Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare. Kvaliteten inom fritidshemsverksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare. Kvaliteten inom fritidshemsverksamheten"

Transkript

1 SLUTDOKUMENT 1(2) För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Barn- och utbildningsnämnden Kvaliteten inom fritidshemsverksamheten Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Kiruna kommun granskat om barn- och utbildningsnämnden bedriver en ändamålsenlig fritidshemsverksamhet med tillräcklig intern kontroll. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från. Resultatet av vår granskning finns redovisat i bifogad revisionsrapport. Vår sammanfattande bedömning är att nämnden inte säkerställer att det bedrivs en ändamålsenlig fritidshemsverksamhet med tillräcklig intern kontroll. Vår sammanfattande bedömning baseras bl a på följande iakttagelser och bedömningar; Vi bedömer att nämnden inte säkerställt ett ändamålsenligt kvalitetsarbete avseende fritidshemsverksamheten. Bedömningen baseras huvudsakligen på avsaknaden av anvisningar för ett ändamålsenligt kvalitetsarbete i kombination med bristande förutsättningar för planering och uppföljning. Det är inte säkerställt att planering och verksamhet bedrivs på ett strukturerat sätt utifrån skollag, läroplan och de allmänna råden. Vår bedömning är att fritidshemsverksamheten inte i tillräcklig utsträckning uppfyller kravet som pedagogiskt komplement till skolan. Bedömningen baserar sig dels på signalerna vi får om att det pedagogiska arbetet begränsas primärt till skoltiden, dels på identifierade brister i det systematiska kvalitetsarbetet och förutsättningar för planering och uppföljning av verksamheten. Vår bedömning är att nämnden inte på ett strukturerat och tillfredsställande sätt följer upp fritidshemsverksamheten. Vi kan inte se att styrning och kontroll sker utifrån det uppdrag fritidshemmen har enligt skollag, läroplan och allmänna råd. Därutöver saknas analys av gruppstorlekarnas/-sammansättningarnas betydelse i förhållande till god pedagogisk verksamhet samt om resurserna till barn i behov av särskilt stöd är tillräckliga och relevanta.

2 SLUTDOKUMENT 2(2) Detta beaktat rekommenderar vi att nämnden: ser över rutinerna och förutsättningarna för att bedriva ett kvalitetsarbete inom fritidshemsverksamheten som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med det uppdrag som följer av skollag, läroplan och allmänna råd. inom ramen för det kommande kvalitetsarbetet utvecklar styrningen avseende fritidshemsverksamheten analyserar gruppstorlekarnas/-sammansättningarnas betydelse i förhållande till god pedagogisk verksamhet samt om resurserna till barn i behov av särskilt stöd är tillräckliga och relevanta utvecklar den interna kontrollen med avseende på hur verksamheten fullgör sitt uppdrag och med vilket resultat. I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser som redovisas i bifogad revisionsrapport. För Kiruna kommuns revisorer Roger Aitomäki, ordförande Peter Scherman, vice ordförande Bilaga: Revisionsrapport Kvaliteten inom fritidshemsverksamheten,, november 2012

3 Revisionsrapport Kvaliteten inom fritidshemsverksamheten Kiruna kommun Andreas Jönsson, revisionskonsult Robert Öberg, revisionskonsult

4 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Revisionsfråga Metod Kvalitet i fritidshem Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem Skolinspektionens kvalitetsgranskning Granskningsresultat Kvalitetsarbetet i kommunens fritidshem Bedömning Det pedagogiska komplementet Bedömning Nämndens styrning och uppföljning Bedömning... 9 Kiruna kommun

5 1. Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kiruna kommun har granskat om barn- och utbildningsnämnden bedriver en ändamålsenlig fritidshemsverksamhet med tillräcklig intern kontroll. Resultatet av granskningen redovisas under respektive för granskningen styrande kontrollmål: Det finns ett ändamålsenligt kvalitetsarbete med avseende på planering, uppföljning och utvärdering samt åtgärder avseende fritidshemsverksamheten Vi bedömer att nämnden inte har säkerställt ett ändamålsenligt kvalitetsarbete avseende fritidshemsverksamheten. Bedömningen baseras huvudsakligen på avsaknaden av anvisningar för ett ändamålsenligt kvalitetsarbete i kombination med bristande förutsättningar för planering och uppföljning. Det är inte säkerställt att planering och verksamhet bedrivs på ett strukturerat sätt utifrån skollag, läroplan och de allmänna råden. Fritidshemsverksamheten uppfyller kravet som pedagogiskt komplement till skolan Vår bedömning är att fritidshemsverksamheten inte i tillräcklig utsträckning uppfyller kravet som pedagogiskt komplement till skolan. Bedömningen baserar sig huvudsakligen på signalerna vi får om att det pedagogiska arbetet begränsas primärt till skoltiden samt identifierade brister i det systematiska kvalitetsarbetet och förutsättningar för planering och uppföljning av verksamheten. Nämnden har en strukturerad uppföljning och styrning av fritidshemsverksamheten Vår bedömning är att nämnden inte på ett strukturerat och tillfredsställande sätt följer upp fritidshemsverksamheten. Vi kan inte se att styrning och kontroll sker utifrån det uppdrag fritidshemmen har enligt skollag, läroplan och allmänna råd. Därutöver saknas analys av gruppstorlekarnas/-sammansättningarnas betydelse i förhållande till god pedagogisk verksamhet samt om resurserna till barn i behov av särskilt stöd är tillräckliga och relevanta. Kiruna kommun 1 av 9

6 Vår sammanfattande bedömning är att nämnden inte säkerställer att det bedrivs en ändamålsenlig fritidshemsverksamhet med tillräcklig intern kontroll. Vi rekommenderar att nämnden: ser över rutinerna och förutsättningarna för att bedriva ett kvalitetsarbete inom fritidshemsverksamheten i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med det uppdrag som följer av skollag, läroplan och allmänna råd. inom ramen för det kommande kvalitetsarbetet utvecklar styrningen avseende fritidshemsverksamheten analyserar gruppstorlekarnas/-sammansättningarnas betydelse i förhållande till god pedagogisk verksamhet samt om resurserna till barn i behov av särskilt stöd är tillräckliga och relevanta utvecklar den interna kontrollen med avseende på hur verksamheten fullgör sitt uppdrag och med vilket resultat. Kiruna kommun 2 av 9

7 2. Inledning Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med 13 år. Uppgiften är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritidshemmen kompletterar skolan på två sätt; tidsmässigt genom att ta emot barn när de inte vistas i skolan och innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Fritidshemmet styrs av skollagen och ska dessutom så långt som möjligt tillämpa den läroplan som gäller för förskoleklassen och det obligatoriska skolväsendet. I skollagen sägs att Barngrupperna ska ha lämplig sammansättning och storlek Lokalerna ska vara ändamålsenliga Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas Verksamheten ska utgå från barnets bästa Vidare gäller enligt skollagen att varje huvudman inom skolväsendet, på huvudmannanivå, systematiska och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla verksamheten. Detta kvalitetsarbete skall även genomföras enhetsnivå. Därutöver har skolverket 2007 utfärdat allmänna råd för fritidshem vilka bör följas såvida verksamheten inte kan visa att man handlar på andra sätt som leder till att kraven i bestämmelserna uppnås. Dessa framhåller bl a vikten av att kommunen har system och rutiner för kontinuerlig planering, uppföljning och utvärdering av fritidsverksamheten samt för hur resultaten används för kvalitetsförbättring. De statistiska sammanställningarna som återfinns i skolverkets databaser visar att antalet inskrivna barn per avdelning i Kiruna kommuns fritidshem har ökat från 24,5 till 31,6 mellan åren Under samma period har antalet barn per årsarbetare ökat från 17,6 till 20,6. Enligt de senaste rapporterna från Skolverket ( ) har antalet elever ökat med 18 % medan antalet fritidshem har minskat med 4 % de senaste åren på riksnivå. Vidare rapporteras om allt större elevgrupper och lägre personaltäthet. Med stora barngrupper och låg personaltäthet föreligger en risk att en planerad, god pedagogisk verksamhet inte kan upprätthållas. Dessutom finns en risk att föräldrarna på sikt kommer att tappa förtroendet för verksamheten och söka sig till andra omsorgsformer eller låter barnen vara hemma. Kiruna kommun 3 av 9

8 2.1. Revisionsfråga Granskningen syftar till att bedöma om nämnden bedriver en ändamålsenlig fritidshemsverksamhet med tillräcklig intern kontroll. Följande kontrollmål är styrande för granskningen: Det finns ett ändamålsenligt kvalitetsarbete med avseende på planering, uppföljning och utvärdering samt åtgärder avseende fritidshemsverksamheten Fritidshemsverksamheten uppfyller kravet som pedagogiskt komplement till skolan Nämnden har en strukturerad uppföljning och styrning av fritidshemsverksamheten Granskningen har tillkommit ur revisorernas bedömning av väsentlighet och risk Metod Granskningen har varit avgränsad till tre skolenheter med fritidshemsverksamhet; Satellitskolan, Högalid samt Luossavaara. Satellitskolans fritidshem hör till Raketskolans rektorsområde, med ca 300 elever och 40 anställda. Högalid är en större, relativt centralt, placerad skola med ca 450 elever och 40 anställda. Luossavaara är den minsta av de skolor som omfattas av granskningen med ca 180 elever. Genomförandet av granskningen har bestått i analys av kvalitetsredovisningar på övergripande nivå samt på enhetsnivå. Vidare har intervjuer genomförts med förvaltningschef, rektorer med ansvar för fritidshemsverksamhet samt en gruppintervju med anställda fritidspedagoger vid valda enheter. De intervjuade har givits möjlighet att faktakontrollera rapporten innan den färdigställts. Kiruna kommun 4 av 9

9 3. Kvalitet i fritidshem Fritidshemmet omfattas enligt den nya skollagen av begreppen utbildning och undervisning. Verksamheten ska komplettera den obligatoriska skolverksamheten och huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek samt att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö. Utveckling och lärande ska stimuleras och meningsfull fritid och rekreation ska erbjudas. För fritidshemsverksamheten gäller Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 avseende skolans värdegrund och uppdrag samt i tillämpliga delar övergripande mål och riktlinjer utfärdade Skolverket allmänna råd för kvalitet i fritidshem. Allmänna råd är rekommendationer som bör följas såvida verksamheten in kan visa att man handlar på annat sätt som motsvarar kraven på verksamheten. De allmänna råden baseras på bestämmelser som gamla skollagen (1985:1100), LP094 och krav på kvalitetsredovisning vilka inte längre är gällande. Råden är dock till stora delar av sådan karaktär att de fortfarande kan tillämpas och vara vägledande för huvudmannen i kvalitetsarbetet. Skolverket kommer att besluta om nya allmänna råd om kvalitet i fritidshem, dock finns inte ännu någon tidsplan för det arbetet enligt deras hemsida Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem De allmänna råden ger vägledning avseende förutsättningar för kvaliteten i verksamheten utifrån ledning/styrning, uppföljning/utvärdering, personaltäthet, kompetens och lokaler. Vidare ger de vägledning för själva arbetet i fritidshemmet. Bland annat framhålls att det är viktigt att kommunen Har system och rutiner för kontinuerlig planering, uppföljning och utvärdering av fritidshemsverksamheten samt för hur resultaten används för att förbättra kvaliteten Har en resursfördelning som tar hänsyn till att olika fritidshem kräver olika mycket resurser för att genomföra sitt uppdrag Det framhålls även att det är viktigt att ledningen för fritidshemmet ser till att det finns system och rutiner för att följa upp och utvärdera hur fritidshemmet arbetar i relation till skollagen och läroplanen. Kommunen bör vidare anpassa gruppstorlek, personaltäthet och gruppsammansättning till barnens behov och säkerhet samt ta hänsyn till faktorer som bl a barnens ålder, behov av särskilt stöd, modersmål, upptagningsområdets sociala karaktär samt barnens ålder. Kiruna kommun 5 av 9

10 För personalen lyfts bl a vikten av att utforma verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt samt att barnen erbjuds en meningsfull och stimulerande fritid med utgångspunkt i barnens behov och intressen. Vidare framhålls vikten av att personalen aktivt arbetar för att integrera läroplanens normer och värden i det vardagliga arbetet. Därutöver lämnas råd med avseende på främjande av jämställdhet, barns delaktighet och inflytande, arbete för ett mångkulturellt fritidshem, barn i behov av särskilt stöd, samarbete mellan fritidshem och hem samt samarbete med andra verksamheter Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2010 Under 2010 presenterade skolinspektionen en kvalitetsgranskning av fritidshemsverksamheterna i Sverige, Kvalitet i fritidshem (rapport 2010:3). Resultatet av rapporten grundade sig på granskningsbesök som gjorts i 77 fritidshem fördelade över 17 kommuner. Granskningen initierades utifrån bakgrunden att det under flera år hade kommit uppgifter om brister i fritidshemmens kvalitet. Enligt rapporten förekom uppfattningen att fritidshemmen erbjuder barnpassning istället för pedagogisk verksamhet. Granskningen utgick från följande övergripande frågeställningar: Har fritidshemmen en genomtänkt pedagogisk utgångspunkt? Erbjuder fritidshemmen en meningsfull verksamhet? Är omsorgen om barnen god? Rapporten lyfter fram sex punkter som de viktigaste resultaten i granskningen: Fritidshemmen lever inte upp till sin fulla potential - huvuddelen av de granskade fritidshemmen skulle i högre grad kunna bidra till att stimulera barnens utveckling och lärande. På vissa fritidshem är eftermiddagsverksamheten oplanerad och genomförs rutinmässigt. Personalen lägger ofta mycket kraft på tjänstgöringen i skolan och tenderar att släppa de pedagogiska ambitionerna för fritidshemmet. Grupper av de anställda uppfattar inte att fritidshemmet har ett lärandeuppdrag. Barnens emotionella och intellektuella utveckling behöver mer stöd - personalen behöver erbjuda fler inslag som utmanar barnens tänkande i identitetsfrågor samt skapande uttryck såsom musik, dans eller drama. Majoriteten av de granskade fritidshemmen anpassar verksamheten i för liten grad efter de barn som finns i barngrupperna - man utgår inte från att barn är olika med olika intressen, behov och erfarenheter. Det är vanligt att barn och vårdnadshavare får signaler om att fritidshemmet framförallt är till för de yngre barnen, vilket förstärks genom att det finns få inslag som erbjuder ett innehåll som passar en äldre åldersgrupp. Relationerna mellan vuxna och barn tenderar att bli ytliga och flyktiga i de större barngrupperna, samt att säkerheten och tillsynen över barnen på vissa håll behöver ses över. På vissa fritidshem förekommer kränkningar och konflikter i hög grad samtidigt som det kan saknas ett genomtänkt förebyggande arbete anpassat för fritidshemsverksamheten. Kiruna kommun 6 av 9

11 4. Granskningsresultat 4.1. Kvalitetsarbetet i kommunens fritidshem Kravet på verksamheterna att upprätta årliga kvalitetsredovisningar har upphört att gälla i och med den nya skollagens ikraftträdande 1 juli Den nya skollagen kräver dock att enheterna och huvudmannen ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete genom kontinuerligt planering, uppföljning och utvärdering. Granskningen visar att fritidshemmens kvalitetsarbete fortfarande huvudsakligen sker genom kvalitetsredovisningar, samt att kvalitetsarbetet även i den närmsta framtiden kommer att behålla strukturen och arbetsformen från kvalitetsredovisningarna. Av intervjuerna framgår att fritidshemmen ses som en del av hela grundskolan och inte särskiljs från skolverksamheten. Några intervjuade upplever att information om fritidshemmens kvalitetsarbete därmed riskerar att hamna i skymundan. Vidare ser vi att kvalitetsredovisningarna för de granskade enheterna inte innehåller någon information om måluppfyllelse med koppling till de nationella målen. Fritidsverksamheten har en egen post i kvalitetsredovisningarna. Mallen, vilken kvalitetsredovisningarna utgår ifrån, innehåller färdiga rubriker såsom lokalsituation och genusarbete. Vi får en samstämmig bild från intervjuerna om att kvalitetsarbetet för närvarande huvudsakligen handlar om ett beskrivande av verksamheten istället för tyngdpunkt på analys och behov av åtgärder utifrån de nationella målen. I sammanhanget kan nämnas att anvisningar för vad som ska ingå i kvalitetsarbetet och hur arbetssättet för detta ska se ut inte finns framtaget, vilket efterlyses av några de intervjuade. Möjligheten till planering av fritidshemmets verksamhet utanför skoltid har betydelse för förutsättningarna att tolka och på ett strukturerat sätt arbeta efter nationella mål och allmänna råd. Viss planering för den fritidshemsverksamhet som bedrivs efter skoltid förekommer. Detta sker genom en grovplanering där barnen delas upp i grupper och får berätta vad de vill göra. Det framhålls i sammanhanget att det p.g.a. tidsbrist inte är möjligt att i tillräcklig utsträckning tillgodose de individuella behov som finns bland barnen. Detta i kombination med att det saknas tid för avstämning och reflektion uppges påverka kvalitetsarbetet negativt. Förvaltningen har nyligt köpt in en digital lärplattform samt att bl.a. målarbete ska ske härigenom, t.ex. kursplansmål och elevers måluppfyllelse. Värdegrundsarbete utifrån normer och värden, vilket är tydligt kopplat till fritidshemmets uppdrag, kommer dock inte att ingå häri enligt intervjuerna. Det framhålls att detta system kan användas som underlag för kvalitetsarbete. På initiativ av fritidspedagogerna inom kommunen startades ett fritidshemsnätverk för ett antal år sedan med syfte att utgöra forum för olika frågor med anknytning till fritidshemsverksamheten, t.ex. planering. Kiruna kommun 7 av 9

12 Avslutningsvis bör nämnas att nämnden fått kritik från skolinspektionen, bl.a. med avseende på utveckling och lärande, rektors pedagogiska ledarskap, gruppsammansättningens lämplighet och för att fritidshem inte funnits med i likabehandlingsplanen Bedömning Vi bedömer att nämnden inte har säkerställt ett ändamålsenligt kvalitetsarbete avseende fritidshemsverksamheten. Bedömningen baseras huvudsakligen på avsaknaden av anvisningar för ett ändamålsenligt kvalitetsarbete i kombination med bristande förutsättningar för planering och uppföljning. Det är inte säkerställt att planering och verksamhet bedrivs på ett strukturerat sätt utifrån skollag, läroplan och de allmänna råden. Vi rekommenderar att nämnden ser över rutinerna och förutsättningarna för att bedriva ett kvalitetsarbete inom fritidshemsverksamheten i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med det uppdrag som följer av skollag, läroplan och allmänna råd Det pedagogiska komplementet Skollagen och de allmänna råden anger att elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek, att eleverna ska erbjudas en god miljö samt att utveckling och lärande ska stimuleras och meningsfull fritid och rekreation ska erbjudas. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 gäller för fritidshemsverksamheten avseende skolans värdegrund och uppdrag samt i tillämpliga delar övergripande mål och riktlinjer. Granskningen visar att de olika fritidshemmen har olika förutsättningar att bedriva en ändamålsenlig fritidshemsverksamhet bland annat p.g.a. skillnader i barngruppsstorlek och personaltäthet. Personalgruppens storlek beräknas utifrån ett system där antalet elever i olika åldrar styr bestämmer antalet personal. Utvärdering av gruppstorlekarnas/-sammansättningarnas betydelse i förhållande till god pedagogisk verksamhet samt om resurserna till barn i behov av särskilt stöd är tillräckliga och relevanta görs inte. Bilden vi får av intervjuerna visar samstämmigt att situationen på de granskade enheterna upplevs som stressat och otillfredsställande. Av intervjuerna framgår att fritidshemmen i Kiruna har olika arbetssätt samt att planeringstid får stå tillbaka för dagliga praktiska arbetsuppgifter. De intervjuade framhåller vidare att bristen på utbildad och kompetent personal, i samband med låg tillgång till vikarier, försämrar förutsättningarna att planera och därmed möjligheten att säkerställa pedagogiskt innehåll i den dagliga verksamheten. Som tidigare nämnts bedrivs skolverksamheten och fritidshemsverksamheten sammankopplat. Det framgår av intervjuerna att det pedagogiska arbetet främst är kopplat till skoltiden, samt att fritidshemsverksamhet efter skoltid upplevs handla om förvaring snarare än ett pedagogiskt komplement. 1 Skolinspektionens beslut Dnr :377 Kiruna kommun 8 av 9

13 Ett av de fritidshem som omfattas av granskningen bedriver sin verksamhet i skolklassrum vilket enligt de intervjuade begränsar möjligheten att anpassa aktiviteter för barn i olika åldersgrupper och olika intressen. Övriga två fritidshem uppger att lokalsituationen är tillfredsställande Bedömning Vår bedömning är att fritidshemsverksamheten inte i tillräcklig utsträckning uppfyller kravet som pedagogiskt komplement till skolan. Bedömningen baserar sig huvudsakligen på signalerna vi får om att det pedagogiska arbetet begränsas primärt till skoltiden. Vår bedömning hänger även samman med de brister i det systematiska kvalitetsarbetet som behandlas i föregående avsnitt med avseende på t.ex. förutsättningar för planering och uppföljning av verksamheten Nämndens styrning och uppföljning Nämnden har inte antagit några särskilda mål för fritidshemsverksamheten. Granskningen visar att nämnden endast i liten utsträckning behandlar fritidshemsverksamheten vid sammanträden, samt att den uppföljning och återkoppling som sker primärt handlar om kvalitetsredovisningarnas innehåll. Som tidigare nämnts i rapporten ger kvalitetsredovisningen, såsom dessa är utformade vid granskningstillfället, ingen bild av hur verksamheterna bedrivs i förhållande till fritidshemmens uppdrag enligt skollagen Bedömning Vår bedömning är att nämnden inte på ett strukturerat och tillfredsställande sätt följer upp fritidshemsverksamheten. Vi kan inte se att styrning och kontroll sker utifrån det uppdrag fritidshemmen har enligt skollag, läroplan och allmänna råd. Därutöver saknas analys av gruppstorlekarnas/-sammansättningarnas betydelse i förhållande till god pedagogisk verksamhet samt om resurserna till barn i behov av särskilt stöd är tillräckliga och relevanta. Vi rekommenderar följaktligen nämnden att inom ramen för det kommande kvalitetsarbetet utveckla styrningen avseende fritidshemsverksamheten samt att utveckla den interna kontrollen med avseende på hur verksamheten fullgör sitt uppdrag Andreas Jönsson Projektledare Hans Forsström Uppdragsledare Kiruna kommun 9 av 9

Kvaliteten inom fritidshemsverksamheten

Kvaliteten inom fritidshemsverksamheten Revisionsrapport Kvaliteten inom fritidshemsverksamheten Gällivare kommun Andreas Jönsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 3 2.1. Revisionsfråga 4 2.2. Metod,

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Revidering av allmänna råd för fritidshem

Revidering av allmänna råd för fritidshem Revidering av allmänna råd för fritidshem Varför ska allmänna råden revideras? Råden ska anpassas till nu gällande skollag och läroplan Underlätta tolkningen av bestämmelserna Förtydliga råden utifrån

Läs mer

Revisionsrapport Sofia Regnell Mars 2013 Botkyrka kommun Pwx Mars 2013 Salems kommun PwC

Revisionsrapport Sofia Regnell Mars 2013 Botkyrka kommun Pwx Mars 2013 Salems kommun PwC www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Styrning och uppföljning av fritidshemsverksamheten Pwx Salems kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem Alla elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Styrning och uppföljning av fritidshemsverksamheten

Styrning och uppföljning av fritidshemsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av fritidshemsverksamheten Trosa kommun Anna Gröndahl, Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun

Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Kvalitet i förskoleverksamheten Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Nya styrdokument för fritidshemmet

Nya styrdokument för fritidshemmet Nya styrdokument för fritidshemmet Nätverksträff i Umeå 9 juni 2011 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Vad har styrt fritidshemmet? Skollag, 2 a kap. Läroplan, Lpo94 Allmänna råd med kommentarer

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem n Beslut Huddinge kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2(5) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Fritidshemmets måluppfyllelse

Fritidshemmets måluppfyllelse Fritidshemmets måluppfyllelse fokusområde matematik Läsåret 2012-2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Bakgrund Utifrån kraven i den nya skollagen

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ekerö kommun bounamnden@ekero.se för fritidshem i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Yttrande över Remiss av allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet

Yttrande över Remiss av allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet YTTRANDE 28 april 2014 Dnr 62-2013:801 Skolverket att: Bengt Thorngren Förskole- och grundskoleenheten 106 20 Stockholm Yttrande över Remiss av allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet Lärarförbundet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag Org.nr. 556851-5372 etikhonova3@hotmail.com Beslut för fritidshem efter tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag 2 (7) Tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola www.pwc.se Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell 17 februari 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Jönköpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Hagaströmsskolans fritidshem Ansvarig Biträdande rektor Ingrid Larsson 1. Inledning Fritidshemmet på Hagaströms skola strävar efter en helhetssyn på barnet hela dagen. Enligt

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem Alla ska ständigt utvecklas Vision för Laholm kommuns fritidshem November 2014 www.laholm.se Alla ska ständigt utvecklas! Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

ANALYSUNDERLAG GRUNDAT PÅ ALLMÄNA RÅD KVALITET I FRITIDSHEM. fritidshem och fritidsklubbar i Kungälvs kommun.

ANALYSUNDERLAG GRUNDAT PÅ ALLMÄNA RÅD KVALITET I FRITIDSHEM. fritidshem och fritidsklubbar i Kungälvs kommun. ANALYSUNDERLAG GRUNDAT PÅ ALLMÄNA RÅD KVALITET I FRITIDSHEM GÄLLANDE: fritidshem och fritidsklubbar i Kungälvs kommun. Inledning/bakgrund: Skolverkets dokument Kvalitet i fritidshem har som syfte att hjälpa/stödja

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Uppföljning av fritidshemsgranskning

Uppföljning av fritidshemsgranskning www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Augusti 2014 Uppföljning av fritidshemsgranskning Trosa kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning...3 1.1. Uppdrag...3 1.2. Avgränsning

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut s# Skolinspektionen Haninge kommun haningekommun@haninge.se Beslut för fritidshem i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Nybro kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Nybro kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag 1 2 God utveckling och lärandemiljö Kvalitetsarbetet brister både på verksamhetsnivåoch huvudmannanivå. 3 Saknas rutiner för redovisningar, sammanställningar samt dokumenterade analyser

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun.

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun. Dnr 43-2014:8269 Nynäshamns kommun barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se Beslut för förskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2 (16) Tillsyn i Nynäshamns kommun har genomfört tillsyn av Nynäshamns

Läs mer

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius Ökad kvalitet i fritidshem Åsa Åhlenius 1 2 3 Åsa Åhlenius Fritidspedagog klar 1988 Uppdragspeda gog för fritidshem ht2012-vt 2016 Har arbetet i stort sett i alla verksamheter på och kring fritidshemmet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun.

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun. (PN Beslut Dnr 43-2014:8683 Åmåls kommun Bam.utbildning@amal.se Beslut för förskola efter tillsyn i Åmåls kommun 2 (8) ]syn 2v iförrskoleverksamheten i Åmåls komrrun har genomfört tillsyn av Åmåls kommun

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (9) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan Leksands kommuns fritidshem

Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan Leksands kommuns fritidshem Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan 2016 - Leksands kommuns fritidshem 1 OM DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET... 3 UPPDRAG OCH VISION... 4 KVALITETSREDOVISNING 2015... 4 ORGANISATION... 4 PRIORITERINGAR

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Skolinspektionen; Kvalitet i fritidshem, Kvalitetsgranskning, rapport 2010:3

Skolinspektionen; Kvalitet i fritidshem, Kvalitetsgranskning, rapport 2010:3 Skolinspektionen; Kvalitet i fritidshem, Kvalitetsgranskning, rapport 2010:3 Landsomfattande granskning vid 77 fritidshem i 17 kommuner Syfte: Att bidra till en förbättrad kvalitet Underlag för förbättringsarbete

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Skolverkets allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete Målgrupper Riktar sig till huvudmän, rektorer och förskolechefer.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Orsa kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Orsa kommun 2 (6) Tillsyn i Orsa kommun har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Vansbro kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Vansbro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax:

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

Melleruds Kommun. Skollagen kap 4. Kvalité och inflytande

Melleruds Kommun. Skollagen kap 4. Kvalité och inflytande Skollagen kap 4 Kvalité och inflytande Skollagen kap 4 Systematiskt kvalitets arbete skall ske inom alla verksamheter huvudmannen ansvarig för att det sker. Skall dokumenteras Stratsys under uppbyggnad

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

ion Beslut för förskola Skolinspektionen efter tillsyn i Södertälje kommun Beslut Södertälje kommun Dnr :8528

ion Beslut för förskola Skolinspektionen efter tillsyn i Södertälje kommun Beslut Södertälje kommun Dnr :8528 ion Beslut Dnr 43-2014:8528 Södertälje kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Södertälje kommun 2 (9) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Tilda Lindell Sofia Regnell Augusti 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer1

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet I Eslövs kommun genomförs en enkätundersökning av barnens trivsel på fritidshemmet och hur föräldrarna uppfattar barnets trivsel. Barn och föräldrar

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Halmstads kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Halmstads kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun 2(10) Tillsyn i grundsärskolan i Skövde kommun har genomfört tillsyn av Skövde kommun under

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och elevgruppernas storlek

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

SKA-lyftet. Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem

SKA-lyftet. Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem SKA-lyftet Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem 1. Bakgrund Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem » Skolinspektionen Botkyrka kommun utbildning@botkyrka.se för fritidshem i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Materialet har sammanställts av all fritidshemspersonal som arbetar i Lidingö stad under våren 2009 Syftet är att skapa en gemensam utgångspunkt och ett

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer