Rimbo 2.0. En kartläggning av Rimbo ur ett handelsperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rimbo 2.0. En kartläggning av Rimbo ur ett handelsperspektiv"

Transkript

1 Rimbo 2.0 En kartläggning av Rimbo ur ett handelsperspektiv

2 Innehåll Inledning... 2 Metod... 2 Felkällor... 3 Rimbo idag... 3 Handelsplatsens prestation... 3 Implikationer... 4 Skillnader mellan olika åldersgrupper... 5 Implikationer... 5 Generella problem... 5 Möjligheter... 6 Bilagor

3 Inledning Det här projektet är en kartläggning av Rimbo som handelsplats och har beställts av Roslagens Sparbank. Det kommer att presenteras för bankens ledning, för företagare med verksamhet i Rimbo och andra intresserade. Projektbeställningen innefattar en önskan om att besvara nedanstående frågor: Hur kan historien vägleda oss, hur tar vi tillvara på Rimbos roll som historisk handelsplats? Rimbo Marknad vad hämtar vi där? En moderniserad marknadstradition. Hur kan historien vägleda oss framåt? Vad gör Rimbo unikt? Hur moderniseras Rimbo? Hur gör man Rimbo, som handelsplats, lönsamt? Hur kan man utveckla Rimbo som handelsplats? För att kunna dra relevanta slutsatser med statistisk säkerhet från projektet har fokus valts att läggas på att kartlägga Rimbo som handelsplats samt undersöka vad konsumenterna anser behöva förbättras och vad som får konsumenterna att handla i Rimbo. Förhoppningen är att med hjälp av denna avgränsning även kunna få svar på vad som gör särskiljer Rimbo samt hur handelsplatsen bör utvecklas och moderniseras. Rimbo marknad har valts att behandlas kursivt i den skriftliga delen av arbetet då den dagliga verksamheten bedömts vara i större behov av förbättringar. Vidare fokuserar rapporten på hur Rimbo som handelsplats kan göras mer attraktivt med relativt enkla och genomförbara knep, användbara för såväl enskilda aktörer som Rimbo handelsplats som en enhet. Stöd för projektet har Claes-Robert Julander, Professor Emeritus på avdelningen för marknadsföring och strategi och Fredrik Lange, professor på samma avdelning, varit. Böckerna Lönsamhet i butik skriven av Mikael Hernant och Margareta Boström och Köpcentrum i stadskärnan skriven av Thomas Falk och Claes-Robert Julander har legat till grund för projektets teoretiska del. Enkäten har utformats med hjälp av Claes-Robert Julander och Fredrik Lange. Valet av butikskategorier har baserats på den branschklassificering som använts i boken Köpcentrum i stadskärnan. Metod Tillvägagångssättet för projektet såg ut som följande: 1. Problemdefinition 2. Utveckling av ett tillvägagångsätt för problemlösning 3. Forskningsdesignsformulering 4. Fältarbete och datainsamling 5. Databehandling och analys 6. Rapportering och presentation Först genomfördes intervjuer med ett antal personer insatta i Rimbos handelsplats. Informationen från dessa intervjuer grundlade sedan problemdefinitionen, fortsatta studier och enkätutformningen. 2

4 Enkätinsamlingen ägde rum i Rimbo centrum och skedde under ett antal dagar i slutet av mars och början av april. Enkäter fanns även tillgängliga på bankens kontor i Rimbo, där deras kunder hade möjlighet svara. Felkällor Enkäten är begränsad i sin utformning då möjligheten till att skicka ut enkäter till respondenterna ej fanns. Respondenterna fångades när de gick runt i Rimbo centrum, varför enkäten behövde vara begränsad i sin utformning. Dessutom bör man ha i beaktan att längre enkäter kan ge dåliga resultat, då svarskvalité går ned när enkäter är långa. Insamlingen har endast ägt rum i Rimbo varför det finns skäl att vara försiktig i analysen av resultat. I och med att det endast har frågats människor som befunnit sig i Rimbo går det inte anta att de är människor som är vana vid att handla där. Dessutom går det inte att med statistisk säkerhet yttra sig om hur många i närliggande kommuner som åker till Rimbo för att handla samt hur de rankar Rimbo som handelsplats. Rimbo idag Rimbo är Norrtäljes näst största tätort och ligger ungefär 20 km från Norrtälje stad. Orten har omkring 4700 invånare och nästan 1000 ytterligare spridda ute i glesbygden. Det totala invånarantalet ökar ständigt om än med enbart ett mindre antal människor. Den lilla tätorten är belägen längs riksväg 77 dit du kan ta dig med buss från både Stockholm stad och Norrtälje i dagsläget. Som handelsplats är Rimbo tätort begränsad och de som pendlar in till Rimbo, för arbete, utnumreras av de som pendlar ur varje dag, med strax över det dubbla antalet människor. Av den minoritet som arbetar och pendlar in i området arbetar ca 11 % inom handel. Värt att nämna är att Rimbo har regionens största tvätteri, Textilia, och en viss tillverkningsindustri att erbjuda utöver handeln. Handelsplatsens prestation Undersöker man vad de som handlar i Rimbo tycker är viktigt gällande ett antal faktorer för en handelsplats samt hur Rimbo presterar på dessa faktorer kan man tillverka en importanceperformance-matris. Matrisen visar vilka faktorer utav pris, service, utbud av butiker, produktsortiment, öppettider, hur personligt det känns och hur rena och fräscha butikerna är som man bör satsa mer på. 3

5 Importance Importance-performance 7 6,5 6 Must improve Keep up the good work 5,5 5 4,5 4 Pris Service Utbud Sortiment Öppettider Personligt Renlighet 3,5 Doesn't matter Overkill 3 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Performance De svarta mittsträcken avser genomsnittligt värde för samtliga respondenter när det kommer till nöjdhet och vikt av ovanstående faktorer Respondenterna har i enkäten uppgett att de anser att butikerna i Rimbo presterar bra i hur personliga de känns, något som däremot inte anses vara så viktigt. Butikerna i Rimbo presterar även bra i renlighet, servicenivå och pris, vilket kunderna även anser vara viktiga parametrar gällande var kunderna handlar. Produktsortimentet, som anses vara det viktigaste gällande var kunderna handlar, har fått ett lågt betyg. Även utbud upplevs som viktigt och anses av kunderna vara dåligt i Rimbo. Kunderna tycker inte att öppettiderna är bra, men detta är dock ganska oviktigt. Implikationer Baserat på matrisen finns det framförallt två förbättringsområden för Rimbo handelsplats. Utbudet av butiker I bilagan finns det en sammanställning över de detaljhandelsbutiker som finns i Rimbo och hur konsumenterna uppfattar möjligheterna till att köpa olika typer av varor. Resultatet visar på stora skillnader butikskategorierna emellan. Generellt sätt är nöjdheten låg, men Systembolaget, livsmedelsbutikerna och jourbutik/tobak presterar bra. På grund av låga möjligheter för köp av exempelvis vitvaror och sportartiklar får Rimbo som handelsplats låga betyg för dessa kategorier. Implikationerna av dessa nöjdhetssiffror uppenbara och har en påverkan på såväl enskilda aktörer som hela Rimbo. 4

6 Produktsortimentet - Produktsortimentet är den viktigaste faktorn när det gäller val av handelsplats och något som Rimbo presterar dåligt på. Det är denna faktor som butikerna i Rimbo bör satsa mest på att förbättra för att bidra till nöjdare kunder. Det finns flertalet användbara knep som kan användas för att förbättra sortimentet, som butikerna kan använda sig utav. Ett sätt att få sortimetet att verka större och därigenom mer attraktivt är genom att dra ned på det. Att minska sortiment något ger kunderna en bättre överblick över sortimentet och får de att tro att sortimentet är större än tidigare. Generellt kan man dra ner på sortimentet med hela 25 %, men vill man vara säker på att åstadkomma en positiv effekt och inte riskera att det slår över är 10 % en bra riktlinje. Produkterna som bör rensas ut är de som säljer sämst. Ytterligare en metod för att förbättra soritmentet är hur det presenteras vilket, skiljer sig beroende på om man har ett stort eller litet sortiment. Har man som butik ett stort sortiment är det att föredra ett organiserat sådant, då kunden enklare kan få överblick av bredden på produkter. För ett mindre sortiment kan den organiserade exponeringen emellertid klargöra för kunden att sortimentet är begränsat. Det går dessutom med hjälp av mängden produkter av ett märke att få kunden uppleva sortimentet på olika sätt. Genom att exempelvis använda sig av en asymmetrisk exponering är det enklare för konsumenten uppskatta variationen i sortimentet än om det hade varit en symetrisk exponering. Skillnader mellan olika åldersgrupper En jämförelse mellan de olika åldersgruppernas svar har genomförts för att undersöka om det finns några skillnader mellan vad de olika åldergrupperna värdesätter och hur de anser att Rimbo handelsplats presterar gällande de tidigare nämnda faktorerna. Resultatet visar inte på några signifikanta skillnader, utan visar enbart på tendenser. Generellt sätt är de unga (15-25 år) mer missnöjda med Rimbo ur ett handelsperspektiv. De värdesätter framförallt ett brett produktsortiment, utbud av butiker och bra öppettider. Medelålderskunderna (26-55 år) i Rimbo anser att pris är det viktigaste följt av servicenivån och utbudet av butiker. De äldre (över 55 år) tycker att det viktigaste är att butiker är rena och att pris- och servicenivån är bra. Implikationer Beroende på vilken målgrupp man har kan detta ha viktiga implikationer. Satsar man på en yngre målgrupp är det viktigare att man satsar på bra öppettider och ett brett sortiment snarare än service, vilket de äldre konsumenterna värdesätter högre. Det ska dock nämnas att vissa faktorer kan vara så kallade hygienfaktorer och bidra till missnöje om butiken underpresterar gällande detta men inte nöjdhet om man presterar väldigt bra på det. Ett vanligt exempel på detta är renlighet. Generella problem De problem som kunderna upplever med Rimbo som handelsplats är att det är för litet och därför inte uppfyller alla behov kunderna har. Utbudet av butiker och produktsortimentet i butikerna är helt enkelt inte tillräckligt bra, och därför väljer kunderna åka till andra städer för att göra sina ärenden. Kunderna gör inte heller merköp i andra butiker i Rimbo utan handlar istället bara det de behöver. Rimbo attraherar till störst del nyttoshoppare och enbart en mindre del nöjesshoppare. 5

7 Rimbo centrum kan uppfattas som ostrukturerat och butikerna utspridda, till vilket en oinspirerande miljö adderas. Det som eventuellt skulle kunna hänga samman med att kunderna i huvudsak gör nyttoköp, i motsats till att de går i butikerna för nöjes skull. Sammanhängande handelsplatser, centrum och köpcentrum bör allra helst bjuda in kunderna till att köpa mer än enbart det allra nödvändigaste, något som Rimbo handelsplats misslyckas med. De som bor i Rimbos omnejd och har bil kan på relativt kort tid ta sig till Norrtälje, Stockholm eller Uppsala vilket då föredras framför Rimbo. Dessutom verkar inte Rimbo locka personer utifrån, eftersom dragningskraften kan anses vara låg. Det leder till att människor bosatta utanför Rimbo med största sannolikhet väljer att handla på annan ort. Detta kan förklara av Huffs modell. Detta är en modell som används för att utvärdera en given plats attraktivitet för en enskild detaljhandelsaktör eller handelsplats. Attraktiveten bestäms utifrån storleken på butiken/handelsområdet och dess närhet till andra butiker/handelsområden. Butikernas dragningskraft påverkar även hur attraktiv platsen upplevs. Modellen är alltså applicerbar på handelsområden såsom Rimbo handelsplats. Modellen visar att ju kortare distans, mätt i tid, det är mellan attraktiva handelsplatser desto hårdare blir konkurrens. Det är något som med största sannolikhet har en stor påverkan på Rimbo handelsplats och det utbud som finns att tillgå samt konsumenternas uppfattning. I och med goda kommunikationer och allt fler bilar leder det till att konkurrensen generellt sätt blivit betydligt hårdare. Möjligheter för personer boende i närheten av Rimbo att besöka andra, mer attraktiva handelsplatser har således ökat vilket har gjort Rimbo relativt mindre attraktivt som handelsplats. Det positiva med möjligheterna för människorna att förflytta sig längre än man tidigare kunde är att Rimbo handelsplats potentiella kundstock och dess upptagningsområde har ökat. Således finns möjligheten att öka antalet kunder om man kan erbjuda något med hög dragningskraft. Möjligheter Hur kan Rimbo då förbättras som handelsplats? Utöver de butiksspecifika aspekter som presenterats tidigare i arbetet finns det stora möjligheter att förbättra handelsplatsens utomhusmiljö. Vikten av att skapa en diversifierad och innovativ detaljhandelsmiljö är en ökande trend. Till följd av detta kan det vara fördelaktigt att skapa en innovativ och inspirerande miljö på den gata i Rimbo som har potential att bli något mer än en passage. Det är även en fördel om man lyckas skapa en mer dynamisk detaljhandelsmiljö då detta är en fortgående trend. Genom att involvera kunden genom elektroniska kanaler uppfattas handelsplatsen som mer flexibel och dynamisk. Butikerna i Rimbo centrum idag är inte särskilt inbjudande och verkar många gånger vara stängda trots att de inte är det. Det finns relativt enkla medel för att förbättra hur miljön uppfattas. Detta kan exempelvis vara bättre belysning, mer skyltar, växtlighet och musik som spelas från butikerna. Dessa åtgärder skulle kunna påverka att Rimbo uppfattas som mer mysigt och gemytligt än vad det gör idag, och därför göra kunderna nöjdare. Under sommarhalvåret kan man exempelvis fokusera på växtlighet och bänkar och under vinterhalvåret sätta upp belysning som ger en mysig, julig atmosfär. Butikerna kan arbeta mer med att skylta då de har öppet så att kunderna känner sig inbjudna. 6

8 Förutom dessa skyltar, skulle även annan mer lättillgänglig information om butikerna kunna vara en metod för att förbättra Rimbo centrum. Butikerna är idag något utspridda med hänsyn till hur litet Rimbo är. En strategiskt placerad skylt skulle kunna vara en lösning, där karta, öppettider och information om butikerna finns. Skylten skulle även förslagsvis kunna vara digital och då integrerad med en hemsida och Facebook-sida. Öppettider under storhelger och ny information och/eller erbjudanden kan då uppdateras och kunderna får lättillgänglig information. De kunder som är osäkra huruvida vissa butiker har stängt och istället direkt åker till exempelvis Norrtälje för ärendet kan då fångas upp och i de fall butikerna har öppet stanna i Rimbo. En annan satsning är att belysa lokala producenter av olika slag. Lantligt och autentiska produkter är eftertraktade och längtan efter en mer jordnära livsstil är på modet. Detta anser vi att man ska utnyttja. I samband med Coop eller bara längs shoppinggatan bör man erbjuda närproducerat och inspirera kunder till att värdera det lokala. Detta skulle i sin tur kunna öka den generella nöjdheten kring området. 7

9 Bilagor 1. Befintliga butiker i centrala Rimbo Blomsterhandel Skobutik Elektronik/data Järn och färg Trädgård/låssmed/vitvaror/maskiner Ur och guld Frisörer Möbler Klädbutiker (Inga kända?) Livsmedel (Coop och ICA Ej i centrum) Systembolaget Tobaksbutik Badhus Bibliotek Restauranger/snabbmatställen Banker (Roslagens Sparbank, Nordea och Handelsbanken) Fastighetsbyrå Läkarmottagning Bar/pub Apotek (även utanför centrum) Presentaffär Spa Konstbutik Konditori Bemannad bensinstation (Utanför centrum) Bilservice (Utanför centrum) 8

10 Enkät Rimbo Hur nöjd eller missnöjd är du med möjligheterna att köpa varor eller tjänster inom nedanstående områden i Rimbo? 1-7 (KRYSSA i den rutan som bäst stämmer överens med din uppfattning) Kategori 1 Mycket missnöjd Varken eller Mycket nöjd Livsmedel Jourbutik/tobak Klädbutik Apotek Heminredning Vitvaror/TV osv. Järn och färg Elprodukter Systembolaget Sporthandel Frisör Restaurang Skönhetssalong Nattliv Ungefär hur stor andel av hushållets inköp inom nedanstående kategorier görs i Rimbo? (Kryssa i rutorna) Kategori 0% 1-9% 10-24% 25-49% 50-75% 75+ Livsmedel Jourbutik/tobak Klädbutik Apotek Heminredning Vitvaror/TV Järn och färg Elprodukter 9

11 Systembolaget Sportaffär Frisör Restaurang Skönhetssalong Nattliv Var god vänd! Hur viktigt är följande faktorer när det gäller var du handlar? (Kryssa i rutorna) Kategori 1 Mycket oviktigt Varken eller Mycket viktigt Prisnivån i butikerna Servicenivån i butikerna Utbudet av butiker Produktsortimentet i butikerna Butikernas öppettider Att det känns personligt (i butikerna) Att butikerna är rena och i ordning Hur presterar Rimbo i relation till närliggande städer (Norrtälje, Uppsala, Stockholm) gällande nedanstående kategorier (Kryssa i rutorna) Kategori 1 Mycket dåligt Varken eller Mycket bra Prisnivån i butikerna Servicenivån i butikerna Utbudet av butiker Produktsortimentet i butikerna Butikernas öppettider Att det känns personligt (i butikerna) Att butikerna är rena och i ordning Utöver det du köper i Rimbo, var sker merparten av din övriga inköp? (Ringa in) Internet Stockholm Uppsala Norrtälje Annan ort: 10

12 Vad skulle få dig att göra större andel av dina inköp i Rimbo? Öppen fråga Var bor du? (Ringa in) I Rimbo I Norrtälje kommun Utanför Norrtälje kommun Var arbetar/studerar du? (Ringa in) Stockholm Uppsala Norrtälje Arbetar/studerar ej Annan ort: Har ditt hushåll tillgång till bil? (Ringa in) Ja Nej Ålder? Jag är år Kön? (Ringa in) Man Kvinna Tack för din medverkan! 11

13 3. Nöjdhet med olika butikskategorier Descriptive Statistics Hur nöjd/missnöjd man är med möjligheten att inhandla i Rimbo (1-7) Mean Livsmedel 5,02 Jourbutik/tobak 4,55 Klädbutik 2,73 Apotek 4,37 Heminredning 2,91 Vitvaror/TV osv. 2,67 Järn och färg 4,00 Elprodukter 3,20 Systembolaget 5,47 Sporthandel 2,55 Frisör 4,07 Restaurang 3,75 Skönhetssalong 3,13 Nattliv 2,69 12

Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring

Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring Textilhögskolan i Borås Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode 2010 Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring Handledare: David Eriksson Tilda Hjälmeby Sofie

Läs mer

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Rapport februari 2013 Skara kommun Handelsutredning Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Förord HUI Research AB har på uppdrag av Skara kommun genomfört en utredning av handelns förutsättningar

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

Projekt Stadsutveckling Nordost

Projekt Stadsutveckling Nordost Business Region Göteborg 111216 Projektledare: Pär Abrahamsson Real Consulting Projektledare: Jenny Björckebaum Projekt Stadsutveckling Nordost Kartla ggning Sammanfattning Bakgrund Projektet Stadsutveckling

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Institutionen för teknik och samhälle Butikschefprogrammet Examensarbete 10 poäng (B- nivå), Vt 2007 Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Vad påverkar kvinnors köpintentioner

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER

BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER THE IMPORTANCE OF ATMOSPHERICS IN SECOND HAND SHOPS Examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi Butikschefsprogrammet (BCP) B-nivå, 15 högskolepoäng

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Ronja Ericsson Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Vilka faktorer påverkar konsumenten i sina val? Consumer behaviour regarding home insurances What factors affect the consumer s choice? Företagsekonomi

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic 910208. Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi 910109

Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic 910208. Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi 910109 Marknadsplan Linköpings Universitet IEI Marknadsföring 722G83 Kursansvarig: Mikael Ottosson Grupp A2 Andrija Andrijevic 910208 Oscar Donnerin 901009 Samuel Fernmo 860430 Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Stormarknad eller e-handel vid livsmedelsinköp

Stormarknad eller e-handel vid livsmedelsinköp Örebro University Örebro University School of Businesss Nationalekonomi, Uppsats avancerad nivå Handledare: Lars Hultkrantz Examinator: Daniela Andrén 14-1-8 Stormarknad eller e-handel vid livsmedelsinköp

Läs mer

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C Trygg E-handel Författare: David Nedergård Handledare: PG Holmlöv 1 Sammanfattning E-handeln i Sverige tog stora

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer