Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012"

Transkript

1 Handlingsplan 1 (8) Kommunledningskontoret Lisa Mjörning, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter har för avsikt att genomföra 2012, inom ramen för den digitala agendan. Kostnaden för att genomföra insatserna i handlingsplanen uppgå till ca 28 mnkr, vilket avser extraer för konsulter, vikarier, utrustning och dylikt som krävs för att insatserna ska kunna genomföras. I de fall inga er anges, genomförs insatsen inom ramen för den ordinarie verksamheten. Innehåll: Öka den digitala delaktigheten och kompetensen... 2 Minska det ekologiska fotavtrycket... 2 Främja forskning, innovation och entreprenörskap... 3 Fortsätta integrera IT i det pedagogiska lärandet... 3 Höjd kvalitet inom vård och omsorg... 4 Bidra till en öppnare och mer tillgänglig kommun... 5

2 Handlingsplan 2 (8) Öka den digitala delaktigheten och kompetensen 1. Digidel Digidel är en nationell satsning som Stadsbiblioteket medverkar i. Syftet är att få fler Linköpingsbor digitalt delaktiga genom att erbjuda allmänheten olika typer av lärledda ITutbildningar, utan. 2. Utredning digital kompetens Insatsen avser att utreda och ge förslag på insatser som ska säkerställa att vård och omsorgspersonalen får det stöd och har den ITkompetens som krävs för att utföra sitt uppdrag Lena Axelsson Inger Winkelmann Mildaeus 200 tkr Minska det ekologiska fotavtrycket 3. Elektroniska nämndhandlingar Under 2011 har en pilot genomförts för att ersätta pappershandlingar till elektroniska nämndhandlingar för Barn och Ungdomsnämnden. Avsikten ett ge fler nämnder och styrelser möjlighet att övergå till att distribuera nämndhandlingar digitalt. Ett förändrat arbetssätt får flera positiva effekter för miljön i form av minskad pappersåtgång, minskade transporter mm, samt minskade er för tryckning och porto. 4. Kommunikation med placerade ungdomar och vuxna Genom att använda modern teknik som ex. videomöten, mejl och sms, kan uppföljning av placerade ungdomar och vuxna utvecklas. Minskat resande innebär minskade er för kommunen, dessutom skapas förutsättningar för bättre tillgänglighet och kommunikation mellan kommunen och de placerade. 5. Transportslagövergripande simuleringsmodell Syftet är att producera en simuleringsmodell som är transportslagövergripande och som kan dra nytta av befintliga GISdata. Effekter av åtgärder ska kunna analyseras inte bara för bil som idag utan även för kollektivtrafik, cykeltrafik och gång. Modellen ger möjligheter att åskådliggöra komplicierade frågeställningar och stora datamängder i grafik på ett helt annat sätt än den modell som idag används. Det ska vara enkelt att få simuleringar gjorda och att hämta analysunderlag för olika typer av samhällsplaneringsfrågor. Resultaten ska kunna systematiseras och bli allmänt tillgängliga för hela kommunorganisationen och allmänheten. Modellen ska vara ett verktyg i kommunens strävan att Linköping ska vara koldixidneutralt till Susanne Aman Per Granath Christer Nilsson 655 tkr

3 Handlingsplan 3 (8) Främja forskning, innovation och entreprenörskap 6. NiCE Linköping medverkar som referensstad i ett Europeiskt samverkansprojekt som syftar till att arbeta fram ett ramverk för hur städer i Europa kan bli mer miljövänliga genom att använda IT och kommunikationsteknik Grön IT. 7. Innovationspolicies i offentlig sektor Linköping medverkar i ett projekt som leds av Östsam och Crearum, vars syfte är att ta fram en plan för hur vi på ett mer strukturerat sätt kan arbeta med att ta tillvara på innovationer inom kommunen Fredrik Eriksson Lisa Mjörning & Mia Rydberg Kling 80 tkr 8. Utveckling av IT i hemmet Insatsen avser fortsatt utveckling av IT/teknikstöd i hemmet. Omsorgskontoret provar olika lösningar för att uppmuntra utförare att införa ny teknik i särskilda boenden och eget boende. Genomförs i samverkan med bl.a. KTH och Hälsans Nya Verktyg AnnBritt Olofsson Fortsätta integrera IT i det pedagogiska lärandet 9. Införande av Fronter Lärplattformen Fronter har införts inom samtliga gymnasieskolor och merparten av grundskolorna. Inom förskolorna har införandet påbörjats och beräknas vara genomfört under 2012 vilket också gäller för kvarvarande grundskolor. 10. Digital IUP Lärplattformen Fronter har även funktionalitet för hantering av digital IUP. Insatsen avser att successivt utbilda och sprida användningen av den digitala IUP:n, och på sikt är avsikten att även föräldrarna ska få tillgång till IUP:n på detta sätt. 11. Eläromedelsråd För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och seffektivitet vad gäller anskaffning och nyttjande av pedagogiska program kommer eläromedelsråd att etableras inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. 12. ITfortbildning Utbildning i användande av den nya ITutrustningen i klassrummen pågår och kommer att fortsätta under resterande del av Insatsen avser även att definiera vad den digitala kompetensen i skolan ska omfatta. Undersöka möjligheter till ökad samverkan med lärarutbildningen Magnus Vahlberg Peter Åkesson a: Magnus Vahlberg a: Magnus Vahlberg

4 Handlingsplan 4 (8) Strömmande media Den nya ITutrustningen i klassrummen ger möjligheter att via nätet använda strömmande ljud och bild, t.ex. att se på program från UR:s utbud. Detta innebär i sin tur att bredbandskapaciteten behöver förbättras för några av kommunens landsbygdsskolor. Insatsen avser att upphandla ökat kapacitet för dessa Magnus Vahlberg Höjd kvalitet inom vård och omsorg 14. Införande av Treserva Under 2010 och 2011 påbörjades införandet av ett nytt verksamhetssystem, Treserva. Under 2012 är avsikten att slutföra införandet vilket innefattar att utbilda personalen i hur systemet ska användas, samt hur chefer och personal ska förhålla sig till gällande lagar och förordningar. 15. Införande av insatsregistrering Kommunen har upphandlat system för att registrera vårdpersonalens insatser hos brukarna. Insatsen avser att införa systemet hos utförarna tkr 800 tkr 16. Kartläggning av framtida tekniska kommunikationslösningar Insatsen avser att kartlägga vilka kommunikationslösningar (ITinfrastruktur) som kommer att krävas, för att tillgodose behoven framigenom. 17. Anpassning av HSAkatalogen HSA är ett nationellt behörighetsregister som styr åtkomsten till nationella ITsystem. Linköpings befintliga HSAkatalog behöver anpassas med fler verksamhetsnivåer, för att tillgodose de nya behov som nya nationella system som kräver. 18. Införande av etjänstekort Successivt införande av s.k. etjänstekort (SITHS) till samtlig personal. Först ut är sjuksköterskor, paramedicinare, och därefter kommer övrig personal successivt att erhålla korten. 19. Införande av Pascal Pascal är ett nytt nationellt webbaserat ITstöd för att få tillgång till aktuell ordination av dosförpackade läkemedel för patienter. Pascal ersätter EDos och kräver säker inloggning mha. etjänstekort (SITHS). 20. Utveckling av koncept för uppföljning Avsikten är att utveckla ett koncept för löpande uppföljning av vård och omsorgsverksamheten (enkäter osv.) med hjälp av ITstöd. 21. Införande av NPÖ Under 2012 inför Landstinget i Östergötland den Nationella Sonja Johansson Sonja Johansson tkr 200 tkr Finansieras av utförarna Finansieras inom ramen för p.4 och tkr 150 tkr

5 Handlingsplan 5 (8) Patientöversikten (NPÖ), och i samband med detta kan samtlig Sonja Johansson legitimerad personal få tillgång till patientinformation från bl.a. landstingets journaler (efter medgivande). Planen är att kommunen under 2013, på motsvarande sätt ska förse NPÖ med information som landstingets vårdpersonal kan läsa. 22. Införande av ICF ICF är en klassifikation för gemensamma termer och begrepp. Insatsen avser att införa ICF i Treserva för hälso och sjukvården (HSL). 23. Utveckling av ICF inom socialtjänsten Ett regionalt alt nationellt samverkansprojekt för utveckling av gemensamma termer och begrepp inom SoL och LSS enligt ICFklassifikationen. 24. Informationsöverföring mellan huvudmän och statliga myndigheter Insatsen är ett regionalt samverkansprojekt som avser att utreda hur informationsöverföring avseende kvalitetsregister och hälsodata kan automatiseras mellan landsting, kommun och berörda statliga myndigheter. Idag är denna hantering oftast manuell och tidsödande, och i alltför många fall registreras samma information flera gånger i olika register/itsystem och i alltför många fall registreras inte informationen överhuvudtaget Sonja Johansson tkr Bidra till en öppnare och mer tillgänglig kommun 25. Införande av Mina fakturor Med tjänsten Mina fakturor kan en person logga in och ta del av de fakturor som denna fått från kommunen. Om de är betalda och obetalda, eventuella påminnelser osv. Även fakturanummer, OCRnummer, plusgironummer finns tillgänglig. Inloggning sker med elegitimation. 26. Införande av nytt rekryteringsystem Kommunen har upphandlat ett nytt rekryteringssystem som kommer underlätta för intresserade att söka de jobb/tjänster som kommunen annonserar. 27. Utbyggnad av ITinfrastruktur Som en del av genomförandet av kommunens ITinfrastrukturprogram ( ) planeras byggnation av 4 fiberbaserade stamnätslinjer på landsbygden. Till dessa ska hushåll och företag kunna ansluta sina fastigheter via ett s.k. byalagskoncept. Avsikten är också att stimulera utbyggnad av mobila bredband i dessa områden. Totalt är avsikten att bygga nio stamnätlinjer Jane Ydman Sonja Erlandsson Fredrik Eriksson 190 tkr tkr

6 Handlingsplan 6 (8) Utveckla etjänst för autogiroanmälan De som använder kommunens tjänster, exempelvis barneller äldreomsorg, ska kunna ansöka om betalning via autogiro på kommunens hemsida. Ansökan skrivs under med en elegitimation, och hanteras därefter i ett elektroniskt flöde av Ekonomiservice Jane Ydman 29. Digitalisering av äldre arkivhandlingar Inom ramen för projektet Linköping genom tiderna digitaliserar Stadsarkivet och Stiftsbiblioteket arkivhandlingar och äldre tryck. Stads och tomtkartor, byggnadsritningar samt korta historiska beskrivningar är några exempel. Med hjälp av det digitaliserade materialet kan dagens linköpingsbor orientera sig i de äldre stadsmiljöerna och få en uppfattning om förändringarna i stadsbilden och även upptäcka detaljer i husens arkitektur. 30. Införande av earkiv Införandet av ett earkiv kommer att genomföras i etapper startar etapp 1 som innebär att införa earkivering för KSförvaltning samt diarie och ärendehanteringssystemet W3D3. Den modell som arbetas fram, är avsikten att tillämpa för övriga förvaltningar och verksamhetssystem. 31. Införande av plattform för Öppna Data EU har beslutat (PSIdirektivet) att lämpliga delar av myndigheters register ska tillgängliggöras i form av s.k. Öppna Data, som allmänheten, företag och andra organisationer kan få tillgång på ett enkelt sätt till en ringa eller ingen. Syftet är att informationen ska användas/anropas från olika typer av applikationer, eller på annat sätt förädlas. 32. Förstudie kontaktcenter Det ökade utbudet av digitaliserad information och tjänster ställer nya krav på support och vägledning. Genom att utveckla ett s.k. kontaktcenter eller kundcenter i samverkan med medborgarkontor, kommunens växel och förvaltningarna tar kommunen ytterligare ett steg när det gäller ökad tillgänglighet till kommunens tjänster. Insatsen innebär en avsevärd höjning av kommunens service gentemot kommuninvånarna. 33. Supportfunktion externa användare Inom ramen för pilotverksamheten avseende registrering av tillsynstider inom förskolan, kommer Medborgarkontor City prövas som support/kundstöd till de användare som använder etjänsten. Uppföljning och utvärdering kommer att ske under senare delen av vårterminen Förberedelsearbete etjänster Förberedelsearbete inför ytterligare införande av etjänster till gagn för medborgare och näringsliv. Ett antal tjänster finns framtagna men behöver bearbetas vidare både ur nyttosynpunkt som ekonomiska förutsättningar, samt prioritetsordnas Bo Persson Susanne Aman Fredrik Eriksson Lisa Mjörning & Anita Björck Ann Louise Holmgren Agneta Bergquist tkr 150 tkr

7 Handlingsplan 7 (8) Förberedelsearbete sociala medier Förberedelsearbete inför utökat användande av sociala medier inom förvaltningen. Sociala medier ska vara ytterligare ett sätt för medborgare och näringsliv att vara i kontakt med förvaltningens verksamheter, likväl som verksamheterna kan använda nya kanaler för dialog, information etc. 36. Hantering av elevakter och åtgärdsprogram Kravspecifikation för hantering av elevakter och åtgärdsprogram med stöd av W3D3 kommer att upprättas under våren. Utveckling av erforderlig funktionalitet samt genomförande av pilotverksamhet är planerad att genomföras under hösten. Målsättningen är att genomföra uppföljning och utvärdering av pilotverksamheten under december månad Regional elevdatabas Införande av regional elevdatabas inom kommuner verksamma i regionförbundet Östsam. Målsättningen är bland annat att elevdatabasen ska säkerställa riktigheten i betalningsströmmar mellan kommuner, samt mellan kommuner och fristående gymnasieskolor. Etapp 1 avser utformning av förfrågningsunderlag, etapp 2 upphandling och etapp 3 genomförande. 38. Transporter för barn med funktionshinder Processen för hantering av busskort och transporter för barn med funktionshinder kommer att kartläggas och eventuellt vidareutvecklas, med syftet att under hösten specificera krav på ITstöd. Avsikten är att den nya processen ska etableras i början av Funktion för individuellt val Avser genomförande av webbaserad funktion för hantering av individuellt val inom gymnasiet. Ersätter befintlig egenutvecklad funktion. 40. ProCapita Ansökan Införande av webbaserad funktion för hantering av ansökan till vuxenutbildning. Hanteringen av dessa ansökningar sker idag manuellt. 41. Decentraliserad barnomsorg Merparten av de enskilda utförarna (friskolor) har anslutits till en gemensam barnomsorgskö. Kvarvarande utförare kommer att anslutas under hösten Pilotverksamhet avseende möjlighet för vårdnadshavare att på egen hand registrera tillsynstider inom barnomsorg via webbgränssnitt genomförs under våren Utvärdering kommer att ske under senare delen av vårterminen. Inom ramen för pilotverksamheten kommer försök ske med att genomföra så kallad öppethållandemätning med stöd av registrerade tillsynstider Agneta Bergquist Markus Einarsson Marcus Stéen (alt ) Marcus Stéen Marcus Stéen 150 tkr 250 tkr

8 Handlingsplan 8 (8) Önskemål om skola Genomförandet av önskemål om skola till förskoleklass och årskurs 7 sker med stöd av webbaserad funktionalitet där vårdnadshavare på egen hand kan ange önskemål om skola. Placering av elever ska vara genomförd under mars månad. 43. Gemensam inloggningsfunktion Arbete med etablering av gemensam inloggningsfunktion för enkel åtkomst till eservice inom utbildningsområdet pågår. Som ett led i detta arbete genomförs pilotverksamhet med säker inloggning (eid) i systemen 1.) Skola24 (åtkomst till uppgifter om elevers frånvaro), 2.) Fronter (åtkomst till digital IUP), 3.) Dexter (registrering av tillsynstider inom förskolan). Pilotverksamheten genomförs under vårterminen Ställningstagande till eventuellt breddinförande kommer att ske under senare delen av vårterminen. Utifrån erfarenheterna från genomförandet av pilotverksamheterna kommer fortsatta insatser med målsättning att kunna etablera en gemensam inloggningsfunktion under hösten att genomföras. 44. Jämför kvalitet På finns sidor som visar kvalitetsmätningar för skolor och förskoleverksamhet. För att kunna göra bättre jämförelser mellan olika enheter behöver dessa sidor utvecklas. Resultatet av mätningarna ska även synas på enheternas presentationssidor under söksidorna AÖ Klas Lind Monica Carlström

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplan 1 (7) Kommunledningskontoret, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplan 1 (6) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Sida 1 av 7. Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013

Sida 1 av 7. Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013 Sida 1 av 7 Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013 Förord HaparandaTornio är ett unikt internationellt samhälle i ständig utveckling. Vi är en organisation som inte följer utvecklingen utan leder den inom många

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Strategi och plan för utveckling av e-government i Eslövs kommun

Strategi och plan för utveckling av e-government i Eslövs kommun Strategi och plan för utveckling av e-government i Eslövs kommun Sammanfattning Elektronisk government är ett samlingsbegrepp för de förändringsprocesser som pågår inom offentlig förvaltning världen över

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning Tillgänglighet till Hållbar IT 10 Fördjupad projektbeskrivning 2013-2014 Ansökan under insatsområdet Tillgänglighet i ERUF Mål 2 Östra Mellansverige med syftet att säkerställa tillgängligheten på ett robust

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer