Granskning av personalrekrytering - Utkast

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av personalrekrytering - Utkast"

Transkript

1 Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Alf Wahlgren, certifierad kommunal yrkesrevisor Granskning av personalrekrytering - Utkast Trelleborgs kommun

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund och syfte Revisionsfråga och kontrollmål Metod och avgränsning Personalstatistik Granskningsresultat och bedömning Rekryteringsprocessen Genomgång av revisionskriterier Bedömning It-systemstöd för rekrytering Bedömning Sammanfattande bedömning... 10

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund och syfte Enligt Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar kommer kommuner, landsting och staten att behöva rekrytera ca nya medarbetare framtill år 2020 vilket motsvarar ca en tredjedel av alla tjänster som finns inom dessa områden. Det stora rekryteringsbehovet är kopplat dels till de stora pensionsavgångarna och dels en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Avseende rekrytering av chefer så kommer inom de närmaste tio åren av de chefer som finns i kommuner och landsting att ha nått pensionsålder. Sveriges kommuner är kunskapsorganisationer där chefers och medarbetares samlade kompetens är avgörande för att möta de förväntningar som finns från förtroendevalda, brukare och medborgare. Rekryteringsprocessen utgör i detta sammanhang en central funktion vars uppgift är att bemanna organisationen med chefer och medarbetare som innehar rätt kompetens i förhållande till verksamheternas behov. Genom att rekrytera chefer och medarbetare med rätt kompetens utifrån ställda krav skapas förutsättningar för en väl fungerande organisation som bidrar till att kommunens målsättningar uppnås. För Trelleborgs kommun är bedömningen att ca chefer och medarbetare kommer att gå i pension fram till år Trelleborgs kommun har uttalat följande målsättning - Vi ska bli Sveriges bästa arbetsgivare. Bakgrund till rubricerad granskning är revisorernas analys av väsentlighet och risk 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig personalrekryteringsprocess? Rekryteringsprocessen utmärks av att den beaktar: Genusperspektiv Lönesättning Referenstagning Urvalsförfarande Kompetensinventering Kravprofil Annonsering Intervjuförfarande Relevant IT-systemstöd används i rekryteringsarbetet Metod och avgränsning Granskningen avser dels den övergripande rekryteringsprocesen och dels nämndernas rekryteringsprocess och avgränsas i denna del till bildningsnämnden och socialnämnden. Granskningen avser verksamhetsåret Granskningen har genomförts genom intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör, personalchef samt förvaltningschef för bildningsförvaltningen samt tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen. 1 av 10

4 Rapporten har varit föremål för sakgranskning av intervjuad. 2 av 10

5 2. Personalstatistik Det totala antalet tillsvidareanställda i Trelleborgs kommun uppgick enligt den personalekonomiska redovisningen för år 2012 till ca personer. De största nämnderna uttryckt i antal tillsvidareanställda är bildningsnämnden anställda, socialnämnden anställda, servicenämnden 253 anställda samt kommunstyrelsen 143 anställda. Tabell personalomsättning år 2011 och 2012 År 2012 År 2011 Antal personer Andel (andel) Kommunstyrelse 3 (2,1 %) 8,8 % Socialnämnd 62 (6,0 %) 6,8 % Bildningsnämnd 109 (8,3 %) 6,7 % Kulturnämnd 5 (7,6 %) 7,6 % Fritidsnämnd 3 (6,8 %) 4,5 % Arbetsmarknadsnämnd 10 (17,9 %) 7,3 % Samhällsbyggnadsnämnd 7 (17,1 %) 13,9 % Servicenämnd 14 (5,5 %) 5,1 % Teknisk nämnd 8 (6,2 %) 12,6 % Total: 221 (7,2 %) 7,0 % I ovanstående tabell redovisas personalomsättningen för kommunen för år 2011 och år Av de 221 personer som slutade år 2012 var 67 stycken pensionsavgångar. Vidare framgår av tabellen att den totala personalomsättningen ligger på ungefär samma nivå för de båda åren, 7,2 procent respektive 7,0 procent. Mellan förvaltningarna finns det dock relativt stora fluktuationer. De förvaltningar som har högst personalomsättning är arbetsmarknadsnämnden med 17,9 procent samt samhällsbyggnadsnämnden med 17,1 procent vilket till viss del förklaras av pensionsavgångar. För den förstanämnda förvaltningen innebär detta en ökning relativt sätt medan samhällsbyggnadsnämnden hade en förhållandevis hög personalomsättning även år Kommunstyrelsen uppvisar en mycket låg personalomsättning med 2,1 procent. 3 av 10

6 3. Granskningsresultat och bedömning 3.1. Rekryteringsprocessen Beskrivning av rekryteringsprocessen En översiktlig beskrivning av rekryteringsprocessen i Trelleborgs kommun finns tillgänglig på kommunens intranät. Där kan samtliga chefer och medarbetare som behöver stöd kring arbetet med rekrytering få information. Syftet med modellen är att skapa en enhetlig struktur för hur en rekryteringsprocess ska genomföras i kommunen samt tydliggöra viktiga moment. Rekryteringsprocessen beskrivs enligt följande schematiska modell: Behovsanalys Kompetensinventering Kravprofil Den eftersökta kompetensen finns i verksamheten Internrekrytering Omplacering Företrädesrätt Anställningsförfarande Annonsering Ansökningshantering Urval Intervjuer Referenser Återkoppling Anställningsförfarande Slutkandidater Introduktion De olika stegen i rekryteringsprocessen kan kortfattat beskrivas enligt följande. I den inledande behovsanalysen sker en grundlig genomgång av behoven kring rekryteringen, vilken kompetens behövs, hur ser framtida behov ut mm. Behovsanalysen utgör en viktig grund för det fortsatta rekryteringsarbetet. 4 av 10

7 I kompetensinventeringen sker en genomgång av vilken kompetens som redan finns, finns medarbetare som redan har den kompetens som efterfrågas? kan kompetensutveckling av gruppen lösa behoven som ett alternativ till rekrytering? Den kravprofil som tas fram ska bygga på den information som togs fram i samband med behovsanalysen. I samband med chefsrekryteringar anges att fackliga organisationer bör beredas möjlighet att medverka i detta arbete. I samband med att det uppstår en vakant tjänst i organisationen är arbetsgivaren skyldig att undersöka om tjänsten ska erbjudas medarbetare som omfattas av omplaceringsskyldighet eller företrädesrätt. Nästa steg i processen är utannonsering av tjänsten. I denna fas bör den rekryterande enheten överväga vilka kanaler som är mest effektiva att använda för att nå relevanta målgrupper. Om tjänsten ska utannonseras externt, vilka media kan vara mest lämpliga att använda sig av? I kommunens IT-stöd för rekrytering ReachMee, finns stöd för att skapa en platsannons. Alla ansökningar som inkommer ska hanteras i ReachMee. I systemet finns funktioner som underlättar urvalsprocessen bla med hjälp av urvalsfrågor. Som stöd för genomförandet av anställningsintervjuer finns bla en särskild intervjuguide framtagen av personalavdelningen. Vidare finns ett antal att-tänka-på punkter som stöd för att kunna genomföra intervjun på ett strukturerat vis. Nästa steg utgörs av referenstagningen som syftar till att komplettera de intryck som gavs i samband med intervjun. Anställningsförfarandet skiljer sig åt beroende på om det är en chefsbefattning eller en medarbetare som ska tillsättas. För chefsbefattningar gäller att dessa ska MBLförhandlas. För övriga medarbetare räcker det med att informera de fackliga organisationerna. I detta moment anges vikten av att skapa förutsättningar på arbetsplatsen för den nyanställde avseende introduktion mm för att säkerställa en bra start på den nya arbetsplatsen. 5 av 10

8 3.2. Genomgång av revisionskriterier Jämställdhet och mångfald Utgångspunkten för Trelleborgs kommuns mångfalds- och jämställdhetsarbete är följande; Trelleborgs kommun ska alla kunna delta i samhällslivet på lika villkor och ingen ska behöva känna sig kränkt eller illa behandlad av någon anställd i kommunen. Därför arbetar vi aktivt för att främja likabehandling och motverka diskriminering. Vidare anges att; I Trelleborgs kommun ges alla lika möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor. Inga former av trakasserier eller kränkande behandling accepteras, oavsett orsaken till dess uppkomst. Vi arbetar med rådande attityder och värderingar för att medvetengöra kommunens medarbetare om den egna rollens betydelse för möjligheten att främja eller hindra likabehandling. Jämställdhetsplan uppdateras vart tredje år för att på sätt säkerställa ett aktivt jämställdhetsarbete med lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män. Samtliga intervjuade framhåller att kvalifikationerna alltid är det som väger tyngst i samband med bedömningen av en sökandes lämplighet för en tjänst. I sammanhanget framhålls att exempelvis annan etnicitet kan vara en fördel i samband med rekrytering av vissa tjänstertex vad gäller språkkunskaper. Noterbart är att mångfald bland de anställda inte är någon uttryckligt politiskt målsättning. Lönesättning Enligt personalchefen är lönenivån i kommunen konkurrenskraftig vid jämförelse med andra närliggande kommuner. Lärarna är en yrkesgrupp som särskilt framhålls ligga bra till lönemässigt i jämförelse med andra kommuner. Detta innebär att kommunen har en relativ fördel i samband med rekrytering. Avseende ingenjörsyrken följer kommunen löneutvecklingen på den privata sidan. Detta bedöms vara nödvändigt för att kunna rekrytera medarbetare med önskad kompetens och erfarenhet. I samband med lönesättningen av en nyanställd finns inget uttalat krav på att samråd ska med personalavdelningen. Dock förordar personalavdelningen att samråd sker för att på så sätt säkerställa att lönesättningen sker på ett likartat sätt mellan förvaltningarna. Inom fackförbundet Kommunals avtalsområde finns sk lägtslöner definierade för bla undersköterskor och barnskötare. Personalchefen framför dock att det finns skillnader även inom Kommunals avtalsområde beroende på kön. För manligt dominerade yrkesgrupper som exempelvis stensättare manifesterar inte Kommunal kravet på lägstlön i samma utsträckning som för kvinnligt dominerade yrkesgrupper. En ytterligare synpunkt som framfördes var att budgetmedlen för löneökningar inte längre ligger centralt samlade utan istället fördelas ut till förvaltningarna. Detta anser personalchefen vara ett problem ur ett lönebildningsperspektiv. 6 av 10

9 Referenstagning och urvalsförfarande Som stöd för referenstagningen har personalavdelningen tagit fram särskilda mallar. Detta har inneburit en ökad stringens i samband med referenstagningen jämfört med tidigare. I de fall personalspecialister medverkar i rekryteringen så bedöms detta förstärka rekryteringsprocessen påtagligt. Referenser ses mest av de intervjuade som en avstämning av de intryck som givits i samband med intervjuer eller motsvarande. De reella kvalifikationerna är avgörande i samband med en rekrytering. I sammanhanget nämns möjligheten att anlita särskilda företag som är specialister på att följa upp referenser vilket inte är särskilt kostsamt. Enligt uppgift har dock extern hjälp med referenstagning endast använts i mindre utsträckning hittills. För rekryteringar som avser förskola och skola sker alltid en kontroll mot belastningsregistret. I vissa fall kan sociala medier som exempelvis Twitter eller Facebook tillföra viss information kring en sökande. Bildningschefen framför att det finns ett behov av utökat stöd från personalenheten när det gäller referenstagning. Det har tidigare funnits brister inom detta område i förvaltningen. Vidare framförs att de fackliga organisationerna bidrar på ett positivt sett i samband med referenstagningen. Utgångspunkten för urvalet av vilka sökanden som ska gå vidare i rekryteringsprocessen är kravprofilen. Genom att jämföra de sökandes färdigheter mot den upprättade kravprofilen skapas förutsättningar för en effektiv gallringsprocess. Detta ställer dock stora krav på att kravprofilen har upprättats på ett ändamålsenligt vis. Personalchefen uppger att idealläget skulle vara att personalavdelningen medverkande vid samtliga rekryteringar. Uppskattningsvis handlar det om ca 350 rekryteringar per år. I praktiken medverkar dock personalavdelningen endast på ca en tredjedel av alla rekryteringar i nuläget. Kompetensinventering När det gäller rekrytering till de någon av de större befattningsgrupperna som exempelvis undersköterskor så sker det vanligen ingen mer omfattande kompetensinventering. En majoritet av dessa är så kallade ersättningsrekryteringar. För rekrytering av tjänster som är av specialistkaraktär finns det dock ett uttalat behov av grannlaga kompetensinventeringar. I samband med rekrytering av förvaltningschefstjänster används rekryteringskonsult som hjälp i processen. Kommunen har upphandlat PersonalDirekt som rekryteringskonsult. Det kan även förekomma att rekryteringskonsult används för rekrytering av ingenjörer eftersom detta är en svårrekryterad grupp. 7 av 10

10 Bildningschefen uppger att de i nuläget inte får ett adekvat stöd från PersonalDirekt i samband med rekryteringar (främst chefsrekryteringar). Rekryteringskonsultens behärskar inte skolområdet tillräckligt väl. Bildningschefen understryker att det finns ett påtagligt behov av ett adekvat stöd i samband med chefsrekryteringar. Kravprofil Enligt personalchefen är kravprofilen själva grunden i rekryteringsarbetet. När det gäller rekrytering av chefer och specialister anlitas personalspecialisterna som hjälper till med att ta fram en kravprofil. Denna profil tas fram genom att bla intervjua den rekryterande chefen. I sammanhanget nämns att förvaltningarna numera använder personalspecialisterna kompetens i mycket större utsträckning än tidigare i samband med rekrytering. Bildningsförvaltningen tar som regel alltid hjälp av personalspecialist i samband med framtagandet av kravprofilen. En bidragande förklaring till att kvalitén i rekryteringsprocessen har förbättrats är den omorganisation med en samlad personalavdelning som har bidragit till en förbättrad helhetssyn. Annonsering Alla platsannonser kvalitetsäkras av personalenheten för att säkerställa att innehållet i annonsen svarar mot de riktlinjer som gäller inom kommunen vad gäller utformning, innehåll mm. Exempel på media där Trelleborgs kommun annonserar är arbetsförmedlingen samt Blocket jobb. Vissa befattningar annonseras även i tryckt press. Erfarenheten är att särskilt hemsidan är ett effektivt sätt att annonsera lediga tjänster på. En synpunkt som framfördes var att det i nuläget inte sker någon uppföljning av var den sökande hittat den utannonserade tjänsten. Intervjuförfarande I de fall PersonalDirekt engageras i samband med rekrytering av chefer och specialister, håller rekryteringskonsulten en första inledande intervju. Sedan genomförs en ytterligare intervju under ledning av personalspecialisten. Övrig rekrytering hanteras av förvaltningarna själva. I vissa fall medverkar en personalspecialist beroende på typ av rekrytering och rådande omständigheter. Tillförordnad chef för socialförvaltningen uppger att det finns ett förbättringsutrymme vad gäller rekrytering av timavlönade och vistidsanställningar. Förvaltningen skulle behöva bli mer nogräknad vid rekrytering av dessa anställningsformer eftersom det har skett en del felrekryteringar. Förvaltningen uttrycker att det finns ett behov av ökad närvaro från personalspecialisterna men att resurserna inte räcker till i nuläget. I samband med denna gransknings genomförande framfördes att under nästa år kommer ett antal obligatoriska utbildningar att genomföras för chefer i kommunen där utbildning i genomförandet av rekryteringsprocessen kommer att vara ett moment. 8 av 10

11 Bildningschefen avslutar med att den allra bästa marknadsföringen som kommunen kan få är av alla nöjda medarbetare som agerar som goda representanter för sin arbetsgivare Bedömning Rekryteringsprocessen innebär ett omfattande arbete och involverar många olika personer. Det är av stor vikt att processen fungerar på ett ändamålsenligt vis för att säkerställa en god matchning mellan organisationens behov i förhållande till kompetensen hos de sökande. Vår granskning visar att det finns en tydlig struktur kring rekryteringsprocessen samt att de olika delarna i processen är väl dokumenterade. IT-stödet ReachMee utgör ett viktigt stöd enligt vår uppfattning i samband rekrytering. Genom detta verktyg ges förutsättningar för att alla moment i rekryteringsprocessen behandlas på ett adekvat sätt. Vi ser det som positivt att rekryteringsprocessen blir en obligatorisk del i den kommande chefsutbildningen. Av granskningen framkommer också att det finns ett uttalat behov av ett utökat stöd från personalavdelningen i samband med framförallt chefsrekryteringar. Av den anledningen anser vi att en översyn bör ske av hur behoven av personalspecialist eller annat rekryteringsstöd ser ut och hur dessa behov kan tillgodoses på bästa sätt It-systemstöd för rekrytering Trelleborgs kommun tillämpar IT-stödet ReachMee sedan år 2012 som ett stöd till förvaltningarna i rekryteringsprocessen. ReachMee används både för extern- och för internrekryteringar. Leverantören av IT-stödet, GlobeSoft, har i dagsläget ca 400 små och medelstora kunder som använder sig av denna applikation. Med hjälp av ReachMee erhåller den som ska genomföra en rekrytering ett stöd genom hela rekryteringsprocessen. Exempel på funktioner som underlättar och sparar tid är bla automatiska -svar till sökanden. Samtliga intervjuade framför att de är mycket nöjda med ReachMee och att denna applikation innebär ett viktigt stöd i samband med rekryteringsprocessens alla delar. Vidare framhålls att ReachMee sparar tid genom bla möjligheten att skapa automatiska svar till sökanden Bedömning Utifrån de omdömen som lämnats i samband med intervjuerna samt beskrivningar av rekryteringsstödets funktionalitet, bedömer vi att IT-stödet ReachMee utgör ett adekvat och relevant stöd i rekryteringsprocessen. 9 av 10

12 4. Sammanfattande bedömning Efter genomförd granskning och genomgång av samtliga revisionskriterier är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt har en ändamålsenlig personalrekryteringsprocess. Utifrån gjorda iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen att: Genomföra en översyn angående behoven av personalspecialist eller annat rekryteringsstöd för att säkerställa att förvaltningarna erhåller ett adekvat stöd. Överväga att införa ett förvaltningsövergripande kontrollmål avseende personalrekrytering som led i att stärka den interna kontrollen inom detta strategiskt viktiga område Carl-Gustaf Folkeson, Projektledare Alf Wahlgren, Uppdragsledare 10 av 10

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering

Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering Trappan ingår i projekt Glashuset. Projektet ska uppmuntra arbetsgivare att bryta ner könsbarriärerna i arbetslivet glastaket som hindrar kvinnor från att

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer