PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015"

Transkript

1 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ( ) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling Martin Jarl Anna Wilhelmsson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef GS Koordinator Gäster Björn Samuelson Revisor 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Håkan Leeman öppnade mötet. Den utskickade agendan godkändes med två undantag. Punkten 5.12 och punkten 5.13 ströks från agendan. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Agneta Andersson valdes att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelseprotokoll nr godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen bekräftade beslut i VU-protokoll Styrelsen bekräftade beslut i VU-protokoll

2 2 (11) 4 RESULTATRAPPORT Ekonomichef Martin Jarl gick igenom resultatrapporten från februari. Styrelsen kunde konstatera att det är en bra start på året. Det ser positivt ut och man hoppas att trenden håller i sig. 5 ÄRENDEN 5.1 Rapport från revisorn ( Id: 630 ) Revisor Björn Samuelson gick igenom årsredovisningen och konstaterade att det är god ordning på bokföringen. Vissa konton diskuterades om de skall finnas kvar. Beslut togs gällande konto 2482 Microspeedway, kontot upphör och pengarna skall användas i nya speedway-projekt under de kommande åren. Det uppdrogs åt sektionen att använda pengarna. Styrelsen undertecknade den av revisorn presenterade årsredovisningen. Styrelsen tackade Björn Samuelsson som lämnade mötet efter denna punkt.

3 3 (11) 5.2 Ersättning vid utlandsuppdrag (PW) ( Id: 631 ) Fråga om traktamenten och ersättningar vid uppdrag i utlandet har diskuterats och styrelsen behöver analysera alternativen och ta beslut i frågan. Frågan fick förnyad aktualitet då kostnaden för den planerade vistelsen i Geneve i samband med FIM-mötet steg med 25-35% på grund av ändrad valutakurs. Sammantaget är det internationella deltagandet i kommissioner och arbetsgrupper en avsevärd kostnadspost i Svemos budget. Svemo styrelse har skickat ut ett mail till samtliga internationella delegater och frågat efter deras syn på detta. När det gäller kommissionsmöten är bilden något rörig, dels sker det samlade möten FIMs februarimöte, FIM E kongress o kommissionsmöte, där en större grupp åker till samma plats, och dels lägger de olika kommissionerna sina möten i olika delar av världen och vid olika tider. Svaren som inkommit från de personer som har ideella uppdrag utanför Sverige varierar kraftigt mellan, -ingen ersättning alls till -ersättning för förlorad arbetsinkomst. 1. Personal, följer de regelverk som finns gällande traktamenten vid arbete i utlandet. 2. Kursdeltagare/utbildningar, inga traktamenten utgår då det normalt ingår kost och logi vid utbildningarna. Om så inte skulle vara fallet, ska ersättning utbetalas mot kvitto. Utebliven arbetsinkomst ersätts ej. 3. Kommissionsmöten, skatteverkets regler gällande traktamenten gäller. Utebliven arbetsinkomst ersätts ej. Kommissionsledamöterna uppmanas överlag att boka så kostnadseffektivt som möjligt.

4 4 (11) 5.3 Arbetsgruppen Idrottslyftet (PW/AW) ( Id: 632 ) Arbetsgruppen Handslaget/Idrottslyftet består idag av, Jörgen Hafström (sammankallande), Bertil Bergström, Lena Bleckman (Handläggare) samt GS Per Westling som adjungerad. Arbetsgruppen har funnits i 13 år och har delat ut stora pengar till föreningarna. Jörgen Hafström och Bertil Bergström ställer nu sina platser till förfogande. Styrelsen beslutade att be Valberedningen att till nästa styrelsemöte ta fram förslag på namn att ersätta Jörgen och Bertil med. 5.4 Inval och utträden klubbar 2014 (PW) ( Id: 633 ) Styrelsen beslutade godkänna inval och utträden enligt lista. Styrelsen tackade särskilt för uppgifterna som beskrev bakgrund till varför de valt att gå ur eller lagt ner klubben. 5.5 Definition av fadderrollen (HL) ( Id: 634 ) Att vara fadder för en sektion, kommitté och/eller distrikt har tidigare inte varit reglerat eller definierat. Den senaste tiden har behovet växt kring att tydliggöra vilken roll och uppgift faddern har. Det bifogade förslaget är tänkt att tjäna som en form av arbetsbeskrivning för styrelsens faddrar, med avsikt att distribuera det till samtliga våra sektioner, kommittéer och distrikt. Styrelsen beslutade efter diskussion kring innehållet att baserat på förslaget som styrelsen diskuterade skapa en arbetsbeskrivning för faddrarna, samt att sedan distribuera denna till i första hand sektioner, kommittéer och distrikt; samt i andra hand till övriga medlemmar i Svemo på lämpligt sätt. Man beslutade även att begreppet "fadder" byts mot "styrelsens kontaktperson".

5 5 (11) 5.6 Organisationsutredningen (HL/PW) ( Id: 635 ) Efter förbundsmötet gjorde styrelsen upprepade försök att med interna resurser skapa arbetsgrupper för att kunna genomföra den organisationsutredning som förbundsmötet fattade beslut om. Det konstaterades under hösten att det var svårt att hitta ledare till de olika arbetsgrupperna, och ett omtag var nödvändigt. GS samt Håkan Leeman vände sig då till SISU för hjälp. Detta har utmynnat i ett första förslag till hur arbetet skulle kunna organiseras samt vilka krav detta kommer att ställa på Svemo organisation. Styrelsen beslutar att ge GS och ordföranden i uppdrag att fortsätta diskussionerna med SISU i linje med deras preliminära förslag, samt att återkomma till nästa styrelsemöte med en mer detaljerad plan för hur arbetet skall genomföras. 5.7 Upplägg Träffpunkt Distrikt (HL/PW) ( Id: 636 ) I samband med styrelsemötet 25 april kommer traditionsenlig Träffpunkt för distrikten att genomföras, 26 april. Förutsättningar för mötet har distribuerats tidigare och finns i bilaga. Styrelsen har att ta ställning till program, tider och innehåll i förslaget. Styrelsen fastställer dagsprogrammet samt uppdrar åt kansliet att gå ut med inbjudan till distrikten samt erbjuda distrikten att anmäla ämnen som bör tas upp på mötet.

6 6 (11) 5.8 Godkännande stadgar Södra Motorcykelförbundet (ÅK) ( Id: 637 ) Svemo styrelse ska godkänna Södra Motorcykelförbundets stadgar. Styrelsen beslutar godkänna Södra Motorcykelförbundets stadgar i presenterat skick. 5.9 Dispenser för barn vid internationellt tävlande (HL/TA) ( Id: 638 ) Efter att RF uppdaterade sina Anvisningar för Barn- och Ungdomsidrott i maj 2014, har dessa godtagits även av Svemos styrelse vid styrelsemötet i augusti Det innebär att vi skall säkerställa att vår verksamhet bedrivs i enlighet med dessa anvisningar. Anvisningarna behandlar bland annat internationellt tävlande för barn. Styrelsen och kansliet har dock märkt att det fortfarande diskuteras att ge dispenser för internationellt tävlande till barn, i konflikt med anvisningarna som Svemo ställt sig bakom. Styrelsen vill därför skärpa hanteringen av dispenser för barn som vill tävla internationellt. Styrelsen diskuterade möjliga förslag till hur man kommer tillrätta med frågan om barns internationella tävlande. Styrelsen diskuterade olika lösningar och beslutade skicka tillbaka förslagen till Idrottsgruppen för feedback. Slutligt beslut skall fattas av VU alternativt på nästa styrelsemöte. Man beslutade dock om att Svemo fortsatt skall arbeta för att såväl FIM som FIM Europe upphör med mästerskapstävlingar för barn Styrelserepresentation på tävlingar (PW) ( Id: 639 ) Styrelsen fördelade uppdragen att åka som representanter på de olika VM/EM tävlingar som är under 2015.

7 7 (11) 5.11 Revisor FIM Europe (PW) ( Id: 640 ) Inför FIM Europé-kongressen på Malta, första helgen i juli, har ledningen från FIM E ställt frågan till Svemo om vi kan nominera en Svensk kandidat till posten som revisor. FIM E har tre förtroendevalda revisorer som välj på 4 år. Vid kommande FIM E möte skall en av dessa revisorer väljas. Den revisor som nu har posten har aviserat att han inte vill bli omvald. Styrelsen beslutar nominera Martin Jarl till posten som revisor på FIM E. 6 RAPPORTER 6.1 Uppföljning av 3:1 gruppens slutrapport (ÅK) ( Id: 744 ) Åke Knutsson rapporterade punktvis statusläget gällande 3:1 gruppens slutrapport. Styrelsen kunde konstatera att arbete sker på de flesta punkterna samt att en del punkter är klara. 6.2 Rapport Fond skadade förare (PW) ( Id: 745 ) Stiftelsen Svemo och Ingvald Johanssons minnesfond, i dagligt tal kallat fonden för skadade förare, har genom sin ordförande Stig Klemetz, via brev informerat styrelsen om beslut man fattat.

8 8 (11) 6.3 Arbetsbeskrivning sektioner (PW) ( Id: 746 ) Per Westling informerade styrelsen det pågående arbetet med uppdragsbeskrivningar. Uppdragsbeskrivningar för sektioner/kommittéer samt andra "roller" inom förbundsledningen är under ständig förändring. Uppdragsbeskrivningen är ett sätt för styrelsen att tydliggöra för de förtroendevalda som utsetts för olika uppdrag vad styrelsen förväntar sig av dessa, vilka ansvarsområden man har, vilka avgränsningar som finns och vilka arbetsrutiner man har att följa. Avsikten med uppdragsbeskrivningarna är således att ge alla inblandade parter tydligare roller. Ett antal uppdragsbeskrivningar behöver nu omarbetas. Styrelsen uppmanade kansliet att ta fram en mall för uppdragsbeskrivningar samt sända den till styrelsen. 6.4 Rapport SDF-årsmöten (Berörda) ( Id: 747 ) Muntlig komplettering av skriftliga rapporter från dem som varit ute på distriktens årsmöten. Styrelsen konstaterade att det alltjämt är väldigt lågt deltagande vid årsmötena i Norrlandsdistrikten. 6.5 Rapport Motorfederationen (HL) ( Id: 748 ) Håkan Leeman rapporterade från möte med Motorfederationerna. Motorfederationen (Bilsport, Flygsport, Båtsport samt Svemo) samlas årligen för att diskutera gemensamma frågor samt att genomföra ett möte i Kungl. Medaljkommittén. Mötet bekräftar att vi alla fyra har gemensamma problem och utmaningar och att vi har mycket att vinna på att samarbeta och att utbyta erfarenheter.

9 9 (11) 6.6 Rapport Internationella möten (PW) ( Id: 749 ) GS Per Westling kompletterade sin mycket utförliga rapport om de många internationella möten som Svemo deltagit i under början av detta år. Svemo har dels genom förtroendevalda och dels genom GS och personal deltagit i ett antal internationella möte. Förutom de frågor som drivs av de förtroendevalda inom respektive kommissioner, är förbundet aktivt i ett antal andra frågor gällande bland annat, ledarutbildning, försäkrings/licensfrågor, TA- system och andra administrativa verktyg och inte minst miljöfrågor. 6.7 Kommunikation från Karlstad MX (PW/ÅK) ( Id: 750 ) Åke Knutsson kompletterade sin skriftliga rapport gällande inkommen kommunikation från Karlstad MX. 6.8 Rapport IT/TA (PS/PW) ( Id: 751 ) Peter Svensson kompletterade sin skriftliga rapport. Arbetet med IT fortskrider. TA systemet följer den åtgärds- plan som är lagd och tidigare prioriterad. IT-rådet återkommer vid aprilmötet med en samlad bedömning över hur IT/TA ska hanteras kommande år. 6.9 Rapport SM-veckan (HL) ( Id: 752 ) Håkan Leeman rapporterade från SM-veckan i Örebro där Svemo genomförde två tävlingar: stadioncross i snöskoter samt inomhus-trial. Lokal arrangör var MSK Hammaren.

10 10 (11) 6.10 POSOM - ny jourhantering (PW) ( Id: 753 ) Per Westling informerade styrelsen om eventuell ny jourhantering. Kansliet har under en längre tid sökt olika lösningar för hur jouren vid allvarliga olyckor skall hanteras. Idag hanteras jourtelefonen av fyra personer som bär den med sig en vecka var. Systemet är en nödlösning som nu tillåtits fungera under längre tid i avvaktan på att en bättre lösning hittats. Nu har samtal med POSOM (ledande inom krishantering. Se genomförts som verkar mycket lovande. Ett samarbete med den organisationen kan komma att innebära avsevärda förbättringar och vi kan skapa ett "Joursystem" vid allvarliga olyckor som ger de utsatta ett betydligt bättre stöd i en krissituation. Styrelsen beslutade att Svemo ska söka medlemskap i POSOM Rapport RF/SF-dialog (HL/PW) ( Id: 754 ) Håkan Leeman kompletterade sin skriftliga rapport. Varje halvår genomför RF träffar med sina SF. Denna gång var huvudområden det kommande Riksidrottsmötet, en eventuell sammanslagning av RF och SISU, den pågående strategiutredningen samt Idrottslyftet Rapport Speedwayöverenskommelse (PS/PW) ( Id: 755 ) Peter Svensson rapporterade om den överenskommelse mellan Trackracingsektionen inom Svemo och Speedwayklubbarna som gjorts gällande Marknads- och Mediarättigheter för de närmaste åren t.o.m Remissvar till RF (HL/ÅK) ( Id: 756 ) Vid senaste styrelsemötet i januari fick VU i uppdrag att besvara de tre remisser som RF skickat ut inför Riksidrottsmötet i maj. Håkan Leeman redogjorde för de svar som VU enats om och som skickats till RF.

11 11 (11) 6.14 Möte SBF om miljöarbete (HL/PW) ( Id: 757 ) Per Westling rapporterde om när Håkan Leeman och Per Westling besökte Svenska Bilsportförbundet, SBF, Kenneth Thorén ordförande och Thomas Jansson GS, för att diskutera gemensamma frågor. Diskussionen rörde bland annat säkerhetsfrågor, organisationsstrukturer, RF relationer samt miljöfrågor Det ideella engagemanget enligt 3:1 gruppens slutrapport (TA) ( Id: 758 ) Thomas Avelin kompletterade sin skriftliga rapport om hur Utbildningskommittén jobbat med det ideella engagemanget enligt det uppdrag man fått ur 3:1-gruppens slutrapport Möjliga rekommendationer vid MX-träning (PW) ( Id: 759 ) Styrelsen tog del av säkerhetsgruppens arbete. Styrelsen betonar att det är viktigt att detta går vidare till motocrossektionen Licensrapport (PW) ( Id: 760 ) Styrelsen tog del av licensstatistiken för februari månad. Vi ligger på en stabil nivå. 7 NÄSTA MÖTE Nästa möte är i Norrköping den 25/ AVSLUTNING Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Håkan Leeman Godkänt via mail Justerare Agneta Andersson Godkänt via mail

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) PROTOKOLL STY 2/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer