Strategisk kompetens- försörjning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk kompetens- försörjning"

Transkript

1

2

3 Strategisk kompetens- försörjning Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Hallsbergs kommun

4 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Uppdrag och bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Bakgrund 4 3. Resultat Ansvar och organisation Ansvar för strategisk personal- och kompetensförsörjning Styrning och uppföljning Vår bedömning Kunskap om framtida behov Analysunderlag Framtida behov Vår bedömning Åtgärder Vår bedömning 10 Hallsbergs kommun

5 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Revisorerna i kommunen har gett Kommunal Sektor inom i uppdrag att granska hur kommunen arbetar för att säkerställa framtida behov av kompetens. Revisionsfrågan är om Kommunstyrelsen och Kultur- och utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt strategiskt kompetensförsörjningsarbete för att säkra framtida behov av personal och kompetens. Vår sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen behöver utveckla styrningen av det strategiska arbetet och förbättra underlag för bedömning av framtida kompetensförsörjning för att arbetet ska kunna anses vara ändamålsenligt. Nuvarande styrning och underlag anser vi inte säkrar att framtida behov av personal och kompetens tillgodoses. Kultur och utbildningsnämnden bedömer vi bedriver ett ändamålsenligt arbete styrning, struktur och underlag finns för de närmaste åren. Vi anser det vore värdefullt om nämnden även tog sig an ett längre tidsperspektiv i sitt arbete med kompetensförsörjning. Vår bedömning baserar vi på följande: Ansvaret för strategisk kompetensförsörjning är inte tydligt uttryckt i Kommunstyrelsens eller Kultur- och utbildningsnämndens reglemente, men det finns en samstämmighet bland de intervjuade kring ansvarsfrågan. Vi saknar en koppling vad avser hur kommunen kompetensmässigt ska kunna förverkliga fullmäktiges mål. Inriktningsmålen har inte konkretiserats i dokumenterade verksamhetsmål eller strategier inom personalområdet. Den statistik och beskrivning av verksamhet som finns på kommunövergripande nivå har inte i första hand tagits fram för att utgöra underlag för framtida kompetensförsörjning och beskrivs inte heller ha utgjort något underlag för vidare åtgärder. Det finns inte en samlad enhetlig bild av framtida utmaningar vad avser kompetensförsörjning på kommunövergripande nivå och inte någon dokumenterad kompetensförsörjningsplan. Vi har inte funnit något uppdrag från Kommunstyrelsen om framtagande av underlag för analys eller kompetensförsörjningsplan. Inriktningen på befintliga policydokument inom personalområdet bedömer vi mer hanterar en övertalighetssituation än utgör stöd för en framtida kompetensförsörjning. Inom Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns ett underlag för de närmsta åren, det finns även en upparbetad struktur för kartläggning och analys av Hallsbergs kommun 1 av 12

6 kompetensbehov. Nämnden ger uppdrag till ledningsgruppen och får löpande information och rapportering kring kompetensbehov. Men även inom nämndens område saknas en beskrivning på längre sikt. Stödet från personalkontoret beskrivs som tillräckligt från kultur- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen har också egna resurser som används i arbetet med att ta fram underlag och analysera kompetensbehov. Hallsbergs kommun samverkar med andra kommuner och landstinget. Samverkan är etablerad och fungerar väl, särskilt inom Syd Närke. Likaså gäller för samverkan med de fackliga organisationerna. Någon samverkan i syfte att beskriva framtida behov av kompetensförsörjning har vi inte uppfattat har skett. De förbättringsområden vi vill uppmärksamma är: Ansvaret på den kommunövergripande nivån anser vi behöver tydliggöras. Personalfunktionens ansvar och uppgifter i förhållande till förvaltningarna är väsentligt att tydliggöra för att undvika förväntningsgap och/eller dubbelarbete. Den kommunövergripande styrningen behöver utvecklas. Dialogen mellan den politiska nivån, kommunledning och personalkontor behöver stärkas i syfte att klargöra personalkontorets uppgift i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Hur fullmäktiges inriktningsmål påverkar det praktiska strategiska arbetet behöver synliggöras genom framtagande av uppföljningsbara verksamhetsmål och val av strategier. Både Kommunstyrelsen och Kultur- och utbildningsnämnd behöver klargöra vilket underlag som ska användas i analysen av framtida kompetensförsörjningsbehov på längre sikt. Hallsbergs kommun 2 av 12

7 2. Uppdrag och bakgrund 2.1. Revisionsfråga Med nuvarande demografiska utveckling kommer en framtida obalans att råda mellan tillgång till arbetskraft bland de i yrkesverksam ålder och de som är i behov av stöd och service från kommunerna. Mindre kommuner kan även ha svårt att upprätthålla kompetens inom olika spetsområden och sårbarheten är ofta hög. Hur kommunen arbetar med dessa frågor är avgörande för hur tillgången till stöd och service säkras framöver. Revisorerna i Hallsbergs kommun har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl för att granska området. Revisorerna i kommunen har gett Kommunal Sektor inom i uppdrag att granska hur kommunen arbetar för att säkerställa framtida behov av kompetens. Revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan är: Bedriver Kommunstyrelsen och Kultur- och utbildningsnämnden ett ändamålsenligt strategiskt kompetensförsörjningsarbete för att säkra framtida behov av personal och kompetens? Följande kontrollmål ingår: Styrning och uppföljning av personal- och kompetensplanering är ändamålsenlig. Ansvaret tydligt vad avser strategisk personal- och kompetensförsörjning. Ett effektivt ledningsstöd finns för den strategiska kompetensförsörjningen. Tillfredsställande underlag finns för att bedöma framtida behov. Det finns en kartläggning över framtida behov. Samverkan sker med andra kommuner, organisationer etc. för gemensamma lösningar Metod och avgränsning Granskningen har genomförts genom intervjuer med ordförande i Kommunstyrelsen och Kultur- och utbildningsnämnden, personalchef och PA konsult samt förvaltningschef och en verksamhetschef inom Kultur- och utbildningsförvaltningen. Vi har granskat aktuella styrdokument. Som underlag i granskningens bedömningar ingår kommunens egna kartläggningar och statistik. Hallsbergs kommun 3 av 12

8 Granskningen omfattar Kommunstyrelsen vad avser det kommunövergripande arbetet och inom styrelsens verksamheter samt Kultur- och utbildningsnämnden vad avser kompetensförsörjningen inom nämndens verksamheter Bakgrund På kommunens hemsida presenteras statistik kring kommunen. Av denna kan utläsas att Hallsberg har en demografi som avviker något mot riket. Under den senaste tio-årsperioden har kommunens invånare minskat med cirka 400 personer. Åldersgruppen år utgör en mindre andel i förhållande till riket, liksom åldersgruppen år. Däremot är åldersgrupperna år och år större än riket. Likaså är gruppen 80 år och äldre större än i riket. Antalet arbetssökande i åldern år är större i Hallsberg än i länet och i riket. I kostnader per invånare har kommunen en lägre kostnad än genomsnittet i riket för förskola/barnomsorg, IFO och kultur. Områden som äldre och funktionshindrade, utbildning, infrastruktur och fritid kostar mer per invånare än i riket. Utbildningsnivå i kommunens befolkning framgår av tabellen nedan. Utbildningsnivå Hallsberg Örebro län Riket Förgymnasial utbildning 19 % 15 % 14 % Gymnasial 59 % 52 % 47 % Eftergymnasial 21 % 32 % 37 % Hallsbergs kommun har något lägre andel verksamhet i kommunal regi än länet i övrigt, enligt SKL.s statistik 1. Antalet årsarbetare i kommunen är (årsredovisning 2010) och ligger därmed mätt per 1000 invånare över genomsnitt för länet. Lika eller i stort sett lika vad avser förskola/skolbarnomsorg och omsorg om äldre/personer med funktionsnedsättning men högre inom utbildning. Kommunen har en lägre personalkostnad mätt per invånare än för länet. Fördelningen mellan olika åldersgrupper är relativt jämnt fördelad, se nedan. -29 år år år år 60 år - 20,4 % 19,2 % 21,7 % 22,5 % 16,2 % 1 Vad kostar verksamheten i din kommun, bokslut 2010 Hallsbergs kommun 4 av 12

9 3. Resultat 3.1.Ansvar och organisation Ansvar för strategisk personal- och kompetensförsörjning Ansvaret för strategisk kompetensförsörjning hanteras inte i styrelsens eller nämndens reglemente. Däremot framgår under avsnitt om personalpolitik att Kommunstyrelsen respektive Kultur- och utbildningsnämnden har ansvar som arbetsgivare i samband med förhandling och medbestämmandefrågor. Ansvar av strategisk vikt som åvilar Kommunstyrelsen är att anställa förvaltningscheferna i kommunen samt att lönesätta personal. Styrelsen har även ansvar för att med uppmärksamhet följa vad som sker i omvärlden så att denna omvärldsbevakning i både nationellt och internationellt avseende kommer kommunen tillgodo. Vilket skulle kunna avse även förutsättningar för att klara framtida kompetensförsörjning. Ansvaret beskrivs från de intervjuade som tydligt. Särskilt från kultur- och utbildningsförvaltningen, som pekar på att rektors ansvar även är reglerat på nationell nivå genom lagstiftning. Företrädare för både personalkontoret och kultur- och utbildningsförvaltningen beskriver att det är cheferna ute i verksamheten som ansvarar för den strategiska kompetensförsörjningen. Personalkontoret beskriver sitt ansvar i det strategiska arbetet som i första hand stödjande till cheferna då ett sådant efterfrågas samt att även fånga frågeställningar inom personalområdet. En ökad tydlighet i vad som förväntas av personalkontoret i samband med målbeskrivning på övergripanden nivå efterfrågas. Det anses finnas ett visst ifrågasättande kring befintliga styrdokument, vilket ger en osäkerhet i ansvarsfrågan, till exempel vid lönesättning. Sedan januari 2012 har kommunen samlat alla personalhandläggare i en central personalfunktion. Någon uppdragsbeskrivning för den centrala personalfunktionen finns inte i dagsläget, utöver den beskrivning som ges i fullmäktiges beslut 2. Ett förslag från personalkontoret är för närvarande hos förvaltningarna för synpunkter Styrning och uppföljning Den målstyrningsmodell som tillämpas innebär att fullmäktige anger inriktningsmål som nämnderna har att förhålla sig till, nämnderna tar i sin tur fram effektmål tillsammans med förvaltningen. Som sista steg ska förvaltningarna ta fram uppföljningsbara verksamhetsmål. 2 KF Hallsbergs kommun 5 av 12

10 Nuvarande visioner och mål antogs av fullmäktige år Ett antal inriktningsmål finns som ska konkretiseras i respektive nämnds verksamhetsbudget. Strategisk kompetensförsörjning finns inte omnämnd i inriktningsmålen. Av verksamhetsbudget anges bland annat effektmål för kommunstyrelsen vad avser en personalpolitik som stimulerar ansvar och engagemang. Andra effektmål som har koppling till framtida kompetensförsörjning är att kommunen ska föra en dialog med näringslivet två gånger per år kring frågor om utformning och inriktning av utbildningar samt verka för förbättrade möjligheter till arbetspendling. Kommunstyrelsen har inte gett några uppdrag eller direktiv till personalkontoret till exempel kring kartläggning av framtida behov. Dialogen mellan den övergripande politiska nivån och personalkontoret beskrivs som relativt svag kring hur de övergripande målen ska omsättas i konkreta insatser. En orsak till att målen inte omvandlats till strategiska styrdokument uppges även vara den omorganisation som nyligen har ägt rum och som berör kommunstyrelseförvaltningen. Kommunens ledningsgrupp, där personalchefen deltar, har haft flera uppdrag som avsett framtida kompetensförsörjning. Till övervägande del har insatserna varit av kompetenshöjande karaktär. Uppföljning till den politiska nivån sker främst i årsredovisning och delårsrapport samt genom löpande lönekartläggningar. Kultur- och utbildningsnämnden tar aktivt del av kompetensbehov genom löpande rapportering från verksamheterna. Personalsituationen är ett av de områden som rapporteras. Fokus har legat på innevarande och närmast kommande år, men diskussioner förs även kring behov på längre sikt. Nämnden har gett direktiv och uppdrag som hanteras i förvaltningens ledningsgrupp. Det finns en struktur som utgår från ledningsgruppen och som säkerställer att frågor hanteras och återkopplas. Kompetensförsörjningsfrågor hanteras av en permanent grupp, medan frågor av mer tillfällig karaktär hanteras i olika temporära arbetsgrupper Vår bedömning Är ansvaret tydligt vad avser strategisk personal- och kompetensförsörjning? Det finns en samstämmighet i att ansvaret för strategisk kompetensförsörjning åvilar respektive chef med personalansvar samt att förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för hela verksamhetsområdet. Ansvaret finns dock inte tydligt uttryckt i styrelsens eller nämndens reglemente. Ansvaret på den kommunövergripande nivån anser vi behöver tydliggöras vad avser omvärldsbevakning i personalfrågor. Vilket ansvar har den centrala personalfunktionen i förhållande till chefer ute verksamheten vad avser att ta fram underlag för framtida behov. Hallsbergs kommun 6 av 12

11 Det finns en förväntan från kultur- och utbildningsförvaltningen att personalhandläggaren ska fungera som tidigare, före genomförd centralisering av personalfunktionen. Personalfunktionens ansvar och uppgifter i förhållande till förvaltningarna anser vi är väsentligt att tydliggöra för att undvika förväntningsgap och/eller dubbelarbete. Är styrning och uppföljning av personal- och kompetensplanering ändamålsenlig? På kommunövergripande nivå bedömer vi att styrningen behöver utvecklas för att fullmäktiges mål ska nås. Vi saknar en koppling vad avser hur kommunen kompetensmässigt ska kunna förverkliga målen vilka är utmaningarna, vilka strategier väljs och vilka åtgärder måste vidtas? Inriktningsmålen har inte konkretiserats i dokumenterade verksamhetsmål eller strategier inom personalområdet. Dialogen mellan den politiska nivån, kommunledning och personalkontor behöver stärkas i syfte att klargöra personalkontorets uppgift i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Inte minst med tanke på att kommunen står inför flera utmaningar vars konsekvenser kan ha stor betydelse för kommunens verksamheter och tillgång till arbetskraft. Inom Kultur- och utbildningsnämnden bedömer vi att styrning och uppföljning är ändamålsenlig vad avser de närmaste åren Kunskap om framtida behov Analysunderlag På kommunövergripande nivå tas inte något specifikt underlag fram för analys av framtida kompetensförsörjning, förutom löpande kartläggning av pensionsavgångar. Däremot finns ett antal styrdokument, som till exempel gemensamma planeringsförutsättningar och fysisk översiktsplan, som anger kommunens generella förutsättningar och inriktning på sikt. Det underlag som tjänstemannanivån i första hand hänvisar till är budget och verksamhetsplan. Inom kultur- och utbildningsområdet görs inför varje läsår en kartläggning av personal- och kompetensbehov. Underlag är nuvarande och framtida elevunderlag, närvarotid etc. Val av underlag har även betydelse för ersättning enligt den resursfördelningsmodell som tillämpas inom förvaltningen. För närvarande pågår en kartläggning av vilka lärare som har lärarbehörighet. Kartläggningen väntas klar under sommaren. Information har getts från kommunledningen både till personalkontor och till förvaltningsnivå kring kommande etableringar i kommunen. Nya arbetstillfällen och därmed även en ökad inflyttning med behov av förskoleplats och skola väntas. Hallsbergs kommun 7 av 12

12 Framtida behov Från kommunövergripande nivå beskrivs behov av sjuksköterskor redan nu och det konstateras ett relativt svagt intresse för undersköterskeutbildning. Kommunen anses sårbar vad avser att tillgodose kompetensförsörjning inom upphandling, teknik- och planering samt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Sedan tidigare sker ett samarbete med andra kommuner kring smala och sårbara yrkesgrupper och funktioner. Detta behov anses komma att fortgå liksom behov av att stärka kompetensen för befintlig personal för att kunna anpassa befattningar till kommande verksamhetsförändringar och krav. De behov som beskrivs inom kultur och utbildning gäller redan idag förskollärare och behöriga lärare inom matematik och engelska. I första hand beskrivs inte problem att rekrytera utan behov att kunna finansiera kommande behov. För den kommande 5-10 årsperioden finns ingen dokumenterad beskrivning av behov. De dokument som de intervjuade hänvisar till för beskrivning av behov är delårsrapport och årsredovisning. Kommunen räknar med viss ny arbetskraft i och med kommande företagsetableringar. Men även en ökning av efterfrågan på service som barnomsorg och skola. Viss konkurrens om arbetskraft finns idag från framför allt Örebro kommun. Kommande etableringar kan också innebära konkurrens om arbetskraft. Hittills har flera befattningshavare, bland annat lärare och chefer återvänt till kommunen, efter att ha arbetat i andra kommuner en tid. God arbetsmiljö och hög trivsel anses vara bidragande orsaker till att anställda återvänder Vår bedömning Finns tillfredsställande underlag för att bedöma framtida behov? Vår bedömning är att det till viss del finns underlag för att bedöma framtida behov. Underlagen har inte i första hand tagits fram för att utgöra underlag för framtida kompetensförsörjningsbehov, vilket vi inte heller anser är nödvändigt. Väsentligt är att bedöma kompetensbehov i förhållande till verksamheternas inriktning, omfattning och finansiering. Någon sådan bedömning finns inte dokumenterad och beskrivs inte heller. Den statistik som finns kring framtida befolkningsutveckling, utbildningsnivåer etc. beskrivs inte ha utgjort något egentligt underlag för vidare åtgärder på kommunövergripanden nivå. Inriktningen på befintliga policydokument inom personalområdet bedömer vi mer hanterar en övertalighetssituation än utgör stöd för en framtida kompetensförsörjning. På kommunövergripande finns inte en samlad enhetlig bild av framtida utmaningar vad avser kompetensförsörjning. Bilder finns både av relativt stora kompetensför- Hallsbergs kommun 8 av 12

13 sörjningsproblem och att det inte finns något större problem. Oavsett behov eller ej, saknar vi en analys som ger underlag för val av framtida strategier. Inom Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns ett tillräckligt underlag för de närmsta åren som också används i planering av kompetensförsörjning. Om vi med framtida menar behov 5-10 år framåt i tiden saknas dock en sådan beskrivning. Finns en kartläggning över framtida behov? Inom utbildningsområdet finns en kartläggning av kompetensbehov för det närmaste året. En viktig roll i detta arbete anges att förvaltningens utvecklingssamordnare har. På övergripande nivå finns inte någon liknande kartläggning. En kompetenskartläggning menar vi kan innehålla mer än behov av ren yrkeskompetens. Den kan omfatta anställningsformer, organisationsformer, social och kulturell kompetens, ledarskap etc Åtgärder En central personalfunktion finns sedan januari 2012 med totalt 14 personer, varav fem arbetar med generella personalfrågor och resterande med framför allt löneadministration. Personalchefen ingår i kommunens ledningsgrupp, men inte i budgetberedningen. Syftet med en mer centraliserad personalfunktion är, enligt personalkontoret, att kunna arbeta mer effektivt med annonsering och rekrytering samt att arbeta mer enhetligt. En översyn av rekryteringsprocessen har startat. Centraliseringen av såväl personalfunktion och ekonomifunktion har även varit led i att säkerställa kompetensförsörjningen inom dessa områden. Personalfunktionen har tagit fram riktlinjer för det konkreta personalarbetet. Följande lyfts fram: Personalförsörjningspolicy för Hallsbergs kommun, antagen av kommunstyrelsen 2005 Policy för kompetensutveckling, antagen av kommunstyrelsen 2006 Rekryteringsriktlinjer, gäller sedan Personalkontoret ger stöd i rekryteringsprocessen om så önskas av förvaltningarna, bland annat finns kompetens för att ta fram kravprofiler inför annonsering och rekrytering. Personalchef introducerar samtliga nya chefer i deras personalansvar. Två gånger per år möts samtliga chefer, där bland annat chefsförsörjning har diskuterats. Hallsbergs kommun 9 av 12

14 Metod för medarbetarsamtal finns och följs upp. Idag genomförs medarbetarsamtal med ca % av de anställda. En följd av genomförda medarbetarsamtal är den IT-utbildning som planeras i höst. Marknadsföringsinsatser sker regelbundet, både externt mot högskolor och mässor och internt med information till elever i grundskolan. Samarbete sker med lärarhögskolor och sjuksköterskeutbildningar kring praktikplatser. Karriärmöjligheter ses över och stöttas, till exempel i form av mentorer. Utbildningsinsatser av mer strategisk karaktär är chefsutbildning för kommande chefer. Utbildningen genomförs gemensamt i Södra Närke. Från Hallsberg deltar ett 15-tal anställda. Utbildningen har startat inom utbildningsområdet, men utökats till att gälla hela kommunens behov av chefsförsörjning. Totalt omfattas ett 60-tal anställda med administrativa arbetsuppgifter av den utbildningsinsats, delvis finansieras med EU medel 3, som syftar till att öka anställningsbarheten även i framtiden. Samverkan sker kring både enskilda tjänster och kring utbildningsinsatser. Ett mycket gott samarbete beskrivs i den södra länsdelen. Exempel på kompetenser där kommunerna samverkar redan idag är hälsoutvecklare, IT- frågor, telefoni, alkoholhandläggare och avgiftshandläggare. Både på politisk nivå och tjänstemannanivå sker kontinuerliga möten som möjliggör uppgörelser kring samverkan. Ett nära samarbete beskrivs med de fackliga organisationerna. Uppföljningar och diskussioner förs en gång per kvartal med Centrala arbetsmiljökommittén och personalkontoret. Därutöver äger sedvanliga samverkansmöten rum mellan parterna Vår bedömning Finns det ett effektivt ledningsstöd för den strategiska kompetensförsörjningen? I och med att den centrala personalfunktionen nyligen har inrättats är det svårt att bedöma denna. Stödet från personalkontoret beskrivs som tillräckligt från kulturoch utbildningsförvaltningen. Förvaltningen betonar vikten av att ha kunskap om verksamheten. Stort stöd har också förvaltningen av sin egen verksamhetsutvecklare när det gäller underlag för och bedömning av kompetensbehov. Kommunens storlek möjliggör ett nära samarbete mellan förvaltning och central nivå. Vi uppfattar att Kultur- och utbildningsförvaltningen lyfts som ett gott exempel i flera avseenden. Vilket vi uppfattar mer beror på en egen inre väletablerad struktur än centralt stöd. Andra förvaltningar kan därför ha ett större behov av stöd från till exempel personalkontoret. 3 Totalt 8 mnkr till länet Hallsbergs kommun 10 av 12

15 Personalkontorets roll och ansvar i den strategiska kompetensförsörjningen anser vi av vikt att klargöra. En proaktiv roll anser vi bör känneteckna en modern personalfunktion. Sker samverkan med andra kommuner, organisationer etc. för gemensamma lösningar? Samverkan är etablerad bland de södra kommunerna i länet kring både utbildningsinsatser och konkreta tjänster. Vi bedömer att samverkan med andra kommuner och landstinget fungerar väl. Den redan idag etablerade samverkan säkrar kommunens möjligheter att även i framtiden hitta gemensamma lösningar, även om en större bristsituation skulle uppstå. Någon samverkan i syfte att beskriva framtida behov av kompetensförsörjning har vi inte uppfattat har skett. Samverkan med de fackliga organisationerna bedömer vi fungerar väl. Hallsbergs kommun 11 av 12

16 Kerstin Svensson Projektledare Marie Lindblad Uppdragsledare Hallsbergs kommun 12 av 12

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Långsiktig personalförsörjning

Långsiktig personalförsörjning Långsiktig personalförsörjning Krokoms kommun PM/Förstudie Datum 2010-12-10 Maj-Britt Åkerström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH REVISIONSKRITERIER... 3 ÄNDRAD

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av kompetens- och personalförsörjning Nynäshamns kommun Lars Åke Claesson Oskar Lannerhjelm November 2011 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionsfråga 3 3 Metod,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009. Lidingö stad. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009. Lidingö stad. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 5 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2009 Lidingö stad Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Revisionssrapport Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Krokoms kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor, Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av Personalfunktionen

Granskning av Personalfunktionen www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Personalfunktionen Kerstin Svensson, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg februari 2015 Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Sjukfrånvaro och rehabilitering www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Sjukfrånvaro och rehabilitering Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning

Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor oktober 2014 Örkelljunga kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för kompetensförsörjning KS 2015/

Riktlinje. Riktlinje för kompetensförsörjning KS 2015/ Riktlinje 2015-12-18 Riktlinje för kompetensförsörjning KS 2015/0828 027 Beslutad av personalutskottet den 18 december 2015. Riktlinjen gäller för hela Norrköpings kommun. Den här riktlinjen är ett komplement

Läs mer

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande: 1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Grästorps kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Grästorps kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2015 Grästorps kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi Datum 2016-10-03 Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 Antagen av: Humanistiska nämnden 126/2016 Omsorgsnämnden 86/2016 Dokumentägare: Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Ersätter

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning

Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning Ekerö kommun Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Linda Marklund Pedagogiskt ledarskap Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014 Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Oktober 2014 Innehållsförteckning Inledning 1 Ansvar för och styrning av

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan

Revisionsrapport Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens långsiktiga och strategiska styrning och planering inom äldreomsorgen samt grundskolan Ekerö kommun Granskning av kommunens

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ledning och styrning

Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ledning och styrning Kommunstyrelsen 2007-02-12 51 92 Arbets- och personalutskottet 2007-01-29 14 34 Personalkontoret, Kommunrevisionen, KPMG 06.812 007 febks20 Yttrande avseende revisionsrapport Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Kompetensförsörjning Nyköpings kommun Innehållsförteckning 1. Uppdrag... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod och

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef Personalstrategi 2008-2011 Inledning Det goda livet är visionen för Falköpings kommun som har höga ambitioner inför framtiden. Den goda boendemiljön är en konkurrensfördel och det finns stora möjligheter

Läs mer

Granskning av personalförsörjningen

Granskning av personalförsörjningen SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-03-12 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Granskning

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av strategisk kompetens- och personalförsörjning

Granskning av strategisk kompetens- och personalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av strategisk kompetens- och personalförsörjning Carl-Gustaf Folkesson Certifierad kommunal revisor Emma Ekstén Revisionskonsult Oktober/2017 Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Henrik Fagerlind Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön

Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-11-16 Dnr KS 2015/0336 Till Kommunstyrelsen Svar på skrivelse från Österåkers kommuns revisorer gällande den psykosociala arbetsmiljön Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Förstudie kompetensförsörjning

Förstudie kompetensförsörjning Revisionsrapport Förstudie kompetensförsörjning Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionskriterier 2 2.1 Avgränsning och

Läs mer

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun Revisionsrapport Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys Vänersborgs kommun Charlotte Karlsson Håkan Olsson Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Placering av barn och unga

Placering av barn och unga www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Juni 2014 Placering av barn och unga Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Januari 2017 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och kontrollområden...3

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer