: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ": D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning"

Transkript

1 Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan : D Näringsliv, entreprenörskap och innovation Skola och undervisning

2 D Utgiven av: Länsstyrelsen Värmland Foto: Mostphotos Tryckår: 2015 Publ.Nr: 2015:19 ISSN:

3 Förord Den digitala omställningen påverkar alla och skär rakt igenom samhället. Om 20 år väntas mer än hälften av alla yrken ha ersatts med digital teknik. Samtidigt öppnas nya möjligheter för att leva, bo och verka i hela Värmland. Den pågående digitaliseringen har stor betydelse för tillväxt och konkurrenskraft - globalt, nationellt och därmed också regionalt. Digitaliseringen är en pågående process som medför stora möjligheter - affärsmöjligheter för företag, nya digitala samhällstjänster för offentligheten liksom nya utbildnings- och forskningsmöjligheter för skola och universitet. Men för att lyckas i denna omställning krävs både djup och bred kompetens och därför behövs också en nära samverkan mellan användare och leverantörer av digitala lösningar - det vill säga en bred regional kraftsamling kring den digitala omställningen. Värmland är i många fall en föregångare för regional samverkan och gemensam utveckling av det digitala samhället: Genom arbetet med en regional digital agenda för Värmland har en bra grund lagts för en bredare samverkan kring den digitala omställningen. Värmlands 16 kommuner var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för att skapa samordning inom länet kring drift- och servicefrågor. Landstinget i Värmland satsar på den digitala omställningen inom vården med allt fler ehälso-tjänster. Karlstads skolor satsar på den digitala omställningen i sin undervisning och datavetenskapen vid Karlstads universitet har utsetts till excellent forskargrupp. IT-stiftelsen Compare har genom samverkan, samordning och samsyn kring IT-näringen i regionen bidragit till att Värmland har starka och konkurrenskraftiga IT-företag. Sammantaget har Värmland de bästa förutsättningarna för att tillsammans - både användare och leverantörer av digitala lösningar i företag, kommuner, landsting, universitet och andra verksamheter - möta den digitala omställningen. Vi har en regional digital agenda för Värmland som ger oss en gemensam handlingsplan för digitaliseringen fram till år Ytterst har vi alla ett gemensamt mål - att genom bred samverkan utveckla Värmland med hjälp av digitalisering.

4

5 Innehåll Inledning... 7 Tillgång till bredband... 8 Digitalt innanförskap E-tjänster ehälsa Näringsliv, entreprenörskap och innovation Skola och undervisning Samlad målbild Vill du veta mer?... 23

6

7 Inledning Värmland står, precis som hela Sverige inför liknande utmaningar: att bibehålla våra företags konkurrensförmåga i en allt mer globaliserad värld, en åldrande befolkning, utflyttning från landsbygden, negativ miljöpåverkan med mera. Hur kan vi då i Värmland använda digital teknik för att bidra till att utveckla länet? Syftet med en Regional Digital Agenda för Värmland (RDAV) är att i bred samverkan arbeta för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag i Värmland. Målet med denna handlingsplan är att ta ett helhetsgrepp över den digitala samhällsutvecklingen i Värmland under perioden inom sex strategiskt utvalda områden. En viktig del i detta helhetsgrepp är att inventera och beskriva redan genomförda åtgärder. För att implementera och realisera RDAV bör sedan varje organisation ta fram sin egen interna handlingsplan/strategi för hur målen i RDAV ska uppfyllas. Detta för att arbetet med den digitala agendan måste anpassas till varje organisations verksamhet och förutsättningar. De strategiska områden som gemensamt tagits fram för att ingå i handlingsplanen för RDAV är: Tillgång till bredband, Digitalt innanförskap, E-tjänster/E-förvaltning, ehälsa, Näringsliv, entreprenörskap och innovation, samt Skola och undervisning. Varje område har ett eget kapitel med nationella mål, inriktningsmål för Värmland, genomförda regionala åtgärder, framtida regionala åtgärder, regionala etappmål för åren , samt målbild för

8 Tillgång till bredband En digital infrastruktur, som ger hushåll och företag tillgång till bredband, ses som en förutsättning att man ska kunna nyttja fördelarna med en digitalisering och för utveckling av nya tjänster och produkter. Tillgång till bredband är därför en förutsättning för att en regional digital agenda ska få en verklig genomslagskraft. Värmland ligger efter när det gäller utbyggnad av fiber om man jämför med övriga svenska län. Region Värmland har i bredbandsstrategin för Värmland avsatt 50 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad i länet under en femårsperiod , det vill säga 10 miljoner kronor per år, som kommunerna får ansöka om och motfinansiera med lika mycket. Detta innebär att satsningen är värd minst 100 miljoner kronor. Förhoppningen är att dessa medel också ska kunna växlas upp med EUs strukturfondsmedel. Länsstyrelsen Värmland administrerar de medel som Jordbruksverket avsätter för att stödja bredbandsutbyggnaden och har ett strategiskt ansvar för att i första hand stötta de lokala fiberföreningarna genom så kallat kanalisationsstöd. De medel Länsstyrelsen Värmland har att fördela är främst EU-stöd för landsbygdsutveckling. I och med detta ansvar får Länsstyrelsen också en roll som en stödfunktion för såväl fiberföreningar som kommuner. Länsstyrelsen har även fått i uppdrag att främja mobilnätsutbyggnaden i Värmland. 8

9 Målbild 2020 Den övergripande målbilden för 2020 är att alla permanenta hushåll och företag i Värmland har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. För att uppnå detta mål har kommunerna ett stort ansvar för att långsiktigt säkra att ett stamnät av fiber byggs ut i de fall inte marknaden gör det. Region Värmland sätter av medel för att stödja kommunernas bredbandsutbyggnad och Länsstyrelsen Värmland hoppas kunna fortsätta att ta emot ansökningar för kanalisationsstöd. En stor del av fiberutbyggnaden i Värmland kommer att ske på ideell basis genom att fiberföreningar och privatpersoner bygger sina egna lokala fibernät som i sin tur kopplas upp mot de kommersiella eller kommunala stamnäten. Ansvar och uppföljning Kommunerna, Region Värmland och Länsstyrelsen har ett gemensamt ansvar att samordna sina insatser och hjälpas åt för att utveckla den gemensamma kompetensen i länet samt stödja, underlätta och uppmuntra i alla led. Kommunerna har ett stort ansvar för att långsiktigt säkra att ett stamnät av fiber byggs ut i de fall inte marknaden gör det. Uppföljningsansvar för mål och delmål gällande tillgång till bredband i RDAV har Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland. 9 7

10 Digitalt innanförskap För att nå målsättningen att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter så krävs att alltfler är digitalt delaktiga samt en högre grad av digital kompetens. Digitalt innanförskap handlar om att alla som vill ska ha möjlighet, oavsett förutsättning, att kunna ta del i alla delar av samhällslivet. Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2013, uppger 14,2 % av Sveriges befolkning att de aldrig eller mycket sällan använder Internet. De flesta av de som inte använder Internet anger ointresse som främsta skäl. För att nå dessa människor med information som gör att de lättare kan ta ställning och hjälp att komma igång, bör information och utbildning ges där man befinner sig, i bibliotek, bygdegårdar och andra arenor. En ny bibliotekslag har antagits vilken syftar till att ge biblioteken ett utvidgat uppdrag när det gäller digital media och digital delaktighet i samhället. Biblioteken har, tillsammans med bl a studieförbunden, redan sedan tidigare en viktig roll när det gäller folkbildning. Länsbiblioteket Värmland har under tre år drivit ett kompetensutvecklingsprojekt, KUB, med syftet att utbilda bibliotekspersonal inom olika områden för att möta morgondagens besökare. Samtliga kommunbibliotek har deltagit i projektet. IT har varit ett av de områden där den största insatsen har gjorts. Som ett resultat av KUB-projektet har många bibliotek startat upp en verksamhet som jobbar med ett digitalt innanförskap mot kommuninvånarna. En tydlig roll för digitalt innanförskap har även SeniorNet, där medborgarna i Värmland kan få hjälp att lära sig att använda datorer och Internet. 10

11 Målbild 2020 År 2020 är många fler värmlänningar är digitalt delaktiga jämfört med hur det ser ut idag då det uppskattas att ca värmlänningar står utanför den digitala världen. Nya SeniorNet-klubbar har startats i ytterligare fem kommuner i Värmland, utöver Karlstad. Det finns en etablerad samverkan mellan till exempel studieförbund, bibliotek och SeniorNet och alla bibliotek i Värmland erbjuder hjälp/kurser i dator- och internetanvändning. Ansvar och uppföljning När det handlar om digitalt innanförskap måste alla aktörer ta ett gemensamt ansvar för att stötta, uppmuntra och utbilda de som av olika anledningar inte är digitalt delaktiga, men alla invånare i Värmland har naturligtvis också ett eget ansvar för sitt digitala innanförskap. Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland har ansvar för att följa upp målen för digitalt innanförskap, RDAV. 11

12 E-tjänster E-tjänster som skapar nytta, ger en högre grad av effektivitet samt förenklar vardagen för både privatpersoner och företag är målet med den offentliga förvaltningens e-tjänster. Ett bra utbud av digitala tjänster leder till effektivare verksamheter och en övergång till ett högre nyttjande av de digitala kanalerna än de traditionella. Huvudfokus i detta kapitel ligger på kommunala e-tjänster som tillhandahålls av den gemensamma drifts-och servicenämnden i Karlstads kommun samt på Landstinget Värmlands satsning på invånartjänster. Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april Syftet med nämnden, där Karlstad är värdkommun, är att skapa nya möjligheter för samordning kring drift- och servicefrågor, vilket gör att de 16 Värmlandskommunerna kan använda sina ekonomiska resurser på ett mer effektivt sätt. Lösningen med en gemensam e-plattform för hela Värmland är ett beslut som har tagits i nämnden där politiker från hela Värmland finns representerade. På dagordningen finns frågor av principiell betydelse för Värmlands utveckling och gemensam drift av enskilda lösningar. Samtliga kommuner i Värmland har antagit den nationella Strategin för e-samhället. Inriktningsmålen för Värmland följer därmed de nationella övergripande målen för utveckling av e-samhället - enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Med en gemensam nämnd och e-plattform kan Värmland utveckla e-för- 12

13 valtning och e-tjänster på ett smidigt sätt och till en lägre kostnad. I dag har invånarna i Värmlands kommuner tillgång till totalt hundra e-tjänster, men med den gemensamma e-plattformen är tanken att utbudet av e-tjänster hela tiden ska breddas, inom nya områden och kategorier, för både medborgare, företag och föreningar. Målbild 2020 Det övergripande målet för utveckling av e-samhället i Värmland är att det ska bli bättre att vara medborgare i Värmland. Målbilden fram till 2020 är att Drifts- och servicenämndens erbjudande om e-tjänster som kommunerna kan införa täcker 100 procent av SKLs rekommenderade tjänster och nyttjandegraden av regionens e-tjänster har ökat. Alla ärenden inom länet kan utföras digitalt och medborgare och företag väljer digitala kanaler framför de traditionella. Ansvar och uppföljning Den gemensamma Drifts- och Servicenämnden i Värmland verkar för att skapa samordning kring drift- och servicefrågor och har därmed också ett uppföljningsansvar. I nämnden finns samtliga 16 kommuner representerade. 13

14 ehälsa Begreppet ehälsa används för digital kommunikation inom vård och omsorg och mellan invånare och utförare. Inbegriper även digital teknik i hemmet, för att personer ska kunna bo kvar hemma. Används mest för att förebygga och/eller komplettera vård- och omsorgsbehov. ehälsa är ett område som knyter ihop olika kompetenser och satsningen syftar även till att öka samarbetet mellan och inom regioner, landsting, kommuner, privata och ideella utförare. 14 Förändringar i vård och omsorgsverksamhet är ett krav då behoven på vård och omsorg kommer att öka i takt med en åldrande befolkning och de ökade kostnader som detta innebär. Målsättningen med det nationella arbetet med ehälsa inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är att skapa konkreta förbättringar för tre målgrupper individen, vård och omsorgspersonal, samt beslutsfattare inom hälso-sjukvården och socialtjänst. Landstinget i Värmland följer den nationella handlingsplan som CeHis (Center för e-hälsa i samverkan) har tagit fram för utvecklingen av tjänster inom Nationell ehälsa. Landstinget i Värmland ska bidra till att uppfylla de uppsatta nationella målen. Landstinget i Värmland har sedan flera år tillbaka lokalt utvecklat och förvaltat de olika kanalerna som ingår i bland invånartjänster inom Nationell ehälsa och sedan dess har innehållet som är specifikt för Värmland ständigt utökats. Alla olika aktörer inom vård och omsorg (t ex kommuner, landsting, privata vårdgivare, försäkringskassan) samarbetar och verkar för att invånarna i Värmland har tillgång till kvalitetssäkrad information om hälso- och sjukvård på ett gemensamt ställe.

15 I Värmland har samtliga kommuner beslutat att arbeta med fem områden inom kommunal ehälsa. Dessa områden är: ökat antal e-tjänster, säker rolloch behörighetsidentifikation för digital informationsåtkomst, möjlighet att dokumentera och komma åt information via mobil teknik (smartphones, surfplattor och smarta datorer) för berörd personal, nationell patientöversikt samt byte till digitala trygghetslarm. ehälsa i kommunerna ska göra socialtjänsten effektivare, säkrare och mer tillgänglig oavsett om man är invånare, patient, anhörig eller medarbetare. Samtliga 16 kommuner blev konsumenter (användare) av NPÖ (Nationell patientöversikt) under Relevant och uppdaterad hälso- och sjukvårdsinformation blir tillgänglig för alla. Samtliga kommuner i länet har fattat ett beslut i relevant nämnd eller styrelse att införa konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik. ehälsa kommer att vara en given del av den gemensamma IT-strategin hos varje huvudman. Målbild 2020 Den övergripande målbilden för 2020, när det handlar om ehälsa, är att alla Värmlands invånare kan ta del av vårdinformation via ny teknik samt ta del av kvaliteten på enheternas arbete. Tjänster finns för att utveckla vården. Det går att jämföra privata vårdaktörer med landstinget och kommuner på ett likvärdigt sätt. Alla invånartjänster inom Nationell ehälsa är väl etablerade i Värmland och är ett naturligt val i kontakten med hälso- och sjukvård. Ansvar och uppföljning Uppföljningsansvar för målen inom området ehälsa i RDAV har Region Värmland. 15

16 Näringsliv, entreprenörskap och innovation Regeringens digitala agenda för Sverige framhåller att IT:s potential ska tillvaratas för att öka företagens tillväxt, konkurrenskraft och handel. IT har en central roll i de allra flesta företag, för att förenkla och effektivisera verksamheten samt göra den mer öppen och tillgänglig för kunder och leverantörer. Dessutom kan IT fungera som motor för att utveckla nya processer, produkter och tjänster. Olika digitala tjänster som ger information och vägledning kan underlätta att starta och driva företag. I Värmland samverkar näringslivet, det offentliga, klustren, Karlstads universitet och flera andra utbildningsanordnare för att skapa fler nya företag och få be fintliga att växa. Trots olika satsningar mot näringsliv, och entreprenörskap så ser många IT-företagare i regionen med oro på en tilltagande kompetensbrist som kan få allvarliga konsekvenser för Värmlands tillväxtmöjligheter. Därför är det viktigt att offentliga aktörer i Värmland i allmänhet och Karlstads universitet och IT-stiftelsen Compare i synnerhet, tar initiativet till en bred, gemensam och kraftfull satsning på att profilera Digitala Värmland dels för att locka kompetens, dels för att få ungdomar i regionen att satsa på tekniska utbildningar som leder till jobb. Goda exempel på vad som redan gjorts i Värmland är Stiftelsen Compares Norgesamarbeten och Compare Business Innovation Centre som nu drivs och utvecklats vidare tillsammans med Landstinget Värmland i satsningen Nordic MedTest. Det pågår också projekt gällande Samverkan mellan näringsliv och IT-studenter (SNITS), Almis satsning i projektet Det företagsamma Värmland 16

17 och webbplatsen verksamt.se/varmland samt Karlstads kommuns och Länsstyrelsens arbete med öppen data och vidareutnyttjande av information. Under åren framöver vill Stiftelsen Compare vara en aktiv aktör i förverkligandet av digitaliseringen av samhället. Med över 100 IT- och telekomföretag som intressenter i stiftelsen representerar Compare den bredd och djup i kompetens som krävs för att bidra till denna digitalisering. Satsningen på Nordic MedTest är tänkt att bidra till att lösa en av vårdens största utmaningar för framtiden: Att skapa mer vårdnytta med hjälp av nya och innovativa, säkra och användbara IT-tjänster. Nordic MedTest ska också bidra till att stärka Sverige som IT-nation på en global marknad. Karlstads universitet satsar på förstärkt IKT-samverkan mellan forskning och näringsliv i Värmland under de kommande sex åren och vill också fortsätta med aktiviteterna inom den samverkan som finns mellan IT-studenter och näringsliv. Den nya satsningen Karlstad Innovation Park är tänkt att bli ett attraktivt etableringsområde för företag och intressenter som vill finnas i nära anslutning till den kreativa miljön i Karlstad Innovation Park, innovationssystemet och Karlstads Universitet och som ser tjänsteutveckling/ tjänsteinnovation som ett starkt konkurrensmedel för företagets utveckling. Projektet Det företagsamma Värmland ska arbeta vidare med att utveckla regionsidan verksamt.se/varmland samt med en webbaserad process med personlig och lokal rådgivning för personer som vill starta företag i Värmland. Målbild 2020 Det övergripande målet för 2020 när det handlar om området näringsliv, entreprenörskap och Innovation följer Värmlandsstrategins övergripande mål mot 2020 för området fler och starkare företag. Detta innebär att: antalet nystartade företag ska närma sig riksgenomsnittet, andelen som vill vara företagare ska öka, det privata näringslivets investeringar i forskning och utveckling ska öka till samma nivå som riket (exklusive storstadslänen) samt slutligen en ökad innovationskraft så att Värmland närmar sig riket (exklusive storstadslänen). Ansvar och uppföljning När det handlar om området Näringsliv, entreprenörskap och innovation ligger ansvaret för att målen uppfylls på flera olika aktörer, såsom Almi, Compare, Karlstads universitet och Landstinget. Uppföljning kommer att göras av Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och Landstinget i Värmlands län. 17

18 Skola och undervisning Att hantera skolans uppdrag parallellt med IT-utvecklingens förändringar är en utmaning. För att klara detta krävs att rätt frågor prioriteras, att resurser samordnas och riktas mot målen samt att tekniska förutsättningar finns. 18 Att utveckla digital kompetens är ett nationellt mål för förskola och skola. Alla barn och elever ska ges möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Rätt använt blir IT ett värdefullt redskap i varje enskild barns/elevs lärande, i det lokala utveck lingsarbete som sker på varje förskola och skola, samt i det kommungemensamma utvecklingsarbetet. Inriktningen för arbetet med den regionala digitala agendan för Värmland fokuserar uteslutande på skolans verksamhetsområde. Förskolans behov av IT-stöd kan behandlas parallellt i tillämpliga delar men får då ske inom respektive kommuns initiativ och ansvar. De senaste åren är det framförallt två kategorier av IT-satsningar som har dominerat skolans värld. Dels har många kommuner satsat på lärplattformar, som kan liknas vid ett slags affärssystem för utbildning. Dels har det gjorts ett stort antal så kallade En-till-En-satsningar, det vill säga en elev en dator (eller surfplatta). En god digital kompetens, gällande kommunikation och informationshantering, är en viktig förutsättning för alla; det är därför som värmländska skolors fokus för de närmaste sex åren blir på kommunikation (Kunskapsdelning och spridning) och infrastruktur (IT-stöd för lärande och dokumentation).

19 Målbild 2020 Den övergripande målbilden för 2020 inom området skola och undervisning är att alla kommuner i Värmland är delaktiga i webbplatsen Pedagog Värmland, inte bara som konsumenter utan också som producenter. Kommunerna i Värmland har också deltagit i WETT dagarna (Wermland Educational Training and Technology) och är därför väl medvetna om hur digitala resurser kan stödja och utveckla lärprocesser. Upphandling och implementation kring lärandesystem och system för dokumentation är utfört i alla Värmlands kommuner. Grundskolor och gymnasieskolor i alla Värmlands kommuner kan fullt ut nyttja de nya systemen för lärande och dokumentation som hjälpmedel i sin vardag. Ansvar och uppföljning Karlstads kommun tar initiativet till att starta upp projektgrupper för Pedagog Värmland och WETT. Projektgrupperna arbetar sedan vidare med en gemensam plan. Karlstads kommun ansvarar också för utredning, behovskartläggning samt kravspecifikation gällande system för lärande och system för dokumentation. Uppföljning av målen i RDAV görs av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland. 19

20 Samlad målbild 2020 Tillgång till bredband Alla permanenta hushåll och företag i Värmland har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Digitalt innanförskap Många fler värmlänningar är digitalt delaktiga jämfört med hur det ser ut idag då det uppskattas att ca värmlänningar står utanför den digitala världen. Nya SeniorNet-klubbar har startats i ytterligare fem kommuner i Värmland, utöver Karlstad. Det finns en etablerad samverkan mellan till exempel studieförbund, bibliotek och SeniorNet. Alla bibliotek i Värmland erbjuder hjälp/kurser i dator- och internetanvändning. E-tjänster Det övergripande målet för utveckling av e-samhället i Värmland är att det ska bli bättre att vara medborgare i Värmland. Drifts- och servicenämndens erbjudande om e-tjänster som kommunerna kan införa täcker 100 procent av SKLs rekommenderade tjänster. Nyttjandegraden av regionens e-tjänster har ökat. Alla ärenden inom länet kan utföras digitalt och medborgare och företag väljer digitala kanaler framför de traditionella. 20

21 ehälsa Alla Värmlands invånare kan ta del av vårdinformation via ny teknik, samt ta del av kvaliteten på enheternas arbete. Tjänster finns för att utveckla vården. Det går att jämföra privata vårdaktörer med landstinget och kommuner på ett likvärdigt sätt. Alla invånartjänster inom Nationell ehälsa är väl etablerade i Värmland och är ett naturligt val i kontakten med hälso- och sjukvård. Näringsliv, entreprenörskap och innovation Det övergripande målet följer Värmlandsstrategins övergripande mål mot 2020 för området fler och starkare företag. Detta innebär att: Antalet nystartade företag ska närma sig riksgenomsnittet. Andelen som vill vara företagare ska öka. Det privata näringslivets investeringar i forskning och utveckling ska öka till samma nivå som riket (exklusive storstadslänen). En ökad innovationskraft så att Värmland närmar sig riket (exklusive storstadslänen). Skola och undervisning Den övergripande målbilden inom området skola och undervisning är att alla kommuner i Värmland är delaktiga i webbplatsen Pedagog Värmland, inte bara som konsumenter utan också som producenter. Kommunerna i Värmland har deltagit i WETT dagarna (Wermland Educational Training and Technology) och är därför väl medvetna om hur digitala resurser kan stödja och utveckla lärprocesser. Upphandling och implementation kring lärandesystem och system för dokumentation är utfört i alla Värmlands kommuner. Grundskolor och gymnasieskolor i alla Värmlands kommuner kan fullt ut nyttja de nya systemen för lärande och dokumentation som hjälpmedel i sin vardag. 21

22 22

23 Vill du veta mer? Du finner Regional digital agenda för Värmland Handlingsplan i sin helthet på Länsstyrelsen Värmlands webbplats: Kontakt Katarina Nordmark, Samordnare för Regional digital agenda för Värmland, Länsstyrelsen Värmland E-post: Sara Johansson, Samhällsplanerare, Region Värmland E-post: Inge Hansson, IT-chef, Karlstads kommun E-post: Päivi Laritz, Verksamhetsutvecklare ehälsa, Landstinget Värmland/Region Värmland E-post: Handlingsplanen är framtagen av Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Landstinget i Värmland och Drifts- och Servicenämnden i Karlstads kommun och är sammanställd av Katarina Nordmark, Länsstyrelsen Värmland, samordnare för Regional digital agenda för Värmland. 23

24 D igitala VÄRMLAND

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Digitalt innanförskap : D Regional digital : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D agenda för Värmland : D Näringsliv, entreprenörskap och innovation Handlingsplan

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Compare-lunch 10 april 2015: "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson

Compare-lunch 10 april 2015: DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson Compare-lunch 10 april 2015: "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson Den digitala omställningen påverkar alla och skär rakt igenom samhället. Om 20 år väntas mer än hälften av

Läs mer

En digital agenda för Värmland

En digital agenda för Värmland Fakta i korthet Nr. 5 2012 En digital agenda för Värmland Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en skräddarsydd

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

www.nordicmedtest.se 2013-09-23

www.nordicmedtest.se 2013-09-23 www.nordicmedtest.se 2013-09-23 Nordic MedTest är ett testcenter för vård-it - ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Ärende 11 Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-10-06 KS 2015.0311 Handläggare Thommy Andersson, IT-enheten Regional digital agenda Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Digital agenda för Sverige

Digital agenda för Sverige Digital agenda för Sverige en gemensam kraftsamling för digitaliseringens möjligheter Svenskt inflytande Lars Lundqvist Utmaningar: Att omvandla Europa till det kunskapssamhälle som behövs i en globaliserad

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND

Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 ETT GEMENSAMT E-SAMHÄLLE I VÄRMLAND Handlingsplan 2013 Den gemensamma nämnden Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län, den 14 april 2010. Syftet med

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 1.1 Övergripande mål... 2 1.2 Insatsområden... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Omvärld att förhålla oss till och ta tillvara... 4 3 Syfte... 5 4 Övergripande mål...

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplan 1 (6) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) Sammanträdesdatum 2014-09-30 Socialnämnden 70 Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Dnr2014.sn0198

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Strategi för IT- utveckling 2015

Strategi för IT- utveckling 2015 STYRDOKUMENT IT-strategi 2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 Strategi för IT- utveckling 2015 Innehåll BAKGRUND...1 STATLIGA

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Nordic MedTest. Tillväxtverket. Regionalt Innovationsarbete och Kluster 2014-05-06. Peter Furster Göran Österman 2014-01-30

Nordic MedTest. Tillväxtverket. Regionalt Innovationsarbete och Kluster 2014-05-06. Peter Furster Göran Österman 2014-01-30 Nordic MedTest Tillväxtverket Regionalt Innovationsarbete och Kluster 2014-05-06 Peter Furster Göran Österman 2014-01-30 Varför Nordic MedTest? Sjukvården drabbas allt för ofta av allvarliga incidenter

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Digital Agenda för Linköping

Digital Agenda för Linköping Digital Agenda för Linköping 2012-2015 Fastställt av Kommunstyrelsen den 17 april 2012 KS 2012.257, 159 Förord Den digitala agendan för Linköping har arbetats fram av sakkunniga från kommunens förvaltningar,

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

DIGITALISERINGENS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER

DIGITALISERINGENS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER DIGITALISERINGENS PROBLEM OCH MÖJLIGHETER Erfarenheter och omvärldsanalys Rapport från Följeforskning om införande av Digital Agenda i Örebro län (FIDA) av Anders Avdic Shaji Joseph Handelshögskolan Örebro

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

2000-2015 COMPARE 15 ÅR

2000-2015 COMPARE 15 ÅR 2000-2015 COMPARE 15 ÅR 1999 Behov av samverkan IT-företagen skriker efter IT-kompetens Svårt att rekrytera till Karlstad som har för låg profil som IT-region. 2000 Stiftelsen Compare bildas IT-företagen

Läs mer

:D A. Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland DHV. En gemensam sammanställning. Regional Digital Agenda Dalarna Hedmark Värmland

:D A. Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland DHV. En gemensam sammanställning. Regional Digital Agenda Dalarna Hedmark Värmland :D A DHV Regional Digital Agenda Dalarna Hedmark Värmland En gemensam sammanställning Regional digital agenda Dalarna, Hedmark och Värmland EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Förord I EU:s

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst IP-Only bygger ut ett alternativt nationellt fibernät IP-Only

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer