Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården"

Transkript

1 Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling Författare: Elena Petrova, ST-läkare i allmänmedicin, Capio Citykliniken i Hagsätra Handledare: Med. Dr Catharina Gåfvels, CeFAM Klinisk handledare: Sten Allbrand, specialist läkare i allmänmedicin, Capio Citykliniken i Hagsätra 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Etiologi och patogenes... 4 Definitioner... 4 Diagnostik... 5 Behandlingsrekommendationer... 5 Syfte... 7 Frågeställningar... 7 Metod... 8 Etisk reflektion... 9 Resultat Referenser Appendix 1 Förkortningslista Appendix 2 Registreringsformulär Appendix 3 Registreringsformulär

3 Sammanfattning Denna studie gjordes för att undersöka strategier för diagnostik och antibiotikabehandling vid UVI hos kvinnor och jämföra dem med aktuella rekommendationer från Läkemedelsverket och STRAMA. Urvalet som har studerats bestod av kvinnor över 18 år vid Hagsätra Vårdcentral som hade fått diagnos nedre eller recidiverande UVI under året Informationen har tagits ur patientjournaler och registrerats med hjälp av registreringsformulär 1 och 2. Den insamlade informationen bearbetades sedan och jämfördes med aktuella behandlingsrekommendationer. Studien tyder på att det finns behov av att gå igenom rutinerna vid handläggning och behandling av UVI hos kvinnor över 18 år. Antal provtagningar vid nedre UVI bör begränsas eftersom de inte påverkar antibiotikaförskrivning och därmed inte tillför någon nytta. Läkare bör sträva efter att förskriva förstahandantibiotika och minska förskrivningen av andrahandspreparat. Förskrivning av kinoloner bör helt undvikas. Dessutom är det viktigt att vara tydlig med att skriva behandlingstiden på receptet. För att minska antibiotikaanvändning kan man också erbjuda patienter med lindriga besvär recept i reserv och därmed få dem att avvakta med antibiotikabehandlingen. Metenaminhippurat (Hiprex) bör inte ordineras som profylax till patienter med recidiverande UVI. 3

4 Bakgrund Det första antibiotika, penicillinet, upptäcktes av den brittiske bakteriologen Alexander Fleming år Antibiotika hämmar eller dödar bakterier och har sedan 1940 används för att behandla bakteriella infektioner hos människor och djur. Med hjälp av antibiotika har man räddat livet på miljontals patienter, men ökad användning kan leda till uppkomst och spridning av antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens som innebär att bakterier utvecklar mekanismer för att motstå antibakteriella medel är ett växande problem över hela världen (1). Näst luftvägsinfektioner är urinvägsinfektion (vidare förkortat UVI) den vanligaste sjukdomen som ofta leder till förskrivning av antibiotika i primärvården (2). Antibiotikaförskrivning har varit omdebatterad under de senaste åren, med anledning av den ökande resistensutvecklingen. I ett land som Sverige där antibiotika bara kan fås efter receptförskrivning är det läkaren som har det yttersta ansvaret för en rationell användning av dessa läkemedel. Det är därför viktigt att man följer fastställda behandlingsriktlinjer och avvaktar med antibiotika vid självläkande, lindriga infektioner. Vårdgivare måste därför regelbundet göra kvalitetsundersökningar och uppföljningar av huruvida förskrivare följer riktlinjer (3). Etiologi och patogenes Primärpatogena bakterier som kan orsaka UVI hos friska kvinnor med normala urinvägar är Escherichia Coli (vidare förkortat E Coli) och Staphylococcus saprofyticus. Den dominerande av de ovannämnda är E. Coli. Sekundärpatogena bakterier som kan framkalla nedre UVI hos kvinnor med normala urinvägar är Enterobacter, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis och Pseudomonas (4). Särskilt ofta drabbas yngre kvinnor och kvinnor efter menopaus. Kända riskfaktorer för UVI är sexuell aktivitet och användning av pessar med spermiedödande medel. Det finns däremot inget vetenskapligt stöd för att kyla, väta, kalla bad, eller lågt vätskeintag kan bidra till UVI (5). Definitioner Nedre UVI är en infektion i urinblåsan. Dem vanligaste symptomen vid nedre UVI är sveda, täta trängningar och frekventa miktioner (5). 4

5 Sporadisk UVI definieras som högst en antibiotikabehandlad infektion det senaste halvåret eller högst två infektioner det senaste året (5). Recidiverande UVI innebär att patienten haft minst två antibiotikabehandlade infektioner det senaste halvåret eller minst tre det senaste året (5). Asymptomatisk bakteriuri (ABU) innebär förekomst av riklig växt av samma bakterie i två morgonurinprov tagna med några dagars mellanrum utan urinvägsbesvär (5). Den här studien är begränsad till handläggning och behandling av nedre samt recidiverande UVI. Diagnostik Diagnosen nedre UVI kan ställas enbart på symtomen, om kvinnan har typiska kännetecken som nytillkomna besvär med sveda, trängningar och täta vattenkastningar. Sådan diagnos kallas för empirisk diagnos och kräver inte att några prover tas. Däremot rekommenderas prover som urinsticka och urinodling vid graviditet, behandlingssvikt, recidiv, nylig vistelse på sjukhus eller utomlands. Vid misstanke om sexuell smitta bör man även ta prov för Sexually Transmitted Infections (vidare förkortat STI) (6). Behandlingsrekommendationer Nedre urinvägsinfektioner ger sällan komplikationer. Det finns inget stöd för att recidiverande UVI eller obehandlad ABU hos kvinnor leder till försämrad njurfunktion eller förhöjt blodtryck. Spontanläkning är inte heller ovanlig. Cirka 30 % blir symtomfria utan behandling efter en vecka (7). Läkemedelsverket och Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens (vidare förkortat STRAMA) har utarbetat rekommendationer för behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor. Enligt rekommendationerna ska man i första hand använda nitrofurantoin (Furadantin) och pivmecillinam (Selexid) eftersom att risken för resistensutveckling hos E. Coli vid användning av ovannämnda preparat är låg. Kvinnor under 50 år med nedre UVI kan behandlas med pivmecillinam i tre dygn, medan kvinnor över 50 år och de med recidiverande cystit bör behandlas med samma preparat i fem till sju dygn. Trimetoprim (Trimetoprim) ger generellt högre risk för resistensutveckling hos E. Coli, men rekommenderas fortfarande som andrahandsval vid behandling. Tre dygns behandling är 5

6 oftast tillräcklig (8). Kinoloner (Norfloxacin, Ciprofloxacin, Lexinor, Ciproxin) är den mest resistensgivande antibiotikagruppen och användning av dessa medel måste absolut undvikas vid nedre UVI hos kvinnor (8). Cefalosporiner kan övervägas vid behandling av gravida kvinnor, men bör annars liksom kinolonerna reserveras för de allvarligare infektionerna (9) Vid misstänkt UVI hos gravida skall urinodling göras och behandling påbörjas utan att invänta odlingssvar. ABU behandlas bara under graviditet. Vid recidiverande UVI bör man undvika att använda samma preparat som vid närmast föregående tillfälle på grund av ökad risk för resistens mot detta preparat. I fall då urinodling tas bör antibiotika väljas utifrån odlingssvar med resistensbestämning. Tidigare har användning av metenaminhippurat (Hiprex) som profylax till patienter med recidiverande UVI rekommenderats starkt, något som idag saknar tillräckligt vetenskapligt stöd (10). 6

7 Syfte Syftet med denna studie var att undersöka strategier för diagnostik och antibiotikabehandling vid nedre UIV hos kvinnor och jämföra dessa med aktuella rekommendationer från Läkemedelsverket och STRAMA. Frågeställningar Strategier för diagnostik och antibiotikabehandling vid nedre UIV innefattar diagnos, provtagning, antibiotikaval, behandlingstid, profylax vid recidiverande UVI. Frågeställningarna i denna studie: 1. Hur ser handläggning och antibiotikaförskrivning ut vid nedre UVI i primärvården med Hagsätra Vårdcentral som exempel? 2. Följer vårdcentralens läkare Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer vid behandling av nedre UVI? 7

8 Metod Detta är en retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling. Urvalet som har studerats bestod av kvinnor över 18 år vid Hagsätra Vårdcentral som hade fått diagnos nedre eller recidiverande UVI under året Uppgifter om ålder, symtom, diagnos, recidiv eller återkommande UVI, urinprov, urinodling, antibiotikaförskrivning, behandlingstid insamlades ur journaler med hjälp av två registreringsformulär (se bilaga 1 och 2). Den insamlade informationen bearbetades sedan och jämfördes med Läkemedelsverkets och STRAMAs behandlingsrekommendationer för att söka svar på frågeställningarna. 8

9 Etisk reflektion Patientuppgifterna lagrades i ett separat register. Namn och personnummer ersätts med en kod. Alla uppgifter var sekretesskyddade och ingen obehörig hade tillgång till registret med koderna. Endast den som var ansvarig för studien hade tillgång till kodnyckeln. Redovisning har sked i siffror och tabellform för att en enskild patient inte skulle kunna identifieras. Inte heller någon enskild behandlare kunde identifieras, då resultaten för behandlingsstrategier redovisades på samma sätt (11). 9

10 Resultat Det undersökta studieurvalet bestod av 175 kvinnor över 18 år med medelålder 53 år som har fått diagnos nedre UVI vid Hagsätra Vårdcentral år Alla kvinnor hade typiska symptom som nytillkomna besvär med sveda, trängningar och täta vattenkastningar, men ingen patient hade haft genitala symptom, feber eller flanksmärta eller var gravid. urinodling. I 169 fall (97%) hade man tagit urinsticka och i 99 fall (57%) gick man vidare med Figur 1 Resultat från urinodlingar hos kvinnor med diagnos nedre UVI Anm: Övriga bakterier bestod av sådana som Proteus, Klebsiella, Pseudomonas och Enterococcer. Figur 2 Andel recept förskrivna till kvinnor med diagnos nedre UVI Andel kvinnor som har fått recept på första hands antibiotika (Furadantin och Selexid) var sammanlagt 57%. Urinprov och urinodling var tagna vid varje recidiverande UVI, vilket visade sig vara aktuellt i 39 fall (22 %) av det totala urvalet. 10

11 Figur 3 Resultat från urinodlingar hos kvinnor med diagnos recidiverande UVI Anm: Blandflora är en växt av två eller flera olika bakterier i samma odling Urinodlingsresultat som visas i figur 3 tyder främst på att E. Coli har vuxit mest, men också att det har tillkommit en blandflora som inte fanns när man odlade urinen vid nedre UVI. Figur 4 Andel recept förskrivna till kvinnor med diagnos recidiverande UVI I figur 4 följer behandlingsalternativ vid recidiverande UVI. Den här gången uppgick antal recept på förstahands antibiotika (Pivimecillinam och Nitrofurantoin) sammanlagt till 59%. Förutom dessa skrevs recept på kinoloner till 5 (7%) och cefalosporiner till 4 (6%) patienter. 6 kvinnor (15%) av dem med recidiverande UVI har fått allergiska reaktioner mot första- och andrahands antibiotika i form av hudutslag och klåda. 11

12 4 kvinnor (10%) med recidiverande UVI fick profylaktisk behandling med T. Hiprex 1g 2 gånger dagligen och 2 kvinnor (5%) fick profylaktisk behandling med T. Trimetoprim 100 mg 1 gång dagligen. 2 kvinnor (5%) remitterades vidare till urologmottagningar. 12

13 Diskussion Alla kvinnor som ingick i denna studie har haft typiska kännetecken för nedre UVI som sveda, täta trängningar och frekventa miktioner. Ingen av kvinnorna har varit gravid, de har inte heller haft genitala symptom, feber eller flanksmärta. Denna kombination av klassiska symptom med avsaknad av genitala symptom och feber är så pass specifik att det var möjligt att ställa diagnosen enbart på anamnesen, så kallad empirisk diagnos. Det innebär att man egentligen inte behövde ta urinstickor eller urinodlingar. Resultatet visar dock att urinstickor togs i näst intill alla fall och urinodlingar i drygt hälften av fallen. En del av förklaringen till att det togs så många urinstickor är att dessa alltid tas vid misstanke om UVI innan läkarbesök. Nästan alla kvinnor har fått recept på antibiotika oavsett provsvar och utan att ha avvaktat resultat från urinodlingar, det vill säga provtagningar har inte påverkat antibiotikaförskrivning. Den sammanlagda labkostnaden för urinodlingar och urinstickor tagna vid nedre UVI under 2008 uppgick till kr, vilket också borde ses som en anledning till varför antal urinprover borde minska. Drygt hälften av kvinnorna vid nedre UVI har fått recept på antibiotika som rekommenderades i första hand, men andel andrahands preparat var också omfattande. Här borde man istället öka förskrivning av förstahands preparaten för att minska andelen andrahands antibiotika trimetoprim som under den senaste tiden har visat växande resistensutveckling hos E.Coli. Några kinoloner var inte förskrivna till patienterna, vilket är positivt och stämmer överens med behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket och STRAMA. Det gick inte att utvärdera behandlingstiden, eftersom informationen varken fanns i journaler eller i recept. Om man räknar ut behandlingstiden beroende på förpackningsstorlek kan man komma fram till slutsatsen att den har överstigit behandlingstiden som rekommenderas enligt Läkemedelsverket och STRAMA. Möjligheten att avvakta med behandling vid lindriga besvär (med recept i reserv) kunde inte heller utvärderas på grund bristande information i journaler. Urinprov och urinodling var tagna vid varje recidiverande UVI, vilket stämmer överens med behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket och STRAMA. Överkänslighet mot första- och andrahands antibiotika hos vissa patienter måste ha påverkat antibiotikavalet vid behandlingen och ett antal patienter med recidiverande UVI måste därför ha fått recept på kinoloner, vilket strider mot de senaste behandlingsrekommendationerna. 13

14 Bland dem som har fått profylaktisk behandling mot recidiverande UVI, fick ena hälften Trimetoprim och andra Hiprex. Enligt behandlingsrekommendationerna finns det inte tillräckligt med vetenskapligt stöd för att rekommendera användning av T. Hiprex som profylax till patienter med recidiverande UVI. 14

15 Slutsats Antal provtagningar vid nedre UVI bör begränsas eftersom de inte påverkar antibiotikaförskrivning och därmed inte tillför någon nytta. Läkare bör sträva efter att förskriva förstahandantibiotika och minska förskrivningen av andrahandspreparat. Förskrivning av kinoloner bör helt undvikas. Behandlingstiden ska tydligt framgå av receptet för att undvika växande utveckling av antibiotikaresistens. 15

16 Referenser 1. Cars O. Alla har ansvar för att vi ska ha fungerande antibiotika i framtiden Available at: 0exkl%20kommentarer.pdf Accessed 6 juni, André M, Mölstad S. Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor. Läkartidningen 2008;105(15): Kahlmeter G. Antibiotikaresistens hos urinvägspatogener. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor: Information från Läkemedelsverket 2007; 2: André M. Diagnostik Klinik, diagnostiska tester, differentialdiagnostiska överväganden. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor: Information från Läkemedelsverket 2007; 2: Norman C, Sundquist M. Epidemiologi, etiologi och naturalförlopp. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor: Information från Läkemedelsverket 2007; 2: Lannergård A. När finns skäl för utredning vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor? Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor: Information från Läkemedelsverket 2007; 2: Sandberg T. Behandling av okomplicerad cystit hos kvinnor. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor: Information från Läkemedelsverket 2007; 2: Sandberg T. m.fl. Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen; Bergström M, Thomassen P. Okomplicerad UVI under graviditet diagnostik, behandling och uppföljning. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor: Information från Läkemedelsverket 2007; 2: Rodhe N. Asymtomatisk bakteriuri. Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor: Information från Läkemedelsverket 2007; 2: Socialdepartementet, Patientdatalag, SFS (2008:355) 16

17 Appendix 1 Förkortningslista ABU asymtomatisk bakteriuri E. Coli Escherichia Coli STI (Sexually Transmitted Infections) sexuellt överförda infektioner STRAMA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens) ett nätverk av experter som sedan 1995 arbetar för ansvarsfull användning av antibiotika UVI urinvägsinfektion 17

18 Appendix 2 Registreringsformulär 1 REGISTRERINGSFORMULÄR 1. Patientens ID Ds Sporadisk UVI Ålder 1. Typiska symtom Ja Nej 2. Urinprov Ja Nej 3. Urinodling Ja Nej 4. Provtagning för STI Ja Nej 5. Gravid Ja Nej 6. Behandling Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn Nitrofurantoin 50 mg x 3 > 5 dygn Pivmecillinam 400 mg x 2 i 3 dygn Pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn Pivmecillinam 200 mg x 2 i 7 dygn Pivmecillinam 200 mg x 2 > 7 dygn Trimetoprim 160 mg x 3 i 3 dygn Trimetoprim 300 mg x 1 i 3 dygn Trimetoprim 160 mg x 2 > 3 dygn Cefadroxil 500 mg x 2 i 5 dygn Cefadroxil 500 mg x 2 > 5 dygn Kinoloner 18

19 Ingen behandling 7. Följer behandlare aktuella behandlingsrekommendationerna? Ja Ja, delvis Nej 8. Överkänslighet Ja Nej 9. Övriga kommentarer 19

20 Appendix 3 Registreringsformulär 2 REGISTRERINGSFORMULÄR 2. Patientens ID Ds Recidiverande UVI Ålder 1. Typiska symptom Ja Nej 2. Urinprov Ja Nej 3. Urinodling Ja Nej 4. Provtagning för STI 5. Gravid Ja Nej Ja Nej 6. Behandling Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn Nitrofurantoin 50 mg x 3 > 5 dygn Pivmecillinam 400 mg x 2 i 3 dygn Pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn Pivmecillinam 200 mg x 2 i 7 dygn Pivmecillinam 200 mg x 2 > 7 dygn Trimetoprim Trimetoprim Trimetoprim Cefadroxil Cefadroxil 160 mg x 3 i 3 dygn 300 mg x 1 i 3 dygn 160 mg x 2 > 3 dygn 500 mg x 2 i 5 dygn 500 mg x 2 > 5 dygn Kinoloner 20

21 Ingen behandling 7. Antibiotikarofylax Hiprex Trimetoprim 100 mg x 1 Futadantin 50 mg x 1 8. Följer behandlare aktuella behandlingsrekommendationerna? Ja Ja, delvis Nej 9. Överkänslighet Ja Nej 10. Övriga kommentarer 21

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral.

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. En deskriptiv journalstudie. Camilla Magelssen: ST-läkare Forums vårdcentral Vetenskaplig handledare: Teresa

Läs mer

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Höstterminen 2011 Vetenskap och evidens för ST i Allmänmedicin (VESTA). Oxana Prokhorova, ST-läkare,

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Vesta Uppsats HP 2014 Ferzana Kamal Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Författare: Ferzana Kamal, ST-Läkare i allmämedicin, Spånga vårdcentral Handledare:

Läs mer

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral

Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral Författare Forskningshandledare Klinisk Handledare Lilia Furmanova, ST-läkare i Allmänmedicin

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Urinvägsinfektioner Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Förskrivning av urinvägsantibiotika* och övrig antibiotika till patienter

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor Huvudbudskap I Akut cystit i flesta fall ofarligt Ca 30 % blir symtomfria utan behandling efter 1 vecka Antibiotikabehandling främst för att förkorta

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper 1400

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Victoriadagen 12 maj 2016. Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län

Victoriadagen 12 maj 2016. Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län Victoriadagen 12 maj 2016 Heidi Lindbäck Distriktsläkare Knivsta vårdcentral Informationsläkare Strama Uppsala län Antibiotikaresistens Bakterier som utvecklat motståndskraft (resistens) mot antibiotika

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Asymtomatisk bakteriuri ABU Växt av bakterier i urinen hos en individ utan symtom på

Läs mer

Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, 2000-2012

Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, 2000-2012 Urinvägsantibiotika till kvinnor, 18år eller äldre, -12 Urinvägsantibiotika, kvinnor 18 år eller äldre, Sverige recept/1 invånare och år Källa: Apoteket AB, Xplain (-8), Apotekens service AB, Concise(9-12)

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008

VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008 VÅRDPROGRAM UVI i öppen vård September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet har utarbetats av STRAMA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens),

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg

Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg Upprättare: Cecilia Östblom, ST-läkare Infektionskliniken Erik Torell, Överläkare Infektionskliniken Granskare: Henning Thejls Överläkare Kvinnokliniken, Torsten Sandin Urolog, Ylva Rahm Bitr. sml. Åsa

Läs mer

Urinvägsinfektioner. AT-dag 131023 Strama Skåne. Mattias Waldeck

Urinvägsinfektioner. AT-dag 131023 Strama Skåne. Mattias Waldeck Urinvägsinfektioner AT-dag 131023 Strama Skåne Mattias Waldeck Misstanke om urinvägsinfektion vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre Källa: Swedres 2012 Urinvägsinfektioner Diagnostik

Läs mer

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna?

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Brommaplans vårdcentral okt-nov 2009 Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Journalgenomgång av barn mellan 2-15 år med akut mediaotit på Brommaplans Vårdcentral 2008 Lovisa Moberg ST- Läkare Brommaplans

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius

Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn. Maria Herthelius Vad som kan vara bra att veta om UVI hos små och stora barn Maria Herthelius Disposition Klinisk bild Diagnostik Bakteriologi Behandling Patogenes och Riskfaktorer Uppföljning och Utredning Komplikationer

Läs mer

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA Nya REK-boken och STRAMA DN 150209 STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow Resistensproblemet är globalt! Verksam antibiotika

Läs mer

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken

Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12. Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken Urinvägsinfektioner Läkarsällskapet den 12.1-12 Elisabeth Löfvenborg Jakobsbergs-geriatriken 89-årig kvinna 89-årig kvinna, medicinerar med T Plendil 2,5 mg x1 mot högt blodtryck, i övrigt frisk. Söker

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Samverkan mot antibiotikaresistens Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Sigvard Mölstad Professor

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Riktlinjer för UVI-utredning. Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23

Riktlinjer för UVI-utredning. Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23 Riktlinjer för UVI-utredning Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23 Disposition Varför guidelines Urinvägsinfektioner hos barn Bakgrund till nya riktlinjer Algoritmer Nationell studie? Diskussion

Läs mer

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet

Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Regionala riktlinjer för urinvägsinfektioner under graviditet Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se Vi människor har en stor benägenhet att vara nöjda med våra insatser och vår organisation av arbetet. Vi tror att vi följer riktlinjer i mycket

Läs mer

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral.

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. En retrospektiv studie av patientjournaler. Författare: Dr. Jose Hastie, ST-läkare i allmänmedicin Jakobsbergs vårdcentral, Järfälla

Läs mer

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte?

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion. Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Äldre med misstänkt urinvägsinfektion Hur vet vi om den äldre har en urinvägsinfektion eller inte? Bakgrund Äldre får mycket antibiotika för urinvägsinfektion. Många äldre har bakterier i urinen, utan

Läs mer

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener

Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Bakteriologisk diagnostik av urinodlingar och resistensläge för viktiga urinvägspatogener Christian G. Giske Docent / Överläkare Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset 21 februari 2014 Provtagningsanvisning

Läs mer

ESBL. Rubrik. Morgondagens normalflora? Underrubrik. Torsten Sandberg. Infektion. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Infektion

ESBL. Rubrik. Morgondagens normalflora? Underrubrik. Torsten Sandberg. Infektion. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Infektion Rubrik Underrubrik ESBL Morgondagens normalflora? Torsten Sandberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Vad är ESBL - producerande bakterier? Extended Spectrum Beta Lactamases - CTX-M Inaktiverar penicilliner

Läs mer

Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006

Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006 STRAMASTUDIER I KORTHET Hur används antibiotika på ditt sjukhus? PPS 2003, 2004 och 2006 Projektledare: Mats Erntell, Smittskydd Halland Bakgrund Strama genomförde 2003, 2004 och 2006 deskriptiva punktprevalensstudier,

Läs mer

Antibiotika vid bakterier i urinen och i bensår. Att behandla eller inte behandla? Jesper Ericsson Infektionskliniken/Strama

Antibiotika vid bakterier i urinen och i bensår. Att behandla eller inte behandla? Jesper Ericsson Infektionskliniken/Strama Antibiotika vid bakterier i urinen och i bensår. Att behandla eller inte behandla? Jesper Ericsson Infektionskliniken/Strama Föreläsningens upplägg Hur och till vem förskrivs antibiotika i Sverige? Patientfall

Läs mer

Urinvägsinfektioner - från skolan till sjukhemmet

Urinvägsinfektioner - från skolan till sjukhemmet Urinvägsinfektioner - från skolan till sjukhemmet Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Antibiotika Urinvägsinfektioner Symtom / diagnostik / behandling

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT. Projektet drevs med stimulansmedel från socialstyrelsen.

PROJEKTSLUTRAPPORT. Projektet drevs med stimulansmedel från socialstyrelsen. PROJEKTSLUTRAPPORT Titel: Projekt: Infektionsregistrering på särskilda boenden. Infektionsregistrering. Idnr: Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västernorrland, Smittskyddsenheten och Sundsvalls

Läs mer

LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten

LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten ANTIBIOTIKAANSVARIGA LÄKARE NLL Insatser för att stärka funktionen antibiotikaansvariga läkare på sjukhus och hälsocentraler i Norrbotten Klinik och HC-specifika mål och mått 2015 Sulfa-SÄPO introducerar

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna Strama

Urinvägsinfektioner hos vuxna Strama MEDICINSK INSTRUKTION 1 (16) MEDICINSK INDIKATION Urinvägsinfektion (UVI) är en vanlig diagnos i alla åldrar och utgör en av de vanligaste orsakerna till antibiotikaförskrivning. Målsättningen med dokumentet

Läs mer

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se STRAMA aktuellt Välkomna! Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3 Antibiotikaresistensen är ett hot mot framtidens hälso- och sjukvård Transplantation Cellgiftsbehandling Proteskirurgi Modern intensivvård Överlevnad för

Läs mer

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam INFEKTION rekommenderade läkemedel Bakteriella infektioner Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam Cefalosporiner ceftibuten Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin terapiråd Rationell

Läs mer

Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly

Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly Varje klinik och avdelning bör ha regelbundet uppdaterad dokumentation om sitt eget infektionspanorama och resistensläge. Infektion efter transrektal prostatabiopsi

Läs mer

Urinvägsinfektioner - samverkansdokument barn/primärvård

Urinvägsinfektioner - samverkansdokument barn/primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (7) BAKGRUND Urinvägsinfektion är en av de vanligaste bakteriella infektionerna i barnaåldern. Bland 7-åringar som började skolan i Göteborg 1992 hade 7,8 % av flickor och 1,6 %

Läs mer

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk? Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?...eller vem har nytta av att komma för bedömning Malin André, allmänläkare Uppsala Vart är vi på väg? Svårigheter med prognos Sjukdomsförlopp Sjukhusvård Läkarbedömning

Läs mer

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT

Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) (Totalt 17 poäng) Till akutmottagningen kommer i mitten av januari en tidigare frisk 25-årig kvinna (bortsett från upprepade UVI:er) med hög feber, frossa, muskelvärk och sjukdomskänsla

Läs mer

Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Behandlingsrekommendation. Huvudbudskap. Epidemiologi. Naturalförlopp. Definitioner.

Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Behandlingsrekommendation. Huvudbudskap. Epidemiologi. Naturalförlopp. Definitioner. Behandlingsrekommendation Den 22 23 november 2006 anordnade i samarbete med STRAMA (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens) ett expertmöte för att utarbeta

Läs mer

Urinvägsinfektioner i Norrbotten. Robert Svartholm Norrbottens Läkemedelskommitté våren 2012

Urinvägsinfektioner i Norrbotten. Robert Svartholm Norrbottens Läkemedelskommitté våren 2012 Urinvägsinfektioner i Norrbotten Robert Svartholm Norrbottens Läkemedelskommitté våren 2012 Blåskatarr hos kvinnor en besvärlig bagatell? Symposium utifrån Läkemedelsverkets rekommendation UVI Nedre urinvägsinfektion

Läs mer

Lätt att jämföra dina resultat med

Lätt att jämföra dina resultat med Lätt att jämföra dina resultat med pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna Vårdcentral & Primärvårdens FoU enhet Jönköping Tumregler Våra vanliga patienter handlägger vi till stor del med

Läs mer

Om Strama, resistens och antibiotikaförskrivning

Om Strama, resistens och antibiotikaförskrivning Om Strama, resistens och antibiotikaförskrivning Strama Stockholm Annika Hahlin 2015-11-12 Sidan 1 Strama - vad är det? STrategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008

Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 STRAMASTUDIER I KORTHET Hur används antibiotika på sjukhus? PPS 2003, 2004, 2006 och 2008 Mats Erntell och Gunilla Skoog, Strama-Slutenvård Bakgrund Strama har genomfört fyra deskriptiva punktprevalensstudier,

Läs mer

Från ABU till sepsis. B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Från ABU till sepsis. B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Från ABU till sepsis B-M Eriksson Öl, docent Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Speciella infektionsaspekter vid UVI och njursjukdom Anatomiska avvikelser i urinvägar Främmandekroppsproblematik CDK,

Läs mer

Programråd Strama. Aktiviteter 2016

Programråd Strama. Aktiviteter 2016 Stramamöte 160517 Agenda 160517 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 16-02-16 3. Programråd Strama. Pågående och kommande aktiviteter 2016 4. Regeringens nya strategi mot

Läs mer

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt?

Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Stramas mål - Realistiskt? - Risker? - Hur arbetar vi praktiskt? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Vårdcentralen Sandared Primärvårdens FoU-enhet Södra Älvsborg Strama Västra Götaland 250-målet 250 antibiotikarecept

Läs mer

Patientenkät. Tre delar. Patientdata. Antibiotikabehandlingsdata. Tecken och symptom på infektion

Patientenkät. Tre delar. Patientdata. Antibiotikabehandlingsdata. Tecken och symptom på infektion Patientenkät Patientenkät Endast för patienter som har tecken och symptom på en infektion och/eller står på antibiotika på dagen för mätningen och uppfyller kriterierna för att delta i mätningen Tre delar

Läs mer

Lärandemål: på slutet av föreläsningen ni kommer att kunna: URINVÄGSINFEKTIONER. Vad är UVI? Vad är det för UVI? Vad är det för UVI?

Lärandemål: på slutet av föreläsningen ni kommer att kunna: URINVÄGSINFEKTIONER. Vad är UVI? Vad är det för UVI? Vad är det för UVI? Lärandemål: på slutet av föreläsningen ni kommer att kunna: URINVÄGSINFEKTIONER Volkan Özenci, Docent, Överläkare Owe Källman, Överläkare Karolinska Universitetslaboratoriet Klinisk Mikrobiologi beskriva

Läs mer

Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten

Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten Antibiotika i ett Stramaperspektiv för vården Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten Strama Västerbotten Vad jag ska prata om

Läs mer

regiongavleborg.se Rådgivningsutbildning 150917

regiongavleborg.se Rådgivningsutbildning 150917 Rådgivningsutbildning 150917 REK-boken Långversionen endast på nätet Kortversionen på nätet och i pocketformat Kortversionen och barnreklistan planeras komma i app till smartphone, surfplatta under 2015

Läs mer

Okomplicerad UVI sveda, frekventa miktioner, trängningar och bakteriuri hos vuxna icke gravida kvinnor med normala urinvägar Komplicerad anatomiska

Okomplicerad UVI sveda, frekventa miktioner, trängningar och bakteriuri hos vuxna icke gravida kvinnor med normala urinvägar Komplicerad anatomiska Handläggning Okomplicerad UVI sveda, frekventa miktioner, trängningar och bakteriuri hos vuxna icke gravida kvinnor med normala urinvägar Komplicerad anatomiska avvikelser (obstruktion, cystisk njursjukdom)

Läs mer

"Värna om antibiotika" 2011-11-30 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Värna om antibiotika 2011-11-30 Sidan 1 www.stramastockholm.se "Värna om antibiotika" Sidan 1 Sidan 2 Karbapenemas-producerande Enterobacteriaceae (ESBL karba ) sedan 2007 December 2010 November 2011 2011 Källa: Smittskyddsinstitutet Sidan 3 Sidan 4 Sidan 5 Utveckling

Läs mer

Slutenvårdsgrupp. Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget. Stephan Stenmark, Strama VLL

Slutenvårdsgrupp. Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget. Stephan Stenmark, Strama VLL Slutenvårdsgrupp Arbetssätt, återkoppling och indikatorer för slutenvården med hjälp av Infektionsverktyget Stephan Stenmark, Strama VLL Återkoppling i Infektionsverktyget Vad ska vi följa? Hur ofta? Vem

Läs mer

3:e Europeiska Antibiotikadagen 18 november 2010

3:e Europeiska Antibiotikadagen 18 november 2010 3:e Europeiska Antibiotikadagen 18 november 2010 Mats Erntell Smittskyddsläkare Ordförande Strama Halland 1 Samverkan mot antibiotikaresistens 2 -21%! Målet år 2014 250 recept per 1000 inv 3 ANTIBIOTIKAförskrivning

Läs mer

Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm

Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm Författare: Lars Gotthardsson, distriktsläkare Vårdcentralen Norrmalm, Skövde Lennart Erixon, distriktssköterska FoU-enheten i Skövde Projektredovisning 2003:11

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

Antibiotikaförskrivning var står vi idag?

Antibiotikaförskrivning var står vi idag? Antibiotikaförskrivning var står vi idag? Tinna (Christina) Åhrén Regionala Strama Patientsäkerhetsenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen christina.ahren@vgregions.se www.vgregionen.se/strama Strama -

Läs mer

MIRA-projektet. Prioriteringar för framtiden. Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Prioriteringar för framtiden. Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Prioriteringar för framtiden Nationell Stramautbildning på Wiks slott 20140313 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten 2 MIRA Bakgrund och syfte Bakgrund MIRA Folkhälsomyndighetens uppdrag:

Läs mer

J Infektionssjukdomar Penicillindosering Penicillinallergi

J Infektionssjukdomar Penicillindosering Penicillinallergi Infektionssjukdomar Internationellt sett har flera länder stora problem med resistensutveckling. I Sverige har vi tidigare varit relativt förskonade från detta men de senaste åren har dock ökade resistensproblem

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Utvärderats av Centret för hälsofrämjande rf. Utgiven av: Studenternas hälsövårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställning: julkaisutilaukset@yths.fi Författare:

Läs mer

A. Förhindra smittspridning. 1. Smittspridningen i sjukvården måste minimeras. 2. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas

A. Förhindra smittspridning. 1. Smittspridningen i sjukvården måste minimeras. 2. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas Stramas och Svenska Infektionsläkarföreningens 10- punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom sjukvården med kommentarer och redovisning av aktiviteter A. Förhindra smittspridning 1. Smittspridningen

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

Antibiotikaresistens i blododlingar

Antibiotikaresistens i blododlingar Antibiotikaresistens i blododlingar Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae Statistiken är baserad på provtagning utförd under 2005-2014

Läs mer

Janusinfo. Urinvägsinfektioner i öppen vård. Inledning Åke Örtqvist

Janusinfo. Urinvägsinfektioner i öppen vård. Inledning Åke Örtqvist Utskriftsversion Janusinfo Stockholms läns landsting Vårdprogram formulerat av Stockholms läns landstings Strama-grupp Senast uppdaterat 2009-07-23 (ursprungligen publicerat augusti 1999) Urinvägsinfektioner

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge och STRAMA-Blekinge. Antibiotikaval. öppenvård

Läkemedelskommittén i Blekinge och STRAMA-Blekinge. Antibiotikaval. öppenvård Läkemedelskommittén i Blekinge och STRAMA-Blekinge Antibiotikaval öppenvård 2016-2017 Infektioner Antibiotika - så sällan som möjligt Hög antibiotikaanvändning bidrar till ökad antibiotikaresistens. WHO

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Prenumerera på nyheter från Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se. Skärpt kontroll av läkemedelsreklam...

Information. från Läkemedelsverket. Prenumerera på nyheter från Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se. Skärpt kontroll av läkemedelsreklam... Information från Läkemedelsverket ÅRGÅNG 18 NUMMER 2 MARS 2007 Skärpt kontroll av läkemedelsreklam...7 Läkemedelsverket har stoppat cirka 40 fall av regelvidrig marknadsföring sedan den 1 maj 2006. Det

Läs mer

Urinvägsinfektion vanlig orsak till VRI

Urinvägsinfektion vanlig orsak till VRI Urinvägsinfektion vanlig orsak till VRI Källa: SKL prevalensmätning VRI vt 2014 Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Urinvägsinfektion i befolkningen 10% av alla infektioner i primärvården 50% av alla

Läs mer

Strama slutenvård och särskilda boenden 2008

Strama slutenvård och särskilda boenden 2008 Utskriftsversion Janusinfo Stockholms läns landsting Vårdprogram formulerat av Stockholms läns landstings Strama-grupp Senast uppdaterat 2009-07-07 (ursprungligen publicerat november 2003) Strama slutenvård

Läs mer

Hur kan vi samarbeta i ett Strama-nätverk? Mats Erntell Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland, vice ordförande Strama-rådet vid SMI

Hur kan vi samarbeta i ett Strama-nätverk? Mats Erntell Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland, vice ordförande Strama-rådet vid SMI Hur kan vi samarbeta i ett Strama-nätverk? Mats Erntell Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland, vice ordförande Strama-rådet vid SMI Strama nätverket Strama-rådet och expertgrupper SMI/Strama

Läs mer

Antibiotika Strama. Stephan Stenmark Smittskyddsläkare Ordförande i Strama Västerbotten

Antibiotika Strama. Stephan Stenmark Smittskyddsläkare Ordförande i Strama Västerbotten Antibiotika Strama Stephan Stenmark Smittskyddsläkare Ordförande i Strama Västerbotten MRSA hos grisar med smitta till människor i Danmark Ten of the 154 cutting boards taken from the hospital kitchen

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER. STRAMA-gruppen i Skaraborg. Diagnostik och behandling av. Fjärde upplagan, maj 2006

URINVÄGSINFEKTIONER. STRAMA-gruppen i Skaraborg. Diagnostik och behandling av. Fjärde upplagan, maj 2006 STRAMA-gruppen i Skaraborg Diagnostik och behandling av URINVÄGSINFEKTIONER Fjärde upplagan, maj 2006 Fler ex av detta kompendium/pm kan rekvireras från sekretariatet Smittskydd, på telefon 0500-43 24

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos barn

Urinvägsinfektioner hos barn Urinvägsinfektioner hos barn 1(13) Urinvägsinfektioner hos barn Innehållsförteckning Bakgrund: sid 2 Symtom: sid 2 Indelning: sid 2 Riskfaktorer: sid 2-3 Primärdiagnostik: sid 3 Provtagning o tolkning

Läs mer

Antibiotikaval vid UVI. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Antibiotikaval vid UVI. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Antibiotikaval vid UVI Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2014 Gäller: t.o.m. 31 december 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor

Läs mer

Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping

Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Hur kan mått och mätmetoder användas i förändringsarbete? Sigvard Mölstad Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Mål och mått? Mål för antibiotikarecept och vald klass Mål per diagnos/infektion/symtom Diagnos/behandling

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer

Normalt är urinen steril

Normalt är urinen steril Urinvägsinfektioner Normalt är urinen steril Bakteriuri Symtomlös Symtomgivande Urinvägsinfektion Njurbäckeninflammation Sveda, täta trängningar, feber,illaluktande urin, grumlig urin mm. Blodförgiftning

Läs mer

Infektioner inom gynekologi Mats Bergström

Infektioner inom gynekologi Mats Bergström Infektioner inom gynekologi Mats Bergström Postoperativ sårinfektion efter laparotomi De flesta postoperativa bukväggsinfektioner orsakas av Staphylococcus aureus och uppträder tre till fyra dygn postoperativt,

Läs mer

Urinvägsinfektion hos barn

Urinvägsinfektion hos barn sid 1 Urinvägsinfektion hos barn Urinvägsinfektion (UVI) är vanligare hos pojkar första levnadsåret men därefter drabbas flickor oftare. Före 7 års ålder har 7-8% av alla flickor och c:a 2 % av alla pojkar

Läs mer

Fallbaserad målbeskrivning urologi. Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi

Fallbaserad målbeskrivning urologi. Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi Fallbaserad målbeskrivning urologi Ola Bratt Lars Henningsohn Lärare i urologi 1 67-årig diabetiker med neuro- och nefropati. På akutmottagningen för att han sedan några månader kissar allt oftare med

Läs mer