IT-strategisk funktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-strategisk funktion"

Transkript

1 IT-strategisk funktion Upprättad: Reviderad: Fastställt av kommundirektören

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Inledning 1 2. Nuläge 1 3. Syfte och uppdrag Den IT-strategiska funktionens syfte och uppdrag Avgränsning 6 4. Organisation 6 5. Förvaltningsspecifika gränssnitt inom förvaltningarna 7 6. Funktionsspecifika gränssnitt Kommunstyrelsens planeringsutskott IT-leverantör säkerhetsfunktion upphandlingsfunktion juridikfunktion Styrdokument Resursbehov Förslag på finansiering Plan för genomförande Förslag på hantering av nuvarande organisation inom det informations- och kommunikationstekniska området Den operativa IT-gruppen Det kommunövergripande webbrådet 13 i

3 1. Inledning Under perioden t.o.m har i projektform en IT-strategisk funktion organiserats underställd utvecklingschefen. Det huvudsakliga uppdraget för denna funktion har varit att utforma förslag på ny evision och nytt eprogram för Linköpings kommun. Förslagen har remitterats till samtliga nämnder och styrelser som i huvudsak ställer sig bakom förslagen. Målsättningen är att kommunfullmäktige under hösten år 2006 ska fastställa förslagen på ny evision och nytt eprogram. Kommunstyrelsens budgetunderlag inför år 2006 redovisar bl.a. följande: Uppdrag till kommunledningskontoret Utforma och implementera en organisation som säkerställer strategisk och operativ verkställighet inom IT-området i enlighet med fastställda styrdokument och lagstiftning inom IT-området Som ett led i detta uppdrag ska syfte, uppdrag, organisation, resursdimensionering och förslag på finansiering av en kommunövergripande IT-strategisk funktion formuleras. Målsättningen ska vara att vid årsskiftet 2006/2007 organisatoriskt kunna inrätta den kommunövergripande IT-strategiska funktionen, samt att verkställighet av densamma ska kunna ske fr.o.m Nuläge Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar för IT-utveckling av övergripande karaktär samt utbyggnad av infrastruktur. Styrelsen ansvarar för att IT på ett effektivt sätt tillgodoser kommunens gemensamma behov och för att IT bedrivs med rätt krav på säkerhet, skydd av personlig integritet och förtroende hos allmänheten. Styrelsen prövar om nya system uppfyller kraven på att kunna kommunicera med befintliga system. Styrelsen beslutar vilka system som skall vara gemensamma samt utser systemägare och systemägarombud för dessa. Kommunledningskontoret Inom kommunledningskontoret organiseras för närvarande kompetensgrupp Utveckling och hållbarhet. utvecklingschef ansvarar för kompetensgruppens verksamhet där bl.a. hantering av övergripande ITrelaterade frågor ingår. Inom kommunledningskontoret, kompetensgrupp Säkerhet, finns särskilt avdelade resurser för genomförande av insatser inom området informationssäkerhet. 1

4 Konsult & Service, LKDATA Inom nuvarande Konsult & Service affärsområde IT och kommunikation, LKDATA, organiseras bl.a. funktioner för användarstöd, service på ITarbetsplatsutrustning, telefoni, datakommunikation och drift av kommunens ITbaserade verksamhetssystem. Anställningsmyndigheterna Varje anställningsmyndighet har idag möjlighet att organisera egna operativa resurser för hantering av verksamhetsspecifika IT-frågor. Flertalet av anställningsmyndigheterna har idag särskilt avdelade resurser för detta ändamål. Operativa IT-gruppen Operativa IT-Gruppen tillsattes år 1999 av kommunstyrelsen och har till uppgift att hantera frågor som rör kommunikation, standards och uppföljning av eprogram. Operativa IT-gruppen utgör också beredningsorgan till kommunstyrelsen. I gruppen ingår representanter från samtliga anställningsmyndigheter. Möten i Operativa IT-gruppen har kontinuerligt genomförts under perioden 1999 t.o.m. början av år Webbrådet Det kommungemensamma webbrådet, utsett av kommunstyrelsen, utgör operativt beredningsorgan till strategiskt chefsforum (kommundirektörens ledningsgrupp och samtliga anställningsmyndighetschefer) och redaktionsråd för kommunens publika hemsidor. Möten med systemägarombud Sedan hösten år 2005 genomförs kontinuerliga möten med systemägarombuden för kommunens övergripande och större verksamhetsspecifika IT-stöd. Utvecklingschefen leder dessa möten. ITrelaterade frågor av övergripande karaktär avhandlas i denna konstellation. Förvaltningsmodell Linköpings kommun tillämpar för närvarande en gemensam och av kommunstyrelsen fastställd modell för förvaltning av kommunens IT-stöd. Inom ramen för tillämpningen av denna modell har en förvaltningsorganisation för respektive IT-stöd utformats och implementerats. 2

5 Arena 24 Kommundirektören beslutade att uppdra till projekt Arena 24 att formulera en handlingsplan för Linköpings kommuns arbete med 24- timmarskommunen. I enlighet med kommundirektörens beslut har handlingsplan i detta avseende upprättats och är för närvarande effektuerad i vissa delar. Styrdokument Nämndernas specifika ansvar med avseende på IT-relaterade frågor, samt kommunövergripande operativa IT-relaterade regler, riktlinjer och rekommendationer redovisas i följande styrdokument: Linköpings kommuns eprogram (anm. omarbetas för närvarande) IT-strategi för utbildningsverksamheten inom Linköpings kommun Strategi för IT-baserat geografiskt informationssystem IT-handbok för Linköpings kommun Linköpings kommuns IT-säkerhetspolicy Linköpings kommuns riktlinjer vid nyttjande av epost Linköpings kommuns etiska regler vid användning av IT Produktionens IT-strategi Verksamhetsområde Omsorgs IT-strategi 3. Syfte och uppdrag 3.1 Den IT-strategiska funktionens syfte och uppdrag Syfte o Att genom kontinuerlig omvärldsbevakning och medverkan i formella och informella nätverk identifiera för kommunens verksamhet viktiga strategiska utvecklingsområden inom det informations- och kommunikationstekniska området Uppdrag o I samverkan med verksamhetsföreträdare ansvara för samordning av Linköpings kommuns deltagande i nationella nätverk, exempelvis Sambruk o I samverkan med verksamhetsföreträdare ansvara för samordning av Linköpings kommuns deltagande i internationella nätverk, exempelvis Eurocities (Knowledge society) o I samverkan med verksamhetsföreträdare ansvara för samordning av Linköpings kommuns deltagande i IT-relaterade regionala och interkommunala nätverk o I samverkan med verksamhetsföreträdare och representanter för kommunens FoU-relaterade verksamheter såsom exempelvis Pedagogisk centrum och FoU-centrum ansvara för samordning av 3

6 o Linköpings kommuns deltagande i IT-relaterade forsknings- och utvecklingsprojekt Medverka i formella och informella IT-relaterade nätverk inom kommunkoncernen Syfte o Att genom kontinuerlig rapportering till och i dialog med politiska företrädare inom kommunen skapa förståelse och förutsättningar för genomförande av strategiska utvecklingsinsatser inom det informations- och kommunikationstekniska området Uppdrag o Som ett led i genomförandet av kommunens eprogram och som en del i det årliga budgetarbetet ansvara för utformning av förslag på årlig kommungemensam handlingsplan o Som ett led i genomförandet av kommunens eprogram och som en del i det årliga budgetarbetet medverka vid utformning av förslag på nämndspecifika handlingsplaner Syfte o Utforma kommunövergripande styrdokument på ett sådant sätt att Linköpings kommun efterlever lagstiftning inom det informations- och kommunikationstekniska området o Utforma kommunövergripande styrdokument som ligger i linje med nationella, regionala och interkommunala strategiska intentioner inom det informations- och kommunikationstekniska området Uppdrag o Med utgångspunkt från lagstiftning samt nationella, regionala och interkommunala intentioner inom det informations- och kommunikationstekniska området ansvara för utformning av kommungemensamma policies, avtal, regler och rekommendationer o Ansvara för att ge förutsättningar för att kunskap om och förståelse för fastställda kommungemensamma policies, avtal, regler och rekommendationer säkerställs inom hela den kommunala organisationen Syfte o Att genom kontinuerlig tillsyn säkerställa verksamhetens efterlevnad av fastställda styrdokument inom det informations- och kommunikationstekniska området Uppdrag o Ansvara för tillsyn vid genomförandet av kommunens eprogram inklusive årliga kommungemensamma och nämndspecifika handlingsplaner o Ansvara för enhetlig tillsyn av efterlevnad av policies, avtal, regler och rekommendationer för kommunens IT-verksamhet 4

7 o Ansvara för årlig avrapportering till kommunstyrelsen med avseende på efterlevnad av lagstiftning och fastställda styrdokument inom det informations- och kommunikationstekniska området Syfte o Att identifiera och genomföra insatser av strategisk karaktär i syfte att säkerställa ett behovsanpassat och långsiktigt effektivt nyttjande av informations- och kommunikationsteknik inom Linköpings kommun Uppdrag o Ansvara för att identifiera och genomföra insatser som säkerställer att standardisering inom IT-området sker i tillräcklig omfattning o Ansvara för säkerställande av skötsel av kommunövergripande modell för förvaltning av IT-stöd o Ansvara för samordning av beslutade koncerngemensamma insatser med avseende på IT inom den kommunala verksamheten Syfte o Att identifiera insatser som tillgodoser behovet av tillgång till ITbaserad kommunikationsteknik för boende och verksamma inom Linköpings kommun Uppdrag o Ansvara för att kontinuerligt följa utvecklingen inom området ITbaserad kommunikationsteknik o Ansvara för identifiering av behov av tillgång till IT-baserad kommunikationsteknik för boende och verksamma inom Linköpings kommun o Ansvara för att föreslå insatser som tillgodoser behovet av tillgång till IT-baserad kommunikationsteknik för boende och verksamma inom Linköpings kommun 5

8 3.2 Avgränsning Den IT-strategiska funktionen har ett övergripande strategiskt uppdrag. Detta övergripande strategiska uppdrag ska vara styrande för utformning och genomförande av insatser på verksamhetsspecifik nivå. 4. Organisation Inom kommunstyrelsens förvaltning organiseras kommundirektör, strategisk chefsgrupp inklusive kommundirektörens stab, kommunledningskontor samt kommunstyrelsens verksamhet. Den IT-strategiska funktionen organiseras i kommunledningskontorets utvecklingsfunktion och är underställd utvecklingschefen. Inom kommunstyrelsens anställningsmyndighet organiseras fyra förvaltningar enligt följande: Anställningsmyndighet kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning Utbildning, kulturoch fritidsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Omsorg och socialförvaltningen Inom utförarstyrelsens anställningsmyndighet organiseras utförarstyrelsens förvaltning: Anställningsmyndighet utförarstyrelsen Utförarstyrelsens Utförarstyrelsens förvaltning förvaltning Den IT-strategiska funktionen har ett övergripande strategiskt uppdrag. Detta övergripande strategiska uppdrag ska vara styrande för utformning och genomförande av insatser inom de olika förvaltningarna. Ett gränssnitt finns mellan den IT-strategiska funktionen och respektive förvaltning. För säkerställande av den IT-strategiska funktionens uppdrag på förvaltningsnivå föreslås att respektive förvaltning utser. För genomförandet av den IT-strategiska funktionens uppdrag erfordras vägledning, stöd och medverkan från specifika funktioner enligt följande: Kommunstyrelsens planeringsutskott IT-leverantör säkerhetsfunktion upphandlingsfunktion 6

9 juridikfunktion Gränssnitt finns mellan den IT-strategiska funktionen och dessa funktioner. Schematiskt kan den IT-strategiska funktionen och dess funktions- och förvaltningsspecifika gränssnitt beskrivas enligt följande: Kommunstyrelsens Kommunstyrelsens planeringsutskott planeringsutskott IT-leverantör IT-leverantör Funktionsspecifika gränssnitt Förvaltningsspecifika gränssnitt Kommunstyrelsens Kommunstyrelsens förvaltning förvaltning Utbildning, Utbildning, kulturoch kulturoch fritidsförvaltning fritidsförvaltning säkerhetsfunktion säkerhetsfunktion upphandlingsfunktion upphandlingsfunktion IT-strategisk IT-strategisk funktion funktion Omsorg Omsorg och och socialförvaltning socialförvaltning Miljö- Miljöoch och samhällsbyggnadsförvaltning samhällsbyggnadsförvaltning juridikfunktion juridikfunktion Utförarförvaltning Utförarförvaltning 5. Förvaltningsspecifika gränssnitt 5.1 inom förvaltningarna Varje förvaltning föreslås utse som ges följande uppdrag för att på förvaltningsnivå säkerställa den IT-strategiska funktionens övergripande uppdrag: o o o o Ansvar för utformning av förslag på nämndspecifika handlingsplaner som ett led i genomförandet av kommunens eprogram och som en del i det årliga budgetarbetet Ansvar för utformning av förvaltningsspecifika policies, avtal, regler och rekommendationer med utgångspunkt från lagstiftning samt nationella, regionala och interkommunala intentioner inom det informations- och kommunikationstekniska området Ansvar för att kunskap om och förståelse för förvaltningsspecifika policies, avtal, regler och rekommendationer säkerställs inom förvaltningen Ansvara för enhetlig tillsyn av efterlevnad av förvaltningsspecifika policies, avtal, regler och rekommendationer 7

10 6. Funktionsspecifika gränssnitt 6.1 Kommunstyrelsens planeringsutskott Planeringsutskottet har till uppgift att leda arbetet med strategiska och långsiktiga frågor inom den kommunala verksamheten. I denna uppgift ingår att ge vägledning inför politiska beslut avseende handläggning av strategiska och långsiktiga IT-relaterade frågor. Den IT-strategiska funktionen utgör beredningsorgan till kommunstyrelsens planeringsutskott med avseende på vägledning inför politiska beslut gällande strategiska och långsiktiga IT-relaterade frågor. Utvecklingschefen är föredragande i kommunstyrelsens planeringsutskott i sådana frågor. 6.2 IT-leverantör IT-leverantör (LKDATA) tillhandahåller huvudsakligen funktioner för användarstöd, service på IT-arbetsplatsutrustning, telefoni, datakommunikation och drift av kommunens IT-baserade verksamhetssystem. Gränssnittet mellan LKDATA och den IT-strategiska funktionen kan schematiskt beskrivas på följande sätt: Kommunstyrelsens Kommunstyrelsens planeringsutskott planeringsutskott IT-strategisk IT-strategisk funktion funktion Övergripande operativa ställningstaganden Systemägarombud Systemägarombud Operativ uppföljning Beredning Teknisk spetskompetens Kommundirektörendirektörens Kommun- ledningsgrupp ledningsgrupp LKDATA LKDATA Kommunstyrelsens planeringsutskott LKDATA utgör operativt stöd till den IT-strategiska funktionen i rollen som beredningsorgan till kommunstyrelsens planeringsutskott. 8

11 Teknisk spetskompetens Tillgång till spetskompetens inom det informations- och kommunikationstekniska området utgör en grundförutsättning för att i tillräcklig omfattning kunna tillgodose verksamhetens teknikrelaterade krav. LKDATA står som garant för tillgång till denna spetskompetens. Operativ uppföljning Ett av den IT-strategiska funktionens syften är att på operativ nivå genom kontinuerlig uppföljning och tillsyn säkerställa verksamhetens efterlevnad av fastställda styrdokument inom det informations- och kommunikationstekniska området. Kontinuerlig dialog och samverkan med systemägarombud är viktiga delar i detta arbete. LKDATA har här en viktig uppgift att tillsammans med den ITstrategiska funktionen säkerställa denna dialog och samverkan. Standardisering / Övergripande operativa ställningstaganden I uppdraget för den IT-strategiska funktionen ingår bl.a. ansvar för identifiering och genomförande av insatser som säkerställer att standardisering inom ITområdet sker i tillräcklig omfattning. I de flesta fall är standardiseringsinsatserna av teknisk karaktär. Genomförandet av standardiseringsinsatser inom IT-området kräver övergripande operativa ställningstaganden. LKDATA utarbetar i samverkan med den IT-strategiska funktionen förslag på standardiseringsinsatser vilka föreläggs kommundirektörens ledningsgrupp för ställningstagande. 6.3 säkerhetsfunktion säkerhetsfunktion ger förslag på övergripande säkerhetspolicy för Linköpings kommun som fastställs av kommunstyrelsen. För genomförande av den fastställda säkerhetspolicyn utarbetar funktionen riktlinjer för säkerhet inom olika områden. IT-säkerhet och informationssäkerhet utgör två av dessa områden. IT-säkerhet Säkerhetsaspekterna med avseende på teknik inom det informations- och kommunikationstekniska området är komplexa. Detta med avseende på anskaffning, implementering och kontinuerlig drift av IT-baserade verksamhetssystem. Detsamma gäller för IT-baserade tjänster, s.k. eservice, till boende och verksamma inom en kommun. Riktlinjerna för IT-säkerhet syftar till att säkerställa erforderlig teknisk säkerhetsnivå för IT-baserade verksamhetssystem och IT-baserade tjänster riktade till boende och verksamma inom Linköpings kommun. 9

12 Informationssäkerhet I en verksamhet hanteras/behandlas information på olika sätt. Ett informationssystem kan bestå av både manuella och maskinella delar. Hantering av information kan klassificeras enligt följande: Manuell hantering Hantering med verktygsstöd o Icke elektroniska verktyg o Analoga verktyg o Digitala verktyg IT Manuell hantering kan exempelvis vara att förmedla information genom tal. Pennor, papper och anslagstavlor utgör exempel på icke elektroniska verktyg. Riktlinjer för informationssäkerhet inkluderar riktlinjer för hantering av information med stöd av digitala verktyg. säkerhetsfunktion utarbetar denna del av riktlinjerna för informationssäkerhet i dialog med den ITstrategiska funktionen. Schematisk kan gränssnittet mellan kommunens säkerhetsfunktion och den ITstrategiska funktionen beskrivas på följande sätt: I dialog med Utformar och ansvarar för tillsyn av efterlevnad Riktlinjer för IT-säkerhet Riktlinjer för IT-säkerhet säkerhetsfunktion säkerhetsfunktion Riktlinjer för informationssäkerhet de delar som avser Riktlinjer för informationssäkerhet de delar som avser hantering av information med hantering av information med stöd stöd av av digitala digitala verktyg verktyg IT-strategisk IT-strategisk funktion funktion Övergripande säkerhetspolicy Utformar och ansvarar för tillsyn av efterlevnad I dialog med Styrdokument inom det informationsoch kommunikationstekniska området Med utgångspunkt från kommunens övergripande säkerhetspolicy ansvarar kommunens säkerhetsfunktion för utformning av riktlinjer för informationssäkerhet. Dessa riktlinjer inkluderar de delar som avser hantering av information med stöd av digitala verktyg vilka utformas i dialog med den IT-strategiska funktionen 10

13 säkerhetsfunktion ansvarar för tillsyn av efterlevnad av dessa riktlinjer.. Den IT-strategiska funktionen ansvarar för utformning av riktlinjer för ITsäkerhet samt för tillsyn av efterlevnad av dessa riktlinjer. Detta arbete sker i dialog och samverkan med kommunens säkerhetsfunktion. 6.3 upphandlingsfunktion Schematisk kan gränssnittet mellan kommunens upphandlingsfunktion och den IT-strategiska funktionen beskrivas på följande sätt: Verksamhetsoch Verksamhetsoch processansvariga processansvariga IT-strategisk funktion IT-strategisk funktion LKDATA LKDATA upphandlingsfunktion upphandlingsfunktion Med utgångspunkt från Lagen om offentlig upphandling (Lou) och för kvalitetssäkring av upphandling inom Linköpings kommun utformas och fastställs kommunövergripande regler och rekommendationer. Inom detta ramverk genomförs kommunens upphandlingsprocesser. Vid upphandling inom det informations- och kommunikationstekniska området interagerar/samspelar följande aktörer: upphandlingsfunktion Verksamhets- och processansvariga IT-leverantör Kommunledningskontorets upphandlingsfunktion utgör administrativt och legalt stöd i upphandlingsprocessen. I denna uppgift ingår ansvar för upprättande av erforderliga avtal. Verksamhets- och processansvariga ansvarar, som en del av förfrågningsunderlaget, för utformning av kravspecifikationer med avseende på verksamhetsspecifika delar. 11

14 LKDATA innehar teknisk spetskompetens och säkerställer att fastställda krav inom det informations- och kommunikationstekniska området beaktas i de kravspecifikationer som utformas. Vid avvikelse från fastställda IT-relaterade krav har LKDATA rapporteringsskyldighet till den IT-strategiska funktionen som då har i uppgift att, i dialog med LKDATA och andra aktörer, hantera fortsatt avvikelsehantering. 6.4 juridikfunktion Schematisk kan gränssnittet mellan kommunledningskontorets juridikfunktion och den IT-strategiska funktionen beskrivas på följande sätt: IT-strategisk IT-strategisk funktion funktion juridikfunktion juridikfunktion Dialog vid utformning av styrdokument för säkerställande av att utformning av desamma ej sker strid med gällande lagstiftning inom området informations- och kommunikationsteknik Stöd vid tolkning av ny och befintlig lagstiftning inom området informations- och kommunikationsteknik I den IT-strategiska funktionens uppdrag ingår bl.a. ansvar för utformning av kommunövergripande styrdokument inom det informations- och kommunikationstekniska området. Detta ska bl.a. ske med beaktande av gällande lagstiftning inom området. Vid utformning av dessa kommunövergripande styrdokument ska dialog föras med kommunens juridikfunktion för säkerställande av att styrdokumenten ej strider mot gällande lagstiftning. juridikfunktion utgör också stöd till den IT-strategiska funktionen vid tolkning av ny lagstiftning inom det aktuella området. 7. Styrdokument Kommunfullmäktige fastställer evision och eprogram för Linköpings kommun. Inom ramen för eprogrammet upprättas årligen kommungemensam handlingsplan och verksamhetsspecifika handlingsplaner. Dessa samlade dokument utgör styrdokument för genomförandet av den ITstrategiska funktionens uppdrag och för genomförande av insatser inom det informations- och kommunikationstekniska området på respektive förvaltning. 12

15 8. Resursbehov Resursbehovet för genomförandet av den IT-strategiska funktionen inom kommunstyrelsens förvaltning uppskattas till en årsarbetare. 9. Förslag på finansiering Finansiering av genomförandet av den IT-strategiska funktionen föreslås ske inom ramen för kommunstyrelsens budget. 10. Plan för genomförande Under förutsättning att finansiering säkerställts föreslås att den IT-strategiska funktionen inrättas fr.o.m. årsskiftet Inom ramen för utformning av eprogrammets handlingsplaner för år 2008 föreslås att respektive förvaltning utser som en insats i förslaget till handlingsplan. 11. Förslag på hantering av nuvarande organisation inom det informations- och kommunikationstekniska området 11.1 Den operativa IT-gruppen Operativa IT-Gruppen tillsattes år 1999 av kommunstyrelsen och har till uppgift att hantera frågor som rör kommunikation, standards och uppföljning av eprogram. Operativa IT-gruppen utgör också beredningsorgan till kommunstyrelsen. Bedömningen görs att det uppdrag som den Operativa IT-gruppen för närvarande har kommer att inrymmas i det uppdrag som den IT-strategiska funktionen föreslås få. Med utgångspunkt från detta föreslås att den Operativa IT-gruppen avvecklas Det kommunövergripande webbrådet Det kommungemensamma webbrådet, utsett av kommunstyrelsen, utgör operativt beredningsorgan till strategiskt chefsforum (kommundirektörens ledningsgrupp och samtliga anställningsmyndighetschefer) och redaktionsråd för kommunens publika hemsidor. Det kommungemensamma webbrådets uppdrag innefattar delar som ej kommer att genomföras inom ramen för den IT-strategiska funktionens uppdrag. Rollen som redaktionsråd för kommunens publika hemsidor utgör ett exempel på detta. Med utgångspunkt från detta föreslås att webbrådet tillvidare kvarstår i sin nuvarande roll med sitt nuvarande uppdrag. 13

16 I takt med att kommunens publika hemsidor utvecklas i riktning mot en portal för interaktiv eservice integrerad med kommunens IT-baserade verksamhetssystem är det dock viktigt att vara observant på att beakta eventuella behov av förändring av webbrådets roll och uppdrag. 14

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

En digital agenda för Linköping. IT-utveckling på verksamhetens villkor. KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013

En digital agenda för Linköping. IT-utveckling på verksamhetens villkor. KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013 En digital agenda för Linköping IT-utveckling på verksamhetens villkor KommITS höstkonferens den 5-7 november 2013 Idag är det alldeles för stort fokus på de direkta ITkostnaderna, medan nyttan hamnar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Informationssäkerhet, Linköpings kommun

Informationssäkerhet, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Informationssäkerhet, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Riktlinjer för kommunens externa och interna webbplatser

Riktlinjer för kommunens externa och interna webbplatser Riktlinjer för kommunens externa och interna webbplatser Detta dokument anger generella riktlinjer, målsättningar och organisation för kommunens externa och interna webbplatser samt riktlinjer för sociala

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Riktlinjer Dnr 149/2016 Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-08-31, 159. Uppdateras före 2017-08-31. Innehållsförteckning 1 Inledning och nuläge...

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

IT-strategi Bollebygds kommun

IT-strategi Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

IT-strategi för Fagersta kommun

IT-strategi för Fagersta kommun Datum 2007-08-22 Kommunkansliet IT-strategi för Fagersta kommun Kommunfullmäktige har fastställt en vision, Målbild för Fagersta kommun, som på en övergripande nivå anger den politiska viljeinriktningen.

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2014/0101.005 Verksamhetsplan för IT Gäller från: 2014-05-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-04-08 Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: 2018-12-31 Version:

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 IT-säkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 1 Det moderna samhället är starkt beroende av att elförsörjning, telekommunikationer och IT-system fungerar. Om dessa påverkas kan svåra störningar

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2016-08-30 291 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Sekretess: Öppen Diarienummer: Ks 2016-481

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet

Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet TJÄNSTEUTLÅTANDE Personalavdelningen Dnr KS/2014:280-007 2015-03-03 1/3 KS 10:1 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunrevisionen Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet Förslag till

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sidan 19 av 31 2011 "11" 0 2 125/2011 Dnr 2011/394 KS.033-1 DIARIENR It-policy för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:314 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se IT-policy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen:

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS 2016-04-20 1(5) Ks 134 Dnr: KS.2016.72 Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder Ärendebeskrivning En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på dem vi är till för, effektivitet,

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet.

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet. 2012-08-27 Sidan 1 av 6 IT-säkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Diarie nummer Fastställd av IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/ processägare

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:315 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se Informationssäkerhetspolicy Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-06-10 Policy Verksamhetsutveckling med IT som stöd Version 1.0 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 www.karlstad.se Tel: 054-29

Läs mer

Datum 2013-03-27. Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso

Datum 2013-03-27. Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso KS 14 7 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Huss-Landström Maria Datum 2013-03-27 Diarienummer KSN-2012-1227 Kommunstyrelsen Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso

Läs mer

IT-policy inom Stockholms läns landsting

IT-policy inom Stockholms läns landsting LS 1109-1224 IT-policy inom Stockholms läns landsting 2011-10-18 Beslutad av landstingsfullmäktige 2012-03-20 2 (8) Innehållsförteckning Innehåll Syfte...3 Omfattning...3 Intressenter...3 Medborgarna...

Läs mer

IT-SÄKERHETSPOLICY. Stadskontoret. 1 Inledning... 1. 1.1 Definition... 2. 1.2 Omfattning... 2. 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2

IT-SÄKERHETSPOLICY. Stadskontoret. 1 Inledning... 1. 1.1 Definition... 2. 1.2 Omfattning... 2. 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2 IT-SÄKERHETSPOLICY 1 Inledning... 1 1.1 Definition... 2 1.2 Omfattning... 2 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2 3 Ledning och ansvar för IT-säkerheten... 3 4 Lagar och andra regelverk... 4 5 IT-säkerhetsarbetet...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

E-strategi för Botkyrka kommun

E-strategi för Botkyrka kommun 1 [10] E-strategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [10] Botkyrka kommun behöver en e-strategi Synen på informationsteknik förändras snabbt. Vi har gått från ADB till IT och nu går vi vidare med e.

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET

POLICY INFORMATIONSSÄKERHET POLICY INFORMATIONSSÄKERHET Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-03-21 56 Bo Jensen Säkerhetsstrateg Policy - Informationssäkerhet Denna policy innehåller Haninge kommuns viljeinriktning och övergripande

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder.

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Vara kommuns revisorer För Vara kommuns revisorer Göran Persson, ordförande Per-Olof Thörn, vice

Läs mer

2012-12-12 Dnr 074-11-19

2012-12-12 Dnr 074-11-19 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Regler för informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet är beslutade av enhetschefen för i enlighet med Högskolans säkerhetspolicy (dnr 288-11-101)

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

Kommunrevisionen KS 2016/00531

Kommunrevisionen KS 2016/00531 V W Halmstad Kommunrevisionen Datum 2017-02-07 kommunrevisionen@halmstad.se Dnr KS 2016/00531 Yttrande - Granskning övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externt och internt dataintrång

Läs mer

1(6) Informationssäkerhetspolicy. Styrdokument

1(6) Informationssäkerhetspolicy. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-05-17 73 Dokumentansvarig IT-chef Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Begreppsförklaring...4

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

IT-STRATEGI 2003 ÅNGE KOMMUN IT-STRATEGI 2003 1 (9)

IT-STRATEGI 2003 ÅNGE KOMMUN IT-STRATEGI 2003 1 (9) ÅNGE KOMMUN IT-STRATEGI 2003 1 (9) IT-STRATEGI 2003 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 1 2 Definition av IT 1 3 Styrning och ledning 2 4 Prioriterade utvecklingsområden 2 4.1 24-timmarsmyndigheten

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Hanteringen av personuppgifter i skolans it-system. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Hanteringen av personuppgifter i skolans it-system. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Hanteringen av personuppgifter i skolans it-system goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Hanteringen av personuppgifter i skolans it-system Utvecklingen inom it-området

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun * Definition - Begreppen IT (informationsteknik) och IKT (informationsoch kommunikationsteknik) är

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta IT-strategi för Nykvarns kommun. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-22 Kommunstyrelsen Anders Eklund Verksamhetsutvecklare IT Telefon 08 555 014 83 anders.eklund@nykvarn.se kommun KS/2016:69 IT-strategi för Nykvarns Förvaltningens förslag till

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer