Granskning av personalförsörjningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av personalförsörjningen"

Transkript

1 SLUTDOKUMENT 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Granskning av personalförsörjningen Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Kiruna kommun granskat om kommunens arbete med personalförsörjning/rekrytering är ändamålsenligt och den interna kontrollen tillräcklig. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från. Resultatet av vår granskning finns redovisat i bifogad revisionsrapport. Vår sammanfattande bedömning är kommunens arbete med personalförsörjning är till stor del tillfredsställande. Vår bedömning baseras på följande iakttagelser; Kommunens tidigare situation med god tillgång till personal och ibland behov av att reducera personal har förändrats. Nu förekommer brist på personal samtidigt med påtaglig konkurrens från andra arbetsgivare på orten. På grund av de förändrade förutsättningarna är nu personalförsörjningsfrågorna i fokus i inom kommunkontoret, förvaltningarna och bolag. Styrdokument inom området uppdateras och personalförsörjning är ett område som regelbundet behandlas i olika ledningsgrupper Kommunen saknar dock en personalförsörjningsplan men en sådan är planerad att tas fram under innevarande år. Revisionsrapporten redovisar att rapporteringen om personalförsörjningsfrågor som politikerna får eller begär är sparsam. En mer djupgående, löpande och regelbundet återkommande rapportering till politikerna skulle stärka kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende personalförsörjningen. Detta motiveras av att området är ett viktigt strategiskt område för Kiruna kommun när det gäller att upprätthålla en god service till medborgarna. Tillämpningen av de riktlinjer inom personalområdet som har en koppling till personalförsörjning/rekrytering är till stor del tillfredsställande. De förändringar som nyligen skett och planeras genomföras avseende styrande dokument behöver förankras i förvaltningarna. Vi instämmer i den bedömning som görs i revisionsrapporten avseende betydelsen av att tillämpningen av riktlinjer för avgångssamtal blir väl förankrade i verksamheterna då dessa samtal kan ge värdefull information inför kommande rekryteringar.

2 SLUTDOKUMENT 2(2) Det är av stor betydelse att kommunen har kompetenta chefer men även olika typer av spetskompetenser. Därför är det viktigt att kommunen fullföljer sina planer på att ta fram riktlinjer för sina chefsrekryteringar samt anpassar chefsavtal till rådande konkurrenssituation. Det planerade chefsutvecklingsprogrammet bör även bidra till att framtida behov av chefer kan tillgodoses. I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser som redovisas i bifogade revisionsrapport. För Kiruna kommuns revisorer Roger Aitomäki, ordförande Peter Scherman, vice ordförande Bilaga: Revisionsrapport Personalförsörjning,, mars 2012

3 Revisionsrapport Personalförsörjning Kiruna kommun Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Mars 2012

4 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund och uppdrag Revisionsfråga Metod och avgränsning 4 3. Granskningsresultat Strategier och mål för personalförsörjningen Riktlinjer och rutiner för personalförsörjning/ rekrytering Rekryteringen och anställningsavtal avseende chefer 9 Kiruna kommuns revisorer

5 1. Sammanfattande bedömning På uppdrag av revisorerna i Kiruna kommun har granskat personalförsörjningen inom kommunen. Revisionsfrågan för granskningen är om kommunens arbete med personal-/kompetensförsörjning är ändamålsenligt och den interna kontrollen tillräcklig? Revisorernas bedömning av väsentlighet och risk utgör grunden för valet av granskningsinriktning. Med utgångspunkt från granskningens kontrollmål är vår sammanfattande bedömning att kommunens arbete med personalförsörjning till stor del är tillfredsställande. Vår bedömning utgår från nedanstående iakttagelser. Kiruna kommuns förutsättningar för att säkerställa personalförsörjningen inom kommunorganisationen och nå framgång i sina rekryteringar har förändrats radikalt under de senaste åren. Från en situation med god tillgång till olika personalkategorier vid rekryteringsbehov, men även tidvis behov av att reducera personal inom olika områden, råder nu brist på och stark konkurrens på orten om personal inom flera av kommunens verksamhetsområden. Detta har lett till att personalförsörjningsfrågorna har kommit i fokus inom kommunkontoret och flera förvaltningar. Medvetenheten bland cheferna om att den strategiska personalförsörjningen måste säkerställas är tydlig. Vi ser att det pågår ett arbete med att ta fram nya styrdokument inom personalområdet och se över gamla. Någon övergripande personalförsörjningsplan för kommunen finns f n inte men kommunkontoret uppger att en sådan ska tas fram under En omarbetad personalhandbok fastställdes i slutet av 2011 och nya delegationsregler omfattande bland annat beslut i personalfrågor kommer enligt uppgift att fastställas under våren I flera av förvaltningarna och inom Tekniska verken AB pågår arbeten med siktet att säkerställa den framtida bemanningen. Med en tydlig och dokumenterad styrning av personalförsörjning underlättas uppföljning och rapportering till politikerna i kommunstyrelsen och nämnderna. Efter genomgång av protokoll ser vi att rapporteringen som politikerna får eller begär är sparsam. Området personalförsörjning är tveklöst ett strategiskt viktig område för Kiruna kommun. En mer djupgående, löpande och regelbundet återkommande rapportering till politikerna skulle stärka kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende personalförsörjningen. I detta sammanhang vill vi särskilt uppmärksamma barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde med det viktiga uppdraget att säkerställa den framtida tillgången på behöriga lärare av olika kategorier. När det gäller tillämpningen av de riktlinjer inom personalområdet som har en koppling till personalförsörjning/rekrytering bedömer vi att tillämpningen av dessa inom förvaltningar överlag är tillfredsställande. Ett förhållande som säkerställer tillämpningen är att kommunkontorets personalspecialister ofta stödjer förvaltningarna vid deras rekryteringar. Riktlinjerna i den nyligen omarbetade personalhandboken behöver nu förankras hos berörda vid förvaltningarna. Här vill vi särskilt understryka behovet av att tillämpningen avseende avgångssamtal får ett starkt genomslag eftersom kommunen ge- Kiruna kommuns revisorer 1 av 9

6 nom detta verktyg kan få mycket värdefull information inför påföljande rekryteringar. Det är vår bedömning att kommunen behöver riktlinjer för sina chefsrekryteringar. Inte minst konkurrensläget kräver detta. Det är därför tillfredsställande att notera att beslut tagits att en sådan policy ska tas fram samt att kommunen planerar att starta ett internt chefsutvecklingsprogram som kan bidra till att framtida behov av chefer tillgodoses. Vårt intryck är att det finns efterfrågan på denna typ av riktlinjer och utbildning från förvaltningarna. Kiruna kommuns revisorer 2 av 9

7 2. Bakgrund och uppdrag Strategisk personal-/kompetensförsörjning är en fortlöpande och systematisk process för att med ett längre tidsperspektiv säkerställa att rätt kompetens finns i kommunen så att politikens fastställda mål uppnås av verksamheterna och att medborgarna får en god service. Personalförsörjning är den process genom vilken en organisation med olika åtgärder, t ex intern och extern rekrytering, tillgodoser att det finns den personal som krävs. Personalförsörjning innefattar hela rekryteringsprocessen från vakant tjänst till avgångsomställning men även områden som t ex strategisk personalplanering, vidareutbildning, marknadsföring av kommunen som arbetsgivare och bedömning av konkurrenssituationen när det gäller attraktiva kompetenser. Marknadsföring av kommunen kan bland annat visa omvärlden kommunens attraktivitet som arbetsgivare och bostadsort Utveckling av och följsamhet till fastställda strategier/planer och rutiner för rekrytering, kompetensutveckling och personalavveckling är av betydelse för att säkerställa att det finns tillräckligt med personal med rätt kompetens. Med en effektiv personalförsörjning skapas förutsättningar för kommunen att kunna fullgöra sitt ansvar och sina uppdrag enligt de krav och behov som kommuninnevånarna har. Den regionala och nationella konkurrensen om de kompetenser som behövs inom kommunerna blir allt mer påtaglig inte minst gäller det Kiruna kommun. En kommuns agerande och framgångar i konkurrensen om personalen inte är givna utan kräver planering och ett aktivt systematiskt arbete med personalfrågorna. Pensionsavgångarna bland 40-talisterna har tagit fart och kommer att skapa ett ökat rekryteringsbehov för kommunen. Kommunens verksamhet är starkt personalintensiv med krav på personal med mångsidig och hög kompetens. Inom ramen för kommunens personalförsörjning ligger även att med ett aktivt personalutvecklande arbete öka förutsättningarna för att ha nöjda medarbetare och därmed behålla redan anställd personal som även kan fungera som ambassadörer för kommunen. Det finns uppenbara risker för försämrad kommunal service i framtiden om kommunen inte på tillfredsställande sätt klarar av personalförsörjningsfrågorna Revisionsfråga Revisionsfrågan för granskningen är om kommunens arbete med personalförsörjning/rekrytering är ändamålsenligt och den interna kontrollen tillräcklig? Följande kontrollmål är styrande för granskningen: Det finns en av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fastställd strategi för personal- och kompetensförsörjningen och den är känd och tillämpad i organisationen. Det finns riktlinjer och rutiner för rekryteringsarbetet och dessa tillämpas och följs upp. Kommunen säkerställer att rekryteringen av ledare inklusive de anställningsavtal som skrivs med förvaltningschefer och andra högre chefer sker på ett ändamålsenligt sätt. Kiruna kommuns revisorer 3 av 9

8 2.2. Metod och avgränsning Faktainsamlingen har skett via personliga intervjuer och genomgångar av relevant och befintlig dokumentation som styrande riktlinjer och förekommande uppföljningar. Utöver egna sökningar avseende dokumentation som t e x planer, beslut/protokoll, uppföljningar har vi vid våra intervjuer med nedan nämnda chefer ombett dessa att informera revisionen om dokument som har en koppling till granskningens inriktning. På dessa sätt har vi fått till oss den dokumentation som utgör en del av grunden för resultatredovisningen och våra bedömningar. Revisionen omfattar följande enheter: Kommunkontoret, Barn- och utbildningsförvaltningen, Fritids- och kulturförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Socialförvaltningen samt det kommunala bolaget Tekniska verken i Kiruna AB. Intervjuer har genomförts med kommunchefen, personalchefen vid kommunkontoret, förvaltningscheferna vid ovan nämnda förvaltningar samt Vd för Tekniska verken. Sammanlagt har sju personer intervjuats. Kiruna kommuns revisorer 4 av 9

9 3. Granskningsresultat 3.1. Strategier och mål för personalförsörjningen Ett strategiskt personalförsörjningsarbete innebär att med ett långsiktigt perspektiv samla information internt i kommunen men även från omvärlden om förhållanden som är av betydelse för att kunna bedöma, planera och vidta åtgärder som innebär att kommunen säkerställer tillgången på kompetenta medarbetare och chefer. Det innebär t ex att beräkna och bedöma pensionsavgångar, konkurrenssituationen, efterfrågan på kommunens service (t ex framtida elevantal i skolan), kommunens attraktivitet att bo och arbete i osv. Dessa olika aspekter och bedömningar brukar sammanställas i olika strategidokument t ex en personalförsörjningsplan. Från våra intervjuer får vi en samstämmig bild om att förutsättningarna avseende personalförsörjning i Kiruna har förändrats radikalt de senaste åren. Detta beror inte minst på gruvans expansion och den därtill kopplade samhällsomvandlingen. Förut karaktäriserades kommunens situation av god tillgång på personal och att kommunen avvecklade personal. Med nuvarande konjunkturuppgång är läget att konkurrensen om personal har ökat, inte minst från de privata arbetsgivarna/ industrin på orten. Inom vissa områden är det stora svårigheter att rekrytera t ex inom områdena bygglov, byggnadsinspektion, biståndshandläggare, mekaniker, chaufförer. Men det är också mer vanligt att kommunanställda går över till anställning inom LKAB och de privata arbetsgivarna. Samtidigt kan även bostadsbristen i Kiruna vara ett hinder vid rekryteringar av inflyttande till kommunen. De vi har intervjuat förutser att det kommer att bli problem med personalförsörjningen i framtiden. Någon av dem uttrycker att Det räcker inte med att känna till antalet pensioneringar, vi måste som kommun bli mer planerande, aktiv och attraktiv i dessa frågor. De dokument som delgetts oss och som vi gått igenom och som har en koppling till styrning och uppföljning av området personalförsörjning redovisas i sammanfattning nedan: Kommunövergripande finns det Personalpolitiska handlingsprogrammet som innehåller bland annat ett avsnitt om Policy för personal- och kompetensförsörjning. Där lyfts fram att det ska finnas en flexibel personalförsörjning som utgår från verksamhetens förändrade behov och att kommunen ska uppfattas som en god arbetsgivare. Planering av personalförsörjning ska ingå i den årliga budget- och verksamhetsplaneringen. Verksamhets- och omvärldsanalyser samt medarbetarsamtal ska bilda underlag för kompetensutvecklingsåtgärder. Årliga medarbetarsamtal och avgångssamtal ska genomföras. Det finns framtaget en analys av personalbehov på lång sikt med utgångspunkt från beräknade pensionsavgångar. Kommunen har även låtit göra en utredning, Personalförsörjning och arbetsgivarmarknadsföring I rapporten görs personalprognoser med utgångspunkt från kommande ålderspensioneringar och när det gäller skolan även i förhållande till kommande elevunderlag. Rapporten framhåller vikten av att kommunen kan bedöma de interna och externa krav som ställs för att bedriva till en effektiv kommunal verksamhet, samt vilken inverkan detta har på Kiruna kommuns revisorer 5 av 9

10 t ex personalförsörjningen. Rapporten nämner att de som intervjuats uttrycker att de känner sig dåligt förberedd för de framtida nyrekryteringar som ska genomföras. Någon övergripande personalförsörjningsplan för kommunen finns fn inte. Enligt uppgift har ett arbete inletts med att ta fram en sådan plan samt att kommunkontoret arbetar med att skapa ett arbetsgivarvarumärke för kommunen med syfte att lyfta fram kommunens attraktivitet. Bedömningen är att det ska vara klart med en personalförsörjningsplan under Avsikten är att förvaltningarna ska involveras i arbetet med denna plan. Det kan i sammanhanget nämnas att kommunstyrelsens delegationsordning som bland annat omfattar beslutsregler vid anställning har setts över och den nya delegationsordningen beräknas politiskt fastställas under våren Översiktligt beskrivet innebär det att kommunstyrelsen kommer att besluta om anställning av kommunchef och förvaltningschefer, medan förvaltningschefer har att besluta avseende underställda chefer och dessa i sin tur beslutar om tillsvidareanställningar av övriga medarbetare. I kommunens Årsredovisning 2010 och Personalredovisning och hälsobokslut 2010 finns i viss omfattning uppföljningsområden med koppling till personalförsörjningsarbetet. I årsredovisningen beskrivs dock endast antalet personer (200) som beräknas gå i ålderspension fram till En nyligen framtagen uppgift från personalkontoret visar på att drygt 600 kommer att gå i pension inom den kommande 10-årsperioden. Det är till den största delen vårdpersonal (220) och barnomsorgspersonal (115) det gäller, men även lärarna (80) är en jämförelsevis stor grupp. Den årliga personalredovisningen är mer utförlig och här beskrivs personalens åldersstruktur, avgångar och rekryteringsbehov men endast med beaktande av antalet pensioneringar. Inga andra bedömningar av relevanta faktorer som t ex förändrade medborgarbehov/förändringar inom verksamhetsområdena, teknikutveckling, tillgången på och konkurrens om arbetskraften, samhällsomvandlingens påverkan på kompetensförsörjningsbehovet osv. Vi har gjort en genomgång av kommunstyrelseprotokollen för 2011 för att se i vilken omfattning och i vilka avseende politikerna följer upp och behandlar området personalförsörjning. Det visar sig att det sker i sparsam omfattning, och inte alls på samma sätt som rapporteringen av t ex ekonomiska frågor, vilket sker systematiskt och återkommande. Det som har behandlats/protokollförts och som mest har en koppling till området personalförsörjning är rapporteringen av Personalredovisning och hälsobokslut för år Därutöver finns ett antal ärenden som i viss mån berör personalförsörjningen; arbetsmarknadsläget i Kiruna i allmänhet, ökade möjligheter för kommunens personal till heltidsanställning, introduktion av personal samt behovet av att se över rekryteringsriktlinjerna. Enligt våra intervjuer är det främst i kommunstyrelsens arbetsutskott som frågor om personalförsörjning behandlas. Den information och rapportering som lämnas där protokollsförs inte, utan det förs en kommunövergripande och problemlösande dialog i utskottet som fungerar som kommunens personalutskott. Någon dokumenterad och systematiserad information om strategisk personalförsörjning har vi heller inte sett är behandlat i de övriga nämnderna. Stor del av personalarbetet sköter förvaltningarna själva men de stöds även i många fall från kommunkontorets personalavdelning. T ex vid rekrytering biträder personalhandläggare förvaltningarna med sin specialistkompetens. Förvaltningarna är Kiruna kommuns revisorer 6 av 9

11 till stor del nöjda med stödet från personalavdelningen. Eftersom rekryteringsriktlinjerna är framtagna vid personalavdelningen samt att avdelningen har gjort informationsbesök avseende dessa vid förvaltningarna och dessutom deltar vid rekryteringar ser vi att riktlinjerna är kända och tillämpade i verksamheterna Riktlinjer och rutiner för personalförsörjning/ rekrytering Inom kommunen finns Strategiska ledningsgruppen (SLG) som består av kommunchefen, biträdande kommunchefen, personalchefen, ekonomichefen, IT-chefen, förvaltningscheferna samt bolagens Vd:ar. Vid SLGs möten är personalfrågor en stående punkt på dagordningen. När det gäller rekryteringsfrågor behandlas främst de som avser chefer eller specialistkompetenser. Syftet är att informera och i vissa fall samordna dessa rekryteringar. T ex kan förvaltnings- och avdelningsövergripande rekryteringsgrupper bildas för att genomföra rekryteringsprocessen. Personalpolitiska handlingsprogrammet ger grunden för de mer detaljerade Riktlinjerna för hantering av personalfrågor. Dessa riktlinjer har varit styrande fram till då en reviderad version fastställdes av kommunstyrelsen. I samband med detta beslut ändrades dokumentets namn till Personalhandbok för Kiruna kommun. Det beslutades även att komplettera de nya riktlinjerna med att avslutningssamtal ska genomföras när anställningar avslutas. Kommunkontoret fick även uppdraget att utarbeta en policy för rekrytering av chefer och nyckelpersoner. Personalhandboken innehåller på detaljnivå bland annat ett avsnitt om riktlinjer vid anställning. Här behandlas områden som återbesättningsprövning, rekryteringsförberedelser, annonsering (internt och externt), meritvärdering, referenstagning, anställningssamtal, och anställningsavtal. Under denna granskning har som nämnts dessa riktlinjer omarbetats. Denna förändring är, som vi märkt vid våra intervjuer, inte ännu känd vid alla förvaltningar eftersom personalhandboken är så nyligen fastställd. Det finns även ett avsnitt med riktlinjer för kompetensutveckling som innehåller områden som bland annat internutbildning och vidareutbildning. I samband med denna granskning har man även från förvaltningarna hänvisat till vissa förvaltningsspecifika styrdokument avseende personalförsörjning/rekrytering: Fritids och kulturförvaltningen tillämpar de kommunövergripande styrdokumenten avseende personalförsörjning och rekrytering. Vid behov får man stöd från personalavdelningens specialister i samband med rekrytering och tillhörande fackliga förhandlingar. I Fritids- och kulturnämndens måldokument 2011 berörs personalförsörjningsområdet genom att det anges att förvaltningschefen en gång per år ska rapportera till nämnden. I övrigt följer förvaltningen de av nämnden fastställda delegationsreglerna och tillämpar den kommunövergripande mallen för anställningsavtal för chefer. Även Miljö- och samhällsbyggnads-, Social- och Barn- och utbildningsförvaltningarna tillämpar de kommunövergripande styrdokumenten avseende personalförsörjning och rekrytering. Förvaltningarna får vid behov stöd från personalavdelningens specialister vid rekrytering mm. Med undantag för Tekniska Verken i Kiruna AB (se nedan) har ingen av förvaltningarna tagit fram någon form av dokumenterad långsiktig personalförsörjningsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen har dokumentet Kvalitetsredovisning/ årsredovisning 2010 och där nämns att kompetensutvecklingen styrs främst av att Kiruna kommuns revisorer 7 av 9

12 chefer och personal ska kunna möta nya reformer inom skolans område. Fn sker inom Barn- och utbildningsförvaltningen en kartläggning av personalstrukturen som kommer att vara klar under Förvaltningen ser behov av att förbättra personalplanering och få ett bättre grepp om personalbehovet och vilka åtgärder som behöver vidtas, särskilt när det gäller skolverksamheten i glesbygden. Aktuellt är de nya behörighetskraven på lärare men även kommande pensioneringar som genom kartläggningen kommer att klarläggas. Konkurrensen om personal inom skolområdet upplevs som påtaglig. Flera lärare har sagt upp sig och tagit jobb hos LKAB och privata arbetsgivare. Socialförvaltningen upplever ökande problem med att rekrytera olika kompetenser. Man har bildat en marknadsföringsgrupp inom förvaltningen som arbetar t ex med besök och information i skolor om socialt arbete för att intressera eleverna för verksamhetsområdet. Förvaltningen ser ett starkt behov av långsiktig planering för att klara personalbehoven. En åtgärd som pågår är att via utveckling av den interna kontrollen förbättra rapporteringen till nämnden. Inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen pågår ett arbete med att ta fram en verksamhetsstrategi per avdelning där det i ett 3-5 års perspektiv ska göras bedömningar avseende pensioneringar, föräldraledigheter, effekter av stadsomvandlingen, konkurrens m m. Syftet är att ta fram ett underlag för en analys av vilka åtgärder som behöver vidtas exempelvis avseende kommande rekryteringar. Förvaltningen ser även outsourcing 1 av delar av verksamheten som ett alternativ om rekryteringarna inte blir framgångrika. Förutom sitt deltagande i SLG har man från Tekniska verken koncernledningsmöten (alla Vd:ar från bolagen samt kommunens politiska ledning) och uppdragsdialog med kommunledningen (politiker, Vd samt bolagsstyrelsens presidium). Vid dessa tillfällen kan personalförsörjningsfrågor tas upp för information eller dialog på en övergripande nivå. Tekniska verken har, enligt våra erfarenheter, en unikt omfattande och väl täckande dokumentation när det gäller personalförsörjning. I Affärsplan 2012 finns en strategi i form av en personalförsörjningsplan som innehåller delar som t ex behovsanalys och olika externa faktorer som påverkar personalförsörjningen. Det finns även redovisat åtgärder för att rekrytera, utveckla och behålla personal. Årsberättelse 2010 återkopplar dock inte till affärsplanens delar om personalförsörjning. Bolaget har även tagit fram en mer djupgående processbeskrivning av Anställningsförfarande vid Tekniska verken i Kiruna AB. Bolaget tillämpar den kommunövergripande mallen för anställningsavtal för chefer och har även utvecklat en egen modell avseende Avgångsintervju mall till frågeunderlag (både för arbetsgivaren och den anställde). Bolaget ser avgångsintervjuerna som en viktig del avseende hur och om en befattning ska återbesättas. Från bolagets sida strävar man efter att styrdokumenten ska harmoniera med kommunens övergripande riktlinjer. Inom Tekniska verken ser man bland annat två områden som viktiga för att klara den framtida personalförsörjningen. Det ena är att bättre nå ut till ungdomar via nya sociala media för att kunna visa på bolaget som en god och attraktiv arbetsgivare. Vidare ser man att tillgången på bostäder måste öka på orten för att inte detta ska vara ett hinder som kan leda till att rekryteringar inte blir framgångsrika. 1 Outsourcing betyder att en organisation låter t ex ett företag sköta en eller flera processer för sin räkning. Kiruna kommuns revisorer 8 av 9

13 3.3. Rekryteringen och anställningsavtal avseende chefer Det finns inga separata riktlinjer för rekrytering av chefer, chefsförsörjningsplan eller internt chefsutvecklingsprogram. Men som nämnts ovan har kommunkontoret fått ett uppdrag att ta fram en policy för rekrytering av chefer och nyckelpersoner. Enligt personalavdelningen ska kommunen även starta ett internt chefsutvecklingsprogram för att bland annat säkerställa återväxten av kommande chefer. Flera av de intervjuade från förvaltningarna uttrycker ett behov av ett sådant chefsutvecklingsprogram. Vissa rutiner som gäller och tillämpas är t ex att chefsavtal upprättas för kommunchef, förvaltningschefer och enhetschefer samt att chefrekryteringar tas upp som en punkt på SLGs dagordning. Inför att ett avtal ska tecknas med en chef ska förvaltningarna samråda med personalchefen vid kommunkontoret. Enligt personalavdelningen har rekryteringarna av chefer hittills varit framgångsrika. Rekryteringarna har i många fall skett internt inom kommunen. Chefsavtal har tillämpats i kommunen sedan Det finns en mall för chefsavtal som förvaltningarna tillämpar. De avtal som förekommer vid förvaltningarna kan i viss mån variera t ex avseende avtalstiden (2-5 år). Chefsavtal används för merparten av cheferna. När rutinen om chefsavtal började användas fick dåvarande chefer välja om de villa teckna avtal eller om de ville kvarstå i en tillsvidareanställning. Flera chefer valde att stå kvar i en tillsvidareanställning. Vårt intryck är att man från chefernas sida anser att chefsavtalen är ett bra stöd för både arbetsgivare och berörd chef. Det finns även uppfattningar att avtal även borde kunna tecknas för vissa spetskompetenser som inte är chefer men som är svåra att rekrytera. Ett par av de intervjuade cheferna anser att det behöver föras en dialog kring möjligheterna att i avtalen kunna lägga in vissa förmåner för att kunna attrahera svårrekryterade kompetenser Jan-Erik Wuolo Projektledare Hans Forsström Uppdragsledare Kiruna kommuns revisorer 9 av 9

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Långsiktig personalförsörjning

Långsiktig personalförsörjning Långsiktig personalförsörjning Krokoms kommun PM/Förstudie Datum 2010-12-10 Maj-Britt Åkerström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH REVISIONSKRITERIER... 3 ÄNDRAD

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014 Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Oktober 2014 Innehållsförteckning Inledning 1 Ansvar för och styrning av

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag.

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag. Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 41 Den 2017-04-04 41 Dnr 2017/00115 Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av kompetens- och personalförsörjning Nynäshamns kommun Lars Åke Claesson Oskar Lannerhjelm November 2011 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionsfråga 3 3 Metod,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009. Lidingö stad. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009. Lidingö stad. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009 Lidingö stad Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning

Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning Ekerö kommun Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande: 1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning av strategisk kompetens- och personalförsörjning

Granskning av strategisk kompetens- och personalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av strategisk kompetens- och personalförsörjning Carl-Gustaf Folkesson Certifierad kommunal revisor Emma Ekstén Revisionskonsult Oktober/2017 Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Mönsterås kommun. Granskning av kommunens långsiktiga personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport

Mönsterås kommun. Granskning av kommunens långsiktiga personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Revisionskonsult Kristina Berglund Revisionskonsult Granskning av kommunens långsiktiga personal- och kompetensförsörjning Mönsterås kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Socn:s resp FoKn:s hantering av föreningsbidrag

Socn:s resp FoKn:s hantering av föreningsbidrag SLUTDOKUMENT 1(1) 2012-04-04 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Socn:s resp FoKn:s hantering av föreningsbidrag Vi har i egenskap av förtroendevalda

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Strategisk kompetens- försörjning

Strategisk kompetens- försörjning Strategisk kompetens- försörjning Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Uppdrag och bakgrund 3 2.1. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Granskning av personalrekrytering - Utkast

Granskning av personalrekrytering - Utkast Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Alf Wahlgren, certifierad kommunal yrkesrevisor Granskning av personalrekrytering - Utkast Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Förstudie - kommunens rutiner för avgångsvederlag

Förstudie - kommunens rutiner för avgångsvederlag Revisions-PM* Förstudie - kommunens rutiner för avgångsvederlag Finspångs kommun April 2008 Karin Jäderbrink *connectedthinking 1 Bakgrund och metod En inkonsekvent hantering av avgångsvederlag kan leda

Läs mer

Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning

Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor oktober 2014 Örkelljunga kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder.

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Vara kommuns revisorer För Vara kommuns revisorer Göran Persson, ordförande Per-Olof Thörn, vice

Läs mer

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun 1(5) RIKTLINJER DATUM 2013-03-18 Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun Detta dokument ersätter Riktlinjer erbjudande om frivillig avgång i Älvsbyns kommun, fastställt av PU 2008-12-11 25 1.

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Granskning av Personalfunktionen

Granskning av Personalfunktionen www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Personalfunktionen Kerstin Svensson, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg februari 2015 Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Granskning av styrelsens och nämnderoch personalförsörjning Emmaboda

Granskning av styrelsens och nämnderoch personalförsörjning Emmaboda Granskning av styrelsens och nämnderoch personalförsörjning Emmaboda nas chefs- kommun Revisionsrapport April 2011 Eva Gustafsson Stefan Wik Innehållsförteckning Innehållsförteckning......2 Bakgrund......3

Läs mer

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering. Härjedalens kommun Revisionsrapport Bisysslor Rutiner för kartläggning och rapportering Härjedalens kommun 23 juni 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 6 1 Sammanfattning

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Bisysslor Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Landstingets strategiska personalförsörjning

Landstingets strategiska personalförsörjning Revisionsrapport Landstingets strategiska personalförsörjning Norrbottens läns landsting April 2010 Jan-Erik Wuolo, Certifierad kommunal revisor Fredrik Markstedt, Revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare. Kvaliteten inom fritidshemsverksamheten

Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare. Kvaliteten inom fritidshemsverksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-11-05 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Barn- och utbildningsnämnden Kvaliteten inom fritidshemsverksamheten Vi har i egenskap av förtroendevalda

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer