Hallå, hallå! Här är nya REK-listan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hallå, hallå! Här är nya REK-listan"

Transkript

1 Hallå, hallå! Här är nya REK-listan Lika säkert som telefonkatalogen utkommer REK-listan i januari varje år brukar vi säga. Men i år är det faktiskt sista gången Nordvästra läkemedelskommittén producerar en egen REK-lista. Nästa år blir det en regiongemensam REK-lista i Västra Götalandsregionen. januari Omslaget till REK-listan REK-listan delas ut till allmänheten Även i år delas REK-listan ut till allmänheten på våra Apotek i FyrBoDal! Vi vet att den är efterfrågad. Det brukar gå åt ca exemplar. Det är tredje året i följd vi gör denna satsning. Avsikten är att skapa diskussion och uppmärksamhet kring läkemedel. D et ser vi som ett tidens tecken. Allt förändras. Förändringarna går fortare och fortare. I vår roll som läkare och förskrivare finns bara egentligen ett alternativ det gäller att hålla sig uppdaterad och informerad! Detta blir också mer än tidigare ett krav eftersom att vara välinformerad betyder ökad säkerhet för dina patienter. Det har även en ekonomisk aspekt. Den välinformerade förskrivaren använder kostnadseffektiva läkemedel. Det går inte lika lätt som förr att hänvisa till terapitradition. Så gjorde vi förr är inte ett lika tungt argument som tidigare även om Läkemedelskommittén även har med detta i vår vanligtvis avvaktande hållning till nya, dyra läkemedel. Nyheter De flesta nyheterna är i form av terapiråd i årets REK-lista. När det gäller preparat så har Cozaar strukits, vilket innebär att det inte finns någon angiotensinreceptorblockerare (ARB) i årets REK-lista. Gruppens läkemedel är dyra och ej dokumenterat effektivare än ACE hämmarna vid aktuella indikationer. 20 mg Enalapril kostar mindre än en krona! Lasix retard är ett dåligt dokumenterat fortsätter på nästa sida p redaktion: Thomas Ericson (ordf Läkemedelskommittén), Lena Stroud, Lisbeth Leandersson (Apoteket) samt Hans Klaive som extern producent. produktion: Klaive Kommunikation AB. prepress och tryck: Cela Grafiska AB. upplaga: ex. Läkebladet ges ut av Nordvästra Läkemedelskommittén Västra Götaland och distribueras till alla förskrivare i Läkemedelskommitténs område adress: Läkebladet, Apoteket Björnen, Trollhättan. Telefon , fax , e-post: Tanken är att REK-listan skall uppmuntra till säkra, effektiva och ekonomiska läkemedelsval. Vi hoppas att läkemedelsvalen blir rätt från början och läkemedelskassation kan minska. Vid besök hos behandlande läkare kan en gemensam diskussion med REK-listan som bas bidra till ökad förståelse för aktuella ordinationer. De dyraste läkemedlen är de som inte används!

2 p läkemedel särskilt vid indikationen hypertoni. Det är dubbelt så dyrt som övriga furosemider. Som hjärtsviktspreparat förskjuter det kanske diuresen någon timme till hög kostnad. Många patienter uppskattar dessutom en kort, lätt förutsägbar diuresperiod. Förtydligande Vid hjärtflimmer har Socialstyrelsen i sina nya riktlinjer vid hjärtsjukvård gjort förtydligande om behandling av förmaksflimmer. I åldrar under 60 år utan riskfaktorer kan behandling ges med 325 mg ASA dagl. Detta kommenteras i REK-listan där Trombyl 75 mg utgått som terapialternativ vid förmaksflimmer. G-i biverkningar hos patienter i riskgrupper måste beaktas vid användning av ASA i denna höga dos. Andra nyheter är terapiråd om insulin Lantus som utgår som rekommenderat preparat. Indikation framförallt hos barn och ungdom. Gabapentin Nycomed är ett billigt generiskt alternativ till Neurontin. Dock måste hela producentnamnet skrivas på receptet eftersom det inte är direkt utbytbart mot Neurontin, men har samma effekt vid smärtbehandling då det har sin huvudsakliga användning. v thomas ericson ordförande läkemedelskommittén Andningsorganen Det är få förändringar som gjorts på listan i år för andningsorganen. För gruppen antihistaminer ströks cetirizin. Loratadin står kvar som enda alternativ. Vid akuta allergiska reaktioner med sväljsvårigheter kan ClaritynS vara en fördelaktig beredningsform och den är praktisk att hantera. Två rubriker är strukna: rubriken Smärta Munhåla Svalg finns även under Mun och Tand avsnittet. Rubriken Hosta är också struken eftersom det finns för lite dokumentation kring nyttan av noskapin och andra befintliga hostmediciner. Terapiråden har förtydligats. Framför allt vill gruppen framhålla att Nasonex kan ges utan antibiotika (rubrik»akut Rinosinuit«) för att undvika överanvändning av antibiotika. Man kan se en ökande förskrivning av kombinationpreparat med långverkande beta-2- stimulerare + glucokortikoider. Kombinationerna är säkert bra för vissa patienter men kombinationspreparat kan bidra till att användningen blir svårare att individualisera och styra. Kan behandlingen bara fortsätta för exempelvis en patient som endast behöver långverkande beta-2-agonister under viss del av året? De olika styrkorna varierar i pris, Symbicort Forte är fortfarande dyrare som kombination än preparaten var för sig! v terapigrupp andningsvägar-öron Blod Behepan injektion stryks Behepan injektion stryks på listan då behovet av parenteral behandling vid B 12- brist är begränsat till ett fåtal patienter. Dessutom är det kostsamt om t ex hjälp av distriktssköterska behövs för att ge injektionen. Fragmin är nu det enda rekommenderade lågmolekylära heparinet och alltså avsett både för profylax och behandling. v terapigrupp koagulation och blödning Psykiatri p Demensläkemedel Demensläkemedlen har diskuterats utifrån den hälsoekonomiska studien AD Nedan lämnas ett mycket kortfattat referat från våra diskussioner. AD 2000 studien Intressant med en studie som ej är sponsrad av industrin, där kostnader för sjukhusvård och annan omvårdnad följts under studiens gång med en uppföljningstid på 3 år. Svagheter, stort bortfall och 4-6 veckors behandlingsstopp gör att studien har ifrågasatts. En studie är ej ett tillräckligt underlag för att ta ställning till förändring i rekommendationerna. Vi ser fram emot ytterligare studier. Acetylkolinesterashämmarna Acetylkolinesterashämmarna är likartade vad gäller effekt. Förbättringar i kognitiv förmåga kan minska vårdtyngden och eventuellt minska användning av exempelvis psykofarmaka. Depression Inga förändringar är gjorda, Citalopram är fortsatt förstahandsmedel. Terapiråden är de samma, möjligen kommer prisjämförelserna att ytterligare skilja Efexor och mirtazapin åt, se nedan. Det förutsätter i så fall att man inte väljer Remeron S. Patentutgång Patentet på Remeron har gått ut och det blir intressant att följa prisbilden framöver. OBSERVERA att Remeron S ej är utbytbart mot mirtazapin. Medicinska riktlinjer för depression är fastställda och distribueras under januari fortsätter i nästa spalt p Aricept Kvartstår, är bäst dokumenterad och har använts längst. Få biverkningar och enkel dosering. Reminyls mekanism gör den intressant. Vi avvaktar dock intag på listan tills mer kunskaper finns om vad effekten på nikotinreceptorn innebär kliniskt. Terapirådet om att värdering och mätning av patientens färdigheter måste göras innan behandling och uppföljning efter 3-6 månader är fortfarande lika aktuellt, för att kontrollera att positiv effekt av den farmakologiska behandling uppträtt/kvarstår. v terapigrupp psykiatri

3 Diabetes Huvudsakligen har vi i år arbetat med att ytterligare förtydliga terapiråden. För att nå målet att ha endast ett preparat per grupp rekommenderat på listan är Actrapid struken i år. Rekommendationerna i REKlistan är avsedda som förstahandsval för nyförskrivning. Tanken är inte att välinställda patienter skall byta preparat. Lantus är struket som rekommenderat preparat, då det ej skall ses som ett förstahandsval. I terapirådet finns texten kvar om vilka patienter Lantus kan vara ett alternativ för. Glitazonerna är ej förstahandspreparat och tas därför inte in på listan i år. Terapiråden ger råd om vilka patienter som kan ha nytta av glitazoner. Nytt för i år är att Västra Götalandsregionen har en gemensam rekommendation vilka teststickor (plasmaglukos) som bör förskrivas vid nyförskrivning och vid byte av mätare. Se även medicinsk riktlinje som framtagits. v terapigrupp diabetes Gynekologi Hjärta-kärl Graviditetsillamående Lergigan comp tas med som alternativ då många kvinnor redan provat Postafen när de väl söker läkare för sina besvär. Producentoberoende information Hänvisning i listan görs till två olika hemsidor: Infektioner under graviditet samt Läkemedel under graviditet och amning. Cerazette Cerazette är nu rabattberättigat och rekommenderas före Exlutena som stryks ur listan. v terapigrupp gynekologi Infektionssjukdomar Antibiotikabehandling Ett vårdprogram för primärvård och öppenvård Fyrbodal. För ytterligare råd och rekommendationer görs hänvisning i listan till omarbetat vårdprogram. UVI-män De nya rekommendationerna är Lexinor, Eusaprim och Doxyferm i nämnd ordning. Tidigare rekommenderat Trimetoprim stryks p g a sämre dokumentation. Vikten av att behandla med adekvat dos och behandlingstid av Lexinor betonas, för att inte gynna resistensutveckling. Hiprex bör inte användas Hiprex har inte visat sig ha någon profylaktisk effekt men förskrevs trots detta för kronor i vårt område förra året. v terapigrupp infektionssjukdomar Lasix Retard strykes, en del patienter tycker att effekten kommer otillförlitligt. Studier saknas som visar blodtryckssänkande effekt vid okomplicerad hypertoni. Lasix Retard är tre gånger så dyra som vanliga furosemidtabletter. Vid önskan om loopdiuretisk effekt rekommenderas 20 mg furosemid i vanlig tablett istället för Lasix Retard. Monoket OD kostar över 3 kronor och strykes eftersom man inte sänkt priset i samma takt som konkurrenterna. Kliniskt har det inte framkommit att effekten skiljer sig åt mellan de olika depåpreparatens beredningsformer. Under generikanamnet isosorbidmononitrat kommer det att stå Imdur och Suscard. Vi behåller Imdur eftersom det är endast denna som har alla styrkor. Läkemedel listade i prioritetsordning Under hypertoni har vi i många år listat läkemedlen i prioritetsordning. Längst ner i listan har vi haft AII-antagonister (ARB). I år stryker vi denna läkemedelsgrupp helt. AII-antagonister används när ACE-hämmare inte kan användas. Alla AII-antagonister är dyra, 6-10 kronor jämfört med enalapril som kostar 68 öre per tablett. AII-antagonister har lång kvarvarande patenttid vilket brukar innebära att prissänkningar inte är att vänta. Senaste året har AII ökat med 21% i DDD och ACE med 6%. Vid hjärtsvikt finns också en lång och god erfarenhet av enalapril. Generellt i REK-listan har vi inte med andrahandsmedel. Notera också att prioritetsordningen under hypertoni är ändrad. Omprioriteringen av atenolol grundar sig på den nyligen i Lancet publicerade metaanalysen och förstärks nu när ASCOT-studien stoppades i förtid av säkerhetskommittén. Denna hypertonistudie hade färre hjärt-kärlhändelser i amlodipinarmen än i atenololarmen. ASCOT kommer att publiceras i Lancet under våren Atenolols styrka ligger i att till ett billigt pris dämpa sympatikotont påslag. Om insatt preparatet inte har en god blodtryckssänkande effekt bör man hellre pröva alternativ preparatgrupp istället för att höja dosen. Tiazid och betablockerare har tillsammans en onödig diabetogen effekt. Kombinationen bör undvikas vid nyinsättning. v terapigrupp hjärta-kärl

4 Mage och tarm Mun och tand Omeprazol är den protonpumpshämmare som rekommenderas även under Det innebär att vi rekommenderar omeprazol för förskrivning på recept. Pantoloc, som är något dyrare, är struket på listan men finns med som terapirekommendation som ett alternativ till patienter med sväljningssvårigheter då tabletten är liten. Diflucan byts ut mot Fluconazol som är ett billigare generikum. Top Dent Fluor (gel) tas upp på listan på grund av följande: Kariesprofylax till patienter med hög kariesrisk. Ökat antal förskrivningar i år jämfört med föregående år. Används en del på sjukhemmen. Observera att för sluten vård har VGR fått sådana rabatter att Nexium har upphandlats för injektion och Pantoloc tabletter för peroralt bruk. På sjukhus skall alltså dessa läkemedel användas till inneliggande patienter. Effekten av dessa läkemedel bedöms likvärdig med övriga protonpumpshämmare. Då patienter med fortsatt behov av behandling med protonpumpshämamre skrivs ut bör riktlinjerna ovan följas som avser förskrivning på recept. v terapigrupp mage-tarm Nytt terapiråd»klorhexidin«klorhexidin är andrahandsval vid behandling av karies och används främst vid hög kariesrisk. Effekten av klorhexidin motverkas av natriumlaurylsulfat som finns i ett flertal tandkrämer. Se tandkrämspärmen från tandhälsovården Alingsås. Lokal anestesi strykes (ej receptläkemedel). v terapigrupp mun och tand Neurologi Parkinson Under rubriken dopaminagonist förordas Pravidel eftersom vi har mest erfarenhet av denna dopaminagonist. I det nya terapirådet om restless legs anges att Sifrol kan prövas till patienter med restless legs varje natt. Titrera upp dosen (0,125-1 mg) under ca 3 veckor och ge dosen 2 timmar innan sänggåendet. Undvik att använda levodopa vid regelbunden användning eftersom symtomen ofta förvärras om levodopa används vid mer än enstaka tillfällen. Mer information finns på hemsidan Osteoporos Läkemedelsverket har utarbetat nya behandlingsrekommendationer, se Tabellen i listan har strukits och istället kommenteras varje preparatgrupp för sig. Ny text om Forsteo har tillkommit. v terapigrupp osteoporos Smärta Migrän Zomig behålles som rekommenderad triptan, användningen ökar stadigt. Zomig Nasal har snabbare effekt än tabletter. Zomig Nasal tas upp till 30 procent genom nässlemhinnan vilket kan jämföras med Imigran nässpray som tas upp till 90 procent via magslemhinnan. Imigran Novum tabletter avvaktar vi med tills vi får mer information. v terapigrupp neurologi Gabapentin pengar att spara Trots patentutgång för Neurontin byts det inte automatiskt ut till generiskt Gabapentin på apoteket, utan förskrivaren måste aktivt skriva Gabapentin Nycomed. Enligt Läkemedelsverket är det utbytbart vid smärtindikation, men inte vid pågående behandling av epilepsi. Av detta skäl kan Gabapentin inte tas med på läkemedelsverkets utbyteslista. I vårt område förskrevs Neurontin för 4,7 miljoner kr år 2003, så det finns mycket pengar att spara på ett byte. Urologi Nytt på listan är Cialis som är ett långverkande alternativ till Viagra. Som profylaxbehandling mot UVI vid kronisk kateterbehandling och upprepade urinvägsinfortsätter på fliken p Ny text om Glukosamin Glukosamin rekommenderas inte. Saknas effekt på smärta/ funktion efter 2-3 månader bör behandlingen avslutas. Lederspan återkommer, Depo-Medrol utgår Lederspan finns nu tillgängligt igen. v terapigrupp smärta

5 Upphandling av läkemedel i VGR för 2005 och 2006 har avslutats Upphandling av läkemedel har under flera år varit utsatt för kritik och ifrågasättande från läkemedelskommittéernas sida. Processen har uppfattats otydlig och terapigruppernas ställning har uppfattats som oklar. Även resultatet av upphandlingen har varit oklar då det färdiga resultatet varit svårgenomträngligt bland annat p g a omfånget. En ny organisation i VGR har arbetat med årets upphandling som nu är avslutad. Erfarenheterna av denna upphandling är enbart positiv så här långt. Hela arbetet har varit mycket enklare och blivit tydligare. Sju s k fokusgrupper har tillsammans med WESTMA utgjort basen i upphandlingsorganisationen. Bakgrunden är att man har fokuserat på sju terapiområden där vinsten med upphandlingen uppgått till minst 2,5 mkr vid tidigare års upphandling. De sju terapiområden som aktivt upphandlas är: p Anestesimedel Ordf. Meta Brattwall p Röntgenkontrastmedel Ordf. Els-Marie Raupasch p Infektionsläkemedel Ordf. Torsten Sandberg p Antikoagulationsläkemedel och medel mot anemier Ordf. Ingemar Wickström p Onkologiska läkemedel Ordf. Per Albertsson p Vacciner Ordf. Ulrica Sand-Höglund p Infusionsvätskor Ordf. Ingemar Wickström Bland övriga läkemedel som inte ingår i dessa terapiområden har det funnits enstaka preparat med sådan kostnad och rabatt att de blivit föremål för upphandling. En förutsättning är att vinsten för VGR har varit betydande. Sådant beslut har fattats av Regionala läkemedelsrådet. I fokusgrupperna har det ingått representanter från varje terapigrupp i de olika kommittéerna. Dessa grupper har varit engagerade i en reell upphandlingsprocess och utövat en expertroll. Samma medlemmar som ingår i fokusgrupperna utgör också kärnan i de regiongemensamma terapigrupper som är under utveckling. Fokusgruppen för blod/koagulation har t ex i år ansvarat för upphandlingen av EPO-preparat samt lågmolekylära hepariner. Gruppen har också varit engagerad i arbetet med medicinska riktlinjer för användning av erytropoietin. Vid upphandlingen har fokusgruppernas rekommendationer stämts av med representanter för utförarorganisationen via genomförandegruppen samt via interna rapporter från representanterna i fokusgrupperna till utförarna på alla sjukhusen i VGR som är berörda av upphandlingsresultatet. Resultatet av upphandlingen har fastställts av Regionala läkemedelsrådet. Diabeteshjälpmedel har utgjort en särskild process. En expertgrupp med representanter från alla läkemedelskommittéer har arbetat med framtagande av medicinska riktlinjer för b-glukosmätning. I dessa riktlinjer rekommenderas fem b-glukosstickor i VGR för mätning av b-glukos. Ordförande i expertgruppen har varit Stig Attvall från SS/SU. v thomas ericson p Urologi fektioner är Klorhexidin spolvätska struken pga risk för irritation. Vid behandling av UVI med feber, tänk istället på att byta kateter vid insättning av antibiotika för att undvika reinfektion. v terapigrupp urologi Ögon Livostin stryks på listan och ersätts av Zaditen under allergipreparat. Enligt klinisk erfarenhet på ögonkliniken Uddevalla sjukhus har Zaditen en starkare effekt än Livostin och Emadine. Zaditen har histamin-1-receptorblockerande effekt, precis som Livostin och Emadine. Zaditen anses dessutom ha mastcellstabiliserande effekt och påverkan på eosinofiler. Ingen skillnad i effekt vid jämförande studier mellan Zaditen och Livostin respektive Emadine har kunnat visas i de få studier som finns. Zaditen är dock den enda receptfria histamin-1-receptorblockeraren som finns som engångspipetter (konserveringsfri beredning), vilket Livostin saknar. v terapigrupp ögon Akutläkemedelsförråd Novorapid FlexPen ersätter Actrapid PenSet och framöver blir det kanyler 5 mm. Amoxicillin och Panodil brustabletter utgår ur förrådet eftersom det tagits bort från regionens bruttolista. Natriumklorid injektionslösning 10 ml har tagits med i förrådet. Esucos injektion avregistreras från årsskiftet. I FASS 2004 beskrivs indikationen som korttidsbehandling av orostillstånd då behandling med bättre dokumenterade anxiolytika ej bedöms lämplig. I SBU:s rapport om neuroleptika från 1997 skrev man»oroliga gamla och åldersdementa ska inte behandlas med neuroleptika om de inte har framträdande psykotiska symtom. Detta beror på att effekt inte kunnat påvisas av neuroleptika på symtom som högljutt ropande, kringvandrande beteende och ospecifik oro.«det är därför inte lämpligt att skriva»mot oro«på dosrecept när neuroleptika ordineras. I senaste dokumentet»indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsterapi«skriver man att användningen av neuroleptika ska begränsas till psykotiska tillstånd och eventuellt mot svår aggressivitet. v terapigrupp äldre och läkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Översyn av dosrecept 2008

Översyn av dosrecept 2008 Översyn av dosrecept 8 Allmänt Inom ramen för lokalt avtal om dosdispensering har under 8 en översyn gjorts i samband med förlängning av ordinationer. Översynen förväntas leda till kvalitetsvinster för

Läs mer

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar Integrerad MEQ-fråga DX5 130409 Maxpoäng 15 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

12 NEUROLOGI REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD

12 NEUROLOGI REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD 58 REKLISTAN 2015 www.vgregion.se/vardgivarstod MIGRÄN Analgetika/COX-hämmare Förstahandsval ASA, brustablett ev. med koffein paracetamol, brustablett, oral lösning Andrahandsval ibuprofen, tablett, kapsel,

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Innehåll. Zoledronsyra (Aclasta). Karisoprodol (Somadril). Upphandlade vacciner. Äldrekort. REK-lista 2008. Läkemedelsgruppen

Innehåll. Zoledronsyra (Aclasta). Karisoprodol (Somadril). Upphandlade vacciner. Äldrekort. REK-lista 2008. Läkemedelsgruppen Innehåll Zoledronsyra (Aclasta). Karisoprodol (Somadril). Upphandlade vacciner. Äldrekort. REK-lista 2008. Zoledronsyra Aclasta Pagets sjukdom (2005). Förebyggande av frakturer hos kvinnor med postmenopausal

Läs mer

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (6) Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens Bilaga 1 2009-04-14 Handlingsplan för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens läkemedelsanvändning Vision Västra Götalandsregionen skall, utan att påverka patientnyttan, minimera miljöbelastningen

Läs mer

Stor förskrivningsökning av antidepressiva läkemedel

Stor förskrivningsökning av antidepressiva läkemedel måndag 5 april 2004 Stor förskrivningsökning av antidepressiva läkemedel Konsumtionen av depressionsläkemedel fortsätter att öka. Dalsland, Göteborg och flera kommuner i Bohuslän ligger drygt 15 procent

Läs mer

Läkemedel och amning Integrationsbeskrivning Version 0.1 2012-07-16

Läkemedel och amning Integrationsbeskrivning Version 0.1 2012-07-16 Bilaga 2. Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och amning som primärkälla Syfte och övergripande information om tjänsten Tjänsten Läkemedel och amning innehåller generella rekommendationer

Läs mer

Producentobunden information

Producentobunden information Producentobunden information Maj Juni 2010 - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll saxagliptin (Onglyza) och liraglutid (Victoza) - diabetesläkemedel. Allergi - receptfria

Läs mer

Nr 2 September 2008 Utgivare: Egenvårdsgruppen, Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting

Nr 2 September 2008 Utgivare: Egenvårdsgruppen, Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting Nytt om Egenvård Nytt om Egenvård är en information kring nyheter inom egenvårdsområdet. Bladet riktar sig i första hand till primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, skolhälsovård samt apotek i Örebro

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-04 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET... 4 4. SYFTE... 4 5.

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

Klinisk farmaci. anne.hiselius@lj.se

Klinisk farmaci. anne.hiselius@lj.se Klinisk farmaci anne.hiselius@lj.se Vårt arbete syftar till att ge stöd i hela läkemedelshanteringskedjan Vi arbetar inom fem huvudområden: Äldre och läkemedel Patientsäkerhet IT-läkemedel Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Bipacksedel: Information till användaren Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Patentutgångar - Lyrica och Cymbalta. Klassning av läkemedel

Läs mer

Receptlära och läkemedels- förmånerna

Receptlära och läkemedels- förmånerna Receptlära och läkemedels- förmånerna Marie-Louise Ovesjö öl, med dr Klinisk farmakologi, Södersjukhuset AB marie-louise.hakansson-ovesjo@sodersjukhuset.se Vem får förskriva läkemedel? Behöriga förskrivare

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-07 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-12-19

BESLUT. Datum 2011-12-19 BESLUT 1 (6) Datum 2011-12-19 Vår beteckning FÖRETAG Pfizer AB Pricing & Reimbursement Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta.

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. Innehåll Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. dronedaron (Multaq) - vid förmaksflimmer. Vimovo - kombination av naproxen

Läs mer

Omprövad subvention av ARB-läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

Omprövad subvention av ARB-läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Omprövad subvention av ARB-läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Presenterades 9 mars 2011 Besluten träder i kraft den 1 maj 2011 Bakgrund TLV inledde en omprövning

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp STUDIEHANDLEDNING Farmakoterapi 13,5 hp Receptarieutbildningen vid Umeå Universitet Välkommen till Farmakoterapi 13,5 hp Vi heter Sofia Mattsson och Maria Sjölander och är lärare på kursen i farmakoterapi.

Läs mer

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Övertandläkare Johan Blomgren johan.blomgren@vgregion.se 13 april 2015 Varför nya rekommendationer: Ett regeringsuppdrag till Smittskyddsinstitutet och

Läs mer

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Läkemedelsverket 2013-09-26 Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07, Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN LOSATRIX 12,5 MG FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 8.9.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-12-12

BESLUT. Datum 2012-12-12 BESLUT 1 (5) Datum 2012-12-12 Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB P.O. Box 516 169 29 Solna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Generiskt namn: hydroklortiazid Esidrex ATC-kod: C03AA03 Novartis Hypertoni Hydroklorotiazid är en väldokumenterad tiazid. Billigaste tiaziddiuretikat. Låg dos rekommenderas. En halv tablett (12,5 mg)

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Norrbottens läkemedelskommitté ATC-kod anges efter substansnamn. Se motivering Nervsystemet. Demens Donepezil N06DA02 ARICEPT Epilepsi, anfallskupering Diazepam N05BA01

Läs mer

Plevnagården, Malmköping

Plevnagården, Malmköping Gösta Lööf, 016-10 45 81, acj PROTOKOLL Protokoll från sammanträde med läkemedelskommittén Datum: 2010-09-28 Tid: Kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Plevnagården, Malmköping Anders Stjerna Ruth Lööf Marie

Läs mer

Är SU-preparat omoderna och farliga ska vi gå över till inkretiner? Eller vad finns det för skäl att ha kvar sulfonylurea i Rek-listan?

Är SU-preparat omoderna och farliga ska vi gå över till inkretiner? Eller vad finns det för skäl att ha kvar sulfonylurea i Rek-listan? Är SU-preparat omoderna och farliga ska vi gå över till inkretiner? Eller vad finns det för skäl att ha kvar sulfonylurea i Rek-listan? Hjördis Fohrman Allmänläkare Hjällbo VC Västra Götalands reklista

Läs mer

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Clarityn 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Clarityn måste trots

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att läkemedlet Undestor Testocaps, kapslar, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att läkemedlet Undestor Testocaps, kapslar, ska ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE ORGANON AB Fiskhamnsgatan 6A 414 58 Göteborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Ändringar i REK-lista 2015. TLV-omprövningar av subvention,

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (5) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Sanofi-Aventis Box 14142 167 14 Bromma SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen

Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. 85 % av totala poängen Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Kursansvarig: Mikael Ivarsson Datum: 140124 Skrivtid: 4 tim Totalpoäng: 57 p Poängfördelning: Allmän-, system- och

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden 643/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läkemedelsförmånsnämnden 643/2006. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 080214 Vår beteckning 643/2006 FÖRETAG AstraZeneca Sverige AB 151 85 SÖDERTÄLJE SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL 1(5) Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL Försäljningen av protonpumpshämmare (PPI) fortsätter att öka. Under 5 sålde apoteken i länet 18,5 miljoner dygnsdoser, en så stor mängd att det

Läs mer

Handlingsplan Modell Västerbotten

Handlingsplan Modell Västerbotten Stina Saitton Flik 8.15. Leg apotekare, PhD Läkemedelscentrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå Tel: 090-785 31 95 Fax: 090-12 04 30 E-mail: stina.saitton@vll.se (kommunen bokar LMgenomgång) Handlingsplan

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se

Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering. Patientinformation www.xarelto-patient.se 1 Till dig som behandlas med Xarelto och ska genomgå konvertering Patientinformation www.xarelto-patient.se Konvertering en behandling som syftar till att försöka återställa ditt hjärtas normala hjärtrytm

Läs mer

Resultat av remiss för begrepp kring ordinationsorsak

Resultat av remiss för begrepp kring ordinationsorsak Dnr 17769/2011 1(17) Resultat av remiss för begrepp kring ordinationsorsak Begreppen i denna sammanställning är resultatet från det terminologiarbete som är en del av projektet Ordinationsorsak. Begreppen

Läs mer

2010-12-02. AUP (SEK) Konakion Novum Injektionsvätska, 10 mg/ml Glasampull, 404939 45,21 85,50. Namn Form Styrka Förp.

2010-12-02. AUP (SEK) Konakion Novum Injektionsvätska, 10 mg/ml Glasampull, 404939 45,21 85,50. Namn Form Styrka Förp. 1 (5) 2010-12-02 Vår beteckning SÖKANDE Roche AB Box 47327 100 74 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Voltaren. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller Voltaren? LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel

Voltaren. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller Voltaren? LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots det användas med försiktighet för att

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE Orifarm AB Box 50231 202 12 Malmö SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Sanjay Loyal, sjuksköterska Sandra Otarola, verksamhetschef Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till sanjay.loyal@aleris.se sandra.otarola@aleris.se

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Alle 15 2300 Köpenhamn S SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Alle 15 2300 Köpenhamn S SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2010-06-07 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Alle 15 2300 Köpenhamn S SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel SBU: Äldres läkemedelsbehandling hur kan den förbättras? VGR: Nya Medicinska riktlinjer Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0 Clarityn 10 mg tabletter loratadin Datum 10.8.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Syftet med informationen i detta dokument är att göra läsarna medvetna om frågor angående

Läs mer

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk Dokumentnamn: emedelshantering i, MT-kliniken Utfärdande PE: Hjärt- och medicincentrum (HMC) Utfärdande enhet: MT-kliniken (Mag-tarmmedicinska kliniken) Framtagen av: (Namn, titel) Rikard Svernlöv, överläkare

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1 1 (13) Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan Bipacksedel: Information till användaren Imigran nässpray 10 mg och 20 mg sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION REKOMMENDATION Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2011 2012 PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 60 00 www.thl.fi 5 2011 Rekommendation

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

FARMACEUTISK PRAXIS MED FÖRFATTNINGAR

FARMACEUTISK PRAXIS MED FÖRFATTNINGAR FARMACEUTISK PRAXIS MED FÖRFATTNINGAR Seminarie 2 HÖGKOSTNADSTRAPPAN ÖVNINGSUPPGIFTER RABATTSYSTEMET 1. En ung man kommer med ett recept på epilepsi-medicin till sig själv. Det är första gången han hämtar

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint?

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint? NiQuitin Mint 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin Mint måste trots det användas

Läs mer

BESLUT. Ärendet Lex Maria-anmälan angående läkemedelsförväxling.

BESLUT. Ärendet Lex Maria-anmälan angående läkemedelsförväxling. Socialstyrelsen BESLUT 2012-11-28 Dnr 9.3.1-27025/2011 1(5) T/Region Sydväst/Sek4 Agneta Resare agneta.resare@socialstyrelsen.se Västra Götalandsregionen Tillsynsärenden Regionens Hus, Diariet 542 87 Mariestad

Läs mer

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Olmestad Comp 20 mg/25 mg filmdragerade tabletter 17.12.2015, version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling Författare: Elena Petrova, ST-läkare i allmänmedicin, Capio

Läs mer

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting

Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting "ZZJ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen STOCKHOI MS I &K% I ANrjVniMG Bilaga 6:2 Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting En arbetsgrupp under satsningen "Mest sjuka äldre, läkemedel"

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicorette Novum 10 mg/16 timmar depotplåster Nicorette Novum 15 mg/16 timmar depotplåster Nicorette Novum 25 mg/16 timmar depotplåster nikotin Läs noga igenom denna

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Antidepressiva och risk för hyponatremi. Hydroxizin (Atarax)

Läs mer

Del VI: Sammanfattning av åtgärder i riskhanteringsplanen

Del VI: Sammanfattning av åtgärder i riskhanteringsplanen Del VI: Sammanfattning av åtgärder i riskhanteringsplanen VI.2 VI.2.1 Delar för allmän sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Läkemedlet Dormix 12,5 och 25 mg filmdragerade tabletter är avsett

Läs mer

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin.

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin. 3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande Andel i befolkningen, 16 84 år, som med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 har uppskattats ha nedsatt psykiskt välbefinnande Täljare: Antal individer i ett urval av

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes.

BESLUT. Datum 2009-12-01. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT 1 (6) Datum 2009-12-01 Vår beteckning 1368/2009 SÖKANDE Pharmachim AB Berga Allé 1 254 52 Helsingborg SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedel vid diabetes. BESLUT

Läs mer

Läkemedel till äldre 245

Läkemedel till äldre 245 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Nationell källa för ordinationsorsak

Nationell källa för ordinationsorsak Nationell källa för ordinationsorsak Socialstyrelsens uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak Nationella ehälsodagen 2015 Torbjörn Sjölin, Socialstyrelsen 2015-10-08 Uppdragen Varför

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 11/9 2012 Närvarande Familjeläkare Anna Janson, ordförande Överläkare Thomas Karlsson, vice ordförande Chefläkare Barbara Sedvallson Överläkare

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Värmland. PM Komplettering ang läkemedel för äldre. Christel Eriksson. Februari 2012

Revisionsrapport. Landstinget i Värmland. PM Komplettering ang läkemedel för äldre. Christel Eriksson. Februari 2012 Revisionsrapport PM Komplettering ang läkemedel för äldre Landstinget i Värmland Christel Eriksson Innehåll 1 Bakgrund 1 2 Kompletterande granskning 1 2.1 Läkarmedverkan i särskilt boende 1 2.2 Läkemedelsgenomgångar

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011 1/26 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 211 Version januari - december 211 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar. Rolf Rosin

Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar. Rolf Rosin Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar 2014 Rolf Rosin Allergi - antihistaminer Antihistaminer - cetirizin (från 2 års ålder) - loratadin (från 2 års ålder) - desloratadin (Aerius oral lösning)

Läs mer

BESLUT. Datum 2008-06-25

BESLUT. Datum 2008-06-25 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-06-25 Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer