PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) Tid kl Plats SVEMO kansli, Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping"

Transkript

1 PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) PROTOKOLL STY 2/2006 Sammanträdesdata Tid kl Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Åke Knutsson Björn Samuelson, revisor, närvarande t o m pkt 38 Roland Johansson, valberedningen, närvarande t o m pkt 45 Per Westling, GS Gun-Britt Söderman, ekonomichef Bodil Dahl, sekreterare Lisbeth Hagman, Mats Frånberg och Jörgen Hafström hade meddelat förhinder att närvara. 33 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande öppnade mötet med att hälsa ledamöterna välkomna till dagens möte. Speciellt välkomna hälsades revisor Björn Samuelson och valberedningens ordförande Roland Johansson. Den utskickade dagordningen godkändes efter att följande tillägg gjorts: - Domararvoden - Ansökan om dispens för åldersgräns på domare - Förändringar i NT - Snöskoter - STIM - Klubbar Nedre Norra Distriktet - Fonden för skadade förare 34 VAL AV JUSTERINGSMAN Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Stig Klemetz.

2 PROTOKOLL STY 2/2006 2(7) 35 FÖREGÅENDE PROTOKOLL STY 1/2006 GS föredrog föregående protokoll. Punkt 9. GS rapporterade, efter kontakt med Christer Pallin, att inga ändringar behövde göras. Dock påpekades från Christer problemen med att inneha två funktioner. Punkt 10. GS rapporterade att en sista genomgång av reglerna ska göras av TK och idrottsgruppen. Styrelsen uppdrog till idrottsgruppen att föra in de nya ändringarna i Motorkalendern (se punkt 56). Punkt 29. Förslag har framförts av idrottsgruppen som har kontaktat TK i ärendet. Styrelsen uppdrog till kansliet att föra in föreslagna ändringar i NT (se punkt 56). 36 RESULTAT PER DEN 31/ SAMT RAPPORT OM BOKSLUTET 2005./. Bilagor Revisorn tillsammans med styrelsen gick igenom bokslutet. Revisorn konstaterade ett bra resultat för årets verksamhet samt att önskemål om förbättrade rutiner har genomförts. Styrelsen riktade ett särskilt tack till ekonomichefen. 37 RAPPORT FRÅN VALBEREDNINGEN Roland Johansson, valberedningens ordförande, rapporterade från valberedningens omfattande arbete. Roland klargjorde bakgrund till olika namn för valberedningens förslag. Ordförande tackade valberedningen för ett mycket gediget arbete. A. BESLUTSFRÅGOR 38 ARNE BERGSTRÖMS VANDRINGSPRIS Styrelsen beslutade vem som ska tilldelas Arne Bergströms Vandringspris. Namnet offentliggörs vid förbundsmötet den 1 april ERIK PALLINS MINNE ÅRETS FUNKTIONÄR 2005 Till Årets funktionär Erik Pallins minne utsågs Kenneth Rundberg, FMCK Skövde. Styrelsen uppdrog åt GS att se över skrivning av statuterna och återkomma med förslag till styrelsen.

3 PROTOKOLL STY 2/2006 3(7) 40 ANSÖKNINGAR OM FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD Styrelsen beslutade tilldela förbundets förtjänstmedalj i guld till: Målilla MK: Lotta Martinsson Helsingborgs MCK: Lars Larsson SMK Östgöta: Bernt Bergström, Leif Edman, Hans Olsson, Hans Ljungberg, Sven-Erik Rundkvist Vetlanda MS: Lars-Göran Andersson, Per-Arne Johansson, Jonny Karlsson Västra MK: Bo Brolin Linköpings MS: Bo Ekenger, Lennart Falk, Jonny Larsson SMK Värnamo: Ingmar Hultman Styrelsen konstaterar att skrivningen för utdelandet av SVEMOs förtjänstmedalj i guld är otydlig. Uppdrogs åt kansliet att ta fram förslag på förtydligade regler. 41 HUR KAN FÖRBUNDET STÖDJA KLUBBAR SOM HAR PROBLEM MED BANOR Styrelsen diskuterade frågan med hänvisning till SVEMO arbetsplan för 2006 och Under rubriken idrott och samhälle i arbetsplanen beskrivs att en s k verktygslåda ska tas fram för arbetet. Styrelsen betraktar frågan som mycket viktig och arbete med detta kommer att påbörjas våren Redan idag får många enskilda klubbar olika sorters hjälp vad gäller problem med den egna banan. 42 IDROTTENS TRAFIKSÄKERHETSBUDKAVEL Styrelsen beslutade att sända budkaveln vidare till basketklubben Dolphins damlag. Uppdrogs åt Bertil Bergström att ta kontakt med klubben. 43 DOMARARVODEN Styrelsen beslutade, efter förslag från motocrossektionen, att höja domararvodet från 600 kr till 800 kr, för heldag, resp från 250 kr till 300 kr, för halvdag. Beslutet gäller fr o m 1 april och införs i Bilaga G NT i kommande Motorkalender. 44 ANSÖKAN OM DISPENS FÖR ÅLDERSGRÄNS PÅ DOMARE Vårdkasens MSK har begärt dispens för att använda en överårig domare. Styrelsen stödjer rundbanesektionens beslut att avslå dispensen.

4 PROTOKOLL STY 2/2006 4(7) B. RAPPORTER OCH ORIENTERINGAR 45 AKTIVA ÄRENDEN Styrelsen gick igenom listan över Aktiva Ärenden. Under rubriken nya grenar diskuterades utvecklingen av fiddy. Under rubriken Miljöcertifieringsarbetet rapporterade Olle Bergman om det fortsatta samarbetet med IB Motorsport om att publicera artiklar. Bertil Bergström redogjorde för arbetet med elitserielicensen i speedway. GS informerade om möte med ISPR angående fortsatt TV-avtal gällande elitserien i speedway. Styrelsen uppdrog åt GS att ta kontakt med Krister Malmsten och reda ut vissa frågor gällande relationen ESS och SVEMO. 46 JURIDISKA FRÅGOR Styrelsen diskuterade brev från Rune Brännström ang Stockholms Stadion. Beslut av hantering i ärendet fattades enligt särskild bilaga. 47 SVEMO KANSLI GS rapporterade händelser på kansliet och meddelade att Carl-Eric Gustafson avslutar sin tjänst den 30/6. Ny tjänst utlyses i mitten av mars. 48 FÖRBUNDSMÖTET Stadgar Styrelsen avser föreslå förbundsmötet förändrad skrivning av stadgarna enligt bilaga. Arbetsplan Styrelsen diskuterade och godkände SVEMO arbetsplan 2006 och 2007 enligt bilaga.

5 PROTOKOLL STY 2/2006 5(7) Verksamhetsberättelsen Styrelsen diskuterade och godkände styrelsens verksamhetsberättelse, enligt bilaga. Upplägg Styrelsen diskuterade upplägget av förbundsmötets genomförande. 49 RAPPORT FRÅN FIM CONFERENCE MEETING Ordförande rapporterade från mötet i Genève och noterade särskilt att arbetet med att sänka ljudnivåerna nu också förs på internationell nivå. 50 RAPPORT FRÅN DISTRIKTENS ÅRSMÖTEN./. Bilagor Bilagor från samtliga distrikt utom Mellersta Norra förelåg. Styrelsen konstaterade att intresset och närvaron på distriktsårsmötena i allmänhet är lågt. Beträffande Mellersta Norra var mötet ajournerat och genomfördes samtidigt som styrelsemötet. Via telefonkontakt under dagen kunde ombudens namn noteras. 51 MOTORSPORTFÖRBUNDENS ORDFÖRANDEMÖTE Ordförande rapporterade om ett mycket intressant och givande möte där SBF, SVEMO och Flygsport deltog. I framtiden hoppas man även att SVERA ska finnas med. 52 FÖRÄNDRINGAR I NT GS föredrog kommande förändringar i NT gällande regler för klubbmästerskap samt övergångsbestämmelser. Styrelsen diskuterade frågan och uppdrog åt kansliet att tillsammans med TK göra slutgiltiga textjusteringar i enlighet med styrelsens intentioner.

6 PROTOKOLL STY 2/2006 6(7) C. DISKUSSIONSFRÅGOR 53 FÖRBUNDETS EKONOMI PÅ SIKT Frågan var aktualiserad av Jörgen Hafström och bordlades p g a att Jörgen inte var närvarande vid mötet. 54 RUTINER FÖR INFÖRANDE AV NYHETER PÅ HEMSIDAN Ordförande påpekade att protokoll och andra för förbundet viktiga nyheter måste läggas ut medan de fortfarande är aktuella. Beträffande inlägg om händelser under helger så ska nyheter som läggs in bekräftas innan de publiceras. 55 SNÖSKOTER 56 STIM Styrelsen diskuterade snöskoterfrågan samt brev till styrelsen från Bengt Nyström, Ovikens Snöskoterklubb. Styrelsen gav GS uppdrag att arbeta vidare med organisation snöskoter SVEMO och återkomma med förslag under våren. Förslag från STIM föreligger gällande en lösning av STIM-ersättningar för landets samtliga klubbar och tävlingar. Styrelsen uppdrog åt GS att arbeta vidare med att söka finna en central lösning. 57 KLUBBAR NEDRE NORRA DISTRIKTET Brev från Nedre Norra Distriktet angående klubbar som ej betalt avgifter har kommit till styrelsen. Styrelsen beslutade att klubbar som inte erlagt sina avgifter till förbundet ska behandlas som anvisats i stadgarna. Gäller frågan avgifter beslutade av och tillfallande Nedre Norra Distriktet så ska denna frågan lösas inom distriktet. Uppdrogs åt GS att kontrollera fakta. 58 FONDEN FÖR REHABILITERING AV SKADADE FÖRARE Styrelsen diskuterade handhavande och utbetalningsrutiner gällande Fonden för rehabilitering av skadade förare. Uppdrogs åt Stig Klemetz att tillsammans med Bertil Bergström ta fram skriftliga rutiner.

7 PROTOKOLL STY 2/2006 7(7) D. ÖVRIGA FRÅGOR 59 BRÄNSLET E 85 Styrelsen diskuterade med anledning av brev och synpunkter på hemsidan tillstånd att använda bränslet E 85 vid tävlingar. Uppdrogs åt GS att ta kontakt med Rolf Randborg för en ytterligare genomgång av bakgrunden till TKs beslut att inte vilja tillstyrka bränsle E NÄSTA STYRELSEMÖTE Nästa styrelsemöte äger rum fredagen den 31 mars 2006 kl AVSLUTNING Ordförande avslutade mötet och konstaterade att mötet blivit betydligt längre än väntat. Vid protokollet Ordförande Per Westling Sture Fredell Godkänt per Justeringsman Stig Klemetz Godkänt per

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande SKK/JhK nr 5/2009 Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 24 november 2009 på SKKs Kansli Närvarande: Curt-Christer Gustafsson, ordförande Henrik Barnekow, vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 8-2009 2009-11-20 16.00-23.00 Quality Hotel Arlandastad Deltagare SVEMO Kristian Stenström Rikard Sthillert Per Träff Fredrik Hansson Koordinator Ledamot Ledamot

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38)

Gunnar Ekman, Medicinska Kommittén (under Medicinska Kommitténs rapport) Klas Sandberg, ansvarig samarbete skola ( 38) Stockholm 2012-02-07 Protokoll 4 Protokoll fört vid SBF:s ordinarie styrelsemöte tisdagen den 7 februari 2012. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Kermith Fredriksson,

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 2013-10-01 (20.30-22.30) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande 1 MÖTETS

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Protokoll med bilagor för. Riksmöte 1995. i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Timrå 1995-04-08--09

Protokoll med bilagor för. Riksmöte 1995. i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Timrå 1995-04-08--09 Protokoll med bilagor för Riksmöte 1995 i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Timrå 1995-04-08--09 PROTOKOLL sida 1(3) Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges rolloch konfliktspelsförbund

Läs mer

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Mötesprotokoll 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Bilaga motioner 1. Mötets Öppnande. Ordförande Olle Wadestig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Närvarande Klubbar: Värmlands

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012 Nedre norra distriktet Årsberättelse 2012 Antal SDF Förening Förenings Betalt Betaldatum Betalt Förseningsavgift Medl Medl Totalt Rösträtt Antal röster Klubbar Rapport Årsavgift Årsavgift Betalningsdatum

Läs mer