Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL"

Transkript

1 Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL

2 Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför

3 Det handlar om att tillmötesgå medborgarnas förväntningar

4

5 Det är förvånande att politiker inte har krävt mer på det här området

6 Nationella IT-strategin för vård och omsorg Sex insatsområden: - revidera lagar och regelverk - gemensam informationsstruktur - utveckla teknisk infrastruktur - förbättra systemens användbarhet - skapa åtkomst till nödvändig information - öka tillgängligheten för befolkningen

7 ehälsa i samverkan - Koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att förverkliga den nationella IT-strategin för vård och omsorg - Ersatte beställarkansli, beställarledning och beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg - Tar utgångspunkt i en gemensam handlingsplan för samtliga landsting och regioner De 21 huvudmännen investerar drygt 250 miljoner per år - Fokus: Från teknik till nytta i vård och omsorg

8 ehälsa i samverkan - Etablerade lösningar och stöd som vidareutvecklas: - Invånartjänster 1177, råd om vård på webb och telefon UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet - Vårdgivartjänster Nationell Patientöversikt (NPÖ), en tjänst för sammanhållen journalföring - Infrastrukturella lösningar SITHS, e-tjänstelegitimationen HSA, som klargör roller och arbetsuppgifter för vård- och omsorgspersonal BIF, säkerhetstjänster utifrån kraven i patientdatalagen

9 Hur delaktiga är kommunerna i arbetet runt nationella IT-strategin?

10 Hur delaktiga är kommunerna i arbetet runt nationella IT-strategin?

11 Hur har man börjat arbeta med strategin? - Vi för diskussioner runt införandet. K-dir - Vi har tillsatt en arbetsgrupp på länsnivå. Soc-chef - Mitt viktigaste projekt just nu. Ordf soc-nämnd - Vi drar på som sjukhus, men det är svårt om inte hela landstinget är med. Sjh-dir - Ihop med vår IT-avdelning har vi implementerat det mesta av IT-strategin i vår handlingsplan. Sjv-dir - Vi har börjat med 1177, mina vårdkontakter, HSAkatalogen, e-recept och SITT. Sjv-dir

12 Vad skulle den största fördelen om strategin genomfördes? - Brukaren får större valmöjlighet när det gäller vård och möjlighet att - söka det som passar bäst. K-dir - Enklare och fortare och man slipper faxa. K-dir - Det blir tryggt, säkert och tydligare. Soc-chef - Koll på kostnaderna på olika nivåer. Ord soc.n - Det blir en säkrare vård med bättre beslutsunderlag. Sjh-dir - Lättare att skapa kvalitetskontroll. Privat vårdgivare

13 Ser du några hinder för att strategin ska kunna genomföras?

14 Vilka hinder ser man? - Det läggs mycket ansvar på kommunerna, men det kostar ju också, det är otydligt vem som ska stå för kostnaden. K-dir - Professionen stretar och man skyller på sekretessen. Soc-chef - Det är stuprör och väggar mellan myndigheterna. Ordf soc-nämnd - Stora projekt kommer aldrig att lyckas så länge de inte görs nerifrån och upp. Pv-chef - Okunskap och oförmåga att prioritera resurser. Lt-dir - Många har redan investerat i de lösningar och system man har. Ordf HSN

15 Kommunal IT-samverkan vård och omsorg - Milstolpar Vidgas till att omfatta inte bara äldreområdet utan också hela socialtjänstens område. - Organisation för erfarenhetsutbyte och samverkan lokalt, regionalt och nationellt har byggts upp med finansiellt stöd och med länen som bas. - Socialtjänstprocessen och dess flöden har kartlagts och levererats till Socialstyrelsen och SKL har initierat ett samarbete för att få fram en nationell informationsstruktur för socialtjänstens område. - Kommunernas IT-infrastruktur har i detalj kartlagts. 238 kommuner har deltagit i studien.

16 Slutsatser av 2009 års kartläggning - Stora personella insatser och investeringar i ny teknik behövs i de allra flesta kommuner både för utveckling av processer och för ersättning av gammal teknik om vi skall nå de nationella målen med IT-strategin. - Läget för kommuner med mindre än invånare är särskilt bekymmersamt dvs. 193 av 238 (80% av kommunerna i undersökningen).

17 IT-spaning i kommunerna - Synen på e-förvaltning har mognat. - Påvisat samband mellan kommunstorlek och positiv utveckling inom e-förvaltningsutveckling. - Många kommuner saknar fortfarande nedtecknade e-strategier och riktlinjer för hur e-förvaltningsutveckling skall integreras i kommunens verksamhetsutveckling. - Utvecklingsområde för kommuner att underlätta samverkan genom att öppna upp IT-systemen. - Hos många kommuner har utvecklings- och förändringsarbete med hjälp av IT inte upptagits som en styrning och ledningsfråga.

18 Hur har arbetet med e-tjänster sett ut hittills? Individuella e-tjänster Automatiserad samverkan Integrerade e-tjänster - Individuella e-tjänster - Effektivisering av egen organisation - Nytta tillfaller egen organisation - Medborgaren har en motpart - Ex. förnya boendeparkering, ansöka om barnomsorg - Integrerade e-tjänster - Fler aktörer samverkar - Nyttan tillfaller samtliga aktörer - Medborgaren har en motpart även om fler aktörer är delaktiga - Automatiserad samverkan - E-tjänster realiserar samhällsnytta - Nytta kan tillfalla tredje part

19 Det behövs standardiseringar och gemensamma lösningar

20 E-delegationens strategi

21 Utmaningar och möjligheter för kommuner som vill införa e-tjänster Styrkor Ökat medborgarinflytande Ökad nöjdhet bland medborgare och företag Förenklingar för medborgar och företag Minskad administration Effektivisering och resursfrigörande Kunskap och kompetens Svagheter E-förvaltning kan ses som en IT-fråga Kräver resurser och investeringar Mindre kommuner har lägre möjlighet att göra investeringar i teknik Känslig information hanteras elektroniskt Suboptimering, flera kommuner står inför samma utmaningar Möjligheter Stor efterfrågan på e-tjänsten från medborgare och företag Goda exempel bland kommuner Möjlighet till samarbete (plattform) Ny teknik möjliggörare Möjlighet till återanvändning m öppna standarder och öppen programvara E-delegationen banar vägen och blir verkstad Hot Nationellt e-id saknas Standarder för infoutbyte mellan stat, kommun och landsting saknas Gemensamma lösningar kräver finansiering, mandat och organisation Rättsliga hinder Forum för erfarenhetsutbyte saknas? Framtidens e-tjänster kan utestänga Splittrat engagemang kring e-frågan

22 Det finns ingen samsyn. Det behöver bli mer synkroniserat

23 Ta utgångspunkt i det pågående arbetet inom vård och omsorg

24 Det går inte att skylla på tekniken längre

25 Samverkan är på allas läppar och det känns ärligt menat.

26 SKL bör peka med hela handen, ha ett koncerntänk

27 Det behövs en målbild som förtydligar varför man ska arbeta med frågan lokalt

28 Vad ska SKL göra? Staten, SKL, Kommuner Pilotprojekt Övriga projekt - Kommunal IT-samverkan vård och omsorg - E-handel Staten, SKL E-legitimation Standardisering Rättsliga frågor Finansiering SKL, Kommuner Handlingsplan och målbild FoU Erfarenhetsutbyte Regionala konferenser Nyhetsbrev Kartläggningar Forum för samordning

29 Förslag prioriterade e-tjänster Bastjänster - Myndighetsgemensam informationsmottagningstjänst - Företagsregister - Gemensam medborgarinformation - Geodataportal - Informationsdelning vid kris - Informationsväg Försäkringskassa vården - Mina Sidor - Minskat uppgiftslämnande för företag - Papperslös handläggning vid jordbruksstöd - Sammanhållen konkursprocess - Vidareutveckling av verksamt - Åtkomst egen information - förare

30 SKL:s prioriterade fråga Fler e-tjänster Projektgrupp Bengt Svensson Björn Björk Catharina Mann Christer Haglund Kerstin Wiss Holmdahl Alexandra Svensson Åsa Zetterberg, projektledare

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Rapport 2014:8 Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Sammanfattning... 3 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal... 4 2.1

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer