Rimbo 2.0. En kartläggning av Rimbo ur ett handelsperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rimbo 2.0. En kartläggning av Rimbo ur ett handelsperspektiv"

Transkript

1 Rimbo 2.0 En kartläggning av Rimbo ur ett handelsperspektiv

2 Innehåll Inledning... 2 Metod... 2 Felkällor... 3 Rimbo idag... 3 Handelsplatsens prestation... 3 Implikationer... 4 Skillnader mellan olika åldersgrupper... 5 Implikationer... 5 Generella problem... 5 Möjligheter... 6 Bilagor

3 Inledning Det här projektet är en kartläggning av Rimbo som handelsplats och har beställts av Roslagens Sparbank. Det kommer att presenteras för bankens ledning, för företagare med verksamhet i Rimbo och andra intresserade. Projektbeställningen innefattar en önskan om att besvara nedanstående frågor: Hur kan historien vägleda oss, hur tar vi tillvara på Rimbos roll som historisk handelsplats? Rimbo Marknad vad hämtar vi där? En moderniserad marknadstradition. Hur kan historien vägleda oss framåt? Vad gör Rimbo unikt? Hur moderniseras Rimbo? Hur gör man Rimbo, som handelsplats, lönsamt? Hur kan man utveckla Rimbo som handelsplats? För att kunna dra relevanta slutsatser med statistisk säkerhet från projektet har fokus valts att läggas på att kartlägga Rimbo som handelsplats samt undersöka vad konsumenterna anser behöva förbättras och vad som får konsumenterna att handla i Rimbo. Förhoppningen är att med hjälp av denna avgränsning även kunna få svar på vad som gör särskiljer Rimbo samt hur handelsplatsen bör utvecklas och moderniseras. Rimbo marknad har valts att behandlas kursivt i den skriftliga delen av arbetet då den dagliga verksamheten bedömts vara i större behov av förbättringar. Vidare fokuserar rapporten på hur Rimbo som handelsplats kan göras mer attraktivt med relativt enkla och genomförbara knep, användbara för såväl enskilda aktörer som Rimbo handelsplats som en enhet. Stöd för projektet har Claes-Robert Julander, Professor Emeritus på avdelningen för marknadsföring och strategi och Fredrik Lange, professor på samma avdelning, varit. Böckerna Lönsamhet i butik skriven av Mikael Hernant och Margareta Boström och Köpcentrum i stadskärnan skriven av Thomas Falk och Claes-Robert Julander har legat till grund för projektets teoretiska del. Enkäten har utformats med hjälp av Claes-Robert Julander och Fredrik Lange. Valet av butikskategorier har baserats på den branschklassificering som använts i boken Köpcentrum i stadskärnan. Metod Tillvägagångssättet för projektet såg ut som följande: 1. Problemdefinition 2. Utveckling av ett tillvägagångsätt för problemlösning 3. Forskningsdesignsformulering 4. Fältarbete och datainsamling 5. Databehandling och analys 6. Rapportering och presentation Först genomfördes intervjuer med ett antal personer insatta i Rimbos handelsplats. Informationen från dessa intervjuer grundlade sedan problemdefinitionen, fortsatta studier och enkätutformningen. 2

4 Enkätinsamlingen ägde rum i Rimbo centrum och skedde under ett antal dagar i slutet av mars och början av april. Enkäter fanns även tillgängliga på bankens kontor i Rimbo, där deras kunder hade möjlighet svara. Felkällor Enkäten är begränsad i sin utformning då möjligheten till att skicka ut enkäter till respondenterna ej fanns. Respondenterna fångades när de gick runt i Rimbo centrum, varför enkäten behövde vara begränsad i sin utformning. Dessutom bör man ha i beaktan att längre enkäter kan ge dåliga resultat, då svarskvalité går ned när enkäter är långa. Insamlingen har endast ägt rum i Rimbo varför det finns skäl att vara försiktig i analysen av resultat. I och med att det endast har frågats människor som befunnit sig i Rimbo går det inte anta att de är människor som är vana vid att handla där. Dessutom går det inte att med statistisk säkerhet yttra sig om hur många i närliggande kommuner som åker till Rimbo för att handla samt hur de rankar Rimbo som handelsplats. Rimbo idag Rimbo är Norrtäljes näst största tätort och ligger ungefär 20 km från Norrtälje stad. Orten har omkring 4700 invånare och nästan 1000 ytterligare spridda ute i glesbygden. Det totala invånarantalet ökar ständigt om än med enbart ett mindre antal människor. Den lilla tätorten är belägen längs riksväg 77 dit du kan ta dig med buss från både Stockholm stad och Norrtälje i dagsläget. Som handelsplats är Rimbo tätort begränsad och de som pendlar in till Rimbo, för arbete, utnumreras av de som pendlar ur varje dag, med strax över det dubbla antalet människor. Av den minoritet som arbetar och pendlar in i området arbetar ca 11 % inom handel. Värt att nämna är att Rimbo har regionens största tvätteri, Textilia, och en viss tillverkningsindustri att erbjuda utöver handeln. Handelsplatsens prestation Undersöker man vad de som handlar i Rimbo tycker är viktigt gällande ett antal faktorer för en handelsplats samt hur Rimbo presterar på dessa faktorer kan man tillverka en importanceperformance-matris. Matrisen visar vilka faktorer utav pris, service, utbud av butiker, produktsortiment, öppettider, hur personligt det känns och hur rena och fräscha butikerna är som man bör satsa mer på. 3

5 Importance Importance-performance 7 6,5 6 Must improve Keep up the good work 5,5 5 4,5 4 Pris Service Utbud Sortiment Öppettider Personligt Renlighet 3,5 Doesn't matter Overkill 3 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Performance De svarta mittsträcken avser genomsnittligt värde för samtliga respondenter när det kommer till nöjdhet och vikt av ovanstående faktorer Respondenterna har i enkäten uppgett att de anser att butikerna i Rimbo presterar bra i hur personliga de känns, något som däremot inte anses vara så viktigt. Butikerna i Rimbo presterar även bra i renlighet, servicenivå och pris, vilket kunderna även anser vara viktiga parametrar gällande var kunderna handlar. Produktsortimentet, som anses vara det viktigaste gällande var kunderna handlar, har fått ett lågt betyg. Även utbud upplevs som viktigt och anses av kunderna vara dåligt i Rimbo. Kunderna tycker inte att öppettiderna är bra, men detta är dock ganska oviktigt. Implikationer Baserat på matrisen finns det framförallt två förbättringsområden för Rimbo handelsplats. Utbudet av butiker I bilagan finns det en sammanställning över de detaljhandelsbutiker som finns i Rimbo och hur konsumenterna uppfattar möjligheterna till att köpa olika typer av varor. Resultatet visar på stora skillnader butikskategorierna emellan. Generellt sätt är nöjdheten låg, men Systembolaget, livsmedelsbutikerna och jourbutik/tobak presterar bra. På grund av låga möjligheter för köp av exempelvis vitvaror och sportartiklar får Rimbo som handelsplats låga betyg för dessa kategorier. Implikationerna av dessa nöjdhetssiffror uppenbara och har en påverkan på såväl enskilda aktörer som hela Rimbo. 4

6 Produktsortimentet - Produktsortimentet är den viktigaste faktorn när det gäller val av handelsplats och något som Rimbo presterar dåligt på. Det är denna faktor som butikerna i Rimbo bör satsa mest på att förbättra för att bidra till nöjdare kunder. Det finns flertalet användbara knep som kan användas för att förbättra sortimentet, som butikerna kan använda sig utav. Ett sätt att få sortimetet att verka större och därigenom mer attraktivt är genom att dra ned på det. Att minska sortiment något ger kunderna en bättre överblick över sortimentet och får de att tro att sortimentet är större än tidigare. Generellt kan man dra ner på sortimentet med hela 25 %, men vill man vara säker på att åstadkomma en positiv effekt och inte riskera att det slår över är 10 % en bra riktlinje. Produkterna som bör rensas ut är de som säljer sämst. Ytterligare en metod för att förbättra soritmentet är hur det presenteras vilket, skiljer sig beroende på om man har ett stort eller litet sortiment. Har man som butik ett stort sortiment är det att föredra ett organiserat sådant, då kunden enklare kan få överblick av bredden på produkter. För ett mindre sortiment kan den organiserade exponeringen emellertid klargöra för kunden att sortimentet är begränsat. Det går dessutom med hjälp av mängden produkter av ett märke att få kunden uppleva sortimentet på olika sätt. Genom att exempelvis använda sig av en asymmetrisk exponering är det enklare för konsumenten uppskatta variationen i sortimentet än om det hade varit en symetrisk exponering. Skillnader mellan olika åldersgrupper En jämförelse mellan de olika åldersgruppernas svar har genomförts för att undersöka om det finns några skillnader mellan vad de olika åldergrupperna värdesätter och hur de anser att Rimbo handelsplats presterar gällande de tidigare nämnda faktorerna. Resultatet visar inte på några signifikanta skillnader, utan visar enbart på tendenser. Generellt sätt är de unga (15-25 år) mer missnöjda med Rimbo ur ett handelsperspektiv. De värdesätter framförallt ett brett produktsortiment, utbud av butiker och bra öppettider. Medelålderskunderna (26-55 år) i Rimbo anser att pris är det viktigaste följt av servicenivån och utbudet av butiker. De äldre (över 55 år) tycker att det viktigaste är att butiker är rena och att pris- och servicenivån är bra. Implikationer Beroende på vilken målgrupp man har kan detta ha viktiga implikationer. Satsar man på en yngre målgrupp är det viktigare att man satsar på bra öppettider och ett brett sortiment snarare än service, vilket de äldre konsumenterna värdesätter högre. Det ska dock nämnas att vissa faktorer kan vara så kallade hygienfaktorer och bidra till missnöje om butiken underpresterar gällande detta men inte nöjdhet om man presterar väldigt bra på det. Ett vanligt exempel på detta är renlighet. Generella problem De problem som kunderna upplever med Rimbo som handelsplats är att det är för litet och därför inte uppfyller alla behov kunderna har. Utbudet av butiker och produktsortimentet i butikerna är helt enkelt inte tillräckligt bra, och därför väljer kunderna åka till andra städer för att göra sina ärenden. Kunderna gör inte heller merköp i andra butiker i Rimbo utan handlar istället bara det de behöver. Rimbo attraherar till störst del nyttoshoppare och enbart en mindre del nöjesshoppare. 5

7 Rimbo centrum kan uppfattas som ostrukturerat och butikerna utspridda, till vilket en oinspirerande miljö adderas. Det som eventuellt skulle kunna hänga samman med att kunderna i huvudsak gör nyttoköp, i motsats till att de går i butikerna för nöjes skull. Sammanhängande handelsplatser, centrum och köpcentrum bör allra helst bjuda in kunderna till att köpa mer än enbart det allra nödvändigaste, något som Rimbo handelsplats misslyckas med. De som bor i Rimbos omnejd och har bil kan på relativt kort tid ta sig till Norrtälje, Stockholm eller Uppsala vilket då föredras framför Rimbo. Dessutom verkar inte Rimbo locka personer utifrån, eftersom dragningskraften kan anses vara låg. Det leder till att människor bosatta utanför Rimbo med största sannolikhet väljer att handla på annan ort. Detta kan förklara av Huffs modell. Detta är en modell som används för att utvärdera en given plats attraktivitet för en enskild detaljhandelsaktör eller handelsplats. Attraktiveten bestäms utifrån storleken på butiken/handelsområdet och dess närhet till andra butiker/handelsområden. Butikernas dragningskraft påverkar även hur attraktiv platsen upplevs. Modellen är alltså applicerbar på handelsområden såsom Rimbo handelsplats. Modellen visar att ju kortare distans, mätt i tid, det är mellan attraktiva handelsplatser desto hårdare blir konkurrens. Det är något som med största sannolikhet har en stor påverkan på Rimbo handelsplats och det utbud som finns att tillgå samt konsumenternas uppfattning. I och med goda kommunikationer och allt fler bilar leder det till att konkurrensen generellt sätt blivit betydligt hårdare. Möjligheter för personer boende i närheten av Rimbo att besöka andra, mer attraktiva handelsplatser har således ökat vilket har gjort Rimbo relativt mindre attraktivt som handelsplats. Det positiva med möjligheterna för människorna att förflytta sig längre än man tidigare kunde är att Rimbo handelsplats potentiella kundstock och dess upptagningsområde har ökat. Således finns möjligheten att öka antalet kunder om man kan erbjuda något med hög dragningskraft. Möjligheter Hur kan Rimbo då förbättras som handelsplats? Utöver de butiksspecifika aspekter som presenterats tidigare i arbetet finns det stora möjligheter att förbättra handelsplatsens utomhusmiljö. Vikten av att skapa en diversifierad och innovativ detaljhandelsmiljö är en ökande trend. Till följd av detta kan det vara fördelaktigt att skapa en innovativ och inspirerande miljö på den gata i Rimbo som har potential att bli något mer än en passage. Det är även en fördel om man lyckas skapa en mer dynamisk detaljhandelsmiljö då detta är en fortgående trend. Genom att involvera kunden genom elektroniska kanaler uppfattas handelsplatsen som mer flexibel och dynamisk. Butikerna i Rimbo centrum idag är inte särskilt inbjudande och verkar många gånger vara stängda trots att de inte är det. Det finns relativt enkla medel för att förbättra hur miljön uppfattas. Detta kan exempelvis vara bättre belysning, mer skyltar, växtlighet och musik som spelas från butikerna. Dessa åtgärder skulle kunna påverka att Rimbo uppfattas som mer mysigt och gemytligt än vad det gör idag, och därför göra kunderna nöjdare. Under sommarhalvåret kan man exempelvis fokusera på växtlighet och bänkar och under vinterhalvåret sätta upp belysning som ger en mysig, julig atmosfär. Butikerna kan arbeta mer med att skylta då de har öppet så att kunderna känner sig inbjudna. 6

8 Förutom dessa skyltar, skulle även annan mer lättillgänglig information om butikerna kunna vara en metod för att förbättra Rimbo centrum. Butikerna är idag något utspridda med hänsyn till hur litet Rimbo är. En strategiskt placerad skylt skulle kunna vara en lösning, där karta, öppettider och information om butikerna finns. Skylten skulle även förslagsvis kunna vara digital och då integrerad med en hemsida och Facebook-sida. Öppettider under storhelger och ny information och/eller erbjudanden kan då uppdateras och kunderna får lättillgänglig information. De kunder som är osäkra huruvida vissa butiker har stängt och istället direkt åker till exempelvis Norrtälje för ärendet kan då fångas upp och i de fall butikerna har öppet stanna i Rimbo. En annan satsning är att belysa lokala producenter av olika slag. Lantligt och autentiska produkter är eftertraktade och längtan efter en mer jordnära livsstil är på modet. Detta anser vi att man ska utnyttja. I samband med Coop eller bara längs shoppinggatan bör man erbjuda närproducerat och inspirera kunder till att värdera det lokala. Detta skulle i sin tur kunna öka den generella nöjdheten kring området. 7

9 Bilagor 1. Befintliga butiker i centrala Rimbo Blomsterhandel Skobutik Elektronik/data Järn och färg Trädgård/låssmed/vitvaror/maskiner Ur och guld Frisörer Möbler Klädbutiker (Inga kända?) Livsmedel (Coop och ICA Ej i centrum) Systembolaget Tobaksbutik Badhus Bibliotek Restauranger/snabbmatställen Banker (Roslagens Sparbank, Nordea och Handelsbanken) Fastighetsbyrå Läkarmottagning Bar/pub Apotek (även utanför centrum) Presentaffär Spa Konstbutik Konditori Bemannad bensinstation (Utanför centrum) Bilservice (Utanför centrum) 8

10 Enkät Rimbo Hur nöjd eller missnöjd är du med möjligheterna att köpa varor eller tjänster inom nedanstående områden i Rimbo? 1-7 (KRYSSA i den rutan som bäst stämmer överens med din uppfattning) Kategori 1 Mycket missnöjd Varken eller Mycket nöjd Livsmedel Jourbutik/tobak Klädbutik Apotek Heminredning Vitvaror/TV osv. Järn och färg Elprodukter Systembolaget Sporthandel Frisör Restaurang Skönhetssalong Nattliv Ungefär hur stor andel av hushållets inköp inom nedanstående kategorier görs i Rimbo? (Kryssa i rutorna) Kategori 0% 1-9% 10-24% 25-49% 50-75% 75+ Livsmedel Jourbutik/tobak Klädbutik Apotek Heminredning Vitvaror/TV Järn och färg Elprodukter 9

11 Systembolaget Sportaffär Frisör Restaurang Skönhetssalong Nattliv Var god vänd! Hur viktigt är följande faktorer när det gäller var du handlar? (Kryssa i rutorna) Kategori 1 Mycket oviktigt Varken eller Mycket viktigt Prisnivån i butikerna Servicenivån i butikerna Utbudet av butiker Produktsortimentet i butikerna Butikernas öppettider Att det känns personligt (i butikerna) Att butikerna är rena och i ordning Hur presterar Rimbo i relation till närliggande städer (Norrtälje, Uppsala, Stockholm) gällande nedanstående kategorier (Kryssa i rutorna) Kategori 1 Mycket dåligt Varken eller Mycket bra Prisnivån i butikerna Servicenivån i butikerna Utbudet av butiker Produktsortimentet i butikerna Butikernas öppettider Att det känns personligt (i butikerna) Att butikerna är rena och i ordning Utöver det du köper i Rimbo, var sker merparten av din övriga inköp? (Ringa in) Internet Stockholm Uppsala Norrtälje Annan ort: 10

12 Vad skulle få dig att göra större andel av dina inköp i Rimbo? Öppen fråga Var bor du? (Ringa in) I Rimbo I Norrtälje kommun Utanför Norrtälje kommun Var arbetar/studerar du? (Ringa in) Stockholm Uppsala Norrtälje Arbetar/studerar ej Annan ort: Har ditt hushåll tillgång till bil? (Ringa in) Ja Nej Ålder? Jag är år Kön? (Ringa in) Man Kvinna Tack för din medverkan! 11

13 3. Nöjdhet med olika butikskategorier Descriptive Statistics Hur nöjd/missnöjd man är med möjligheten att inhandla i Rimbo (1-7) Mean Livsmedel 5,02 Jourbutik/tobak 4,55 Klädbutik 2,73 Apotek 4,37 Heminredning 2,91 Vitvaror/TV osv. 2,67 Järn och färg 4,00 Elprodukter 3,20 Systembolaget 5,47 Sporthandel 2,55 Frisör 4,07 Restaurang 3,75 Skönhetssalong 3,13 Nattliv 2,69 12

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Handelsanalys Mjölby kommun

Handelsanalys Mjölby kommun AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT December 2009 Handelsanalys Mjölby kommun Bilaga: Konsumentundersökning Ulf Rämme Henrik Vestin 2. Konsumentundersökning Bakgrund I undersökningen ställdes frågor om konsumenternas

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Petra Trobäck 2010-10-06

Petra Trobäck 2010-10-06 En inspirerande & säljande biblioteksmiljö FRAMTIDENS HANDEL 7 trender som kan var bra att ha koll på» INVOLVERA & ENGAGERA» UPPLEVELSER SOM EN DEL AV ERBJUDANDET» SPECIALISTEN» TILLSAMMANS MED LIKASINNADE»

Läs mer

Norrtälje 3.0 - Hur Norrtälje får sitt centrum att åter blomstra

Norrtälje 3.0 - Hur Norrtälje får sitt centrum att åter blomstra Kristoffer Berg Wallström Sebastian Näslund Roslagens Sparbank Retailklubb vid Handelshögskolan i Stockholm 2014 Norrtälje 3.0 - Hur Norrtälje får sitt centrum att åter blomstra Innehållsförteckning 1.

Läs mer

ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum

ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum Mats Jakobsson Examensarbete 20 poäng Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola våren 2003 ANDERSBERG att utveckla ett stadsdelscentrum Blekinge Tekniska

Läs mer

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln TEMA JUL Så tycker konsumenterna om julhandeln Även i år ser vi att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för konsumenterna inför julhandeln. Hem och familj betyder mer än julklappar för att komma i

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

NCC. Den inkluderande staden

NCC. Den inkluderande staden NCC Den inkluderande staden 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till panelister via Cint Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-65 med representativa

Läs mer

Sparbanken Lidköping Arena. En Arena Ett universum av möjligheter

Sparbanken Lidköping Arena. En Arena Ett universum av möjligheter Sparbanken Lidköping Arena En Arena Ett universum av möjligheter Under våren 2014 så gav vi undersökningsföretaget Resolvia i uppdrag att göra en image och attitydundersökning av Sparbanken Lidköping Arena.

Läs mer

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv som publicerades i

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Attraktivitetsanalys av kulturattraktioner i Skaraborg En sammanfattande presentation

Attraktivitetsanalys av kulturattraktioner i Skaraborg En sammanfattande presentation Attraktivitetsanalys av kulturattraktioner i Skaraborg En sammanfattande presentation Västsvenska Turistrådet augusti Bakgrund Skaraborg har en ambition att satsa på kulturturism och därför har Västsvenska

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med?

Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Vi skapar Skandinaviens mest attraktiva stadskärna. Vill du vara med? Målet är att göra Jönköping till Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Ganska kaxigt, tycker kanske en del. Men faktum

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Konfidentiellt SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli

Läs mer

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningsperiod: Juli/augusti 2016 Metod: Telefonintervju Antal svar: 150 Målgrupper: Åldersgrupper;,, 45-59, 60-74 Ansvarig hos Bergs Kommun:Anders

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Utvärdering av lekplats Barn på Björnkärrsskolan tycker till

Utvärdering av lekplats Barn på Björnkärrsskolan tycker till Utvärdering av lekplats Barn på Björnkärrsskolan tycker till 2012-11-30 Logistikprogrammet Veronica Linnarsson, Lisa Verona, Huifen Virro/Cao Sammanfattning Linköpings kommun arbetar sedan ett tiotal år

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE DETALJHANDELN 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009 Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun Johan Kreicbergs April 2009 Inledning 1 Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från som publicerades i slutet av 2007

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 2014 Sjukhusentré

MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 2014 Sjukhusentré MEDBORGARPANELEN 214 Rapport 5 Sjukhusentré MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 214 Sjukhusentré Enkät nummer fem är nu slutförd Antalet öppenvårdsbesök till Västmanlands sjukhus Västerås förväntas öka i framtiden.

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation KUNGSFORS KÖPCENTRUM 2008-03-18 KUNGSFORS KÖPCENTRUM Kungsfors Center Etablerad destination SKENE JÄRN RV 156 Göteborg Hyssna KUNGSFORS IDAG Horred NYA KUNGSFORS Kungsfors är en vida etablerad och känd

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI PM till Nämnden för KPI ES/PR Sammanträde nr 1 Henrik Björk 2016-10-16 Martina Sundström Brunilda Sandén Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI 1(6) För information Prissättningsstrategin

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Kundundersökning juli 2011 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND BILAGOR 1. Definitioner 2. Befolkningsuppgifter 3. Verksamhetsuppgifter 4. Detaljhandelns utveckling 5. Framtidens konsument 6. Framtidens butik/handelsplats 7. Handelsetableringslagstiftning

Läs mer

OKT 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET EXEMPEL

OKT 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET EXEMPEL OKT 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET EXEMPEL INNEHÅLL INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION BAKGRUND SYFTE OCH MÅL URVAL OCH INSAMLING FRÅGESTRUKTUR BESLUTSUNDERLAGET

Läs mer

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-07 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun Bom Dnr.12.063 Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.18.00-20.00, 2012-11-06

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

MERFÖRSÄLJNING I DEN DIGITALA KANALEN

MERFÖRSÄLJNING I DEN DIGITALA KANALEN MERFÖRSÄLJNING I DEN DIGITALA KANALEN EN SUMMERING AV VÅR PROJEKTLEDARE, FREDRIKA WIKTORINS EXAMENSARBETE OM MERFÖRSÄLJNING I DEN DIGITALA KANALEN SOM GENOMFÖRDES VID HANDELSHÖGSKOLANS CENTER FOR RETAILING,

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär!

Välkommen! Varmt välkommen till din lokala affär! Din lokala affär 1 Välkommen! Vid vägkanten i det natursköna Skeda udde ligger den lokala butiken. Här är kundservicen och ordväxlingen med grannarna centrala och viktiga delar för butiken. Det är också

Läs mer

Resultat av turismenkät utförd under simmarhelgen 2014

Resultat av turismenkät utförd under simmarhelgen 2014 Sid 1(6) Resultat av turismenkät utförd under simmarhelgen 2014 Det var 98 personer som svarade på enkäten, där fem ungdomar intervjuade gäster på tävlingsområdet. Svar som endast berör förhållanden med

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Enkäten kommer att läsas maskinellt i en s.k. Skanner. Det är därför viktigt att tänka på följande när Du besvarar frågorna! Bästa sätt att markera -

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer