Branschråd för äldreomsorgen förslag till sammansättning, uppdrag och mandat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Branschråd för äldreomsorgen förslag till sammansättning, uppdrag och mandat"

Transkript

1 Beslutsunderlag Branschråd äldreomsorg Avdelningen för arbetsmarknad och social välfärd Branschråd för äldreomsorgen förslag till sammansättning, uppdrag och mandat Beslutsunderlag inför socialchefnätverket (11)

2 Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. Göteborgsregionen 2019 Avdelningen för arbetsmarknad och social välfärd Box 5073, Göteborg Text: Sara Nordenhielm 1 (11)

3 Innehåll Branschråd för äldreomsorgen Bakgrund Varför ett branschråd? Syftet med branschrådet Branschrådets mandat Uppdrag Sammansättning Referensråd Regionala fackliga dialoger Arbetsformer Finansiering och förutsättningar (11)

4 Branschråd för äldreomsorgen I detta dokument beskrivs förslag till branschrådets sammansättning, prioriterade uppdrag och mandat inför ställningstagande i socialchefsnätverket 13 november. Förslaget utgår från dialog och förankring i berörda strategiska chefsnätverk, i temporära branschrådet för äldreomsorg samt från kommunintervjuer med nyckelpersoner i GRkommunerna. 1. Bakgrund Sedan 2018 finns en etablerad modell för branschråd inom grundskola och förskola i syfte att samla aktörer och perspektiv för att stärka kompetensförsörjningen inom området. Styrgruppen för arbetsmarknad gav i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett branschråd för äldreomsorgen (191107), som sedan också styrgruppen för social välfärd har ställt sig bakom. Socialchefsnätverket har haft kompetensförsörjning som ett av sina prioriterade fokusområden sedan flera år tillbaka. En särskild temagrupp med socialchefer tillsattes (2018) för att särskilt driva arbetet med kompetensförsörjning framåt, särskilt med fokus på äldreomsorgen. Temagruppen har initierat och arbetat aktivt med frågor som rör assisterande tjänster, kartläggning av utbildningsnivå i äldreomsorgen samt utvecklandet och förankringen av ett branschråd. Våren 2020 övergick temagruppen till ett temporärt branschråd för äldreomsorgen och kompletterades med en representant från äldreomsorgs-/hälso- och sjukvårdschefsnätverket respektive personalchefsnätverket. Syftet med det temporära branschrådet var att snabbt kunna mobilisera i initiativ och statliga satsningar i samband med Covid 19, t.ex. Äldreomsorgslyftet. Det temporära branschrådet skulle också verka för att utveckla och etablera en modell för branschråd inom äldreomsorgssektorn som på sikt även kan användas i andra sektorer inom vård och omsorg, t.ex. funktionsstöd samt ge förslag till uppdrag och prioriteringar för branschrådets arbete. Socialchefsnätverket ställde sig bakom bildandet av ett temporärt branschråd (beslut 17 april 2020) och ser behov av ett långsiktigt GR-gemensamt arbete i ett branschråd med differentiering av roller, titulatur och kompetenskrav för baspersonal. Det temporära branschrådet formulerade sedan preliminära uppdrag som har förankrats, fördjupats och prioriterats genom kommunvisa intervjuer i 12 av 13 GRkommunerna (ej Stenungsund) under sep Totalt intervjuades 46 personer. I intervjuerna medverkade i första hand socialchefer och äldreomsorgschefer, men också HR-chefer, kommundirektörer, hälso- och sjukvårdschefer, ekonomer, 3 (11)

5 verksamhetsutvecklare samt rektorer för vuxenutbildning. Utöver detta intervjuades också den regionala processledarem för GR:s VO-college samt chefen för vuxentutbildning vid GR. Förslaget i detta dokument baseras i första hand på resultatet av intervjuerna, men också på dialog i berörda chefsnätverket och i det temporära branschrådet. Temporära branschrådet beslutade 4 nov att ställa sig bakom förslaget inför beslut i socialchefsnätverket 13 nov. Beslutsunderlaget har också skickats till äldreomsorgs-/hälso- och sjukvårdschefsnätverket samt personalchefsnätverket för synpunkter inför beslut i socialchefsnätverket. Inkomna synpunkter redovisas för socialchefsnätverket inför beslut. 2. Varför ett branschråd? Demografiska utvecklingen, med alltfler äldre i behov av vård och omsorg samt en minskad andel arbetsför befolkning, innebär en stor utmaning för GR-kommunerna att lösa kompetensförsörjningsbehovet i äldreomsorgen. Prognoser visar att det totala rekryteringsbehovet inom den sociala sektorn uppgår till omkring personer över de närmsta tio åren. Äldreomsorgen står för 57 procent av det totala behovet, eller drygt personer. Redan idag saknar cirka en av fem som arbetar i äldreomsorgen i GR-kommunerna en undersköterskeutbildning. Samtidigt som stora pensionsavgångar väntar ses ett minskat söktryck och minskad andel som fullföljer sina studier över tid. Under har söktrycket till VO-programmet minskat med 15 procent i Göteborgsregionen. Om inget görs så kommer andelen outbildade att öka ytterligare med konsekvenser som minskad kvalitet i utförandet av vård och omsorg samt minskad attraktivitet och status för arbete i äldreomsorgen. Kommunerna behöver av ovanstående skäl agera gemensamt för att lösa kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Ett viktigt syfte för ett branschråd blir att verka för en kvalitetssäkring av branschen. Mycket utvecklingsarbete pågår idag lokalt och kommer självfallet så också behövas framöver, men kommunerna önskar också regional samordning och stöd i strategiska frågor där man ser behovet av gemensamma strategier, modeller eller mer enhetlighet mellan kommunerna. Genom ett branschråd som driver de strategiska frågorna på området får kommunerna mer kraft och stöd även i det lokala utvecklingsarbetet. Göteborgsregionen har sedan tidigare ett väl etablerat vård- och omsorgscollege där kommunerna, Västra Götalandsregionen, utbildningsanordnare, fackliga organisationer och arbetsförmedlingen samverkar på delregional och lokal nivå för relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Branschrådet kommer att utgå från ett arbetsgivarfokus och ha fokus på god kompetensförsörjning, där utbildning är en aspekt. Branschrådets förslag och rekommendationer kan ha bäring in i och verkställas av VO-college så att de båda sammanhangen förstärker och kompletterar varandra. I sammansättningen av branschrådet säkerställs kopplingen till såväl VOcollege som Vuxenutbildningsnätverket. 4 (11)

6 Ett branschråd kan samla olika aktörer och perspektiv i syfte att göra tjänsterna i branschen mer attraktiva för att bidra till en god kompetensförsörjning inom Göteborgsregionens kommuner. Erfarenheter och lärdomar från branschråd inom förskola och grundskola kan tas tillvara på systematiskt i detta arbete. På sikt kan modellen också användas för andra verksamhetsområden där kompetensförsörjningsbehovet är stort, till exempel funktionsstöd. 3. Syftet med branschrådet Syftet med branschrådet är att: bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionens kommuner göra branschen mer attraktiv Syftet ska uppnås genom att branschrådet: samlar olika aktörer och perspektiv arbetar fram konkreta förslag och metoder fungerar som kontaktyta mot och samarbetspart till nationella aktörer fungerar som arena för påverkansarbete 3.1 Branschrådets mandat Branschrådet arbetar enbart med uppdrag som är beslutade i socialchefsnätverket (dialog och förankring av dessa uppdrag ska dock göras i berörda chefsnätverk inför beslut, i första hand äldreomsorgs-/hälso- och sjukvårdschefsnätverket). Inom ramen för uppdragen får branschrådet: Bedöma behov och prioritera Ange inriktning Driva strategiska processer Utveckla förslag till regionala lösningar och lämna rekommendationer Driva påverkansarbete Branschrådet rapporterar till socialchefsnätverket. Besluten i branschrådet är dock inte bindande för någon kommun, utan kommunerna äger som arbetsgivare beslutet om att anta förslag samt rekommendationer. 3.2 Uppdrag I tabell nedan sammanfattas branschrådets uppdrag, samt sammanfattande kommentarer med utifrån kommunintervjuerna. Överlag har det varit hög samstämmighet i vilka uppdrag branschrådet bör ha, hur dessa ska prioriteras samt behov av ökad regional samordning och enhetlighet mellan kommunerna, förutsatt också att gemensamma modeller/strategier också ger utrymme för lokal anpassning och lokalt handlingsutrymme. 5 (11)

7 Uppdrag 1. Ta fram förslag (regional strategi) till GRgemensam titulatur med utbildningskrav för baspersonal i äldreomsorgen. Ta fram införandestrategi samt strategi för hur förändringarna ska förhandlas med fackliga företrädare. 2. Ta fram förslag (regional strategi) kring hur roller och arbetsuppgifter kan differentieras i äldreomsorgen. Prioritet för 2021 Hög Hög Sammanfattande kommentarer utifrån kommunintervjuerna I dagsläget finns ingen enhetlig titulatur för baspersonal inom äldreomsorgen i GR-kommunerna, utöver undersköterska. Göteborg är den enda GRkommun som idag ställer krav på utbildning för anställning till vårdbiträde, i enlighet med Skolverkets Yrkespaket till vårdbiträde 800 poäng. Outbildad personal har titeln biträde. I övriga GR-kommuner används befattningen vårdbiträde för outbildad personal, alternativt andra befattningar som exempelvis bemanningsassistent. Det ställs heller inga särskilda utbildningskrav för vårdbiträde. Det finns alltså olika synsätt bland kommunerna på vad en lägsta-utbildningsnivå ska vara i äldreomsorgen: vårdbiträde (med eller utan utbildning) eller undersköterska. Det skiljer sig också mellan kommunerna hur rekryteringsbasen för undersköterska ser ut idag, där vissa har större svårigheter än andra att rekrytera utbildad personal. Samtidigt så finns en medvetenhet kring att den demografiska utvecklingen kommer medföra att det blir allt svårare för kommunerna att bibehålla undersköterska som lägsta-nivå. Branschrådet ska här verka för en samsyn kring lägsta-nivå och komma med konkreta förslag till en enhetlig titulatur med utbildningskrav för baspersonal. Förslaget ska följa nationella standarder för yrkespaket. Branschrådet ska också verka för att bygga krisinsikt, dvs om inget görs kommer andelen outbildade att öka med minskad kvalitet, lägre status och attraktivitet som följd. Branschrådet ska anta ett pragmatiskt förhållningssätt i frågan i det fortsatta utredandet av lägsta-nivå. Kommunerna kommer att fortsatt ha ett behov av att anställa outbildad personal som timvikarier/semestervikarier. Det är angeläget att formulera en strategi för att introducera, kvalitetssäkra, behålla och utveckla dessa personer. Detta inbegriper också omställning från andra branscher och attrahera andra målgrupper, exempelvis genom validering, snabbspår samt språkstöd/utbildning. Det är viktigt att inte bygga in inlåsningseffekter. Det behöver finnas fler vägar in till äldreomsorgen, men undersköterskor ska vara målet. En enhetlig titulatur är en förutsättning för att kunna arbeta med branschrådets övriga uppdrag, kring differentiering av roller och karriärvägsmodell. Det finns ett fåtal exempel i GR-kommunerna på differentiering av roller och arbetsuppgifter. Göteborg har påbörjat ett arbete med differentiering av arbetsuppgifter mellan undersköterska samt vårdbiträde samt har en etablerad kompetensmodell för undersköterska och specialistutbildad undersköterska (bas-fördjupat- och expertuppdrag). 6 (11)

8 Ta fram införandestrategi samt strategi för hur förändringarna ska förhandlas med fackliga företrädare. Enstaka andra kommuner har eller har påbörjat egna motsvarande kompetens- eller karriärvägsmodeller. Det innebär att idag i princip samtlig personal inom äldreomsorgen oavsett utbildningsnivå (exempelvis outbildad, undersköterska och specialistutbildad undersköterska) utför samma arbetsuppgifter. Detta betyder att det idag inte finns några enhetliga och tydliga karriärvägar inom äldreomsorgen i GRkommunerna. Det innebär också att det saknas strategier för att använda befintlig kompetens på ett effektivt sätt. För att höja status och attraktivitet för yrket behöver arbetsuppgifterna differentieras. Förslagen får inte vara kostnadsdrivande och ska ta hänsyn till organisatoriska förutsättningar, t.ex. hemtjänst, samverkan med legitimerad personal. Samtliga yrkesgrupper (här behöver hänsyn också tas till legitimerad personal) behöver arbeta på toppen av sin kompetens, vilket är en viktig utgångspunkt i framtagandet av förslaget. 3. Ta fram förslag till GRgemensam karriärvägsmodell inom äldreomsorgen (bygger vidare på 1-2). Ta fram införandestrategi samt strategi för hur förändringarna ska förhandlas med fackliga företrädare. 4. Undersöka möjligheter och förutsättningar för en GR-gemensam modell för Mellan Mellan En gemensam regional strategi för differentiering av roller och arbetsuppgifter underlättar också när arbetstagare byter kommun samt bidrar till likvärdighet i arbetsmarknadsregionen. Framtagandet av förslaget förutsätter hög delaktighet på samtliga nivåer i äldreomsorgen, och också i kommunal hälso- och sjukvård. Idag saknas tydliga karriärvägar i äldreomsorgen. Fåtal kommuner har karriärvägsmodeller/kompetensstegar, men goda exempel finns att lära av. Flertalet kommuner beskriver till exempel att specialistutbildade undersköterskor utför samma arbetsuppgifter som övrig personal. Samtidigt som tillgången på utbildad personal förväntas minska över tid är äldreomsorgen en alltmer komplex verksamhet som ställer höga krav på kompetens i utförandet av arbetsuppgifter. Omställningen till nära vård innebär ses som en bidragande faktor i detta. Kommunerna behöver både öka rekryteringsbasen och skapa fler vägar in, samtidigt som verksamheten ställer krav på ökad specialisering och professionalisering. Det finns behov av fler specialistutbildade undersköterskor men också andra stödjande roller som exempelvis metodhandledare, samt strategier för att använda den kompetens som redan finns på ett effektivt sätt utifrån verksamhetens behov. En gemensam karriärvägsmodell underlättar för kommunerna i att attrahera, rekrytera och behålla personal samt bidra till attraktivitet i branschen. Den underlättar för arbetstagare som byter kommun samt bidrar till likvärdighet i arbetsmarknadsregionen. Kommunerna upplever att det finns ett gap mellan verksamheternas behov och undersköterskeutbildningens innehåll, t.ex. språk, social dokumentation, äldrekunskap. Samtliga 7 (11)

9 kompetensutveckling inom äldreomsorgen (Yrkesresa eller motsvarande). kommuner har egna system för att fylla det gapet, genom exempelvis internutbildningar eller introduktion, men ser ett tydligt behov av samordning av resurser samt stöd i en strategisk modell för kompetensutveckling inom äldreomsorgen. 5. Etablera en regional standard för att vidareutbilda baspersonal som saknar rätt utbildning för arbete i äldreomsorgen (med utgångspunkt i uppdrag 1-3). 6. Bereda beslut och föreslå prioritering inför eventuell fortsatt samordning av Äldreomsorgslyftet. Mellan Hög Gemensamma utmaningar för kommunerna är bland annat digitalisering och omställningen till nära vård som ställer andra krav på kompetens hos baspersonal. Det blir mer effektivt att utveckla en lösning istället för 13 enskilda. Särskilt lyfts behovet av gemensam introduktion för oerfarna/nyanställda samt kompetensutveckling för enhetschefer fram. Ledarskapet har stor betydelse för branschens attraktivitet. Kommunerna uttrycker svårigheter med omsättning av chefer samt behov av stärkt kompetens och bättre förutsättningar. I första hand ska branschrådet följa pågående processer, t.ex. arbete kring Förstudie Yrkesresa vård och omsorg samt Vårdens medarbetare (digital plattform för kompetensutveckling för leg. personal). Beroende på resultat i förstudien kan branschrådet komma att ta en mer aktiv roll. Branschrådet ska särskilt bevaka möjligheterna till gemensam introduktionsutbildning för ny/oerfaren personal samt kompetensutveckling för enhetschefer. Kommunerna har olika strategier och lokal samverkan för att vidareutbilda personal som saknar rätt utbildning. Här finns behov av en gemensam strategi för att ge kraft och möjligheter i arbetet. Branschrådet ska i konceptet ta med frågor kring t.ex. möjligheter att kombinera arbete med studier, validering, studietakt, utbildningsinnehåll, lön under utbildningstiden m.m. Branschrådet kan också (i nära dialog och samverkan med VO-college) verka för ett regionalt utbildningsutbud som motsvarar behoven. Undersöka möjligheterna och behov för fortsatt GRsamordning av Äldreomsorgslyftet Förslag lyfts till socialchefsnätverket. 4. Sammansättning I branschrådet för äldreomsorg sitter representanter för Göteborgsregionens kommuner inklusive representanter från GR. Representanterna ska utses av respektive chefsnätverk (socialchefsnätverket, äldreomsorgs-/hälso- och sjukvårdschefsnätverket, personalchefsnätverket). Representanterna ska: bevaka det regionala perspektivet i branschrådets frågor och inte den enskilda kommunens bära och driva branschrådets frågor in i respektive chefsnätverk, med stöd från GR:s processledare 8 (11)

10 Den samlade sammansättningen och kompetensen ska säkra upp att förankringen är tillräcklig för att genomföra förändringar i kommunerna utifrån branschrådets rekommendationer och beslut. GR bistår med ett särskilt processtöd samt kommunikationsstöd kopplat till branschrådets arbete (förutsatt att extern finansiering säkras). Kopplingen mellan branschrådet och utbildning säkerställs genom processtöd från GR. Planeringsledare finns också som stödresurs för förankring i respektive nätverk samt beredning av uppdrag och möten och kan vid behov bjudas in till branschrådet. SKR bidrar med ett nationellt perspektiv/bevakning i branschrådets frågor. Branschrådet utvärderar sammansättningen löpande och kan ge förslag på ändringar för socialchefsnätverket att ta ställning till. Vid behov kan representanter från andra nätverk bjudas in för dialog på branschrådets möten. Då omorganisering pågår i Göteborg är det inte klart hur representationen i GR:s nätverk ska se ut. Detta får säkerställas när vi vet hur Göteborg väljer att bemanna i nätverken. Förslag till sammansättning sammanfattas i tabell nedan. Funktion Kommun/ Representant för Organisation Socialchef Kranskommun Socialchefsnätverket Socialchef Kranskommun Socialchefsnätverket Socialchef Kranskommun Socialchefsnätverket Avdelningschef/verksamhetschef Göteborg? ÄO Verksamhetschef ÄO Kranskommun ÄO/HoS-chefsnätverket Verksamhetschef HoS Kranskommun ÄO/HoS-chefsnätverket Personalchef/HR-chef Kranskommun Personalchefsnätverket Personal/HR-chef ÄO Göteborg? Avdelningschef Arbetsmarknad GR GR:s representant och social välfärd? SKR Kontakt är tagen. Processledare GR för branschrådets uppdrag GR Ej tillsatt än. Förutsätter finansiering. Chef vuxenutbildning GR Stödfunktion/processtöd som säkerställer koppling i frågor som rör vuxenutbildningsnätverket Regional processledare VOcollege GR Stödfunktion/processtöd som säkerställer koppling i frågor som rör VOcollege. 4.1 Referensråd Till branschrådet för äldreomsorgen knyts även ett rådgivande referensråd bestående av representanter från intressenter som direkt eller indirekt påverkas av branschrådets arbete. Referensrådet bidrar med synpunkter och förslag till branschrådet inom de områden som berör deras arbete. Medlemmar i referensrådet kan även bjudas in till branschrådets möten. Identifierade aktörer är i dagsläget (fler kan tillkomma): 9 (11)

11 Privata/externa utförare inom äldreomsorgen Brukar/anhörig/pensionärsorganisationer Övriga kommunalförbund i Västra Götalands län VGR 4.2 Regionala fackliga dialoger Samverkan med fackliga organisationer, i första hand Kommunal, är en nödvändighet för att skapa förutsättningar för införande av vissa av branschrådens rekommendationer och förslag. GR är inte en arbetsgivarorganisation utan lokala fackliga förhandlingar kommer att ske i respektive kommun. Däremot kan branschrådet verka för dialog och förankring genom regionala fackliga dialoger, så att den lokal processen underlättas. Modellen används inom branschråden för grundskola och förskola. Kontakt med fackliga representanter kommer att tas i ett tidigt skede. 5. Arbetsformer Branschrådet träffas tre gånger per termin. Mellan möten leds arbetet genom processtöd på GR. Processtödet ansvarar för att förbereda möten, ta fram underlag för beslut och genomföra utredningar, söka extern finansiering för branschrådens uppdrag mm. Socialchefsnätverket är uppdragsgivare för branschrådet och får löpande återkoppling kring branschrådets arbete. En utvärdering av branschrådets arbete görs efter ett år, dvs december 2021, som underlag för socialchefsnätverket att ta ställning till (t.ex. fortsättning, ändring av uppdrag och prioriteringar mm). Regelbunden förankring och dialog i andra berörda och relevanta GR-nätverk genomförs löpande. I bilden nedan illustreras arbetsformerna för branschrådet under Arbetsformer 2021 för branschrådet 10 (11)

12 I första hand ska befintliga nätverksträffar användas för dialog och förankring, här är äldreomsorgs-/hälso- och sjukvårdschefsnätverket den primära arenan. Vid behov kan dock särskilda arbetsgrupper från GR:s nätverk och/eller kommunerna tillsättas eller t.ex. workshops anordnas. Arbetsgrupperna ansvarar för att ta fram underlag och förslag till branschrådet inför möten m.m. 6. Finansiering och förutsättningar Arbetet med förankring och planering av branschrådet har genomförts genom GR:s befintliga resurser av en särskilt tillsatt arbetsgrupp. Men för att säkra långsiktighet och stabilitet i branschrådets arbete samt i utförandet av uppdrag behövs särskild finansiering för processtöd. GR åtar sig att undersöka möjligheter till detta. GR gick in med en ansökan till ESF i september 2020 för ett projekt med syfte att vidareutveckla och stärka system och infrastruktur för branschråd inom offentlig sektor (förskola, grundskola, äldreomsorg) samt utforska behovet av kompetensutvecklingsvägar inom ovan nämnda sektorer. GR har sökt cirka 3 mkr som i så fall fördelas för projektledare och processledare mellan respektive branschråd. Projektet förutsätter ingen medfinansiering från kommunerna. Om medel beviljas pågår projektet tom Besked förväntas i början av december. Om inte medel beviljas så kommer GR att undersöka andra möjligheter för finansiering av processtöd kopplat till branschrådet. 11 (11)

Branschråd: Förskola - syfte, målsättningar, prioriteringar, mandat och sammansättning

Branschråd: Förskola - syfte, målsättningar, prioriteringar, mandat och sammansättning HANDLING 2018-02-19 Sofia Larsson, Anders Pettersson Branschråd: Förskola - syfte, målsättningar, prioriteringar, mandat och sammansättning Detta dokument beskriver syfte, målsättningar, prioriterade frågor,

Läs mer

Kompetensförsörjning i förskolan Branschråd som arbetsmodell i offentlig sektor

Kompetensförsörjning i förskolan Branschråd som arbetsmodell i offentlig sektor Kompetensförsörjning i förskolan Branschråd som arbetsmodell i offentlig sektor Utbildningschefsnätverket 2018-03-02 sofia.larsson@grkom.se, 0703-752703 anders.pettersson@grkom.se, 0706-29 34 67 Idag!

Läs mer

Kompetensförsörjning i förskolan Branschråd som arbetsmodell i offentlig sektor

Kompetensförsörjning i förskolan Branschråd som arbetsmodell i offentlig sektor Kompetensförsörjning i förskolan Branschråd som arbetsmodell i offentlig sektor Utbildningschefsnätverket 2018-04-13 sofia.larsson@grkom.se, 0703-75 27 03 anders.pettersson@grkom.se, 0706-29 34 67 Idag!

Läs mer

Göteborgsregionen - Kompetensförsörjning

Göteborgsregionen - Kompetensförsörjning Göteborgsregionen - Kompetensförsörjning Regional samverkan kring samverkan skola och arbetsliv Gymnasiekonferens, SKL Johanna Redelius Teamledare, Göteborgsregionen Göteborgsregionen (GR) består av 13

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Vård- och omsorgscollege Kronoberg Vård- och omsorgscollege Kronoberg Verksamhetsbeskrivning med Verksamhetsplan 2019 Innehåll Innehåll 1. Inledning... 3 2. Vision... 3 3. Verksamhet... 3 3.1 Mål... 3 3.2 Beskrivning av VO-College Kronobergs

Läs mer

Kompetensförsörjning - Karriärvägar Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård. Maria Tuvegran och Margaretha Häggström

Kompetensförsörjning - Karriärvägar Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård. Maria Tuvegran och Margaretha Häggström Kompetensförsörjning - Karriärvägar Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård Maria Tuvegran och Margaretha Häggström Kompetensmodellen, hur började det? Uppdrag från kommunstyrelsen 2007 Arbetet startade 2008

Läs mer

Försöksverksamhet för att pröva modellen med regionalt branschråd för skola/utbildning med fokus på förskola

Försöksverksamhet för att pröva modellen med regionalt branschråd för skola/utbildning med fokus på förskola MISSIV 2017-12-01 Till ÄRENDE 4 Förslag till Försöksverksamhet för att pröva modellen med regionalt branschråd för skola/utbildning med fokus på förskola i Göteborgsregionen har under de senaste åren haft

Läs mer

Kompetensförsörjning i UC. Sofia Larsson, 5 maj 2017

Kompetensförsörjning i UC. Sofia Larsson, 5 maj 2017 Kompetensförsörjning i UC Sofia Larsson, 5 maj 2017 Dagens fråga Interna perspektivet hur skulle en regional arena för idé,- kunskaps- och erfarenhetsutbyte OCH verkstad kunna se ut? Vi delar bilden av

Läs mer

FH chefsnätverket på GR /2020

FH chefsnätverket på GR /2020 FH chefsnätverket på GR 2018 2019/2020 Återblick och framåt Yvonne Witzöe 2019-03-15 Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag,

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 Kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

Branschråd Förskola - Förskolenätverket Anders Pettersson Theresa Björnström

Branschråd Förskola - Förskolenätverket Anders Pettersson Theresa Björnström Branschråd Förskola - Förskolenätverket 2018-09-21 Anders Pettersson anders.pettersson@grkom.se Theresa Björnström theresa.bjornstrom@grkom.se Idag! Liten tillbakablick Nuläge och diskussion kring uppdrag

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området

Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området Utredning om omfattningen av GR:s uppdrag inom det sociala området - Uppdraget som försvann Utredningens syfte och frågeställningar Syfte Rapportens ska fungera som ett diskussions- och beslutsunderlag

Läs mer

Livsmedelssektorn saknar arbetskraft vem gör vad i Västra Götaland?

Livsmedelssektorn saknar arbetskraft vem gör vad i Västra Götaland? Livsmedelssektorn saknar arbetskraft vem gör vad i Västra Götaland? Kompetensförsörjning med hjälp av utrikesfödda Det råder fortsatt problem med etablering på arbetsmarknaden samtidigt som arbetsmarknaden

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2015 Nuläge/bakgrund Behov av vård-och omsorg för äldre kommer öka

Läs mer

- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg!

- Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg! - Ett samverkanorgan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg! Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Sveriges

Läs mer

Branschråd Förskola och Grundskola - Utbildningschefsnätverket Anders Pettersson

Branschråd Förskola och Grundskola - Utbildningschefsnätverket Anders Pettersson Branschråd Förskola och Grundskola - Utbildningschefsnätverket 2018-12-14 Anders Pettersson anders.pettersson@goteborgsregionen.se Idag! Kommunikation och facklig dialog (info) Branschråd Grundskola (beslut)

Läs mer

Skolans interna kompetensförsörjning

Skolans interna kompetensförsörjning Skolans interna kompetensförsörjning Utbildningschefsnätverket, Sofia Larsson 10 november2017 (sofia.larsson@grkom.se, 0703-752703) Idag! Kort historik runt processen Nuläge Önskan om en pilot/försöksverksamhet

Läs mer

April Regional ansökan

April Regional ansökan April 2019 Regional ansökan Utvecklingen av VO-College sker i en process vilket innebär att det inte finns en exakt mall för hur det regionala och lokala arbetet ska ske. Men det ska finnas en trygg plattform

Läs mer

DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län

DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län DOKUMENATATION Verksamhetsplaneringsdag VO-College Örebro län 160930 Förväntningar på dagen, samt avbockning Beslut om ekonomisk prioritering för 2017, efter ekonomisk redovisning av Peter Löfsäter, Region

Läs mer

Branschråd Förskola Utbildningschefsnätverket

Branschråd Förskola Utbildningschefsnätverket Branschråd Förskola Utbildningschefsnätverket 2018-06-15, GR Anders Pettersson Theresa Björnström Idag! Kort bakgrund om branschrådet Nuläget kring uppdragen (frågor vid varje uppdrag) Diskussion Beslut

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största

Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege ett av landets största 9 lokala college 13 Kommuner Västra Götalandsregionen Fackliga representanter AF 20 utbildningsanordnare - kommunala och fristående Samarbete

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Agneta Jöhnk. Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017

Arbetsgivarfrågor. Agneta Jöhnk. Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017 Arbetsgivarfrågor Agneta Jöhnk Avdelningen för Arbetsgivarpolitik 19 maj 2017 Summering Avtal 17 - framgångar Långa avtalsperioder eller tillsvidareavtal: 3-åriga avtal AKV och Läkarförbundet, förlängning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning Dnr: 2017-761-1.1. Bilaga 8 Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Östermalms stadsdelsförvaltning Enligt anvisningarna för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2018 ska nämndens kompetensförsörjningsplan

Läs mer

Ungdomsmottagningarna i Västra Götaland. Redovisning av FoU-arbete

Ungdomsmottagningarna i Västra Götaland. Redovisning av FoU-arbete Ungdomsmottagningarna i Västra Götaland Redovisning av FoU-arbete 2017-2018 Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag,

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Välkommen, dagens program mm Utvecklingssatsningen så här långt en sammanfattning Uppdraget kring Kompetensplattformarna

Läs mer

Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli juni 2021

Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli juni 2021 Mål/handlingsplan VO-College Värmland under certifieringsperioden 1 juli 2016 30 juni 2021 KRITERIE 1 a. Vård- och omsorgs college Öka attraktionskraften för branschen och utbildningar inom vård och omsorg

Läs mer

Äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefsnätverk

Äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefsnätverk Äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefsnätverk 16 september 2016 Inledning två nya medlemmar: Maria Uhlmann och Christina Wadell Personal och kompetensförsörjning Ledarutbildning, tre förslag. Beslut om

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Inför kommande programperiod

Inför kommande programperiod Inför kommande programperiod Äldrechefsnätverket 11/12 Sara Nordenhielm & Ulrica Furby Senaste nytt kring regionala utlysningar ESF Regional utlysning: Fokus små och medelstora företag I första hand projekt

Läs mer

College Väst. Teknikcollege. Halland

College Väst. Teknikcollege. Halland College Väst Teknikcollege Vård- och omsorgscollege Livsmedel och gröna näringar GR Halland College Väst film Vad är college? College - kompetensförsörjning Koncept som ägs av arbetslivet Kvalitetssäkrade

Läs mer

Samverkan vad, hur och varför?

Samverkan vad, hur och varför? Samverkan vad, hur och varför? Göteborg 23 oktober 2018 Fördjupad introduktion för socialsekreterare vuxenområdet Anna Melke, fil dr offentlig förvaltning, FoU i Väst/GR Göteborgsregionen (GR) består av

Läs mer

Samverkansavtal

Samverkansavtal Bilaga 1 Samverkansavtal 2014-2017 Vård- och omsorgscollege Alingsås 1. Bakgrund Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare inom vård- och omsorgskedjan

Läs mer

Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland. Självskattning

Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland. Självskattning Regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland Självskattning 2017 Beskrivning Regionalt Vård- och omsorgscollege gör årligen en digital självskattning som är en av två delar i den årliga verksamhetsuppföljningen.

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården Personaldata Totalt är cirka 520 sjuksköterskor, 90 sjukgymnaster och 100 arbetsterapeuter

Läs mer

Planeringsdag med regional styrgrupp för VO-College Örebro län VÄLKOMNA!

Planeringsdag med regional styrgrupp för VO-College Örebro län VÄLKOMNA! Planeringsdag med regional styrgrupp för VO-College Örebro län 2017-11-20 VÄLKOMNA! Dagens program 08.30 Ordförandeskapet 2018-2020 09.30 Fika 10.00 Återblick på 2017, uppföljning av 2016 års sdag 10.40

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING Sida 1 (7)

AVSIKTSFÖRKLARING Sida 1 (7) AVSIKTSFÖRKLARING Sida 1 (7) Avsiktsförklaring Göteborgsregionens Kompetensråd 1. Organisationer Denna avsiktsförklaring omfattar följande organisationer och utgör en grund för samverkan kring kompetensförsörjningen

Läs mer

Motion 2016:31 av Jens Sjöström (S) m.fl. om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildningen

Motion 2016:31 av Jens Sjöström (S) m.fl. om behovet av att fortsätta utveckla undersköterskeutbildningen Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Rokl IX Motion 2016:31

Läs mer

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga sida 1 2014-09-19 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga På uppdrag av det Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal har Mathias Lind

Läs mer

Nationellt likvärdig YH-utbildning

Nationellt likvärdig YH-utbildning Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen En beskrivning av arbetet och processen via Vård- och omsorgscollege. Verksamhetsplan för VO-College I föreningen Vård- och omsorgscollege verksamhetsplan

Läs mer

Meritea - för arbete och tillväxt i Västra Götalandsregionen

Meritea - för arbete och tillväxt i Västra Götalandsregionen Meritea - för arbete och tillväxt i Västra Götalandsregionen Agenda Meritea vår uppgift och vart vi är på väg Kompetensvalidering (individ) Strategisk kompetensförsörjning (organisation) Lärande (individ

Läs mer

Projekt: Fokus vård och omsorg

Projekt: Fokus vård och omsorg Projekt: Fokus vård och omsorg ESF - Programområde 1 kompetensförsörjning 1.1 Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Måltid Sverige. Möte ägargrupp

Måltid Sverige. Möte ägargrupp Måltid Sverige Möte ägargrupp 170116 Dagordning Välkomna Föregående protokoll Verksamhetsplan Forskning och innovation (Vi börjar med denna punkt kl 10.00!) Kompetensförsörjning Aktiviteter i VGR, Halland

Läs mer

Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet. Utveckling av branschvalideringsmodell för yrkesrollen personlig assistent

Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet. Utveckling av branschvalideringsmodell för yrkesrollen personlig assistent Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet Utveckling av branschvalideringsmodell för yrkesrollen personlig assistent Projekttid: 2018.10.01 2020.11.30 Projektägare: Region Gävleborg,

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Utlysning ESF Nationellt. Genomförandeprojekt med inriktning "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning

Utlysning ESF Nationellt. Genomförandeprojekt med inriktning Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Utlysning ESF Nationellt Genomförandeprojekt med inriktning "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Övergripande för det nationella programmet Bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och

Läs mer

Målgrupp chefer

Målgrupp chefer 2014-09-18 Målgrupp chefer Hemtjänstuppdraget Kommunstyrelsen gav våren 2013 stadsledningskontoret ett uppdrag att utreda förändrat arbetssätt och styrsystem inom hemtjänsten för att utveckla Göteborgsmodellen.

Läs mer

Regional Självskattning 2018

Regional Självskattning 2018 Vård- och omsorgscollege Regional Självskattning 2018 Föreningen Vård- och omsorgscollege gör en årlig verksamhetsuppföljning som består av två delar: Verksamhetsberättelse och självskattning, som genomförs

Läs mer

Plan för Kompetensmix Skånevård Sund

Plan för Kompetensmix Skånevård Sund Plan för Kompetensmix Skånevård Sund 2016-11-15 1 Inledning Kompetensmix handlar om att på ett strukturerat sätt uppgiftsväxla arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier och att föra in nya kompetenser i verksamheterna.

Läs mer

C:p. omsoi c o ~~S [3 BENGTSFORS `QLVÅRI~ Samverkansavtal. of i. Avseende vård- och omsorgscollege Fyrbodal. Lokalt college Fyrbodal Öst KOMMUN

C:p. omsoi c o ~~S [3 BENGTSFORS `QLVÅRI~ Samverkansavtal. of i. Avseende vård- och omsorgscollege Fyrbodal. Lokalt college Fyrbodal Öst KOMMUN 0 `QLVÅRI~ of i omsoi c o ~~S FYRBODAI. Samverkansavtal Avseende vård- och omsorgscollege Fyrbodal Lokalt college Fyrbodal Öst Bengtsfors kommun Dals Eds kommun Melleruds kommun Trollhättans Stad Vänersborgs

Läs mer

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Sida 21 av 249 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-12-05 Dnr: KS 2017/317 Kommunstyrelsen Kävlinge kommuns digitala agenda Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Fördelning av medel för kompetensförsörjning och utbildning

Fördelning av medel för kompetensförsörjning och utbildning Regionstyrelsen Regionledningskontoret Kristina Pesula 1 (5) Arbets- och personalutskottet Fördelning av medel för kompetensförsörjning och utbildning Ärendebeskrivning I budget 2019 för Region Stockholm,

Läs mer

FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND

FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND Strategisk kompetensförsörjning i Fyrbodal 2019-2020 Kompetensplattformsarbetet 2009-2020 2020 2009 Regeringsuppdrag Start 2014 VG2020 Genomförandeplan 2019 Arbetskraftsbrist

Läs mer

Plattform för samarbete - en beskrivning av processarbetet kopplat till strukturfonderna

Plattform för samarbete - en beskrivning av processarbetet kopplat till strukturfonderna Plattform för samarbete - en beskrivning av processarbetet kopplat till strukturfonderna Inledning Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet bygger på att resurser satsas på insatser som ska ge bestående

Läs mer

Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg

Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg Bakgrund Vård- och omsorgscollege är en samverkan mellan arbetsgivare, utbildning, fackförbundet Kommunal och andra aktörer som verkar för kompetensförsörjning

Läs mer

Samverkansarenor på nationell och regional nivå för kompetensförsörjningen. sjukvården diskussionsunderlag

Samverkansarenor på nationell och regional nivå för kompetensförsörjningen. sjukvården diskussionsunderlag 1(9) Samverkansarenor på nationell och regional nivå för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården diskussionsunderlag Inledning Detta underlag beskriver en möjlig utformning av hur samverkansarenor

Läs mer

ESF-projekt om stärkt digital kompetens inom vård och omsorg

ESF-projekt om stärkt digital kompetens inom vård och omsorg ESF-projekt om stärkt digital kompetens inom vård och omsorg Stärkt digital kompetens för vårdoch omsorgssektorn II Programområde 1 - Kompetensförsörjning, mål 1.1. Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta

Läs mer

Göteborgsregionens branschråd

Göteborgsregionens branschråd Göteborgsregionens branschråd En modell för kompetensförsörjning inom offentlig sektor Sofia Larsson, verksamhetschef, GR Likheter Målgrupp som ökar Stort rekryteringsbehov Status på branschen Konkurrens

Läs mer

Åtgärder som förbättrar förutsättningarna för rekrytering av förskolelärare och lärare - uppdrag

Åtgärder som förbättrar förutsättningarna för rekrytering av förskolelärare och lärare - uppdrag Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunledningsförvaltningen Lise-Lotte W Järvinen 2018-08-08 Dnr KS 2018-609 Kommunstyrelsen Åtgärder som förbättrar förutsättningarna för rekrytering av förskolelärare och lärare

Läs mer

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta

Samverkan gällande unga som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Bilaga 1 Samverkan gällande unga 16-24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta Inledning Det finns sedan tidigare, och inom ramen för DUA, en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Regionala dialoger inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Det finns behov och en efterfrågan av medarbetare med eftergymnasial

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019 2023 2 MALMÖLUNDREGIONEN VERKSAMHETSPLAN 2019 2023 Inledning MalmöLundregionen är tillväxtmotorn i Skåne och en dynamisk del av Öresundsregionen och Europa. Vi har många styrkor att

Läs mer

Vad är Vård- och omsorgscollege idag?

Vad är Vård- och omsorgscollege idag? Vad är Vård- och omsorgscollege idag? 22 regionala college 82 lokala VO-College 176 kommuner 20 landsting/region 114 gymnasieskolor Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildningar VO-College arbetar

Läs mer

Rapport juni Kompetensarena Stockholm Vi utvecklar och etablerar en dialog- och samverkansmodell för en stärkt regional kompetensförsörjning

Rapport juni Kompetensarena Stockholm Vi utvecklar och etablerar en dialog- och samverkansmodell för en stärkt regional kompetensförsörjning Kompetensarena Stockholm Vi utvecklar och etablerar en dialog- och samverkansmodell för en stärkt regional kompetensförsörjning Sammanfattning Denna månadsrapport avser främst att uppdatera projektets

Läs mer

Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna

Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna Anteckningar från nätverket för äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna 2016-02-04 Anteckningar Leena Odebo Karin Westberg Nätverk: äldreomsorgschefer samt hälso- och sjukvårdschefer

Läs mer

Tjänstemannastöd Specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård

Tjänstemannastöd Specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård Tjänstemannastöd Specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård Projekt Region 2015 Beslut i Regionala chefsamverkansgruppen (KC/RD) 150305 Rev 160128 Tjänstemannastöd för Specifika samverkansrådet

Läs mer

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsplan 2019 Vård och Omsorgscollege Ska bidra till att lösa framtida rekryteringsbehov Ska vara en kvalitetsstämpel för en attraktivare utbildning för elever Ska vara ett forum för gemensamma

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

3 februari Innehåll. Kort om VO-College. Utvecklingsresan. Eventuellt ESF-projekt. Frågor, synpunkter och medskick

3 februari Innehåll. Kort om VO-College. Utvecklingsresan. Eventuellt ESF-projekt. Frågor, synpunkter och medskick 3 februari 2017 Innehåll Kort om VO-College Utvecklingsresan Eventuellt ESF-projekt Frågor, synpunkter och medskick Vård-och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Läget i Göteborgsregionen RÅDANDE HÖGTRYCK I REGIONENS NÄRINGSLIV ARBETSLÖSHETEN ÄR LÄGST BLAND STORSTADSREGIONER UNIKT INTRESSE FÖR GÖTEBORG - FORDONSINDUSTRINS OMSTÄLLNING FÖRSÄTTER

Läs mer

Kartläggning av assisterande tjänster inom vård och omsorg

Kartläggning av assisterande tjänster inom vård och omsorg Kartläggning av assisterande tjänster inom vård och omsorg Maryam Wahlund Göteborgsregionen (GR) Augusti 2018 Bakgrund Frågan om assisterande tjänster inom vård och omsorg har länge diskuterats i socialchefnätverket

Läs mer

Inkluderande/assisterande tjänster

Inkluderande/assisterande tjänster Inkluderande/assisterande tjänster Socialchefsnätverket 170825 Gunilla Bergström Casinowsky FoU i Väst/GR gunilla.bergstrom@grkom.se Studiens frågor 1. Vilka samhälleliga problem förväntas assisterande

Läs mer

DEL 2 AKTIVITETER KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DEL 2 AKTIVITETER KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Senior Göteborg 2013 Avdelningen för äldre, hälso- och Personalstrategiska avdelningen Enheten för HR-utveckling DEL 2 AKTIVITETER KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I detta dokument beskrivs

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Åt samma håll Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården. Stockholm 2019

Åt samma håll Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården. Stockholm 2019 Åt samma håll Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården Stockholm 2019 Innehåll Regeringens uppdrag till Vårdanalys och våra utgångspunkter Svar på regeringens frågor om förutsättningar

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Bilaga 1: Lokal modell för fördjupad samverkan kring unga, nyanlända (inklusive unga nyanlända) och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden

Bilaga 1: Lokal modell för fördjupad samverkan kring unga, nyanlända (inklusive unga nyanlända) och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden 2018-02-25 1 (6) Bilaga 1: Lokal modell för fördjupad samverkan kring unga, nyanlända (inklusive unga nyanlända) och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden Parter: Arbetsförmedlingen 202100-2114 Höörs kommun

Läs mer

Förslag till handlingsplan med anledning av utvärdering av Kommunal utveckling

Förslag till handlingsplan med anledning av utvärdering av Kommunal utveckling Region Jönköpings län Kommunal utveckling Ola Götesson 072-5724293 ola.gotesson@rjl.se Primärkommunalt samverkansorgan Förslag till handlingsplan med anledning av utvärdering av Kommunal utveckling Bakgrund

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan i Farsta stadsdelsförvaltning på 3-5 års sikt.

Kompetensförsörjningsplan i Farsta stadsdelsförvaltning på 3-5 års sikt. Farsta stadsdelsförvaltning HR-avdelningen Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan i Farsta stadsdelsförvaltning på 3-5 års sikt. För att möta verksamhetens personalbehov, både på kort och

Läs mer

Fokus Yrkesutbildning VO

Fokus Yrkesutbildning VO Fokus Yrkesutbildning VO Genomförandeprojekt i den nationella utlysningen "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning Mer information finns på: www.vo-college.se/esf Fokus Yrkesutbildning VO

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Kommande möten Regionala ordförande och samordnare 19 april Diskussion

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer