Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08"

Transkript

1 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet Organisatorisk inplacering av roller och funktioner relaterade till kommunens webbplatser Systemägarombud Infomaster Webmaster Huvudansvariga redaktörer Redaktörer och författare Webbgrupper Förvaltning Tillämplig lagstiftning Kortnamn till domänen linkoping.se Tillgänglighet Behörighetskrav Arkivering av information 4 i

3 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet I Kommunikationspolicy för Linköpings kommun uttrycks kommunens viljeinriktning inom kommunikationsområdet. Kommunens förhållningssätt inom detta område framgår av policyn liksom vem som omfattas av densamma (målgrupp). Ansvar med avseende på säkerställande av efterlevnad samt beskrivning av hur policyn ska följas upp och revideras framgår också. Styrdokument för kommunikationskanaler inom kommunikationsområdet utgår alltid från kommunikationspolicyn. Kommunfullmäktige fastställer Kommunikationspolicy för Linköpings kommun. Kommunens externa och interna webbplatser utgör en kommunikationskanal inom kommunikationsområdet. Specifika målsättningar, organisation och ansvarsfördelning för denna kommunikationskanal anges i Riktlinjer för kommunens externa och interna webbplatser som fastställs av kommunstyrelsen. Riktlinjerna vänder sig till följande målgrupper: Systemägare för kommunens webbplatser Systemägarombud för kommunens webbplatser Infomaster Webbmaster Huvudansvariga redaktörer Redaktörer och författare Strategisk chefsgrupp Kommunikationsdirektör Regelverk för operativa insatser relaterade till kommunens webbplatser anges i Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Tillämpningsanvisningarna, som fastställs av kommundirektören, vänder sig till följande målgrupper: Systemägarombud Infomaster Webbmaster Huvudansvariga redaktörer Redaktörer och författare 1.2 Organisatorisk inplacering av roller och funktioner relaterade till kommunens webbplatser Systemägarombud Kommunikationsdirektören är systemägarombud för kommunens externa och interna webbplatser. Kommunikationsdirektören är chef för kommunikationsavdelningen inom kommunstyrelsens förvaltning. 1

4 1.2.2 Infomaster Infomaster organiseras inom kommunikationsavdelningen inom kommunstyrelsens förvaltning Webmaster Webmaster organiseras inom Ao LKDATA inom utförarstyrelsens förvaltning, Leanlink Huvudansvariga redaktörer Förvaltningar enligt följande organiseras inom kommunstyrelsens anställningsmyndighet: Kommunstyrelsens förvaltning Utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Omsorg och socialförvaltningen Den verksamhet som innefattar anställningsmyndigheten utförarstyrelsens ansvarsområde organiseras inom utförarstyrelsens förvaltning, Leanlink. Följande ingår i strategisk chefsgrupp: Kommundirektören Utvecklingsdirektören Personaldirektören Ekonomidirektören Kommunikationsdirektören Administrativa direktören Utbildningsdirektören Kultur- och fritidschefen Samhällsbyggnadsdirektören Omsorgsdirektören Socialchefen Utförardirektören Strategisk chefsgrupp utser en huvudansvarig redaktör för varje förvaltning Redaktörer och författare Huvudansvariga redaktörer utser redaktörer inom respektive förvaltnings olika verksamhetsområden. Redaktörer utser i sin tur författare inom respektive verksamhetsområde. Antalet redaktörer bör avgränsas med avseende på möjligheterna för respektive huvudansvarig redaktör att praktiskt kunna säkerställa sammanhållning av gruppen redaktörer. Detsamma gäller det antal författare som redaktörerna utser. 2

5 1.2.6 Webbgrupper Huvudansvarig redaktör fastställer sammansättning av webbgrupper bestående av redaktörer och författare inom respektive förvaltning. Huvudansvarig redaktör leder arbetet i sammansatta webbgrupper. Webbrådet föreslår och strategisk chefgrupp fastställer sammansättning av webbgrupp bestående av redaktörer och författare från flera förvaltningar. Webbgrupper som består av redaktörer och författare från flera förvaltningar leds av särskilt utsedd huvudansvarig redaktör Förvaltning Kommunstyrelsen har fastställt Förvaltningsmodell för IT-stöd. Syftet med modellen är att skapa gemensamma begrepp och ett strukturerat arbetssätt för att stödja en systematisk förvaltning av verksamhetens IT-stöd. I enlighet med modellen ska förvaltningsobjekt definieras. Kommunens externa och interna webbplatser utgör ett förvaltningsobjekt Modellen föreskriver följande obligatoriska grupperingar: Styrgrupp Förvaltningsgrupp Kommunens webbråd utgör styrgrupp för förvaltningsorganisationen för kommunens externa och interna webbplatser. Systemägarombudet är ombud för systemägaren och leder arbetet i styrgruppen. Systemägarombudet tar fram underlag till strategiska beslut i de politiska nämnderna och har kontakter med strategiska beslutsfattare. I förvaltningsgruppen ingår systemansvarig och teknisk systemansvarig. Infomaster innehar rollen som systemansvarig. Webmaster innehar rollen som teknisk systemansvarig. 1.3 Tillämplig lagstiftning Redovisas i bilaga Kortnamn till domänen linkoping.se Linköpings kommuns domännamn är linkoping.se. För att underlätta navigering inom kommunens externa webbplats kan kortnamn användas. Ett kortnamn används alltid i kombination med domännamnet, exempelvis Följande ska beaktas vid utformning av kortnamn: Kortnamnet ska i så stor utsträckning som möjligt beskriva det som möter användaren på den adress som avses. Interna och organisatoriska benämningar ska undvikas. Etablerade benämningar såsom exempelvis namn på skolor och äldreboende är lämpade att användas som kortnamn. 3

6 Väl kända namn på andra enheter som bedriver verksamhet direkt riktad till allmänheten och andra intressenter lämpar sig också som kortnamn. Gamlalinkoping och Biblioteket utgör exempel på detta. Kortnamn relaterade till insatser som genomförs under en given tidsperiod ska endast vara tillgängliga under den aktuella tidsperioden. Webbrådet har mandat att godkänna kortnamn till domänen linkoping.se. Detta mandat kan delegeras till infomaster. Ao LKDATA inom utförarstyrelsens förvaltning, Leanlink, svarar för den administrativa hanteringen av kortnamn. 1.5 Tillgänglighet Webbplatserna ska vara tekniskt och språkmässigt tillgänglighetsanpassade, så att de i så stor utsträckning som möjligt kan användas av personer med olika typer av funktionsnedsättningar. 1.6 Behörighetskrav För att ha rätt att publicera information på externa och interna webbplatser krävs utbildning med avseende på handhavande av publiceringsverktyget. Att vara väl införstådd med gällande lagstiftning och fastställda styrdokument inom området utgör också krav för rätten att få publicera information på webbplatserna. Den obligatoriska utbildningen ska innefatta följande: Genomgång av gällande lagstiftning inom området Genomgång av Linköpings kommuns kommunikationspolicy Genomgång av Riktlinjer för kommunens externa och interna webbplatser Genomgång av Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Genomgång av Linköpings kommuns grafiska profil Genomgång av roller med avseende på behörighet Genomgång av arkiveringsregler Praktiskt handhavande av publiceringsverktyget 1.7 Arkivering av information Bevarande avser sådan information som uppfyller kraven att vara material som producerats enbart för publicering på linkoping.se och Linweb och som inte finns i någon annan form någon annanstans, och material som kan bedömas ha ett långsiktigt informations-, kunskaps-, eller forskningsvärde. Informationen skall skrivas ut på papper. Utskrivna handlingar avlämnas till Stadsarkivet enligt vad som anges i gällande dokumenthanteringsplaner. Regler för hantering i övrigt liksom gallring framgår av Stadsarkivets föreskrifter och övriga anvisningar. 4

7 Bilaga Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser tillämplig lagstiftning Upphovsrättslagen Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk samt skyddar verket mot intrång. Upphovsrätt uppkommer automatiskt i och med att ett verk skapas. För att ett verk ska vara skyddat ska de ha en viss originalitet, s k verkshöjd. Upphovsrätten skyddar litterära verk, datorprogram, musikaliska och sceniska verk, filmverk, fotografier och konstverk. Upphovsrätten gäller även översättningar och andra bearbetningar. Upphovsrätt gäller inte författningar, beslut och yttranden av svenska myndigheter samt översättningar av dessa. Upphovsrätten delas i två delar, den ekonomiska (förfoganderätten) och den ideella rätten. Upphovsmannen kan överlåta den ekonomiska rätten d.v.s. låta någon annan bestämma över hur verket får användas. Den ideella rätten kan aldrig överlåtas. Det medför bland annat att upphovsmannen ska få sitt namn angivet varje gång som ett verk görs tillgängligt för allmänheten. Verket får inte ändras så att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks. Upphovsrätten gäller 70 år efter upphovsmannens död. Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen anger när och under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas. Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgift är varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t. ex. insamling, registrering, lagring, användning, publicering, spridning eller annat tillhandahållande, sammanställning eller samkörning. Lagen innehåller olika hanteringsregler för personuppgifter i strukturerat material, såsom register, databaser och dokument- och ärendehanteringssytem och för personuppgifter i ostrukturerat material, såsom löpande text och ljud och bild. Personuppgifter i ostrukturerat material få i princip behandlas utan att personuppgiftslagens regler blir tillämpliga om inte behandlingen innebär att de registrerades personliga integritet kränks (missbruksregeln). För behandling av personuppgifter i strukturerat material gäller däremot bland annat regler om fastställt ändamål med behandlingen, krav på samtycke för behandling, krav på information samt skyldighet till rättelse. Arkivlagen Arkivlagen innehåller bestämmelser om myndigheternas och viss andra organs arkiv. En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet. Myndighetens arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Tryckfrihetsförordningen 5

8 Tryckfrihetsförordningen innehåller bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet. Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning har medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar (offentlighetsprincipen). Rätten att ta del av allmänna handlingar kan bara begränsas genom lag. Bestämmelser om sådana begränsningar finns i sekretesslagen. Med handling avses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En handling är allmän om den förvaras hos myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. Att publicera information på webben innebär att den blir allmän handling. Sekretesslagen Sekretesslagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i del allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligt eller genom att en allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt. Sekretessbelagda uppgifter får inte publiceras på webben. 6

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Upphovsrättsliga riktlinjer för arkiv, bibliotek och museer Över minnesmuren: upphovsrättsliga riktlinjer för ABM

Läs mer

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 kap. Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

Regler för arkivering av forskningsmaterial

Regler för arkivering av forskningsmaterial Regler för arkivering av forskningsmaterial Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum vid Stockholms universitet inom vetenskapsområdet stress och hälsa. Institutet bedriver grund- och

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer