Arbetsunderlag till handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsunderlag till handlingsplan"

Transkript

1 Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder för a, öka den digitala delak1gheten i länet. Västerbo)ens läns bildningförbund, Intresseorganisa*oner, Västerbo)ens läns bildningförbund, intresseorganisa)oner, Riktade satsningar för a/ höja den digitala kompetensen inom verksamhetsområdena utbildning och skola samt vård och omsorg. Riktade satsningar för a/ höja den digitala kompetensen hos små företag i länet. Återkommande seminarie- och utbildningsserier kopplade )ll ledarskapets betydelse för digitaliseringen av samhället. Ini$era och etablera nätverk och forum för det digitala ledarskapet, där beslutsfa2are från offentlig sektor, näringsliv och akademi kan mötas. Region Västerbo+en, VLL, Företagarorganisa(oner, Västerbo)ens läns bildningförbund, intresseorganisa*oner VLL,, företagsorganisa(oner, akademi. VLL,, akademi.

2 Den uppkopplade regionen Framtagande av en regional bredbandsstrategi där nuläge, behov och åtgärder som behöver genomföras iden.fieras. Genomförande av de åtgärder som iden.fierats i bredbandsstrategin. Utveckla och stärka regional samverkan för en fortsa' utbyggnad och kvalitetshöjning av det fasta bredbandsnätet. Påverka och stärka möjligheterna 6ll extern finansiering av såväl utbyggnad som kvalitetshöjning av de fasta bredbandsnätet. Region Västerbo-en, länsstyrelse, länsstyrelse, Region Västerbo.en länsstyrelse länsstyrelse Utveckla och stärka regional samverkan och påverkan för en ökad utbyggnad av det mobila telefoni- och datanätet. Utreda och om möjligt däre2er införa välfärdsbredband i länets samtliga för a" möjliggöra a" digitala hjälpmedel enklare ska kunna ny'jas av brukare inom omsorgen, pa4enter i vården och av elever inom skolan. Införa fler öppna och kostnadsfria trådlösa nät i tätorter och på andra offentliga platser som möjliggör enklare uppkoppling i länet både för invånare och besökare. Region Västerbo.en länsstyrelse, kommunorganisa+oner

3 Utveckla det digitala lärandet Framtagande av en regional strategi för hur digitala hjälpmedel ska användas för a2 utveckla och förbä&ra lärandet inom skola och kompetensutveckling. Stödja införande av strategier på en kommunal nivå eller skolområdesnivå för hur digitala hjälpmedel kan användas i undervisningen. Öka %llgången %ll digitala enheter för lärande i länets skolor. Utveckla de fysiska utbildningsmiljöerna så a8 digitala enheter kan ny.jas enkelt och användas fullt ut, 'll exempel genom a0 säkerställa 'llgången på trådlösa nät. Kommuner, Region Västerbo$en Kommuner Akademi, Etablera nya former och metoder för lärande som ny#jar den digitala tekniken och utgår från individens behov och möjligheter. Utveckla användandet av digitala lärmetoder och hjälpmedel inom lärarutbildningarna för a5 förbereda fram*dens lärare och kompetensutveckla yrkesverksamma lärare. Akademi, Region Västerbo)en,, länsbildningsförbundet Akademi, Region Västerbo)en, Utreda och om möjligt ansöka om och etablera Västerbo)en som e" pilotlän för digitalt lärande där nya metoder, tekniker och modeller kan testas och utvärderas., akademi

4 Ökad delaktighet och kvalitet i hälsa, vård och omsorg Sprida informa(on om de personliga hälsokonton som kommer a( införas na.onellt för a( individen ska få $llgång $ll sin egen hälsoinforma$on. Öka antalet digitala tjänster inom hälsa, vård och omsorg som den enskilde individen kan ny,ja. Öka!llgången!ll och användandet av digitala tjänster, självtester och distansöverbryggande teknik för a+ underlä+a och förenkla för individen. Utöka och bredda.llgången.ll digitala kommunika(onsmöjligheter som möjliggör video- och distansmöten mellan vårdgivare och invånare. Öka %llgången %ll och användningen av digitala hjälpmedel, så kallad välfärdsteknologi, hos äldre både inom äldrevården och i hemmet. Skapa strukturer för en processorientering av vårdflöden och stödja genomförande av processkartläggningar för a& underlä(a införande av digitala system och lösningar. Översyn av incitamentsstrukturer och ersä%ningsmodeller som medför a+ användande av digital teknik ökar hos vårdgivarna. Utveckla samverkan mellan vårdgivare vid införande av system för,llgängliggörande av journalinforma+on och hantering av roll- och behörighetsiden+fika+on. VLL,, Region Västerbo)en VLL,, Region Västerbo)en, privata vårdgivare VLL,, privata vårdgivare, Region Västerbo)en VLL, VLL,, privata vårdgivare VLL,, Region Västerbo)en VLL, VLL,!"#!-

5 Stärka forskning och innovation Utveckla existerande och skapa nya fysiska och virtuella mötesplatser där universitet, företag, offentlig sektor och det civila samhället kan mötas och utbyta erfarenheter rörande digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Knyta ihop de klusterbildningar i regionen som idag är verksamma inom det digitala området i e2 virtuellt regionalt kluster. Skapa innova*onsfrämjande åtgärder riktade mot ungdomar inom det digitala området, 0ll exempel summer campus camp i anslutning /ll universiteten och i samarbete med näringslivet. Skapa förutsä-ningar och strukturer för a- företag och offentlig sektors deltagande i forskning rörande digitaliseringen ökar. Utreda och om möjligt införa en regional projekt- och idébank rörande digitala innova)oner och projekt. Utreda och om möjligt etablera en smart regional testarena för digitala tjänster och applika*oner i länet. Informera och genomföra utbildningar om de möjligheter och utmaningar som finns kopplade 6ll öppna offentliga data. Utreda och om möjligt införa regionala samordningsformer för a. sammanställa och erbjuda e) gemensamt utbud av öppen offentlig data i länet. länsstyrelse, akademi,, länsstyrelse, digitala kluster Akademi,, Region Västerbo.en Akademi, Region Västerbo)en, VLL,, företags- organisa(oner akademi länsstyrelse, akademi,, akademi,,!"#!-

6 Digitalt entreprenörskap och företagsutveckling Riktade satsningar på kompetensutveckling kring digital marknadsföring och försäljning samt digitala affärsmodeller och e- handel mot olika branscher, sektorer och företag. Utveckla och stärka regionala stödstrukturer för a& entreprenörer, nystartade och små företag ska kunna utveckla sin verksamhet och sina affärer i form av digitala flöden, affärsmodeller och e- handel. Företagsorganisa,oner -!!"# Stärka stöd och förutsä-ningar för a" existerande branscher, sektorer och företag ska kunna utveckla sina interna och externa processer och affärer med stöd av digital teknik, digitala affärsmodeller och e- handel. företagsorganisa(oner, Skapa nya och stärka existerande strukturer och nätverk kopplade )ll digitalisering inom branscher, mellan branscher samt mellan branscher, offentlig sektor och akademi. Informera och genomföra utbildningar om möjligheterna a" använda öppen offentlig data för a" skapa nya digitala tjänster och affärer. Etablera stöd och förutsä(ningar för a& entreprenörer och företag på e/ enkelt sä/ ska kunna komma igång med a- skapa digitala tjänster baserade på öppen offentlig data. Skapa och stärka förutsä(ningar för a(!llgängliggöra offentliga data på e2 enhetligt och samlat sä( i länet., akademi,, akademi, VLL,, länsstyrelse

7 Bilaga 1, Digital agenda för Västerbotten Dnr: RV14204 Ett hållbart och smart digitalt samhälle Åtgärd/insats Aktörer Tid Öka $llgången $ll stöd för konsumenter i miljörelaterade beslut m ed hjälp av digital teknik. Länsstyrelse, Öka $llgången $ll och användandet av digitala tjänster för a, koordinera och samordna transporter och därigenom m inska resandet. Samtliga Öka användningen av distansöverbryggande teknik,!ll exempel digitala m öten, i offentlig sektor, företag och organisa+oner Samtliga Utveckla och öka användningen digital teknik för a" styra och m äta energiförbrukning i fas5gheter. Akademi, Op"mera processer inom basindustrin för a3 minska dess m iljöpåverkan. Akademi, företagsorganisa)oner Utveckla och öka användningen digitala tjänster för a" effek'visera och op'mera logis'k och transportnät. Akademi, Utveckla dri, av IT- system och datacenter för a& minska energiförbrukningen. Akademi Öka privatpersoner och företags!llgång!ll myndigheter och offentlig service genom digitala tjänster och distansöverbryggande teknik. Region Västerbo.en, VLL,, länsstyrelse Utveckla och stärka regionala samverkan kring e- tjänster och e- förvaltning för a, kunna öka!llgången!ll offentliga digitala tjänster. Region Västerbo.en, VLL, Öka privatpersoner!llgång!ll konst och kultur genom digitala tjänster och distansöverbryggande teknik. Till exempel digitala m öten och kulturevenemang. Region Västerbo.en, VLL,, länsstyrelse

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 1.1 Övergripande mål... 2 1.2 Insatsområden... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Omvärld att förhålla oss till och ta tillvara... 4 3 Syfte... 5 4 Övergripande mål...

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-03-24 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-24 kl 08.30 i Domsalen -2, KS 2015-03-24 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplan 1 (6) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015 1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015 ÄRENDE 3 2 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går

Läs mer

Sida 1 av 7. Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013

Sida 1 av 7. Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013 Sida 1 av 7 Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013 Förord HaparandaTornio är ett unikt internationellt samhälle i ständig utveckling. Vi är en organisation som inte följer utvecklingen utan leder den inom många

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Ansökan till årets IT-kommun 2013

Ansökan till årets IT-kommun 2013 Ansökan till årets IT-kommun 2013 Inledning Västerås stad är en stad i ständig utveckling. Vår vision är Västerås staden utan gränser. Med det menas att vi öppnar för samverkan över kommungränserna både

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplan 1 (7) Kommunledningskontoret, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade

Läs mer

Smart region Västra Götaland. Enklare, öppnare, effektivare och hållbart

Smart region Västra Götaland. Enklare, öppnare, effektivare och hållbart IT i människans tjänst Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun Bredbandstrategi för Skellefteå kommun 2015-2020 Del 2 förutsättningar 1. Inledning Skellefteå kommun är bland de ledande i landet beträffande tillgänglighet till bredband. Kommunen har en tydlig ambition

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-09-05 140 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen Innehåll Kapitel Sida 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning

Läs mer

3.1 Innovation och förnyelse

3.1 Innovation och förnyelse Åtgärdsbilagan illustrerar typexempel på projekt/investeringar som passar in i tillväxtprogrammets olika åtgärder. Listan på exempel är inte på något sätt uttömmande, vad det avser aktiviteter möjliga

Läs mer

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning Tillgänglighet till Hållbar IT 10 Fördjupad projektbeskrivning 2013-2014 Ansökan under insatsområdet Tillgänglighet i ERUF Mål 2 Östra Mellansverige med syftet att säkerställa tillgängligheten på ett robust

Läs mer