Strategisk kompetens- försörjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk kompetens- försörjning"

Transkript

1

2

3 Strategisk kompetens- försörjning Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Hallsbergs kommun

4 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Uppdrag och bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Bakgrund 4 3. Resultat Ansvar och organisation Ansvar för strategisk personal- och kompetensförsörjning Styrning och uppföljning Vår bedömning Kunskap om framtida behov Analysunderlag Framtida behov Vår bedömning Åtgärder Vår bedömning 10 Hallsbergs kommun

5 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Revisorerna i kommunen har gett Kommunal Sektor inom i uppdrag att granska hur kommunen arbetar för att säkerställa framtida behov av kompetens. Revisionsfrågan är om Kommunstyrelsen och Kultur- och utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt strategiskt kompetensförsörjningsarbete för att säkra framtida behov av personal och kompetens. Vår sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen behöver utveckla styrningen av det strategiska arbetet och förbättra underlag för bedömning av framtida kompetensförsörjning för att arbetet ska kunna anses vara ändamålsenligt. Nuvarande styrning och underlag anser vi inte säkrar att framtida behov av personal och kompetens tillgodoses. Kultur och utbildningsnämnden bedömer vi bedriver ett ändamålsenligt arbete styrning, struktur och underlag finns för de närmaste åren. Vi anser det vore värdefullt om nämnden även tog sig an ett längre tidsperspektiv i sitt arbete med kompetensförsörjning. Vår bedömning baserar vi på följande: Ansvaret för strategisk kompetensförsörjning är inte tydligt uttryckt i Kommunstyrelsens eller Kultur- och utbildningsnämndens reglemente, men det finns en samstämmighet bland de intervjuade kring ansvarsfrågan. Vi saknar en koppling vad avser hur kommunen kompetensmässigt ska kunna förverkliga fullmäktiges mål. Inriktningsmålen har inte konkretiserats i dokumenterade verksamhetsmål eller strategier inom personalområdet. Den statistik och beskrivning av verksamhet som finns på kommunövergripande nivå har inte i första hand tagits fram för att utgöra underlag för framtida kompetensförsörjning och beskrivs inte heller ha utgjort något underlag för vidare åtgärder. Det finns inte en samlad enhetlig bild av framtida utmaningar vad avser kompetensförsörjning på kommunövergripande nivå och inte någon dokumenterad kompetensförsörjningsplan. Vi har inte funnit något uppdrag från Kommunstyrelsen om framtagande av underlag för analys eller kompetensförsörjningsplan. Inriktningen på befintliga policydokument inom personalområdet bedömer vi mer hanterar en övertalighetssituation än utgör stöd för en framtida kompetensförsörjning. Inom Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns ett underlag för de närmsta åren, det finns även en upparbetad struktur för kartläggning och analys av Hallsbergs kommun 1 av 12

6 kompetensbehov. Nämnden ger uppdrag till ledningsgruppen och får löpande information och rapportering kring kompetensbehov. Men även inom nämndens område saknas en beskrivning på längre sikt. Stödet från personalkontoret beskrivs som tillräckligt från kultur- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen har också egna resurser som används i arbetet med att ta fram underlag och analysera kompetensbehov. Hallsbergs kommun samverkar med andra kommuner och landstinget. Samverkan är etablerad och fungerar väl, särskilt inom Syd Närke. Likaså gäller för samverkan med de fackliga organisationerna. Någon samverkan i syfte att beskriva framtida behov av kompetensförsörjning har vi inte uppfattat har skett. De förbättringsområden vi vill uppmärksamma är: Ansvaret på den kommunövergripande nivån anser vi behöver tydliggöras. Personalfunktionens ansvar och uppgifter i förhållande till förvaltningarna är väsentligt att tydliggöra för att undvika förväntningsgap och/eller dubbelarbete. Den kommunövergripande styrningen behöver utvecklas. Dialogen mellan den politiska nivån, kommunledning och personalkontor behöver stärkas i syfte att klargöra personalkontorets uppgift i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Hur fullmäktiges inriktningsmål påverkar det praktiska strategiska arbetet behöver synliggöras genom framtagande av uppföljningsbara verksamhetsmål och val av strategier. Både Kommunstyrelsen och Kultur- och utbildningsnämnd behöver klargöra vilket underlag som ska användas i analysen av framtida kompetensförsörjningsbehov på längre sikt. Hallsbergs kommun 2 av 12

7 2. Uppdrag och bakgrund 2.1. Revisionsfråga Med nuvarande demografiska utveckling kommer en framtida obalans att råda mellan tillgång till arbetskraft bland de i yrkesverksam ålder och de som är i behov av stöd och service från kommunerna. Mindre kommuner kan även ha svårt att upprätthålla kompetens inom olika spetsområden och sårbarheten är ofta hög. Hur kommunen arbetar med dessa frågor är avgörande för hur tillgången till stöd och service säkras framöver. Revisorerna i Hallsbergs kommun har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl för att granska området. Revisorerna i kommunen har gett Kommunal Sektor inom i uppdrag att granska hur kommunen arbetar för att säkerställa framtida behov av kompetens. Revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan är: Bedriver Kommunstyrelsen och Kultur- och utbildningsnämnden ett ändamålsenligt strategiskt kompetensförsörjningsarbete för att säkra framtida behov av personal och kompetens? Följande kontrollmål ingår: Styrning och uppföljning av personal- och kompetensplanering är ändamålsenlig. Ansvaret tydligt vad avser strategisk personal- och kompetensförsörjning. Ett effektivt ledningsstöd finns för den strategiska kompetensförsörjningen. Tillfredsställande underlag finns för att bedöma framtida behov. Det finns en kartläggning över framtida behov. Samverkan sker med andra kommuner, organisationer etc. för gemensamma lösningar Metod och avgränsning Granskningen har genomförts genom intervjuer med ordförande i Kommunstyrelsen och Kultur- och utbildningsnämnden, personalchef och PA konsult samt förvaltningschef och en verksamhetschef inom Kultur- och utbildningsförvaltningen. Vi har granskat aktuella styrdokument. Som underlag i granskningens bedömningar ingår kommunens egna kartläggningar och statistik. Hallsbergs kommun 3 av 12

8 Granskningen omfattar Kommunstyrelsen vad avser det kommunövergripande arbetet och inom styrelsens verksamheter samt Kultur- och utbildningsnämnden vad avser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamheter Bakgrund På kommunens hemsida presenteras statistik kring kommunen. Av denna kan utläsas att Hallsberg har en demografi som avviker något mot riket. Under den senaste tio-årsperioden har kommunens invånare minskat med cirka 400 personer. Åldersgruppen år utgör en mindre andel i förhållande till riket, liksom åldersgruppen år. Däremot är åldersgrupperna år och år större än riket. Likaså är gruppen 80 år och äldre större än i riket. Antalet arbetssökande i åldern år är större i Hallsberg än i länet och i riket. I kostnader per invånare har kommunen en lägre kostnad än genomsnittet i riket för förskola/barnomsorg, IFO och kultur. Områden som äldre och funktionshindrade, utbildning, infrastruktur och fritid kostar mer per invånare än i riket. Utbildningsnivå i kommunens befolkning framgår av tabellen nedan. Utbildningsnivå Hallsberg Örebro län Riket Förgymnasial utbildning 19 % 15 % 14 % Gymnasial 59 % 52 % 47 % Eftergymnasial 21 % 32 % 37 % Hallsbergs kommun har något lägre andel verksamhet i kommunal regi än länet i övrigt, enligt SKL.s statistik 1. Antalet årsarbetare i kommunen är (årsredovisning 2010) och ligger därmed mätt per 1000 invånare över genomsnitt för länet. Lika eller i stort sett lika vad avser förskola/skolbarnomsorg och omsorg om äldre/personer med funktionsnedsättning men högre inom utbildning. Kommunen har en lägre personalkostnad mätt per invånare än för länet. Fördelningen mellan olika åldersgrupper är relativt jämnt fördelad, se nedan. -29 år år år år 60 år - 20,4 % 19,2 % 21,7 % 22,5 % 16,2 % 1 Vad kostar verksamheten i din kommun, bokslut 2010 Hallsbergs kommun 4 av 12

9 3. Resultat 3.1.Ansvar och organisation Ansvar för strategisk personal- och kompetensförsörjning Ansvaret för strategisk kompetensförsörjning hanteras inte i styrelsens eller nämndens reglemente. Däremot framgår under avsnitt om personalpolitik att Kommunstyrelsen respektive Kultur- och utbildningsnämnden har ansvar som arbetsgivare i samband med förhandling och medbestämmandefrågor. Ansvar av strategisk vikt som åvilar Kommunstyrelsen är att anställa förvaltningscheferna i kommunen samt att lönesätta personal. Styrelsen har även ansvar för att med uppmärksamhet följa vad som sker i omvärlden så att denna omvärldsbevakning i både nationellt och internationellt avseende kommer kommunen tillgodo. Vilket skulle kunna avse även förutsättningar för att klara framtida kompetensförsörjning. Ansvaret beskrivs från de intervjuade som tydligt. Särskilt från kultur- och utbildningsförvaltningen, som pekar på att rektors ansvar även är reglerat på nationell nivå genom lagstiftning. Företrädare för både personalkontoret och kultur- och utbildningsförvaltningen beskriver att det är cheferna ute i verksamheten som ansvarar för den strategiska kompetensförsörjningen. Personalkontoret beskriver sitt ansvar i det strategiska arbetet som i första hand stödjande till cheferna då ett sådant efterfrågas samt att även fånga frågeställningar inom personalområdet. En ökad tydlighet i vad som förväntas av personalkontoret i samband med målbeskrivning på övergripanden nivå efterfrågas. Det anses finnas ett visst ifrågasättande kring befintliga styrdokument, vilket ger en osäkerhet i ansvarsfrågan, till exempel vid lönesättning. Sedan januari 2012 har kommunen samlat alla personalhandläggare i en central personalfunktion. Någon uppdragsbeskrivning för den centrala personalfunktionen finns inte i dagsläget, utöver den beskrivning som ges i fullmäktiges beslut 2. Ett förslag från personalkontoret är för närvarande hos förvaltningarna för synpunkter Styrning och uppföljning Den målstyrningsmodell som tillämpas innebär att fullmäktige anger inriktningsmål som nämnderna har att förhålla sig till, nämnderna tar i sin tur fram effektmål tillsammans med förvaltningen. Som sista steg ska förvaltningarna ta fram uppföljningsbara verksamhetsmål. 2 KF Hallsbergs kommun 5 av 12

10 Nuvarande visioner och mål antogs av fullmäktige år Ett antal inriktningsmål finns som ska konkretiseras i respektive nämnds verksamhetsbudget. Strategisk kompetensförsörjning finns inte omnämnd i inriktningsmålen. Av verksamhetsbudget anges bland annat effektmål för kommunstyrelsen vad avser en personalpolitik som stimulerar ansvar och engagemang. Andra effektmål som har koppling till framtida kompetensförsörjning är att kommunen ska föra en dialog med näringslivet två gånger per år kring frågor om utformning och inriktning av utbildningar samt verka för förbättrade möjligheter till arbetspendling. Kommunstyrelsen har inte gett några uppdrag eller direktiv till personalkontoret till exempel kring kartläggning av framtida behov. Dialogen mellan den övergripande politiska nivån och personalkontoret beskrivs som relativt svag kring hur de övergripande målen ska omsättas i konkreta insatser. En orsak till att målen inte omvandlats till strategiska styrdokument uppges även vara den omorganisation som nyligen har ägt rum och som berör kommunstyrelseförvaltningen. Kommunens ledningsgrupp, där personalchefen deltar, har haft flera uppdrag som avsett framtida kompetensförsörjning. Till övervägande del har insatserna varit av kompetenshöjande karaktär. Uppföljning till den politiska nivån sker främst i årsredovisning och delårsrapport samt genom löpande lönekartläggningar. Kultur- och utbildningsnämnden tar aktivt del av kompetensbehov genom löpande rapportering från verksamheterna. Personalsituationen är ett av de områden som rapporteras. Fokus har legat på innevarande och närmast kommande år, men diskussioner förs även kring behov på längre sikt. Nämnden har gett direktiv och uppdrag som hanteras i förvaltningens ledningsgrupp. Det finns en struktur som utgår från ledningsgruppen och som säkerställer att frågor hanteras och återkopplas. Kompetensförsörjningsfrågor hanteras av en permanent grupp, medan frågor av mer tillfällig karaktär hanteras i olika temporära arbetsgrupper Vår bedömning Är ansvaret tydligt vad avser strategisk personal- och kompetensförsörjning? Det finns en samstämmighet i att ansvaret för strategisk kompetensförsörjning åvilar respektive chef med personalansvar samt att förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för hela verksamhetsområdet. Ansvaret finns dock inte tydligt uttryckt i styrelsens eller nämndens reglemente. Ansvaret på den kommunövergripande nivån anser vi behöver tydliggöras vad avser omvärldsbevakning i personalfrågor. Vilket ansvar har den centrala personalfunktionen i förhållande till chefer ute verksamheten vad avser att ta fram underlag för framtida behov. Hallsbergs kommun 6 av 12

11 Det finns en förväntan från kultur- och utbildningsförvaltningen att personalhandläggaren ska fungera som tidigare, före genomförd centralisering av personalfunktionen. Personalfunktionens ansvar och uppgifter i förhållande till förvaltningarna anser vi är väsentligt att tydliggöra för att undvika förväntningsgap och/eller dubbelarbete. Är styrning och uppföljning av personal- och kompetensplanering ändamålsenlig? På kommunövergripande nivå bedömer vi att styrningen behöver utvecklas för att fullmäktiges mål ska nås. Vi saknar en koppling vad avser hur kommunen kompetensmässigt ska kunna förverkliga målen vilka är utmaningarna, vilka strategier väljs och vilka åtgärder måste vidtas? Inriktningsmålen har inte konkretiserats i dokumenterade verksamhetsmål eller strategier inom personalområdet. Dialogen mellan den politiska nivån, kommunledning och personalkontor behöver stärkas i syfte att klargöra personalkontorets uppgift i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Inte minst med tanke på att kommunen står inför flera utmaningar vars konsekvenser kan ha stor betydelse för kommunens verksamheter och tillgång till arbetskraft. Inom Kultur- och utbildningsnämnden bedömer vi att styrning och uppföljning är ändamålsenlig vad avser de närmaste åren Kunskap om framtida behov Analysunderlag På kommunövergripande nivå tas inte något specifikt underlag fram för analys av framtida kompetensförsörjning, förutom löpande kartläggning av pensionsavgångar. Däremot finns ett antal styrdokument, som till exempel gemensamma planeringsförutsättningar och fysisk översiktsplan, som anger kommunens generella förutsättningar och inriktning på sikt. Det underlag som tjänstemannanivån i första hand hänvisar till är budget och verksamhetsplan. Inom kultur- och utbildningsområdet görs inför varje läsår en kartläggning av personal- och kompetensbehov. Underlag är nuvarande och framtida elevunderlag, närvarotid etc. Val av underlag har även betydelse för ersättning enligt den resursfördelningsmodell som tillämpas inom förvaltningen. För närvarande pågår en kartläggning av vilka lärare som har lärarbehörighet. Kartläggningen väntas klar under sommaren. Information har getts från kommunledningen både till personalkontor och till förvaltningsnivå kring kommande etableringar i kommunen. Nya arbetstillfällen och därmed även en ökad inflyttning med behov av förskoleplats och skola väntas. Hallsbergs kommun 7 av 12

12 Framtida behov Från kommunövergripande nivå beskrivs behov av sjuksköterskor redan nu och det konstateras ett relativt svagt intresse för undersköterskeutbildning. Kommunen anses sårbar vad avser att tillgodose kompetensförsörjning inom upphandling, teknik- och planering samt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Sedan tidigare sker ett samarbete med andra kommuner kring smala och sårbara yrkesgrupper och funktioner. Detta behov anses komma att fortgå liksom behov av att stärka kompetensen för befintlig personal för att kunna anpassa befattningar till kommande verksamhetsförändringar och krav. De behov som beskrivs inom kultur och utbildning gäller redan idag förskollärare och behöriga lärare inom matematik och engelska. I första hand beskrivs inte problem att rekrytera utan behov att kunna finansiera kommande behov. För den kommande 5-10 årsperioden finns ingen dokumenterad beskrivning av behov. De dokument som de intervjuade hänvisar till för beskrivning av behov är delårsrapport och årsredovisning. Kommunen räknar med viss ny arbetskraft i och med kommande företagsetableringar. Men även en ökning av efterfrågan på service som barnomsorg och skola. Viss konkurrens om arbetskraft finns idag från framför allt Örebro kommun. Kommande etableringar kan också innebära konkurrens om arbetskraft. Hittills har flera befattningshavare, bland annat lärare och chefer återvänt till kommunen, efter att ha arbetat i andra kommuner en tid. God arbetsmiljö och hög trivsel anses vara bidragande orsaker till att anställda återvänder Vår bedömning Finns tillfredsställande underlag för att bedöma framtida behov? Vår bedömning är att det till viss del finns underlag för att bedöma framtida behov. Underlagen har inte i första hand tagits fram för att utgöra underlag för framtida kompetensförsörjningsbehov, vilket vi inte heller anser är nödvändigt. Väsentligt är att bedöma kompetensbehov i förhållande till verksamheternas inriktning, omfattning och finansiering. Någon sådan bedömning finns inte dokumenterad och beskrivs inte heller. Den statistik som finns kring framtida befolkningsutveckling, utbildningsnivåer etc. beskrivs inte ha utgjort något egentligt underlag för vidare åtgärder på kommunövergripanden nivå. Inriktningen på befintliga policydokument inom personalområdet bedömer vi mer hanterar en övertalighetssituation än utgör stöd för en framtida kompetensförsörjning. På kommunövergripande finns inte en samlad enhetlig bild av framtida utmaningar vad avser kompetensförsörjning. Bilder finns både av relativt stora kompetensför- Hallsbergs kommun 8 av 12

13 sörjningsproblem och att det inte finns något större problem. Oavsett behov eller ej, saknar vi en analys som ger underlag för val av framtida strategier. Inom Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns ett tillräckligt underlag för de närmsta åren som också används i planering av kompetensförsörjning. Om vi med framtida menar behov 5-10 år framåt i tiden saknas dock en sådan beskrivning. Finns en kartläggning över framtida behov? Inom utbildningsområdet finns en kartläggning av kompetensbehov för det närmaste året. En viktig roll i detta arbete anges att förvaltningens utvecklingssamordnare har. På övergripande nivå finns inte någon liknande kartläggning. En kompetenskartläggning menar vi kan innehålla mer än behov av ren yrkeskompetens. Den kan omfatta anställningsformer, organisationsformer, social och kulturell kompetens, ledarskap etc Åtgärder En central personalfunktion finns sedan januari 2012 med totalt 14 personer, varav fem arbetar med generella personalfrågor och resterande med framför allt löneadministration. Personalchefen ingår i kommunens ledningsgrupp, men inte i budgetberedningen. Syftet med en mer centraliserad personalfunktion är, enligt personalkontoret, att kunna arbeta mer effektivt med annonsering och rekrytering samt att arbeta mer enhetligt. En översyn av rekryteringsprocessen har startat. Centraliseringen av såväl personalfunktion och ekonomifunktion har även varit led i att säkerställa kompetensförsörjningen inom dessa områden. Personalfunktionen har tagit fram riktlinjer för det konkreta personalarbetet. Följande lyfts fram: Personalförsörjningspolicy för Hallsbergs kommun, antagen av kommunstyrelsen 2005 Policy för kompetensutveckling, antagen av kommunstyrelsen 2006 Rekryteringsriktlinjer, gäller sedan Personalkontoret ger stöd i rekryteringsprocessen om så önskas av förvaltningarna, bland annat finns kompetens för att ta fram kravprofiler inför annonsering och rekrytering. Personalchef introducerar samtliga nya chefer i deras personalansvar. Två gånger per år möts samtliga chefer, där bland annat chefsförsörjning har diskuterats. Hallsbergs kommun 9 av 12

14 Metod för medarbetarsamtal finns och följs upp. Idag genomförs medarbetarsamtal med ca % av de anställda. En följd av genomförda medarbetarsamtal är den IT-utbildning som planeras i höst. Marknadsföringsinsatser sker regelbundet, både externt mot högskolor och mässor och internt med information till elever i grundskolan. Samarbete sker med lärarhögskolor och sjuksköterskeutbildningar kring praktikplatser. Karriärmöjligheter ses över och stöttas, till exempel i form av mentorer. Utbildningsinsatser av mer strategisk karaktär är chefsutbildning för kommande chefer. Utbildningen genomförs gemensamt i Södra Närke. Från Hallsberg deltar ett 15-tal anställda. Utbildningen har startat inom utbildningsområdet, men utökats till att gälla hela kommunens behov av chefsförsörjning. Totalt omfattas ett 60-tal anställda med administrativa arbetsuppgifter av den utbildningsinsats, delvis finansieras med EU medel 3, som syftar till att öka anställningsbarheten även i framtiden. Samverkan sker kring både enskilda tjänster och kring utbildningsinsatser. Ett mycket gott samarbete beskrivs i den södra länsdelen. Exempel på kompetenser där kommunerna samverkar redan idag är hälsoutvecklare, IT- frågor, telefoni, alkoholhandläggare och avgiftshandläggare. Både på politisk nivå och tjänstemannanivå sker kontinuerliga möten som möjliggör uppgörelser kring samverkan. Ett nära samarbete beskrivs med de fackliga organisationerna. Uppföljningar och diskussioner förs en gång per kvartal med Centrala arbetsmiljökommittén och personalkontoret. Därutöver äger sedvanliga samverkansmöten rum mellan parterna Vår bedömning Finns det ett effektivt ledningsstöd för den strategiska kompetensförsörjningen? I och med att den centrala personalfunktionen nyligen har inrättats är det svårt att bedöma denna. Stödet från personalkontoret beskrivs som tillräckligt från kulturoch utbildningsförvaltningen. Förvaltningen betonar vikten av att ha kunskap om verksamheten. Stort stöd har också förvaltningen av sin egen verksamhetsutvecklare när det gäller underlag för och bedömning av kompetensbehov. Kommunens storlek möjliggör ett nära samarbete mellan förvaltning och central nivå. Vi uppfattar att Kultur- och utbildningsförvaltningen lyfts som ett gott exempel i flera avseenden. Vilket vi uppfattar mer beror på en egen inre väletablerad struktur än centralt stöd. Andra förvaltningar kan därför ha ett större behov av stöd från till exempel personalkontoret. 3 Totalt 8 mnkr till länet Hallsbergs kommun 10 av 12

15 Personalkontorets roll och ansvar i den strategiska kompetensförsörjningen anser vi av vikt att klargöra. En proaktiv roll anser vi bör känneteckna en modern personalfunktion. Sker samverkan med andra kommuner, organisationer etc. för gemensamma lösningar? Samverkan är etablerad bland de södra kommunerna i länet kring både utbildningsinsatser och konkreta tjänster. Vi bedömer att samverkan med andra kommuner och landstinget fungerar väl. Den redan idag etablerade samverkan säkrar kommunens möjligheter att även i framtiden hitta gemensamma lösningar, även om en större bristsituation skulle uppstå. Någon samverkan i syfte att beskriva framtida behov av kompetensförsörjning har vi inte uppfattat har skett. Samverkan med de fackliga organisationerna bedömer vi fungerar väl. Hallsbergs kommun 11 av 12

16 Kerstin Svensson Projektledare Marie Lindblad Uppdragsledare Hallsbergs kommun 12 av 12

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av kompetens- och personalförsörjning Nynäshamns kommun Lars Åke Claesson Oskar Lannerhjelm November 2011 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionsfråga 3 3 Metod,

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009. Lidingö stad. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009. Lidingö stad. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009 Lidingö stad Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av Personalfunktionen

Granskning av Personalfunktionen www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Personalfunktionen Kerstin Svensson, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg februari 2015 Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande: 1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Kompetensförsörjning Nyköpings kommun Innehållsförteckning 1. Uppdrag... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod och

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Mönsterås kommun. Granskning av kommunens långsiktiga personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport

Mönsterås kommun. Granskning av kommunens långsiktiga personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Revisionskonsult Kristina Berglund Revisionskonsult Granskning av kommunens långsiktiga personal- och kompetensförsörjning Mönsterås kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av personalförsörjningen

Granskning av personalförsörjningen SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-03-12 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Granskning

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Lärarbehörighet och rekrytering

Lärarbehörighet och rekrytering www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Lärarbehörighet och rekrytering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014 Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Oktober 2014 Innehållsförteckning Inledning 1 Ansvar för och styrning av

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ledning och styrning

Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ledning och styrning Kommunstyrelsen 2007-02-12 51 92 Arbets- och personalutskottet 2007-01-29 14 34 Personalkontoret, Kommunrevisionen, KPMG 06.812 007 febks20 Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning 01054 1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-09 RS140539 Suzanna Klang HR-strateg HR-avdelningen 035-13 49 06 Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning Sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Granskning av förutsättningarna för ledarskap i KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Projektets syfte 3 2.3 Metod och genomförande 3 2.4 Bemanning

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Granskning av styrelsens och nämnderoch personalförsörjning Emmaboda

Granskning av styrelsens och nämnderoch personalförsörjning Emmaboda Granskning av styrelsens och nämnderoch personalförsörjning Emmaboda nas chefs- kommun Revisionsrapport April 2011 Eva Gustafsson Stefan Wik Innehållsförteckning Innehållsförteckning......2 Bakgrund......3

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ledarskapet i organisationen

Ledarskapet i organisationen Revisonsrapport Ledarskapet i organisationen Kramfors kommun Anneth Nyqvist Revisorerna i Kramfors kommun har den 15 september 2010 behandlat denna rapport och beslutat att överlämna den till Kommunstyrelsen

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen

Förutsättningar för eleverna att nå målen Revisionsrapport Förutsättningar för eleverna att nå målen Viktor Prytz Vimmerby kommuns revisorer 10 juni 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun Alf Wahlgren Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer