Regional Digital Agenda för Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional Digital Agenda för Värmland"

Transkript

1 Regional Digital Agenda för Värmland

2 Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala och ekonomiska möjligheter. Målet - utveckla en digital inre marknad för att styra Europa mot en smart och hållbar tillväxt för alla Sju åtgärdsområden 1. Verkställa en digital inre marknad 2. Stärka interoperabiliteten och standarderna 3. Samordna tilliten och säkerheten online 4. Snabb och ultrasnabb internettillgång för alla 5. Investera i forskning och innovation 6. Dra fördel av en smart teknikanvändning för samhället 7. Gynna digital kultur, färdigheter och integration

3 Digitala agendan på nationell nivå IT i människans tjänst - En digital agenda för Sverige Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

4 Varför behövs regionala digitala agendor? Bakgrund till en samverkan kring en regional digital agenda i Värmland är regeringens mål att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den digitala agendan innebär att använda informationsteknikens och digitaliseringens möjligheter så att det gör så mycket nytta som möjligt i människors vardag. Det handlar också om att möta framtida utmaningar i länet.

5 Fokus på fyra områden Regeringen pekar också särskilt ut fyra områden viktiga för det regionala arbetet 1 E-förvaltning 2 Skola 3 Bredband 4 Digital delaktighet I regeringens e-förvaltningsstrategi Med medborgaren i centrum för en digitalt samverkande statsförvaltning är de övergripande målen: enkelhet för medborgare och företag öppenhet som bland annat gynnar innovationskraft och företagande högre kvalitet i den offentliga verksamheten

6 Syfte och mål med en regional digital agenda för Värmland - RDAV Syftet med RDAV är att i bred samverkan arbeta för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag. En regional digital agenda ger oss ett helhetsgrepp över den digitala utvecklingen i Värmland. Målet med en RDAV är att sammanställa det som redan pågår i länet, samt att ta fram målbild för 2020 och ambitionsnivåer för de olika områdena i enlighet med It i människans tjänst en digital agenda för Sverige.

7 Beslutade arbetsområden för RDAV 1. Tillgång till bredband 2. Digitalt innanförskap 3. E-tjänster 4. ehälsa 5. Näringsliv, entreprenörskap och innovation 6. Skola och undervisning Arbetsgrupper, befintliga eller bildade för de utvalda områdena En omvärdsanalys ska göras för samtliga områden

8 Projektorganisation för RDAV Styrgrupp (Projektägare): - Länsstyrelsen -Region Värmland - Landstinget -Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun Samordnare: Länsstyrelsen Värmland Omvärldsanalys: Övrig offentlig verksamhet Referensgrupp: Samtliga 16 kommunchefer och Landstingsdirektör Beredningsgrupp: Representanter från: Länsstyrelsen, Region Värmland, Landstinget och Drifts- och servicenämnden i Karlstads kommun Arbetsområde 1: Tillgång till bredband Arbetsområde 2: Digitalt innanförskap Arbetsområde 3: e-tjänster Arbetsområde 4: E-Hälsa Arbetsområde 5: Näringsliv, entreprenörskap & innovation Arbetsområde 6: Skola och utbildning

9 Tidsplan 2014 Januari-Mars Färdigställande av RDAV Förankring i styrgrupp och presentation för kommunchefer April - Remissmånad för RDAV - Erbjudande om information gällande RDAV i kommunerna? 12 Maj - Sista datum för remissvar 1 Oktober 2014: RDAV färdig för att antas i alla Värmlands kommuner Regional Digital Agenda för Värmland Mars - RDAV ut på remiss i länet - Förankring i kommunerna 16 April - Informationsdag på Karlstad CCC 12:00-16: maj - Offentliga rummet på KCCC - Gemensam monter för RDAV med här RDAV kommer att följas upp och revideras i slutet av varje år 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

10

11 Tillgång till bredband Nulägesbeskrivning Genomförda åtgärder: Regional bredbandsstrategi antagen juni 2013 Länsstyrelsen Värmland har under perioden delat ut: - 56 miljoner kronor via Landsbygdsprogrammet för att främja fiberutbyggnad miljoner i kanalisationsstödsmedel - 19 miljoner i medel från PTS. Flera kommuner är igång med utbyggnaden av fibernät främst på landsbygden Många byalag och fiberföreningar är engagerade och bygger även egna nät

12 Tillgång till bredband Inriktningsmål för Värmland Framtida regionala åtgärder: Regional bredbandsstrategi: - Målet är att alla permanenta hushåll och företag i Värmland bör ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020 Region Värmland avsätter 50 Mkr under en femårsperiod för kommunerna att ansöka om Målet med Region Värmlands finansiering är att samtliga kommuner ska komma igång med utbyggnaden så snart som möjligt Nytt landsbygdsprogram håller på att tas fram och beräknas kunna godkännas av EU-kommissionen under våren 2015, men redan i september 2014 öppnas möjligheten att söka bredbandsstöd hos Länsstyrelsen. Beslut om stöd kommer att kunna fattas våren Regeringen anslår ytterligare 18 miljoner kronor årligen fram till 2020 som ska gå till införandet av bredbandskoordinatorer i samtliga län, i enlighet med förslaget från bredbandsutredningen. Koordinatorerna ska utgöra en strategisk och samordnande kraft på lokal och regional nivå.

13 2. Digitalt innanförskap Nulägesbeskrivning - Genomförda regionala åtgärder: Digitalt innanförskap innebär att alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder Nationell kampanj för att göra människor digitalt delaktiga: - NBV har genomfört utbildningar - Folkuniversitetet har utbildat invandrare - Studieförbundet Vuxenskolan har utbildat människor på Värmlands landsbygd - SeniorNet i Karlstad äldre lär äldre att använda datorer och Internet Studieförbunden har studiecirklar, biblioteken viktiga aktörer

14 2. Digitalt innanförskap Inriktningsmål för Värmland - Framtida regionala åtgärder: Ta vara på erfarenheter: - Digidelprojekt i hela landet - lokala åtgärder Organisera verksamhet: - biblioteken - bygdegårdar - SeniorNet på fler orter Ny bibliotekslag har antagits 1 januari syftar till att ge biblioteken ett utvidgat uppdrag när det gäller digital media och digital delaktighet i samhället. - enligt nya lagen ska biblioteken främja kunskapen om hur IT kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. => Samverkan flera aktörer Alla måste ta ansvar! - Målet är att få många fler värmlänningar digitalt delaktiga jämfört med hur det ser ut idag då det uppskattas att ca värmlänningar står utanför den digitala världen.

15 3. E-tjänster Nulägesbeskrivning - Genomförda regionala åtgärder: - Gemensam drifts- och servicenämnd nämnd ger nya möjligheter - Gemensam e-förvaltning med gemensam strategi och handlingsplan - Gemensam regional e-tjänsteplattform

16

17 3. E-tjänster Inriktningsmål för Värmland - Framtida regionala åtgärder: 2015: - Vidareutveckling av tjänsteutbud och e-tjänsteplattform - 70% av ärenden inom länet ska kunna utföras digitalt 2017: - Effektivisering och ökad kundnytta genom integration. - Mobilanpasade webbsidor i hela länet - Koppling mellan e-tjänsteplattform, mina meddelanden och mina ärenden 2020: - Värmlands medborgare väljer digitala kanaler framför traditionella % av ärenden inom länet ska kunna utföras digitalt.

18 4. ehälsa Nulägesbeskrivning - Genomförda regionala åtgärder: Invånartjänster Vårdgivartjänster Infrastrukturtjänster Kommunal e-hälsa

19 4. ehälsa Inriktningsmål för Värmland - Framtida regionala åtgärder: Invånartjänster 1177 vårdguiden, Internet KBT, Mina Vårdkontakter Vårdgivartjänster Nationell patientöversikt NPÖ, Intygstjänsten Infrastrukturtjänster Identifieringstjänst SITHS, Katalogtjänst HSA Kommunal ehälsa konsumenter till NPÖ 2013 och producenter 2014 plus öka antalet e-tjänster, mobil teknik, digitala trygghetslarm Värmlands invånare kan ta del av vårdinformation via ny teknik, t.ex. appar för smartphones och läsplattor, samt ta del av kvaliteten på enheternas arbete. Tjänster finns för att utveckla vården. Det går att jämföra privata vårdaktörer med landstinget och kommuner på ett likvärdigt sätt.

20 6. Skola och undervisning Nulägesbeskrivning - Genomförda regionala åtgärder: IT stöd för lärande och dokumentation - vilka är behoven och kraven på verktyg för dokumentation i förskola och skola - verktyg för att stödja lärande i skolan Kunskapsdelning och spridning - Pedagog Värmland - WETT: Våra lärare i skolorna visar upp och lär andra lärare kring lärande med digitala lärmaterial och kanaler/verktyg/program

21

22 6. Skola och undervisning Inriktningsmål för Värmland - Framtida regionala åtgärder: Kartläggning (intervjuer), analys och diskussion om förutsättningar och behov av insatser avseende IT stöd för lärande och lärares dokumentation Alla kommuner i Värmland är delaktiga i webbplatsen Pedagog Värmland - Kommunerna i Värmland har också deltagit i WETT dagarna och är därför väl medvetna om hur digitala resurser kan stödja och utveckla lärprocesser. - Upphandling och implementation kring lärandesystem och system för dokumentation är utfört i alla Värmlands kommuner. - Grundskolor och gymnasieskolor i alla Värmlands kommuner kan fullt ut nyttja de nya systemen för lärande och dokumentation som hjälpmedel i sin vardag.

23 5. Näringsliv, entreprenörskap, innovation Nulägesbeskrivning - Genomförda regionala åtgärder: Från Värmlandsstrategin: Strategisk inriktning: I Värmland samverkar näringslivet, det offentliga, Karlstads universitet och flera andra utbildningsanordnare för att skapa fler nya företag och få befintliga att växa. Vi nyttjar vårt läge nära Norge och särskilt till Osloregionen. Vi arbetar aktivt för nya etableringar och för ett arbetsliv med mångfald och jämställdhet. Almi företagspartner: Projekt Det företagssamma Värmland Regional information på siten verksamt.se Compare: Compare Business Innovation Centre, Nordic Medtest Länsstyrelsen: Flera genomförda och pågående projekt inom området

24 5. Näringsliv, entreprenörskap, innovation Inriktningsmål för Värmland - Framtida regionala åtgärder: Stiftelsen Compare vill genom samverkan vara en aktiv aktör i förverkligandet av digitaliseringen av samhället Satsningen Nordic MedTest är tänkt att bidra till att lösa en av vårdens största utmaningar för framtiden: att skapa mer vårdnytta med hjälp av nya och innovativa, säkra och användbara IT-tjänster. Datavetenskapen vid Karlstads universitet har fått 36 miljoner för att i samverkan med näringslivet utveckla högkvalitativa nätverkstjänster Det företagsamma Värmland ska tillsammans med Tillväxtverket arbeta vidare med att utveckla regionsidan verksamt.se/varmland (projekt som drivs av Almi) Värmland får en Innovation Park - en plats där man kan testa sina idéer och få större möjligheter att nå ut på marknaden

25 Nästa steg för att förverkliga den Regionala digitala agendan Digitala Värmland

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

En digital agenda för Värmland

En digital agenda för Värmland Fakta i korthet Nr. 5 2012 En digital agenda för Värmland Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en skräddarsydd

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Strategi för bredband i Kalix kommuns landsbygd 2015-2020

Strategi för bredband i Kalix kommuns landsbygd 2015-2020 Strategi för bredband i Kalix kommuns landsbygd 2015-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi 2015-20 Strategi 2015-02-09, 31 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning Tillgänglighet till Hållbar IT 10 Fördjupad projektbeskrivning 2013-2014 Ansökan under insatsområdet Tillgänglighet i ERUF Mål 2 Östra Mellansverige med syftet att säkerställa tillgängligheten på ett robust

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 6 REGIONALA STRATEGISKA UTMANINGAR 8 GLESBYGD OCH GEOGRAFISKA AVSTÅND 8 BEFOLKNINGSTRENDER 8 TILLVÄXT 9 HUR MÖTER VI

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015 Resurscentrum i Gävleborgs län.. www.gavleborg.winnet.se gavleborg@winnet.se Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015

Läs mer