda förskolor och fritidshem erbjudas denna möjlighet. 24. ITstöd i förskolan Inom förskolan arbetar man i dag mycket med pedagogisk dokumentation av barnens utveckling. Ett stort behov finns av ITarbetsplatser för redigering av text, ljud och bild, såväl rörlig bild som stillbild. Nuvarande ITarbetsplatser behöver kompletteras med PC som klarar redigering av ljud och bild. I satsningen ingår även utrustning motsvarande IT i klassrummet 25. Etjänst för ansökan till kommunal vuxenutbildning Ansökan till vuxenutbildning hanteras för närvarande av administrativa assistenter inom den kommunala vuxenutbildningen. Ett nytt administrativt system har införts. En etjänst för ansökan till kommunal vuxenutbildning kommer att tas i drift under. 26. Gemensam inloggningsfunktion för skolans webbaserade etjänster Det finns ett flertal etjänster inom skolans verksamheter som vänder sig till elever och föräldrar, och som ställer krav på hög säkerhet. För att underlätta användningen av dessa tjänster, samt uppfylla säkerhetskraven, finns det behov av att införa en webbportal. Avsikten är att dessa behov ska tillgodoses när kommunens medborgarportal införs. 27. Digital kompetens för personal Insatsen avser att definiera vilken digital kompetens som personalen ska besitta, för att arbeta inom Linköpings skolverksamhet Urban Nilsson Peter Johannesson Markus Einarsson Marcus Stéen Peter Johannesson Urban Nilsson 100 tkr 50 tkr tkr 200 tkr tkr

8 8 (12) 0511 Kultur och fritidsnämnden Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Kultur och fritidsnämndens ansvarsområden: 28. Etjänst för planeringsverktyg för kulturföreningar Insatsen avser att utveckla och införa en etjänst för kulturföreningar ska kunna lägga in planerade/framtida arrangemang som ligger långt i framtiden. Etjänsten ska enbart vara öppen för godkända användare och inte publiceras offentligt. Undersöka möjligheten om denna e tjänst kan byggas på ett befintligt system ex Interbook eller Anna Ljung 29. Etjänst för ansökan om bidrag till kulturarrangemang Insatsen avser att utveckla och införa en etjänst för att ansöka om bidrag till olika typer av kulturarrangemang via kommunens hemsida. Avsikten är att etjänsten ska integreras med det kommungemensamma ärendehanteringssystemet, W3D3, och att bidragssökande ska kunna redovisa utgifter via kommunens Medborgarportal i framtiden. 30. Införande av länsgemensamt bibliotekssystem Insatsen avser att, i samverkan med Länsbiblioteket och övriga kommuner i länet, införa ett länsgemensamt bibliotekssystem. Införandet innebär att alla östgötar får tillgång till ett rikt utbud av media oavsett var i länet man bor. Införandet kommer resultera i betydligt lägre ITer för samtliga kommuner. 31. Digitala stadsvandringar på hemsidan Med hjälp av bilder, geografisk information och historiska fakta kan digitala stadsvandringar utvecklas och bli ytterligare en kanal för att tillgängliggöra Linköpings historia. Möjlighet finns att utveckla projektet genom handdatorer alt app till mobilen Anna Ljung Anna Ljung Anna Ljung 32. Virtuella tjänster Gamla Linköping I Gamla Linköping ska virtuella tjänster utvecklas i enlighet med Visionsprogrammet för Gamla Linköping. Ett riktat bidrag från Carlstedtska stiftelsen på drygt 600 tkr ska delfinansiera denna utveckling. Avsikten är att utveckla virtuella tjänster och lansera dessa under hösten som en del av Gamla Linköpings nya webbplats 33. Digitalisering av äldre material Biblioteket Pågående projekt är Linköping genom tiderna där två delprojekt ingår; digitalisering av handskrifter och äldre tryck och digitalisering av kartor och byggnadsritningar. Detta för att synliggöra och öppna upp för medborgaren att ta del av äldre material som är mycket känsligt Tina Karlsson Karin Semberg 600 tkr

9 9 (12) RFIDteknik på Biblioteket RFID digitalisering av alla medier (ca volymer för Linköpings Stadsbibliotek) planeras att genomföras i ett samarbete med länets övriga folkbibliotek och länsbiblioteket. Tekniken fungerar på följande sätt att en RFIDtagg sitter i boken och är ett chip som känner av registeringar och avregisteringar. Detta ökar servicen för medborgaren och förenklar hanteringen av utlåning och återlämning Karin Semberg tkr

10 10 (12) 0511 Omsorg, Social och Äldrenämnden Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Omsorg, Social och Äldrenämndens ansvarsområden: 35. Införandet av ett kommungemensamt verksamhetssystem för vård och omsorg Införandet av det nya systemet beräknas vara infört i sin helhet under. 36. IT i hemmet Vi fortsätter utvecklingen med teknikstöd i hemmet. Beställarkontoret, omsorgskontoret provar olika former för att ställa krav på och uppmuntra utförare till att införa ny teknik i vård och omsorg. Exempelvis används tekniklösningar som utvärderingskriterium vid upphandling. Kostnaden faller inom ramen för respektive upphandling. 37. Effektiviserad hantering av inkomstanmälningar Genom att använda informationen i verksamhetssystemet på ett bättre sätt, skapas goda möjligheter att minska kommunens administration, öka kvaliteten och underlätta för brukaren att lämna inkomstanmälningar. 38. Införande av etjänstekort Avsikten är att införa elegitimationer till kommunens personal och externa utförare inom social, vård och omsorg (3 600 personer) i samband med att kommunens nya vård och omsorgssystemet införs, under. 39. Etablering av ITstrategisk resurs Eftersom behovet av att använda IT och tekniklösningar inom omsorg och social verksamhet, kommer en ITstrategisk resurs att anställas för att möta upp dessa behov. 40. Kommunikation med placerade ungdomar och vuxna Genom att använda modern teknik som ex. videomöten, mejl och sms, kan uppföljning av placerade ungdomar och vuxna utvecklas. Minskat resande innebär minskade er för kommunen, dessutom skapas förutsättningar för bättre tillgänglighet och kommunikation mellan kommunen och de placerade 41. Omsorgsdagbok En förstudie kommer att genomföras under för att kartlägga möjligheterna att utveckla och implementera en etjänst där brukarna och deras anhöriga kan få ta del av information som dokumenteras i verksamhetssystem Peder Ellison AnnBritt Olofsson Lena Brüde Peder Ellison Peder Ellison Inger Winkelmann Mildaeus AnnBritt Olofsson tkr 100 tkr (myndighet) (1 160 tkr, utförarna)

11 11 (12) 0511 Bygg, Miljö, Teknik och samhällsbyggnadsnämnden, samt Kollektivtrafiknämnden Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Bygg, Miljö, Teknik och samhällsbyggnadsnämnden, samt Kollektivtrafiknämndens ansvarsområden: 42. Digitala samråd Insatsen består i att vidareutveckla kommunens e tjänst(er) för digitala samråd. Samråd med medborgarna i samband med planering i kommunen är en viktig del av demokratiaspekten i planeringsprocessen. 43. Utveckling av etjänster Etjänst för felanmälan via Linköpings 3Dkarta (akt 46), ansökan om trafikanordningsplaner, inlämning av synpunkter på detaljplan och beställning av samrådsredogörelser (akt 44) samt utlämning av kopior från Bygglovskontorets digitala ritningsarkiv är exempel på etjänster som planeras att införas under 44. Linköpings karta En uppgradering av kommunens geografiska plattform, LINGIS, ska förbättra gränssnitt och prestandan Linköpings Karta. Genom denna åtgärd skapas bättre förutsättningar för kommunens verksamheter att använda kartan för att publicera information och utveckla etjänster med koppling till denna. Dessutom förbättras möjligheterna för allmänheten att ta del av och vidareförädla geografisk information, t.ex. byalag som ska bygga bredbandsnät. 45. Linköping i 3D Linköping i 3D är en satsning för att utveckla olika typer av tredimensionella digitala geografiska modeller som kan användas i framtida kommunala etjänster. under kommer insatserna att fokuseras på att framställa fler befintliga byggnader i Linköping stad i 3D, att utveckla ett koncept (City Planner) för redovisning av planprojekt i 3D, samt att skapa nya gatuplansbilder av Linköpings stad. Utöver detta är planen att inleda ett samarbete med Linköpings Universitet, studenter och näringslivet, som syftar till att utveckla innovativa e tjänster baserade på geografisk information och 3Dteknik. 46. Införande av ärendehanteringssystem ToS Insatsen avser att under införa det kommungemensamma ärendehanteringssystemet W3D3 för generell ärendehandläggning inom delar av stadsbyggnadsavdelningen på Teknik och samhällsbyggnadskontoret Bill Ericsson Magnus Nilzén Jens Lundegård Jonas Sjölin Bill Ericsson 180 tkr 100 tkr 600 tkr 500 tkr

12 12 (12) 0511 Utförarstyrelsen Följande insatser planeras att genomföras under inom ramen för Utförarstyrelsens ansvarsområden: 47. Nyttjande av övergripande ITstöd Öka förutsättningar för ett enhetligt, kvalitativt och effektivt planeringsstöd för hela Leanlink genom använvning av stödsystem Qlikview, Procompetence, Heroma Självservice, Outlook 48. ITstöd för brukare i vårdboenden Genom införande av Internetansluten PC utrustning i vårdboendet förväntas de brukare som vill och har möjlighet att del av information över internet, nyttja olika former av etjänster och kommunicera med hjälp av olika typer av digitala kommunikationskanaler, ex. via epost, sociala media eller video. Insatsen avser uppföljning och fortsatt införande av denna tjänst på fler vårdboenden. 49. Datorisering av Kost och restaurang Insatsen avser datorisering och införande av pekskärmar inom affärsområde Kost och restaurang. Syftet är att ge kökspersonal enkel tillgång till kommungemensamma och verksamhetsspecifika ITstöd. 50. Central telefonpassning Insatsen avser genomförande av pilotverksamhet för samordning och centralisering av telefonpassning på vårdboenden. Ambitionen är att uppnå förbättrad tillgänglighet för de anhöriga, och förbättrad arbetsmiljö för personalen Krister Siggesjö Anita Silfver Åsa Kullberg Camilla Scharf

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplan 1 (7) Kommunledningskontoret, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplan 1 (6) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012 Handlingsplan 1 (8) 20120405 Kommunledningskontoret Lisa Mjörning, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2014

Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2014 Handlingsplan 1 (8) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, IT-strateg Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2014 Uppföljningen beskriver kortfattad IT- och kommunikationsrelaterade

Läs mer

Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun. e-kampanjen

Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun. e-kampanjen Kommunikationsutveckling i Linköpings kommun e-kampanjen Fredrik Eriksson, IT-strateg, fredrik.c.eriksson@linkoping.se, 013-26 33 53 Catarina Thuning, Kommunikationsdirektör, catarina.thuning@linkoping.se,

Läs mer

Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2012

Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2012 Handlingsplan 1 (10) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, IT-strateg Lisa Mjörning, Kommunikationsutvecklare Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2012 Uppföljningen beskriver

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Digital Agenda för Linköping

Digital Agenda för Linköping Digital Agenda för Linköping 2012-2015 Fastställt av Kommunstyrelsen den 17 april 2012 KS 2012.257, 159 Förord Den digitala agendan för Linköping har arbetats fram av sakkunniga från kommunens förvaltningar,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Linköpings kommuns organisation

Linköpings kommuns organisation Linköpings kommuns organisation Från och med 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-08-01 Linköpings kommun Revision Valnämnd Kommunfullmäktige 11 geografiska utskott Ekonomiutskott Valberedning Kommunstyrelse Planeringsutskott

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

IT-strategisk funktion

IT-strategisk funktion IT-strategisk funktion Upprättad: 2006-08-10 Reviderad: 2006-12-01 Fastställt av kommundirektören 2007-01-17 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Inledning 1 2. Nuläge 1 3. Syfte och uppdrag

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter Innehåll IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Om IT-planen... 2 Inledning... 2 Syfte... 2 Vision... 2 2. Verksamhet och arbetsformer... 2 Pedagogik... 2... 2 Elevernas IT-kompetens

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare Häng med till Hjärntorget! Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare https://hjarntorget.goteborg.se Göteborgs Stad Majorna-Linné Hemsida: www.goteborg.se/majornalinne Telefon:

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun 1(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Nationella mål för e-samhället... 4 4 Danderyds mål för e-samhället... 4 5 Delområden

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem Inriktningsmål Specifika aktiviteter enligt handlingsplanen Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering Kommentarer 1 Skapa en gemensam och heltäckande hemsida med en ingång för medborgaren E-rådet

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Smarta e-tjänster. Projekt RIGES. - resultat och visioner. Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt?

Smarta e-tjänster. Projekt RIGES. - resultat och visioner. Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt? Smarta e-tjänster Projekt RIGES - resultat och visioner Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt? Åsa Jadelius, IT-strateg, Sundsvalls kommun Regional Innovativ

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan för nämnd 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan för nämnd 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Innehållsförteckning 1 Mått och handlingsplaner till nämndens åtaganden... 3 1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik... 3 1.2 Utbildning...

Läs mer

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 Den gemensamma nämnden Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april 2010. Syftet med

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

2010-01-28. Fredrik Eriksson Linköpings kommun. E-tjänster i företag och samhälle. Varumärket. Kommunikation som är

2010-01-28. Fredrik Eriksson Linköpings kommun. E-tjänster i företag och samhälle. Varumärket. Kommunikation som är E-tjänster i företag och samhälle Fredrik Eriksson IT-strateg, fredrik.c.eriksson@linkoping.se 1 2 Kommunikationspolicyn anger All vår kommunikation ska ha mottagarperspektivet et i fokus Högklassig kommunal

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

E-strategin på buf. Tryckt 2009-04-03

E-strategin på buf. Tryckt 2009-04-03 E-strategin på buf s strategier och mål för informations- och kommunikationsteknologi i Botkyrkas förskolor och grundskolor. Tryckt 2009-04-03 s e-strategi 1. Vad är det vi vill? 1 Vision 1 Syfte 2 Hur

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Vässa IT-stödet i administrativa processer

Vässa IT-stödet i administrativa processer FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Vässa IT-stödet i administrativa processer ETT PILOTPROJEKT MELLAN UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALAHEM 1 Förord Är det krångligt att införa nya IT-system i verksamheten? Är det

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL Barn- och utbildningsförvaltningen Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL DATORNI SKOLAN "EN-TILL-EN" OCHGAFE Simrishamns kommun erbjuder alla elever från årskurs

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor

Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor Ann Hellenius ann.hellenius@stockholm.se @annhellenius pedagogstockholmblogg.se/sthlmisit Ann Hellenius Mattias Olsson mattias.olsson@stockholm.se

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Patrik Flensburg. IT- och servicechef Lomma kommun. söndag 30 september 12

Patrik Flensburg. IT- och servicechef Lomma kommun. söndag 30 september 12 Patrik Flensburg IT- och servicechef Lomma kommun Lomma kommun Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten. Ca 22000 invånare. Lomma expanderar kraftigt. E-tjänster - mandat! En tydligt

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Strategi för IT- utveckling 2015

Strategi för IT- utveckling 2015 STYRDOKUMENT IT-strategi 2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 Strategi för IT- utveckling 2015 Innehåll BAKGRUND...1 STATLIGA

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

1 av 7 2011-03-03 16:35

1 av 7 2011-03-03 16:35 1 av 7 2011-03-03 16:35 Kommun som du representerar Antal svar: 14 Din funktion/roll Kommunledning 28.6% (4) Information/kommunikation 7.1% (1) IT-chef/strateg 42.9% (6) Verksamhetsansvarig 0.0% (0) Annan

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer