PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) Sammanträdesdata Tid kl Plats SVEMO kansli, Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) 2005-10-27. Sammanträdesdata Tid 2005-10-15 kl 10.00-17.15 Plats SVEMO kansli, Norrköping"

Transkript

1 PROTOKOLL STY 6/2005 1(6) PROTOKOLL STY 6/2005 Sammanträdesdata Tid kl Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Mats Frånberg Jörgen Hafström Lisbeth Hagman Åke Knutsson Peter Wikström, koordinator kansliet i Östersund, närvarande under pkt 141, 142 och 146 Pär Persson, assistent kansliet i Östersund, närvarande under pkt 141, 142 och 146 Per Westling, GS Gun-Britt Söderman, ekonomichef Bodil Dahl, GS-assistent 141 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande öppnade mötet med att hälsa ledamöterna välkomna. Särskilt välkomna hälsades Peter Wikström och Pär Persson från kansliet i Östersund. Dagordningen godkändes med följande tillägg: - Varg-Olles Stipendium från Bilsport & MC - Förbundets långsiktiga ekonomi - Handslaget - Uppdragsbeskrivningar - Elitserielicens Speedway Punkten 146 flyttades upp och behandlades efter punkten VAL AV JUSTERINGSMAN Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Lisbeth Hagman.

2 PROTOKOLL STY 6/2005 2(6) 143 FÖREGÅENDE PROTOKOLL STY 5/2005 Styrelsen gick igenom föregående protokoll. Punkt 113, angående SISU-bidrag i samband med förarbevis i snöskoter. Kansliet och Mats Frånberg har handlagt frågan. Mats Frånberg redogjorde för det aktuella läget. Uppdrogs åt Mats Frånberg att finna en lösning med Mellersta Norra Distriktet. Ang detaljer, se särskild bilaga. Ekonomichefen redogjorde för Roadracingsektionens resultat. Punkt 114. GS informerade om att delar av snöskotersektionen kommer att besöka kansliet måndagen den 17 oktober. Punkt 177. Policy för förbundets engagemang vid högtidsdagar och begravningar förs över till listan av Aktiva ärenden. Punkt 134. GS rapporterade om det aktuella läget vad gäller VM i snöskoter i Sverige GS ges ekonomiskt mandat att handha frågan enligt särskilt uppdrag. Punkt 136. Beslutet att Jörgen Hafström ska arbeta vidare med frågan, har fallit bort ur protokollstexten. Styrelsen rättade punkten. Punkt Korrigering av första meningen: Jörgen Hafström kompletterade den av Thomas Avelin inlämnade skriftliga rapporten från UK. Med dessa ändringar las protokollet till handlingarna. 144 TK-PROTOKOLL Åke Knutsson kommenterade TK-beslutet TK 503. Konstaterades att beslutet saknar bakgrundsinformation. Uppdrogs åt GS att kontakta TK i detta ärende. 145 RESULTATRAPPORT./. Bilaga Styrelsen tog del av resultatrapporten. Konstaterades att Barnkommittén har mycket låg omsättning i budgeten. Bertil Bergström gavs uppdraget att kontakta ordföranden i Barnkommittén. Frågan tas upp på nästkommande möte. Diskuterades allmänt budgetfrågor. Beslutades att avhålla ett extra möte med enbart budgetfrågor lördagen den 19 november i Norrköping.

3 PROTOKOLL STY 6/2005 3(6) 146 SNÖSKOTERKANSLIET I ÖSTERSUND Ordförande öppnade diskussionen och förklarade att styrelsen är intresserad av att få mer djupgående information om verksamheten på kansliet i Östersund. Peter Wikström informerade om bakgrund och tillkomst av kansliet samt gav en bild av kansliets arbete idag. Verksamheten i Östersund diskuterades allmänt runt bordet. Beslut: GS fick i uppdrag att reda ut kontaktproblem mellan kansliet i Norrköping och kansliet i Östersund, ta fram en ny uppdragsbeskrivning för verksamheten, klargöra Östersundskansliets mandat i beslutsfrågor samt ta fram underlag för ny budget. Ordförande tackade Peter Wikström och Pär Persson för att de kunde närvara och att de givit styrelsen en djupare information. Peter och Pär lämnade därefter styrelsemötet. A. BESLUTSFRÅGOR 147 KANDIDATER TILL KUNGLIGA MEDALJEN Ordförande bad medlemmarna komma med förslag till kandidater till Kungliga Medaljer till decembermötet. 148 ANSÖKAN OM SVENSKT MÄSTERSKAP FÖR ISBANA, SOLO OCH SIDVAGN Styrelsen tillstyrkte inte ansökan. Uppdrogs till motocrosskoordinatorn, att tillsammans med sektionen, komma med en mera informativ beskrivning av verksamheten till nästkommande möte. 149 REGLER FÖR ERHÅLLANDE AV ELITFÖRARMÄRKET Åke Knutsson rapporterade från diskussion med TK i ämnet. Åke Knutsson för frågan vidare till sektionerna för värdering av vad som bör ingå för att erhålla elitförarmärket. Återrapportering vid decembermötet TRANSFERFÖNSTER, RUNDBANA./. Bilaga Styrelsen godkände förslaget till skrivning. Vid diskussionen, om ev ytterligare fönster, uppdrogs till sektionen att själva besluta om detta.

4 PROTOKOLL STY 6/2005 4(6) 151 BESTÄMMELSER FÖR KLUBBYTE OCH REDOVISNING AV FÖRARTRUPPER, SR RUNDBANA Förslaget avstyrktes. Förslaget återremitterades till sektionen. Styrelsen tar upp frågan på nytt vid decembermötet. Lång karens diskuterades. GS tar upp frågan med TK för att om möjligt stryka bestämmelserna. 152 NT , RUNDBANA, ART Se tidigare punkt. 153 REKLAMYTA PÅ SVEMO HEMSIDA Punkten förs över på listan över Aktiva ärenden under Förbundssponsorer. 154 UEM ENVIRONMENTAL DOSSIER Kansliet skickar ut underlaget till medlemmarna. Ev synpunkter på innehållet lämnas till GS. 155 ANSÖKAN OM GULDMEDALJER Styrelsen beslutade tillstyrka ansökningarna om guldmedaljer för: Bengt Damberg, BSK Uddevalla Jan Alkebring, Vårdkasens MS 156 TÄVLINGSTILLSTÅND AVGIFTER, BILAGA A NT./. Bilagor Syrelsen beslutade fastställa sportgruppens förslag till tillståndsavgifter samt uppdra till sportgruppen att tillsammans med ekonomichefen göra en tydligare uppskattning av de ekonomiska effekterna. B. RAPPORTER OCH ORIENTERINGAR 157 AKTIVITETSLISTAN Styrelsen gick igenom listan över Aktiva ärenden och gjorde vissa ändringar. 158 SVEMO KANSLI Styrelsen efterhörde effekter av organisationsförändringen. Uppdrogs åt GS att via ge information till styrelsen.

5 PROTOKOLL STY 6/2005 5(6) 159 NORDISKA MÖTET, ARLANDA, Ordföranden rapporterade från Nordiska Mötet. Nästa Nordiska Möte kommer att ske i Köpenhamn den 31 september -1 oktober. Samtliga grenmöten kommer att avhållas i samband med Nordiska Mötet. Styrelsen diskuterade särskilt nordiskt kvinnoprojekt för tjejer i motocross. Styrelsen konstaterade att projektet låter intressent men att det är för tidigt att med så kort varsel gå in i projektet. Uppdrogs åt GS att ge NMF besked. Ordföranden redogjorde för diskussion kring en nordisk federation. Protokollet från Nordiska Mötet ska tillställas samtliga styrelseledamöter. 160 FÖRBUNDSMÖTET Förbundsmötet kommer att avhållas på Scandic Star Hotel i Sollentuna. B. DISKUSSIONSFRÅGOR 161 JURIDISKA FRÅGOR GS rapporterade om dagsläget gällande ärendet mellan SVEMO - Liwalls förlag samt SVEMO Stockholms Idrottsförvaltning. Uppdrogs åt GS att informera styrelsen så snart någon väsentlig förändring sker. C. ÖVRIGA FRÅGOR 162 HANDSLAGET Jörgen Hafström redovisade dagsläget gällande Handslaget. 163 UPPDRAGSBESKRIVNINGAR Jörgen Hafström konstaterade att inga synpunkter har inkommit på föreslagna uppdragsbeskrivningar. Styrelsen anser sig därmed kunna konstatera att man tagit fram ett utmärkt och komplett förslag. Arbetet går nu vidare genom att grundmaterialet kompletteras med kansliets synpunkter och är klart att föreläggas styrelsen för beslut. Ansvariga är Jörgen Hafström och GS.

6 PROTOKOLL STY 6/2005 6(6) 164 ELITSERIELICENS SPEEDWAY Diskuterades elitserielicens i Speedway. Konstaterades att arbetet med elitlicens kommer att kosta stort engagemang och arbetstid. Uppdrogs åt GS, Christer Gustavsson och Tony Olsson att värdera vad det kommer att innebära i tid om arbetet ska utföras på SVEMO kansli. 165 BILSPORT & MC Begäran från försäkringsbolaget Bilsport & MC att SVEMO ska ingå i en jury för att utdela Varg-Olles Stipendium. Styrelsen beslutade att man vill se statuter och utdelningsregler. Beslut kan fattas vid nästkommande styrelsemöte den 19 november INFORMATION OM SPEEDWAYBANOR Styrelsen diskuterade hemmaarenor för nyblivna elitserieklubbar i speedway. 167 VALPROCEDURER Åke Knutsson tog upp frågan om att det finns vissa indikationer på att massmedia får information om valprocedurer som inte kommit styrelsens ledamöter till kännedom. Beslut: ordföranden tar upp frågan med Valberedningens ordförande. 168 NÄSTA STYRELSEMÖTE Nästa styrelsemöte äger rum lördagen den 19 november 2005 i Norrköping. 169 AVSLUTNING Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och engagemang. Vid protokollet Ordförande Per Westling Sture Fredell Godkänt per Justerare Lisbeth Hagman Godkänt per

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) PROTOKOLL STY 2/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 2011-07-30 (10.00) - 2011-07-31 (16.00) SVEMO kansli, Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Ordförande gjorde en kort återblick över de gångna två åren. Före förbundsmötesförhandlingarna delades utmärkelser ut:

Ordförande gjorde en kort återblick över de gångna två åren. Före förbundsmötesförhandlingarna delades utmärkelser ut: PROTOKOLL FÖRBUNDSMÖTE ÅR 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-05 kl 13.30 17.15 Plats Täby Park Hotel, Täby 1 MÖTETS ÖPPNANDE Mötet öppnades av förbundsordförande Sture Fredell som välkomnade ombuden, medaljörer

Läs mer

Quality Hotel Arlanda, Arlandastad

Quality Hotel Arlanda, Arlandastad 2014-10-14 1(6) PROTOKOLL UK 3/2014 Sammanträdesdata Tid Fredag den 10 oktober 2014 Plats Quality Hotel Arlanda, Arlandastad Deltagare Jörgen Hafström Sammankallande Thomas Avelin Fredrik Hansson Björn

Läs mer

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad 2013-10-03 1(5) PROTOKOLL UK 3/2013 Sammanträdesdata Tid Fredag den 27 september 2013 Plats Quality Hotel Arlanda Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator Förhinder

Läs mer

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Södra Motorcykelförbundet Fredag 26 januari Lördag 27 januari 2007 Hotell Rådmannen, Alvesta

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Södra Motorcykelförbundet Fredag 26 januari Lördag 27 januari 2007 Hotell Rådmannen, Alvesta Protokoll fört vid Styrelsemöte i Södra Motorcykelförbundet Fredag 26 januari Lördag 27 januari 2007 Hotell Rådmannen, Alvesta 1/07 Närvarande Jörgen Hafström, ordförande Bernt Israelsson, v. ordförande

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2008 Datum: 2008-06-13 Tid: 09.00-17.00 Plats: Strand Hotel, Borgholm Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Staffan Thorman Ionie Oskarson From 123

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2011

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2011 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2011 2011-10-13 (19.00-23.00) Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Rikard Sthillert Marie Landh Gäster Jannica Sjöstedt Sammankallande Ledamot Koordinator Adjungerad

Läs mer

Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004

Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004 Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004 Datum: Plats: 29-30 Augusti Söndag 10:00 Måndag 13:00 Scandic Elmia, Jönköping Deltagare: Margareta Lindfors Håkan Svensson Peter Isgren ordf sekr Jörgen Hafström

Läs mer

1 av 5 2010-07-08 19:22

1 av 5 2010-07-08 19:22 1 av 5 2010-07-08 19:22 Protokoll 3 2009 Sammanträdesdatum och plats: 2009-09-04, 18.30, telefonmöte. Närvarande: Freddy Kjellström, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Mats Henningsson, Owe Karlsson, Gunnar

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande SKK/JhK nr 5/2009 Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 24 november 2009 på SKKs Kansli Närvarande: Curt-Christer Gustafsson, ordförande Henrik Barnekow, vice ordförande

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008 1 PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008 2 Förslag till dagordning inför möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Tisdagen den 16 september 2008 Tid: Kl. 10-14.15

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 2009-11-20 16.00-23.00 Quality Hotel Arlandastad Deltagare SVEMO Kristian Stenström Rikard Sthillert Per Träff Fredrik Hansson Koordinator Ledamot Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde

Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde Tid: 2005-07-07 kl. 18:34 21:59 2005-07-08 kl. 09.00 13:40 Plats: Scandic Malmen, Stockholm Närvarande: Ari Ziegler förbundsordförande Sven-Olof

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-08-30 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti Anmält förhinder:

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer