Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2014"

Transkript

1 Handlingsplan 1 (8) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, IT-strateg Linköpings digitala agenda, uppföljning av handlingsplan för 2014 Uppföljningen beskriver kortfattad IT- och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter har genomfört under 2014 inom ramen för den digitala agendan. Innehåll: Öka den digitala delaktigheten och kompetensen... 2 Minska det ekologiska fotavtrycket... 2 Främja forskning, innovation och entreprenörskap... 2 Fortsätta integrera IT i det pedagogiska lärandet... 3 Höjd kvalitet inom vård och omsorg... 3 Bidra till en öppnare och mer tillgänglig kommun... 6

2 Handlingsplan 2 (8) Öka den digitala delaktigheten och kompetensen 1. Omvårdnadslyftet Avsikten är att genomföra en breddutbildning för IT i vården omfattande undersköterskor inom SoL. Utbildningen är en del av en nationell satsning och finansieras med statliga medel. Cirka 700 personer (omvårdnadspersonal) genomförde utbildningen. Insatsen kommer inte att fortsätta Minska det ekologiska fotavtrycket 2. Öka användningen av e-möten I kommunens nya resepolicy framgår att elektroniska möten (telefon, videomöten) ska tillämpas i första hand för att minska behovet av resor. Med anledning av detta genomförs insatser för att sprida information och kunskapen om hur e-möten ska genomföras, med syfte att öka användningen. Under våren genomfördes en informationskampanj om e-möten i samband med att alla förvaltningar fick mer information om kommunens nya resepolicy. Dessutom har kommunledningskontoret tillhandahållit en resurs som kommunens verksamheter kunnat anlita för att testa e-möten inom sin verksamhet. Under hösten har även en kampanj genomförts som innebär att verksamheten kan pröva e-möten i tre månader utan kostnad. Främja forskning, innovation och entreprenörskap 1. Öppna Data Genom samverkan med andra kommuner, myndigheter och universitet ska Linköpings kommun arbeta aktivt för att öka tillgången till offentlig information i form av Öppna Data. Insatsen avser att bidra till att en nationell samverkan etableras och att genomföra informations och utvecklingsinsatser av lokal och regional karaktär tillsammans med näringsliv och andra intresseorganisationer. I september genomförs tävlingen Eastswedenhack (www.eastswedenhack.se) för andra året i rad. 2. Utveckling av tillståndsguide för näringslivet I samverkan med Nulink och några restaurangägare genomförs pilotverksamhet för att utveckla en digital tillståndsguide för att underlätta ansökan om olika typer av tillstånd hos kommunen. Insatsen omfattar även att se över och förbättra informationen på Eastswedenhack har genomförts som planerat. Likaså har en nationell samordning av kommunala öppna data etablerats på SKL. Kommunen är representerad i styrgruppen. Tillsammans med SKL, Linköpings universitet och Ida Infront genomförs ett Vinnova-finansierat projekt som ska utveckla en nationell tjänst för öppna data. Syftet med tjänsten är att underlätta för kommuner att tillhandahålla öppna data. Projektet ska vara slutfört Arbetet med att se över och förbättra informationen är i det närmaste avslutad. Det pågår fortfarande diskussioner kring funktioner, utformning med mera för tillståndsguiden. Målsättningen är att ha en guide införd under 2015.

3 Handlingsplan 3 (8) 3. Genomförande av visualiseringsseminarium Ett visualiseringsseminarium kommer genomföras under hösten Syftet med seminariet är att sprida information om och öka förståelsen för hur visualiseringsteknik kan användas för att skapa bra digitala tjänster för allmänheten, företagen eller kommunens egna verksamheter. Seminariet är planerat att genomföras i februari Fortsätta integrera IT i det pedagogiska lärandet 4. Fortsatt införande av surfplattor Under 2013 genomfördes pilotverksamhet för att identifiera nyttor och lämpliga sätt att använda surfplattor i det pedagogiska lärandet. Såväl förskola, grundskola och gymnasiesärskola omfattades. Pilotverksamheten genomfördes med gott resultat och avsikten är att under 2014 fortsätta öka användningen av surfplattor i kommunens skolverksamheter. 5. Utbyggnad av trådlösa nätverk Behov av ökad mobilitet (ex. surfplattor) och kapacitet ställer krav på en omfattande utbyggnad av trådlösa nätverk på alla förskolor och grundskolor. Omvärldsbevakning och kartläggning av lämpliga lösningar har genomförts. Avsikten är genomföra utbyggnad av trådlösa nät i kommunens skolor under Insatsen omfattar även att införa studentnätet eduroam i skolornas trådlösa nät. 6. Digitalisering av elevakter Inledande pilotverksamhet för digitalisering av elevakter har genomförts under 2012 och En pilot kommer att genomföras under våren Utredning av IT-stödet till skolornas personal Under 2013 inleddes en utredning med syftet att identifiera personalens upplevelse av de it-stöd som tillhandahålls idag. Utredningen ska utgöra underlag för vidare diskussioner och åtgärder. All pedagogisk personal inom förskola och grundskola har försett med en surfplatta under året. Därutöver används ca 1500 surfplattor i undervisningen av elever. Utöver utbyggnaden av trådlösa har nätets kapacitet utökats till enheterna. Pilotverksamheten har genomförts och ett breddinförande har påbörjats som beräknas vara slutfört Utredningen har bl.a. påvisat behov av att förbättra nätverkets kapacitet och funktion vilket bl.a. ovan angivna insatser avser att åtgärda. Höjd kvalitet inom vård och omsorg 8. Införande insatsregistrering Ett insatsregistreringssystem ska införas för insatser inom äldreomsorg och funktionshinder. Piloter genomförs under våren, med beräknad produktionssättning i oktober Tidigare upphandlat system för insatsregistrering har inte införts pga. av funktionella brister. Upphandling av ett nytt system planeras under våren 2015.

4 Handlingsplan 4 (8) 9. Införande NPÖ Producent Som en del av det regionala samarbetet i länet inom ehälsa samordnas etablering av Linköpings kommun som Producent av patientinformation till den Nationella Patientöversikten (NPÖ). Insatsen omfattar även att tillsammans med Örebro och SKL genomföra ett nationellt projekt för att säkerställa att rätt information kommer att överföras från Sveriges kommuner, till NPÖ. 10. Införande Utdataplattform Insatsen avser att införa en utdataplattform i Treserva, för att ytterligare förbättra uppföljningen av vård och omsorgsverksamheten. 11. Införande av ICF ICF är en klassifikation för gemensamma termer och begrepp. Insatsen avser att införa ICF i Treserva för hälso- och sjukvården (HSL). 12. Utveckling av ICF inom socialtjänsten Insatsen omfattar ett regionalt samverkansprojekt för utveckling av gemensamma termer och begrepp inom SoL och LSS enligt ICF-klassifikationen. Införande kan ske tidigast F.n. pågår utbildning av processledare (samordnas av SKL). 13. Mobil applikation för vårddokumentation Avsikten att omvärldsbevaka och införa en mobil applikation (app) för vårddokumentation och åtkomst till brukarjournaler. Detta förväntas ske i samverkan med andra kommuner. 14. Införande av e-tjänst för ansökan av hemtjänst. Syftet är att erbjuda medborgare möjligheten att elektroniskt ansöka om hemtjänst (inkluderat LOV) hos kommunen. 15. Utveckling av portal för brukare, patienter och anhöriga Inom ramen för insatsen BoNUS VO Brukaroch närståendeportal för uppföljning och stöd i vård och omsorg utvecklas en portal för detta syfte. Insatsen genomförs i samverkan med Norrköping och den testbäddsverksamhet som finns. Kommunens vård- och omsorgssystem Treserva saknar idag stöd för att överföra journalinformation till NPÖ. En ny version av NPÖ håller på att utvecklas. Leverantören av Treserva har utvecklar funktioner för att överföra journalinformation till nya NPÖ. Bedömningen är att ett införande tidigast kan ske Utdataplattformen är införd. Lösningen används för att hämta statistik från Treserva. Utveckling av applikationer som använder denna information pågår, bl.a. för visualisering av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Pga. tekniska problem med långa svarstider i Treserva, samt att insatsen inte var tillräckligt förankrad i utförande verksamhet, har förseningar uppstått. Planen är att ICF ska vara infört senast i november Kommunen har inte bestämt att SoL och LSS enligt ICF-klassifikationen ska införas. Ärendet bereds. Ett införande kan tidigast ske Leverantören av kommunens vård- och omsorgssystem Treserva har utvecklat en app för vårddokumentation som testas i Göteborg. Målsättningen är att börja använda lösningen i Linköping våren Insatsen är inte påbörjad. Ett införande av e-tjänsten har inte prioriterats. Det är oklart om e-tjänsten införs under Insatsens inriktning har förändrats från att bygga en närståendeportal till att leverera en kravspecifikation avseende informationsutbyte mellan brukare, närstående och vårdgivarens personal. Insatsen avslutas i februari 2015.

5 Handlingsplan 5 (8) 16. Avveckling av Sofia IFO och Omfale Insatsen avser att gallra, arkivera och stänga av de gamla vård- och omsorgssystemen Sofia IFO och Omfale. 17. Införande av utförarwebb för vårddokumentation Utförarwebben är en modul till Treserva som ska användas av omvårdnadspersonal för vårddokumentation i det dagliga arbetet. Insatsen berör cirka 4000 användare och ska vara slutförd Införande av digitala trygghetslarm Insatsen avser att successivt ersätta analoga trygghetslarm (3500) med digitala. Dessutom kommer en e-tjänst för ansökan om nya trygghetslarm införas under våren Införande av Soctanter på nätet Malmö stad har utvecklat e-tjänsten Soctanter på nätet vilket är en tjänst för social rådgivning på Internet dit vem som helst kan vända sig för att ställa frågor och få hjälp. 20. Införande av e-tjänst för inkomstanmälan Med hjälp av e-tjänsten ska brukare, anhöriga och gode män kunna lämna inkomstanmälan. 21. Införande av e-tjänst för ansökan om bestånd för stöd, service & omvårdnad Med hjälp av e-tjänsten ska Linköpingsborna kunna ansöka om bistånd gällande stöd, service och omvårdnad. Andra insatser har prioriterats före avveckling av Sofia. En avveckling planeras att genomföras På grund av tekniska problem i vård- och omsorgssystemet Treserva, försenades införandet. Insatsen förväntas vara slutförd i april En upphandling har genomförts och för närvarande pågår successivt införande av digitala trygghetslarm. Insatsen förväntas vara slutförd under En förstudie med tillhörande riskanalys påvisade att det inte var lämpligt att införa e-tjänsten. Juridiska oklarheter och att 1177 planerar att införa en liknande tjänst, låg till grund för detta beslut. Insatsen är inte genomförd. Ett införande av e-tjänsten har inte prioriterats. Det är oklart om e-tjänsten införs under Insatsen är inte genomförd. Ett införande av e-tjänsten har inte prioriterats. Det är oklart om e-tjänsten införs under 2015.

6 Handlingsplan 6 (8) Bidra till en öppnare och mer tillgänglig kommun 22. Samhällsbyggnadsportalen För att göra det enklare för Linköpingsborna att följa och medverka i samhällsbyggnadsprocessen finns det behov av att se över arbetssätt, informationsstrukturer och system. Under 2014 är avsikten att genomföra en förstudie för vilka åtgärder som behöver vidtas, och därefter implementera dessa i en Samhällsbyggnadsportal. 23. E-tjänstutveckling Genom kommunens nya e-tjänstplattform tillhandahålls en stor mängd e-tjänster. Översyn, bedömning och implementering av tillgänga e-tjänster kommer löpande att genomföras. Vid behov kommer även nya e-tjänster att utvecklas, avsikten är att stor del av utvecklingen ska genomföras i egen regi (e-tjänstbyggaren). Utöver detta är ambitionen att integrera plattformen större omfattning med kommunens övriga IT-system. Målet är att cirka 20 nya e-tjänster ska lanseras under Kommungemensam kundtjänstfunktion Insatsen avser att utreda möjligheterna och ge förslag på en kommungemensam kundtjänstfunktion som kan användas av kommunens förvaltningar i dialogen med medborgare, företag och externa utförare. I del av uppdraget ska bestå av att tillhandahålla användarsupport för kommunens e- tjänster. 25. IT-stöd för hantering av enkla ärenden Det finns behov av att införa ett ärendehanteringssystem för medborgarkontakt och stöd för kundtjänstprocesser. Systemet ska också kunna användas för interna supportorganisationer. Arbetet sker i nära samverkan med uppdraget som rör kommungemensam kundtjänstfunktion. I ett första skede ska en förstudie genomföras och föreslå lämplig lösning. 26. Utbyggnad av IT-infrastruktur Som en del av genomförandet av kommunens ITinfrastrukturprogram ( ) genomförs byggnation av fiberbaserade stamnätslinjer på landsbygden. Insatsen avser att färdigställa 2 stamnätslinjer (etapp 3) Till dessa ska hushåll och företag kunna ansluta sina fastigheter via ett s.k. byalagskoncept. Avsikten är också att stimulera utbyggnad av mobila bredband i dessa områden. Insatsen är inte genomförd. Ett införande av portalen har inte prioriterats. Det är oklart om portalen införs under Under året har ett fem nya e-tjänster lanserats: Anmälan för att installera värmepump, Ansökan om trygghetslarm, Anmälan kulturpristagare, Avanmälan oljecistern, och Bygglov online. Dessutom finns appen Kolla matstället nu även för ios-telefoner. Stöd för mobilt BankID har införts i kommunens it-plattform. Pilottester har genomförts avseende användarsupport för e-tjänster inom skolan. Utredningen pågår fortfarande men är försenad pga. andra insatser prioriterats före. Upphandlingen av it-stöd för enkla ärenden fick avbrytas på grund av oklar- /tvetydigheter i förfrågningsunderlaget. Ett nytt förfrågningsunderlag annonserades innan jul. Målsättningen är att påbörja införandet under våren Stamnätslinjerna har byggts enligt plan.

7 Handlingsplan 7 (8) 27. Införande av nytt praktikhanteringssystem Med ett IT-system är avsikten att etablera en väg in för praktikintressenter samt uppnå bättre överblick och samordning av praktikansökningar. Praktikanter ska kunna söka sina egna platser direkt i systemet med hjälp av en personlig inloggning. Det system som upphandlades 2013 kommer successivt införas Jämför kvalitet På finns sidor som visar kvalitetsmätningar för skolor och förskoleverksamhet. För att kunna göra bättre jämförelser mellan olika enheter behöver dessa sidor utvecklas. Resultatet av mätningarna ska även synas på enheternas presentationssidor under söksidorna A-Ö. Tjänsten lanseras vecka Responsiv anpassning av Det ökade användandet av ny teknik ställer nya krav på tillgängligheten av våra sajter. Insatsen avser att uppgradera till s.k. responsiv design vilket medför att webbsidor anpassas dynamiskt till datorer och mobila enheter. I samband med detta kommer en översyn av webbplatsens innehåll och struktur genomföras. 30. Införande av e-tjänst för bygglovshantering Den nuvarande e-tjänsten Bygglovsguiden kommer att ersättas med ny lösning med stöd för hela ansökningsprocessen, vilket saknas i den befintliga. 31. Införande av mallhanteringsverktyg För att underlätta för handläggarna och öka kvalitén avseende grafisk profil och innehåll, är avsikten att införa ett nytt mallhanteringssystem under våren Anslutning till Mina Meddelanden Tjänsten Mina meddelanden är till för privatpersoner och företag som kan få meddelanden från myndigheter och from 2014 kommuner digitalt istället för på papper. Tjänsten Mina meddelanden är gratis för användarna och förvaltas av Skatteverket. Utvecklingsarbetet genomförs tillsammans med Bolagsverket och Tillväxtverket. Förstudien för kommuners anslutning till Mina Meddelanden kommer att pågå till den 30 juni Under våren kommer tekniska förutsättningar samt andra specifika behov som kommuner har för sina meddelanden att klargöras. It-stödet är upphandlad och installerat men pga. av funktionella brister har breddinförandet försenats. Pilottester pågår av denna anledning fortfarande, desssutom genomförs test och utvärdering av andra liknande lösningar parallellt. Tjänsten, som döpts om till Hitta och Jämför, lanserades i april och Linweb har uppgraderats till Episerver 7.5. Utöver det har samtliga redaktörer utbildats. Struktur och innehåll kommer att ses över och webbplatserna anpassas för responsiv design under E-tjänsten Mittbygge lanserades den 1 oktober. Bygglov kan nu sökas elektronisk med hjälp av e-legitimation och följas digitalt på hemsidan. Ritningar med mera bifogas som filer vid ansökan. Mallhanteringssystemet är upphandlad och installerat. Projektet inväntar införandet av ett nytt Office-paket samt den nya Citrix-miljön, innan systemet tas i drift. Detta förväntas ske under första kvartalet Förstudien är genomförd. En teknisk utredning kommer att genomföras under första kvartalet 2015, med syftet att beskriva hur ett införande av tjänsten bör ske mot kommunens it-miljö/it-system.

8 Handlingsplan 8 (8) 33. Mobil applikation för evenemangsinformation För att underlätta för Linköpingsborna, turister och andra besökare att hitta information om evenemang som genomförs i Linköping kommer en ny mobil applikation (app) för evenemangsinformation att utvecklas. Appen kommer vara kopplad till Visit Östergötlands nya evenemangssystem (införs i maj) och evenemangswebb 34. Digitala informationsskyltar För att underlätta för bokade föreningar, privatpersoner och företag att enkelt hitta rätt är avsikten att förse Linköping Arena och Linköpings sporthall med digitala informationsskyltar. Informationsskyltarna är kopplade till- och uppdateras löpande med information från bokningssystemet Interbook. 35. E-tjänst för föreningsregister och föreningsbidrag En e-tjänst kommer införas under året som underlättar för föreningar att registrera sig i kommunens föreningsregister och löpande underhålla sina uppgifter, samt söka i föreningsregistret. Det kommer även vara möjligt att söka föreningsbidrag direkt från e-tjänsten vilket underlättar både för föreningen och för kommunens handläggare. 36. Utbyggnad av trådlösa nätverk i offentliga miljöer Det ökade behovet av mobilitet (ex. mobiltelefoner och surfplattor) och bredbandskapacitet får till följd att kommunen behöver bygga ut trådlösa nät i allt större omfattning i offentliga miljöer, exempelvis i bibliotek. Insatsen är inte genomförd. Visit Östergötland upphandlade ett nytt it-stöd under hösten I den lösningen ingick ingen mobil applikation. Av denna anledning har insatsen inte kunnat genomföras. Kultur och fritidsförvaltningen har gjort bedömningen att kostnaderna för föreslagna lösningar är för höga. Insatsen kommer fortsätta under 2015 med ambitionen att finns liknande lösningar till en mer acceptabel kostnad. E-tjänsten är införd och tillgänglig på De trådlösa näten i stadsbiblioteket har förstärkts med ytterligare kapacitet. Dessutom utökades tilldelningen av kapacitet per användare från 1 till 4 Mbits.

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplan 1 (7) Kommunledningskontoret, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplan 1 (6) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012 Handlingsplan 1 (8) 20120405 Kommunledningskontoret Lisa Mjörning, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Samlad redovisning av utvecklingsinsatser som planeras att genomföras inom IT-området under 2011

Samlad redovisning av utvecklingsinsatser som planeras att genomföras inom IT-området under 2011 1 (12) 0511 Kommunledningskontoret Dnr KS 417 Fredrik Eriksson ITstrateg Samlad redovisning av utvecklingsinsatser som planeras att genomföras inom ITområdet under Under kommer kommunens samlade insatser

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Investering 2015 - IT

Investering 2015 - IT 2015-03-03 Handläggare: Michael Eklund CIO / Chef IT-avdelningen Kommunstyrelsen Investering 2015 - IT Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen anslår 23,5 mnkr till kommunstyrelsekontoret för ITinvesteringar.

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7

Läs mer

Ansökan till årets IT-kommun 2013

Ansökan till årets IT-kommun 2013 Ansökan till årets IT-kommun 2013 Inledning Västerås stad är en stad i ständig utveckling. Vår vision är Västerås staden utan gränser. Med det menas att vi öppnar för samverkan över kommungränserna både

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

IT-forums framtida inriktning svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län

IT-forums framtida inriktning svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-29 KS-2014/886.109 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen IT-forums framtida

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Förstudie Anhörig/brukarportal Ingrid von Sydow Omsorg och Äldreförvaltningen

Förstudie Anhörig/brukarportal Ingrid von Sydow Omsorg och Äldreförvaltningen Förstudie Anhörig/brukarportal Ingrid von Sydow Omsorg och Äldreförvaltningen 2013-06-26 Linköpings kommun linkoping.se Sammanfattning Detta är en förstudie som har genomförts under våren 2013 på uppdrag

Läs mer

Förstudierapport Kommungemensam kundservice

Förstudierapport Kommungemensam kundservice Planerat startdatum: 2014-05-14 Planerat slutdatum: 2014-11-18 Beställare: Annbritt Ulfgren Sundberg, Kommundirektör Förstudieledare: Lotta Olanya, verksamhetsutvecklare, serviceförvaltningen Förstudierapport

Läs mer

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Blågröna Helsingborg 2015-04- 13 Uppföljning av 100- dagarsprogram

Blågröna Helsingborg 2015-04- 13 Uppföljning av 100- dagarsprogram Blågröna Helsingborg 2015-04- 13 Uppföljning av 100- dagarsprogram Nu har de första 100 dagarna gått sedan Blågröna Helsingborg tog över ansvaret i stadens nämnder. Arbetet har startat upp bra. Vi har

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-02-13 2(36) BREDBANDSSTRATEGI 2012-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 1.1 Övergripande mål... 2 1.2 Insatsområden... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Omvärld att förhålla oss till och ta tillvara... 4 3 Syfte... 5 4 Övergripande mål...

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev 2015-03-12 1 (27) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen

Läs mer